Home | symposia en workshops | 2011

Op deze pagina vindt u een overzicht van de workshops en symposia die Leefmilieu in 2011 heeft georganiseerd.


De volgende symposia / workshops worden hier beschreven:


Milieuoverlast bestrijden met behulp van handhaving is Zwitsers uurwerk

Milieuoverlast, die een bedrijf veroorzaakt, kun je als burger goed aanpakken als je een beetje de weg weet in het bestuursrecht. Wat de mogelijkheden precies zijn in het bestuursrecht en hoe je bestuursrechtelijke handhaving effectief benut, leerde je in de workshop van 19 november 2011, waarvoor twintig enthou­siaste deelnemers naar Nijmegen waren gekomen.

Deze workshop werd door Marcel Middelkamp van Middelkamp Milieuadvies verzorgd, samen met Leefmilieu. Marcel is milieukundige en afgestudeerd in milieuhandhaving en milieubeleid. Meer dan 20 jaren helpt hij burgers en bedrijven in de aanpak van milieuoverlast die naastgelegen gelegen bedrijven veroorzaken. Juridisch afdwingen van handhaving is hierbij een belangrijk middel.
In de workshop presenteerde Marcel aan de hand van sprekende voorbeelden een stappenplan, waarmee je zèlf, zonder al te veel moeite, succesvolle bestuursrechtelijke handhaving kan realiseren.

Hij beschrijft het bewerkstelligen van handhaving door burgers als een Zwitsers uurwerk: elk stukje moet nauwkeurig, op de juiste plek in de goede volgorde geplaatst worden om het radarwerk effectief te laten draaien.

Het begint met een gedegen verzoek tot handhaving, waarin de situatie met de soort overtreding kort en eenvoudig beschreven wordt. Geef aan dat je belanghebbend bent: je ruikt/hoort/ziet de overlast. Het is zeer aan te raden hierbij ook foto’s te maken en toe te voegen. Na deze stap volgt een traject met verschillende stappen (beslissing op verzoek, beroep aantekenen, etc). Belangrijk in dit traject is dat je secuur de termijnen aanhoudt die de wet voorschrijft, bewijsmateriaal blijft verzamelen (bijhouden dagboekje, foto’s maken) en je niet laat afleiden door opmerkingen/toezeggingen vanuit bedrijf of bevoegd gezag. Kortom, zie het als het in elkaar zetten van een Zwitsers uurwerk.

Veel gehoorde vraag vanuit de deelnemers was hoe je te werk gaat als je wilt dat de overlast meteen stopt, omdat het afwachten van een normaal verzoek tot handhaving ‘mosterd na de maaltijd’ is. Voor deze situaties waarin er meteen opgetreden moet worden, bestaat de voorlopige voorziening. Deze voorlopige voorziening wordt aangevraagd naast het verzoek tot handhaving. Er moet hiervoor sprake van spoed zijn, dit moet dus duidelijk beschreven worden.

De middag was eigenlijk te kort om alles uitvoerig te kunnen bespreken, maar de deelnemers gingen tevreden naar huis. En nog een laatste tip van Marcel: ‘word zelf niet de complete deskundige, maar vraag hulp bij deskundigen om je heen’.

Bekijk hier de presentatie van Marcel.

- terug naar boven -
 

Veel inspiratie op 16 april bij de bijeenkomst over intensieve veehouderij

Meer dan 100 mensen waren op zaterdag 16 april 2011 in Den Bosch om te praten over de intensieve veehouderij en haar risico’s en vooral wat er tegen te doen. De bijeenkomst was georganiseerd door Leefmilieu. Er was natuurlijk een inleiding als warming up met debat, maar de ware inspiratie kwam bij de workshops waar mensen samen bedachten wat er moest gebeuren. Er werden acties bedacht en initiatieven op de rails gezet. Was u er niet bij en wilt toch alles erover weten? Dat kan. Klik hieronder op de links naar de presentaties en het verslag met meer foto’s.

- Link naar presentatie en adviesrapport zoönosen
- Presentatie Sonja Borstboom
- Verslag van de bijeenkomst.

workshop denbosch

 

