De vereniging Leefmilieu is een onafhankelijke milieuorganisatie die zich inzet voor een groen en gezond leefmilieu. Onze kenmerken zijn: grote milieudeskundigheid en samenwerking met bewonersgroepen in heel Nederland.


Op deze website informeren we je over onze activiteiten. Wil je op de hoogte blijven, abonneer je kosteloos op onze nieuwsbrief  of  word lid.
 

actueel (kop)

 

Onderwerpen:

Marga Jacobs_we zullen je missen15 mei 2020. Met groot verdriet hebben wij kennis genomen van het overlijden van Marga Jacobs.

Marga was ruim twintig jaar de bevlogen voorzitter van Leefmilieu. Met grote deskundigheid, werkkracht en enthousiasme leidde zij de vereniging. Dankzij haar inhoudelijke kennis en een goede dosis strategie wist zij veel milieukwesties met bedrijven en overheden tot een goed resultaat te brengen. Met Marga`s didactische achtergrond heeft zij ook vele burgers gesterkt en ondersteund om voor hun eigen leefomgeving op te komen. Zij kon mensen verbinden en creëerde daarmee een groot netwerk van en voor burgers en deskundigen. Graag verdiepte Marga zich nieuwe ontwikkelingen, waardoor de vereniging door de jaren heen actief is geweest op een groot aantal verschillende milieuonderwerpen. Steeds met groot enthousiasme opgepakt en onder de aandacht gebracht. Marga genoot ervan om dit samen te doen, de deur stond altijd open en de thee en chocolade stonden altijd klaar.

We zullen in Marga een drijvende kracht van de vereniging missen en een heel fijn mens om mee samen te werken.

 

Het bestuur van Leefmilieu wenst de familie heel veel sterkte met dit verlies.

 

U kunt een condoleance of herinnering achterlaten op

www.memori.nl/marga-jacobs/

Daar kunt u ook de rouwkaart downloaden.

 

.

24 april 2020 maakte het kabinet de nieuwe stikstofplannen bekend.Stikstofaanpak stelt teleur
Teleurstellend en juridisch onhoudbaar moeten we helaas concluderen.

 

Het kabinetsplan noemt een onacceptabel lage emissiereductie.
Een 50% emissiereductie in 10 jaar tijd is een noodzakelijke ondergrens. Het Kabinet biedt slechts 26%. Deze 26% is bovendien gebaseerd op ongeloofwaardige en onverplichte reductiemaatregelen, zoals aanpassingen in het veevoer en aanlengen van mest met water. Daarbij wordt uitgegaan van streefwaarden, terwijl harde doelen met wettelijke borging nodig zijn.

 

Een nieuwe gang naar de rechter is onvermijdelijk, nu het Kabinet totaal geen recht doet aan de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019.

 

Lees hier het hele persbericht van Leefmilieu en MOB

 

Lees hier de Kamerbrief met de stikstofplannen

 

.

 

In verband met de maatregelen vanwege het Coronavirus, heeft het bestuur van Leefmilieu besloten de Algemene Ledenvergadering van 20 maart te verplaatsen naar een latere datum.

 

.

'Samen in actie tegen bestrijdingsmiddelen' heette de bijeenkomst die Leefmilieu op 24 januari 2020 organiseerde, samen met de milieuorganisaties PAN-Europe (Pesticides Action Network) en WECF (Women Engage for a Common Future). Doel was om gezamenlijk met alle actieve organisaties een sterke beweging op te bouwen om reductie van Capar Janssenhet gebruik van bestrijdingsmiddelen te realiseren. Uitwisseling van huidige activiteiten en onderwerpen voor toekomstige samenwerking vond plaats. Ruim 40 deelnemers zorgden voor een actieve inbreng. Gastspreker was Caspar Janssen, bekend van het boek ‘Casper loopt’. Hij vertelde over zijn rondwandeling door Nederland. Over de platgespoten lelievelden in Drenthe en de biologische bollenteelt in Noord-Holland. Die biologische bollenteelt vond hij een verademing vanwege alle bloemen en insecten die hij daar tegenkwam.

 

Na de gastspreker kwamen milieuorganisaties als Bollenboos en Meten=Weten aan het woord. Zij vertelden over hun acties en gaven aan welke maatregelen er volgens hen moeten worden genomen. Ook acties door het meten van residuen van bestrijdingsmiddelen in groente, fruit en bloemen kregen de aandacht. Alsmede acties die in het buitenland plaatsvinden. De inleidingen vormden het startpunt om gezamenlijk met alle deelnemers ideeën en adviezen op te halen. Deze vormen de basis voor een gezamenlijk actieplan dat nu met de deelnemers is geschreven. Gezamenlijk optrekken is hard nodig omdat het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw weer begint te stijgen.

 

Inmiddels is de stichting PAN-Nederland (inclusief bestuur) opgericht. Doel van de stichting is toepassing en de verspreiding van schadelijke bestrijdingsmiddelen en andere schadelijke producten uit de chemische industrie te verminderen en te elimineren. De Stichting wil maatschappelijke organisaties, burgers en politiek verder bewust maken van de effecten van schadelijke bestrijdingsmiddelen en informeren over alternatieven. Dit vindt plaats door samenwerking, onderzoek, verspreiding van informatie en lobbyen  op Europese, nationale, regionale, lokale of mondiale platfora. Een website is in de maak. We houden u op de hoogte.

Bekijk voor meer informatie de presentaties van de bijeenkomst:

 

- Acties voor spuitvrije zones en gebieden.

 

- Acties over de grens. Internationale onderzoeksresultaten naar bestrijdingsmiddelen in het milieu.

 

- Acties meten residuen bestrijdingsmiddelen in voeding.

 

.

spoedaanpak stikstofOm de bouw van circa 75.000 woningen en een aantal grote infrastructurele projecten mogelijk te maken, is een Regeling spoedaanpak stikstof bouw en infrastructuur in de maak. Met deze Regeling wordt een stikstofregistratiesysteem ingesteld, dat vergelijkbaar is met de PAS, een soort mini-PAS. Het concept voor deze regeling ligt nu voor ter consultatie.

Leefmilieu is het niet eens met deze regeling en heeft zienswijzen ingediend. De zienswijzen betreffen onder meer het gebruik van de PAS-systematiek die achterhaald is. Ook gaat de Regeling niet alleen over woningbouw (weinig stikstofdepositie), maar ook over wegenaanleg (veel stikstofdepositie) en worden er geen maxima aan de uitstoot van dergelijke projecten gesteld. Verder lijkt ons de veevoermaatregel niet uitvoerbaar omdat er in de veesector getwijfeld wordt aan de ernst van het probleem.

 

Lees hier onze zienswijze

Bekijk hier de conceptregeling

 

.

Geaccumuleerd zuur in Nederland 1990 - 201618 december 2019. Zonder het advies van de Commissie Remkes af te wachten heeft het Kabinet verregaande afspraken gemaakt met de landbouwsector over de stikstofcrises.
De natuurorganisaties zijn hierbij niet betrokken. Mobilisation en Vereniging Leefmilieu, de partijen die de stikstofzaak aan het rollen hebben gebracht, sturen vandaag een brief op poten aan Minister Schouten met de eis dat de afspraken worden herroepen.

 

Klik hier om het hele persbericht te lezen
Klik hier om de brief aan Schouten te lezen
Klik hier om de afspraken tussen kabinet en het Landbouwcollectief te lezen

 

 

.

Schoorsteen houtrookHoutstook door particulieren veroorzaakt veel overlast en schade aan de gezondheid. Voor klachten over houtstook kun je terecht bij de gemeente, maar die heeft eigenlijk  geen duidelijk kaders of richtlijnen om de overlast aan te pakken.

 

De stichting die rechters in technische kwesties advies geeft (StAB), heeft zich nu gebogen over de gezondheids- en hindereffecten van houtkachels. In het kennisdocument 2019 proberen ze te komen tot een laagdrempelige en eenvoudige methode om vast te stellen of klachten terecht zijn en welke maatregelen genomen kunnen worden om klachten te voorkomen. Verder zijn veel tips opgenomen over hoe je hout kunt stoken zonder hinder te veroorzaken.

 

De StAB geeft in dit document eerst een overzicht van de relevante regelgeving; een overzicht van wat er vrij komt bij goede en slechte verbranding van hout en een overzicht van wat er mis kan gaan bij de afvoer en verspreiding van de houtrook. Op basis hiervan is een emissiematrix ontwikkeld en doet het StAB voorstellen voor een handhavingsmethode, inclusief een stappenplan voor het uitvoeren van controles. Uitgangspunt hierbij is dat de hoeveelheid geur een maat is voor de hoeveelheid houtrookoverlast. Wanneer bij houtstook de in het kennisdocument gehanteerde geurnorm overschreden wordt, blijkt de uitstoot van schadelijke stoffen dermate groot, dat er sprake is van hinder, zoals beschreven in artikel 7.22 van het Bouwbesluit.

 

Hiermee is voor het eerst  een methode ontwikkeld waarmee tegen geringe kosten de ernst van de houtstookoverlast vastgesteld kan worden. De methode is transparant en laagdrempelig en kan in hindersituaties als handhavingsmethode door een gemeente worden gebruikt.

 

Leefmilieu is blij met dit kennisdocument van de StAB. Wij roepen gemeenten op de door het StAB ontwikkelde methode breed in te zetten, om zo de hinder door houtrook substantieel te verminderen.

 

Bekijk hier het kennisdocument van de StAB

 

.

December 2019. Voor varkensboeren was 2019 een goed jaar. Het gemiddelde inkomen wordt geraamd op € 257.000. Dit goede resultaat is mede veroorzaakt door de grote vraag naar varkensvlees uit China, daar kampte men in 2019 met de Afrikaanse varkenspest. De verschillen in inkomen tussen de sectoren in de landbouw waren groot. Zo daalde de inkomens van de pluimveebedrijven door een lagere prijs voor de eieren.

Het gemiddelde inkomen van bedrijven in de land- en tuinbouw in 2019 was € 57.000, dat is een stijging van € 6000 ten opzichte van 2018.

 

Lees hier het hele persbericht van Wageningen University @ Research

 

.

Natuurmuseum BrabantWie nu over de stikstofproblematiek hoort kan zomaar denken dat dit gaat over boeren en bouwers. Dat móet anders, want de stikstofuitspraak van de Raad van State gaat niet over het hinderen van boeren en bouwers, maar over de bescherming van de natuur tegen een teveel aan stikstof.

 

Op 27 november 2019 kwamen natuur- en milieuorganisaties in het Brabants Natuurmuseum in Tilburg bij elkaar om te bespreken hoe ze duidelijk kunnen maken dat het bij het stikstofprobleem om de natuur gaat. Aanwezig waren onder meer Leefmilieu, MOB, Greenpeace en Stichting Werkgroep Behoud de Peel.

Afgesproken is samen te werken op het gebied van publiciteit. Ook is het de wens in de toekomst meer samen te werken bij juridische procedures. Besluiten die ongunstig zijn voor de natuur worden dan niet door enkele organisaties juridisch bestreden, maar de natuur- en milieuorganisaties gaan er gezamenlijk tegenin.

 

Op de bijeenkomst was ook een vertegenwoordiging uit België aanwezig. Zij willen leren van de Nederlandse aanpak en samenwerken om ook in België de stikstofproblematiek aan te pakken.

 

De aanwezige organisaties waren enthousiast over de samenwerking en vervolgafspraken zijn gemaakt.

 

 

.

November 2019. Engie heeft de plannen voor een biomassacentrale in Nijmegen geschrapt. Aanleiding was een meerderheid in de Nijmeegse gemeenteraad die zich begin november keerde tegen de biomassacentrale. De raad heeft bezwaren vanwege de luchtuitstoot van de centrale en het onduurzame karakter van biomassaverbranding. Nijmeegse bewoners- en milieuorganisaties juichen het besluit van de gemeenteraad en van Engie toe. In 2017 had Engie ook al een concreet plan voor een biomassacentrale. Toen zette de rechter er echter een streep door. 

Voor de herontwikkeling van het Nijmeegse bedrijfsterrein van Engie wordt nu een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Belangrijk thema daarbij is de opwekking van duurzame energie en warmte. Voor het nieuwe bestemmingsplan wordt een milieu-effectrapport (MER) opgesteld. Als start van deze procedure is een zgn Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. In deze notitie staat welke alternatieven en milieu-effecten in het MER moeten worden beschreven. Leefmilieu heeft een zienswijze over de notitie ingediend. Leefmilieu vindt de notitie te vaag en te algemeen. Het gebrek aan concreetheid zal het maken van een goed MER erg moeilijk maken. Duidelijker moet worden welke bedrijfscategorieën wel en niet worden toegelaten. Het huidige bedrijventerrein heeft een grote geluidsruimte. Leefmilieu vindt het van belang dat er alternatieven worden meegenomen waarbij die geluidsruimte wordt beperkt. Ook inperking van de veiligheidscontour en van luchtemissies zijn van belang. Leefmilieu stelt voor om bij de opwekking van duurzame energie en warmte sterk in te zetten op technieken als bodemwarmte, aquathermie (energie uit oppervlaktewater) en opslag van energie. Groene omranding en groene dooradering van het bedrijventerrein worden toegejuicht.

 

Klik hier om de hele zienswijze te lezen

 

Klik hier om Notitie Reikwijdte en Detailniveau te bekijken

 

.

Sinds de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 is stikstof bijna een vast nieuwsitem geworden. De impact van de uitspraak is inmiddels tot iedereen doorgedrongen en posities worden ingenomen.

Het eerste wachten was op het advies van de commissie Remkes. Dit advies zou maatregelen voorstellen aan het kabinet om de stikstofproblematiek op te lossen. Op 25 september 2019 was het zo ver en de titel van het advies ´Niet alles kan´ was op zich bemoedigend. De voorgestelde maatregelen voor het verkeer: minder hard rijden; en voor de landbouw: uitkoop boeren. Maar de durf bleef uit: minder hard rijden hoefde niet overal en de boeren worden alleen vrijwillig uitgekocht. Geen advies voor de nodige krimp van de veestapel.

Het kabinetsvoorstel vervolgens is een slap aftreksel van dit advies en zal het probleem niet oplossen. De grootste vervuiler, de landbouw, wordt onvoldoende aangepakt, de verlaging van de snelheid is alleen bij natuurgebieden, terwijl het vliegverkeer en de biomassacentrales helemaal buiten schot blijven. Desondanks zijn de boeren boos, zo boos dat ze met veel bombarie actie voeren met hun tractoren. Duidelijke argumenten blijven uit, maar de politiek is erg gevoelig voor die grote tractoren en de verkeerschaos die ze veroorzaken.

De uitspraak van de Raad van State is zó duidelijk: de natuur moet beter beschermd. Het blijft spannend of de politiek uiteindelijk de noodzakelijke keuze zal durven maken, want tsja: de natuur heeft geen tractoren.

 

.

Op 20 september kwamen in Nijkerk meer dan 150 boeren bijeen van de vereniging tot Behoud van Boer & Milieu (VBBM).

 

Ze vierden dat ze al 30 jaar samenwerken aan de ontwikkeling van kringlooplandbouw. Veehouders vertelden wat er komt kijken bij het sluiten van de kringloop. Het idee is eenvoudig: de koe eet gras, en met de koeienpoep wordt het gras bemest. In deze kringloop is er veel minder (of geen) kunstmest nodig en veel minder krachtvoer. Dat krachtvoer (vaak met soja) hoeft dan ook niet geïmporteerd te worden. Dat is gunstig, want de soja komt nu vaak uit landen waar er (regen)woud gekapt wordt om soja te verbouwen. Dus geen krachtvoer gebruiken is ook gunstig voor het milieu in landen ver weg van hier.

 

De VBBM bestaat dertig jaar en kan dus gebruik maken van een schat aan ervaring. In deze bijeenkomst werden ervaringen over kringlooplandbouw gedeeld, werd op het werk van de individuele boeren teruggeblikt en werden zelfontwikkelde apparaten getoond. In alle presentaties was de rode draad dat kringlooplandbouw economisch heel rendabel is. Het helpt daarbij natuurlijk wel als boeren bevlogen zijn.

 

Klik hier om meer over het VBBM kringloopsysteem te lezen

 

     Synposium VBBM

 

.

Arnold van den BurgSeptember 2019. Door de recente uitspraak van de Raad van State wordt het bedrijven, verkeer en veehouderij een stuk moeilijker gemaakt om stikstof in de lucht te brengen. Veel projecten in heel Nederland zijn daardoor stil komen te liggen. Is dat terecht, is stikstof echt zo’n groot probleem? Arnold van den Burg (foto) heeft onderzocht op welke manier stikstof schadelijk is voor dieren en dan met name voor vogels. Op zondag 15 september ging hij in het radioprogramma Vroege Vogels dieper in op deze problematiek en de mogelijke oplossingen.

 

Arnold van den Burg studeerde biologie in Wageningen, promoveerde aan de University of Nottingham (UK) en werkt nu bij Stichting BioSFeer. Hij ondersteunde de vereniging Leefmilieu in Luxemburg bij het Europese Hof door de rechters in het proces over de PAS duidelijk te maken wat er op het spel staat als we doorgaan met het vervuilen van de natuur met stikstof.

 

Beluister hier de uitzending met Arnold van den Burg (13 minuten)

 

Lees hier meer over dit onderwerp op de website van Vroege Vogels

 

LET OP:  Bijeenkomst 21 september gaat niet door

Op 21 september had Leefmilieu een bijeenkomst gepland waarin Arnold zijn onderzoek zou presenteren en waar aanwezigen konden doorpraten over de maatregelen die genomen kunnen worden om de stikstofbelasting op de natuur te beperken. Deze bijeenkomst gaat helaas niet door, wegens te weinig aanmeldingen.

 

.

Johan VollenbroekSeptember 2019. De minister van landbouw heeft de hulp ingeroepen van een nieuw adviescollege om te zoeken naar een oplossing, nu het PAS (programma aanpak stikstof) bij de rechter is gesneuveld. Het Adviescollege stikstofproblematiek, ook wel de commissie Remkes genoemd,  moet een uitweg zoeken uit de huidige impasse. Op vrijdag 13 september organiseerde de commissie een bijeenkomst waarop milieuorganisaties hun inbreng konden leveren. Namens MOB en Leefmilieu heeft Johan Vollenbroek (foto) onder meer de volgende punten ingebracht:

 

- Verminder de intensieve landbouw

- Ga over op kringlooplandbouw

- Verlaag de maximum snelheid op de snelwegen naar 100 km / uur

- Verbiedt brommers op benzine (tweetakt)

- Schaf subsidies af op houtstook / biomassa / mestvergisters

- Sluit kolencentrales vervroegd

 

Lees hier de hele inbreng van MOB en Leefmilieu.

 

.

Bord geen 130 kmSeptember 2019. De stikstofuitspraak van de Raad van State vormt een probleem, dat is duidelijk, de kranten staan er vol van. Maar de vraag is nu dus: Hoe lossen we dat probleem op? Niet door de getroffen natuurgebieden op te heffen, zoals sommigen in de landbouwsector suggereren. De oplossingen, zoals wij die zien hebben we samen met de andere betrokken milieuorganisaties op een rijtje gezet.

 

Onze ideeën worden toegelicht in een brief die we aan minister-president Rutte en de commissie Remkes hebben gestuurd. Het goede nieuws is dat een van de suggesties in de brief al uitgevoerd wordt: de maximumsnelheid op snelwegen wordt niet verder verhoogd naar 130 km per uur. Een mooi begin, hopelijk volgen andere oplossingen ook snel.

 

Lees hier de brief aan minister-president Rutte

 

Lees hier het persbericht

 

.

Augustus 2019. Spaanse en Nederlandse onderzoekers hebben ontdekt dat nuttige insecten meer last hebben van pesticiden dan eerst gedacht. Veelgebruikte pesticiden komen namelijk niet alleen terecht in nectar en stuifmeel, waardoor veel nuttige insecten overlijden, maar ook in honingdauw.

 

Honingdauw is voor veel insecten een belangrijke voedingsbron, die het hele jaar beschikbaar is en waar veel nuttige insecten zoals bijen, sluipwespen en zweefvliegen van afhankelijk zijn. Honingdauw wordt geproduceerd door insecten zoals bladluizen. Zijn planten met insecticiden behandeld, dan kunnen die pesticiden ook in de honingdauw terecht komen. Die honingdauw wordt daardoor giftig voor de insecten die ervan eten.

 

Het gaat hierbij om de zogenoemde systemische pesticiden. Dat zijn breed werkende pesticiden die door de hele plant worden opgenomen, waardoor de hele plant giftig wordt voor insecten. Bekende voorbeelden van deze insecticiden zijn de neonicotinoïden. Er is al aangetoond dat veel nuttige insecten zoals bijen vergiftigd worden als zij de nectar en het stuifmeel van deze planten eten. Nu blijkt dus ook dat deze insecten door het eten van de honingdauw op deze planten vergiftigd kunnen worden. Omdat honingdauw het hele jaar beschikbaar is, dus ook buiten het bloeiseizoen, is de verwachting dat het ongewenste effect van pesticiden wel eens groter kan zijn dan gedacht.

 

Deze ontwikkeling toont opnieuw aan dat we moeten stoppen met het gebruik van dit type bestrijdingsmiddelen. Ook moet blootstelling van insecten aan pesticiden via honingdauw meegenomen worden in de risicobeoordeling bij de toelating van pesticiden.

 

Lees meer op de website van de Wageningen Universiteit

 

Lees hier het Engelstalige onderzoek op de website van PNAS

 

.

Juli 2019. Energiebedrijf Engie en de gemeente Nijmegen hebben een gebiedsvisie opgesteld voor het terrein van Engie. Op het terrein met een omvang van 32 hectare stond voorheen een kolencentrale. De Gebiedsvisie vormt de basis voor het nieuwe bestemmingsplan De gebiedsvisie richt zich op duurzame energieopwekking en watergebonden bedrijvigheid. Op zich positief maar in de gebiedsvisie wordt een deel van het terrein bestemd voor een nieuwe biomassacentrale en dat is ongewenst.
In een gezamenlijke zienswijze hebben Leefmilieu, MOB en de Gelderse Natuur- en Milieufederatie aangegeven dat de gebiedsvisie een houtgestookte biomassacentrale dient uit te sluiten. In november 2017 is een milieuvergunning voor een biomassacentrale van Engie op dezelfde locatie reeds door de rechtbank Arnhem vernietigd. Een herhaling van zetten moet worden voorkomen.

 

Bezwaren
De bezwaren van de organisaties richten zich op de CO2-uitstoot. De CO2-uitstoot van houtverbranding per hoeveelheid opgewekte energie is hoger dan die van kolen.  In plaats van hout te verbranden zouden we juist bossen moeten aanplanten. Daarnaast is uit onderzoek van bureau Probos gebleken dat er niet voldoende hout uit de regio beschikbaar is. Het hout zal dus van (veel) verder weg moeten worden aangevoerd en dat is ongewenst. Een biomassacentrale zal lokaal ook voor de uitstoot van fijn stof zorgen.

 

Oplossing
Als oplossing stellen de organisaties voor om in te zetten op technieken als bodemwarmte, aquathermie, opslag van energie (onder andere in de vorm van waterstof) en grootschalige warmtepompen. Voorgesteld wordt om de inzet van deze technieken te versnellen.


Lees hier onze zienswijze

 

.

Foto Raad van State29 mei 2019. De Nederlandse natuur verslechtert al jaren door veel te hoge concentraties stikstof. Stikstof vervuilt de lucht, de bodem en het water. Nederland nam besluiten in de verwachting dat schade aan de natuur door maatregelen in de toekomst zou worden opgelost. De Raad van State heeft nu besloten dat dit niet meer mag. Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag niet meer als basis voor toestemming voor activiteiten worden gebruikt. Bij een besluit moet voortaan vooraf zeker zijn dat er geen schade aan de natuur zal optreden. Veel nieuwe vergunningen voor veehouderijen, wegen en biomassacentrales zullen hierdoor niet meer verleend kunnen worden.

Door vrijwilligers van 3 kleine milieuorganisaties, waaronder Leefmilieu, is jarenlang aan dit dossier gewerkt. Wij zijn blij met deze heldere uitspraak.

 

Lees hier het persbericht van Leefmilieu en MOB

 

Lees hier het persbericht van de Raad van State

 

Bekijk hier de video van Raad van State over deze uitspraak

 

.

Beeld Hatertse vennenOp 29 mei 2019 heeft de Raad van State het Nederlandse stikstofbeleid van tafel geveegd. Voor de natuur zal er echter maar langzaam iets verbeteren. De afgelopen jaren zijn er door provincies en gemeenten duizenden vergunningen verleend. Ondanks de twijfel aan het beleid die er al geruime tijd was, zijn deze vergunningen waarschijnlijk definitief. Deze vergunningen laten toe dat de komende jaren nog veel stikstof uitgestoten mag worden. Dus hoewel het beleid niet bleek te deugen gaat de vervuiling wel door. Voor nieuwe initiatieven zal het echter moeilijker zijn om een vergunning te krijgen, omdat de stikstofbelasting van de natuur zo hoog is en blijft. De vereniging Leefmilieu en MOB hebben veel nieuwe vergunningen aangevochten en daarvan zullen er nog zeker honderd vernietigd worden. De beslissing daarover neemt de Raad van State in juni.

 

.

Het is geen geheim dat we in Nederland niet weten waar we de mest moeten laten van alle dieren die er gehouden worden. En dat het verwerken van de mest fraude en criminaliteit in de hand werkt. Ook is inmiddels overduidelijk dat we de natuur schade toebrengen met de grote hoeveelheid stikstof die daarbij vrijkomt. Door de stikstofverzuring ontbreekt op steeds meer plaatsen kalk in de natuur, waardoor bijvoorbeeld vogels geboren worden met gebroken pootjes. Na een jarenlange strijd is het falende stikstofbeleid (PAS) van tafel. De vraag is nu, hoe verder?  De oplossing is eenvoudigweg minder beesten. Minder beesten betekent minder mest en minder stikstofuitstoot. Maar deze oplossing is ook lastig. Hoe zorg je ervoor dat in een land waar ondernemers vrij mogen ondernemen er een stop komt op het aantal beesten? Die puzzel zal de komende maanden opgelost moeten worden, want dat het zo niet langer kan is nu wel duidelijk.

 

Zie voor meer informatie het mestdossier van de NRC

 

.

Homme op klaproosIn opdracht van het ministerie van landbouw hebben wetenschappers van de Universiteit van Wageningen onderzoek gedaan naar de afname van de insecten in Nederland. De achteruitgang van soorten gaat harder in agrarische gebieden dan in natuurgebieden. Soorten die sterk afhankelijk zijn van natuurgebieden lijken te  hebben geprofiteerd van herstelmaatregelen in deze gebieden. Maar dit geldt veel minder voor insectensoorten die gevoelig zijn voor de effecten van stikstof.

Uit het onderzoek blijkt dat de achteruitgang van insectenpopulaties veroorzaakt wordt door een complex van factoren, die direct of indirect allemaal met de intensivering van de landbouw samenhangen. Vooral met het overvloedige gebruik van de meststoffen en pesticiden. Deze factoren beïnvloeden insecten niet alleen op de landbouwpercelen zelf, maar beïnvloeden via water en lucht ook de natuurgebieden.

De onderzoekers adviseren om niet te wachten op de uitkomsten van vervolgonderzoek, maar vanwege de urgentie direct aan het herstel te gaan werken. De herstelaanpak zal verschillen per gebied, omdat voor bijvoorbeeld een veenweidegebied een andere combinatie van maatregelen effectief zal zijn dan voor een kleinschalig agrarisch landschap op de hogere zandgronden. Gecombineerd met deze herstelaanpak kan dan de effectiviteit van de maatregelen gemonitord worden.

 

Lees hier het hele rapport

 

.

Cover PBL_Opties nationaal luchtbeleidMei 2019. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft op een rijtje gezet welke maatregelen het meest effectief zijn om te komen tot een vermindering van roet en fijn stof in de lucht. Zowel roet als fijn stof in de lucht zijn schadelijk voor de gezondheid.
Voor de korte termijn heeft het uitfaseren van diesel(bestel)auto’s het meeste resultaat. Dat komt omdat dit beleid al ingezet is en met lokale milieuzones nog extra gestimuleerd kan worden. Echter voor een verlaging van de blootstelling aan fijnstof en roet op de langere termijn (2025-2030) zijn houtstookmaatregelen naar Duits voorbeeld het meest effectief. Uitfaseren van oude houtkachels heeft bijvoorbeeld een 4 tot 7 maal groter effect op blootstelling aan fijn stof dan de ´all electric´ ambitie voor personenauto´s. En uiteindelijk zelfs twaalf keer meer effect dan het uitfaseren van diesel(bestel)auto´s.
Als het Duitse voorbeeld gevolgd wordt dan komt er een nationale emissie-eis voor bestaande houtkachels. Deze eis zorgt dan dat op termijn oude vervuilende kachels niet meer gebruikt mogen worden. Verder wordt het gebruik van open haarden sterk beperkt. Door het beperken van houtstook kan het effect voor roet, dat voor de gezondheid zeer schadelijk is, zelfs met 21% dalen in 2030! Uitwerking en implementatie van deze maatregelen vergt echter tijd, waardoor ze pas op langere termijn effect sorteren, zo stelt het Planbureau voor de Leefomgeving.
Het rapport is een flinke steun in de rug voor de belangengroepen die bezig zijn om de overlast van houtstook aan te pakken. We hopen dat het kabinet deze overduidelijk te kiezen koers zal oppakken en vaart maakt met implementatie van strengere regelgeving voor houtkachels.

 

Het volledige rapport is te vinden op:
https://www.pbl.nl/publicaties/kosten-en-effecten-van-opties-voor-nationaal-luchtbeleid

 

.

Op 12 april 2019 werd op het provinciehuis in Arnhem het onderzoek gepresenteerd naar bestrijdingsmiddelen bij veeteeltbedrijven. Van in totaal 24 veeteeltbedrijven in Gelderland waren monsters  genomen van krachtvoer, mest en bodem. In de monsters werden 134 verschillende insecticiden, fungiciden, herbiciden en biociden gevonden. Deze stoffen waren voor een deel bewust toegediend aan het vee zoals bijvoorbeeld een middel tegen wormen. Voor een ander deel kwamen ze ongemerkt en ongewild mee met het stro en het krachtvoer. De grondstoffen van het krachtvoer, zoals tarwe en mais komen meestal uit het buitenland. Op die manier komen ook de, in die landen gebruikte, bestrijdingsmiddelen in het krachtvoer terecht.
In het onderzoek bleek dat ook bij de biologische bedrijven bestrijdingsmiddelen werden aangetroffen in de monsters, al ging het daarbij wel om aanzienlijk lagere aantallen.
Veel van de aangetroffen bestrijdingsmiddelen zijn giftig voor insecten. Voor veel insecten is koeienpoep een belangrijke voedingsbron. Als er teveel gif in de poep zit dan zullen de insecten daarop niet kunnen leven en hebben de weidevogels op hun beurt weer te weinig eten. Verder blijven veel van de bestrijdingsmiddelen en hun afbraakproducten lang in het milieu en vervuilen zo bodem en water.
Dit onderzoek is gedaan door enkele kleine organisaties en geeft aanleiding tot veel vragen en de roep om vervolgonderzoek. Op enkele punten zijn verbeteringen eenvoudig: de leveranciers van krachtvoer kunnen bijvoorbeeld al direct openbaar maken hoeveel bestrijdingsmiddelen er in hun voer zitten. Nu verschuilen ze zich achter de toegestane limieten en geven die getallen niet.

 

Lees hier het hele onderzoek.

Lees hier meer over het belang van poep in de natuur.

 

Bijeenkomst weidevogels en bestrijdingsmiddelen

 

.

Maart 2019. De bioenergiecentrale in Cuijk (BECC) verbrandt naast houtige biomassa ook afvalstoffen zoals vethoudende bleekaarde, B-hout en slib van rioolwaterzuiveringsinstallaties. De centrale is daardoor een afvaloven in plaats van een biomassaoven. De oven te Cuijk voldoet niet aan de strenge (Europese) eisen die aan een afvaloven worden gesteld. Een wettelijk verplichte toets waarin nagegaan wordt of de best beschikbare technieken voor afvalverbranding zijn toegepast, kan door bevoegd gezag niet worden overlegd. Daarnaast ontbreekt ook een geldende vergunning van de natuurbeschermingswet (met een milieu-effectrapport en zogenoemde passende beoordeling). Evenmin wordt voldaan aan de recente uitspraak van het Europese Hof (van 7 november 2018) over het PAS (Programma Aanpak Stikstof). Op basis van deze overwegingen heeft Leefmilieu aan de provincie Noord-Brabant gevraagd om de verbrandingsinstallatie stil te leggen. 

 

.

November 2018. Ernstige hinder door laagfrequent geluid lijkt toe te nemen, dit concludeert het RIVM op basis van een inventarisatie van meldingen bij verschillende instanties. Het percentage ernstig gehinderden varieert van 2% tot 10 % van de bevolking (18+). Nauwkeuriger getallen zijn niet te geven, omdat er niet systematisch onderzoek gedaan wordt en het vraagstuk niet standaard in bestaande gezondheidsmonitoren is opgenomen. Het advies is om dit in de toekomst wel te gaan doen.

Verder is er zorg dat laagfrequent geluid in de toekomst (verder) zal toenemen, door:

  • Toename wegverkeer in combinatie met de geluidsisolerende maatregelen, waardoor juist het LFGmeer gehoord wordt.
  • Klimaatverandering en energietransitie, die zorgen voor een toename in mechanische ventilatiesystemen, warmtepompen en koelsystemen.

Teleurstellend is dat op basis van dit onderzoek, waaruit toch vooral een toename van de problematiek te lezen valt, er geen advies is om verder onderzoek te doen en landelijk beleid te formuleren. Wat ons betreft een gemiste kans!

 

U kunt het hele rapport lezen op: https://bit.ly/2QnLnbY

 

.