- terug naar boven -
 

Aftrap burgernetwerkacademie met aansprekende verhalen

Op 24 maart 2011 was de aftrap van de Burgernetwerkacademie in Nijmegen. Claudia van Steen van de vereniging Leefmilieu gaf als eerste een toelichting op de achtergronden van het initiatief. Op veel plaatsen in Nederland komen mensen op voor de kwaliteit van hun leefomgeving, maar ze beginnen hieraan zonder te weten hoe dat moet. Gaandeweg ontwikkelen ze daarbij de kennis, kunde en contacten, maar dat is niet eenvoudig. De Burgernetwerkacademie is bedoeld om iedereen te helpen door behulpzame workshops te organiseren en mensen samen te brengen zodat ze ook van elkaars ervaringen kunnen leren.
Uit heel Nederland waren belangstellenden gekomen om inbreng te geven op de onderwerpen die aan de orde zouden kunnen komen in het aanbod van de academie. Drie mensen die kunnen bogen op ruime ervaring verzorgden korte presentaties. Loes Solis vertelde hoe met een bloedverwerkend bedrijf, gelegen midden in de natuur, gaandeweg afspraken gemaakt werden over vermindering van de milieuoverlast. Ondanks de beroerde ligging werd de locatie nooit ter discussie gesteld door Loes vanwege de werkgelegenheid van de medewerkers van het bedrijf. Dat bleek ook de insteek van Marcel Jacobs. Marcel Jacobs van het Actiecomité A50 beschouwde de nieuwe brug in de A50 bij Ewijk ook als een gegeven. Het actiecomité wil echter dat er tegen geluidsoverlast en fijn stof adequate maatregelen genomen worden. Zo werden er veertien jaar geleden geluidsschermen toegezegd, waarvan de kleur al uitgezocht mocht worden, maar die schermen zijn nog steeds niet geplaatst en het blijft onzeker of ze er komen. Cees van Rulo, is al twintig jaar actief tegen de overlast van een afvalver¬werkend bedrijf in Sterksel. In zijn presentatie viel vooral op hoe de belangen van het bedrijf en de lokale politiek totaal verweven zijn geraakt en dat er pas de laatste jaren tegen het bedrijf opgetreden wordt.
Na de presentaties voegden de aanwezigen hun suggesties voor studiebijeenkomsten van de burger¬netwerkacademie toe aan de suggesties die de inleiders al gegeven hadden. Op basis daarvan wordt voor de komende twee jaar een programma samengesteld.
de drie inleiders Foto’s van achtereenvolgens Loes Solis, Marcel Jacobs en Cees van Ruulo.

 

- terug naar boven -
 

10 Maart: Lessen uit drie jaar nano gepresenteerd

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (voorheen VROM) organiseert al vanaf september 2008 de Klankbordgroep risico’s nanotechnologie. In deze groep komen vertegenwoordigers van ministeries, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties bij elkaar om inzicht te krijgen in elkaars opvattingen en zo mogelijk te werken aan een gemeenschappelijk standpunt om in te brengen in bijvoorbeeld de EU. Vanaf het begin neemt Marga Jacobs aan dit overleg deel namens de vereniging Leefmilieu. Op 10 maart heeft zij de lessen van het Leefmilieuproject over nanotechnologie gepresenteerd.

milieurisicos nanodeeltjes onderbelicht

  • De voornaamste lessen na drie jaar zijn volgens de vereniging Leefmilieu:
  • De overheid investeert stevig in de economische beloften van nanotechnologie en te weinig in de (milieu)risico’s van nanotechnologie.
  • De maatschappelijke zorgen worden aangepakt, maar veel te langzaam. Zo komt etikettering moeizaam op gang en is het nog steeds voor niemand duidelijk in welke producten precies nanodeeltjes zitten.
  • Doordat de overheid ervan uit gaat dat de bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen, hebben handhavers onvoldoende middelen om op te treden tegen bedrijven die hun verantwoordelijkheid niet nemen, de zogenoemde free riders.
  • De aansprakelijkheid rond producten met nanodeeltjes is niet goed geregeld.
  • Het onderwerp nanotechnologie moet een duidelijke plaats krijgen in het middelbaar onderwijs. Zolang maar heel weinig mensen kennis bezitten over het onderwerp, zal het heel lastig zijn om het maatschappelijke debat met kennis van zaken te voeren.
  • Daarbij is het natuurlijk mooi als er maatschappelijke dialogen georganiseerd worden, maar er zijn niet alleen dialogen nodig, maar ook debatten. De ontwikkeling van nanotechnologie raakt aan de ontwikkeling van de hele samenleving en daar denkt, heel terecht, natuurlijk niet iedereen hetzelfde over. Daarbij hoort dus naast een verdieping in de achtergronden ook een debat om die keuzes scherper voor het voetlicht te brengen.

De reacties van de aanwezige bedrijven richtten zich vooral op de kwestie van de aansprakelijkheid. Afgesproken is daarom dat de volgende bijeenkomst van de klankbordgroep hier dieper op in zal gaan.

Bekijk hier de presentatie: Lessen uit 3 jaar nano.
Lees ook de achterliggende notitie: “Milieurisico’s nanodeeltjes zijn onderbelicht”.
en het verslag van de Klankbordgroep Risico’s Nanotechnologie van 2008-2009.
 

- terug naar boven -
 

17 februari 2011: Veilig zijn of veilig voelen, een spanningsveld

Op 17 februari was er een symposium ter gelegenheid van de afronding van het promotieonderzoek van Loes Geelen. In haar onderzoek stelde ze vast wat het verschil is tussen de risico’s zoals die wetenschappelijke worden vastgesteld en de beleving ervan. Zij voerde haar onderzoek uit aan de hand van het voorbeeld Moerdijk.
Marga Jacobs, voorzitter van de vereniging Leefmilieu, presenteerde op dit symposium haar terugblik op de case Nijmegen West en Weurt. In Weurt werd in 1994 een kankercluster vastgesteld en vervolgonderzoek wees uit dat ook in Nijmegen meer kanker voorkwam dan normaal was. De presentatie ging in op de lessen die er voor professionals uit deze case te trekken zijn.

Bekijk hier de presentatie van Loes Geelen.
Bekijk hier de presentatie van Marga Jacobs.

 

- terug naar boven -
 

Onderwerpen: