De vereniging Leefmilieu is een onafhankelijke milieuorganisatie die zich inzet voor een groen en gezond leefmilieu. Onze kenmerken zijn: grote milieudeskundigheid en samenwerking met bewonersgroepen in heel Nederland.


Op deze website informeren we je over onze activiteiten. Wil je op de hoogte blijven, abonneer je kosteloos op onze nieuwsbrief  of  word lid.
 

actueel (kop)

 

Onderwerpen:

Cover SER advies Biomassa in balans8 juli 2020. De partners van de SER zijn het in hun biomassa-advies eens geworden: houtstook voor energie is foute boel en moet worden afgebouwd. Leefmilieu, samen met de  milieuorganisaties Comité Schone Lucht en MOB, ondersteunt deze conclusie. Het is nu echter wèl  tijd om door te pakken. Op een vijftal kernonderdelen gaat het advies volgens Leefmilieu niet ver genoeg. De subsidies voor biomassacentrales moeten nu per onmiddellijk worden gestopt en de reeds toegekende maar nog niet uitgegeven biomassasubsidies dienen te worden ingetrokken. Ook vinden wij dat de formulering van de Europese richtlijn voor hernieuwbare energie waarbij biomassa als klimaatneutraal wordt aangemerkt, moet worden herzien om daarmee de legitimatie van de overheidssubsidies teniet te doen. Lees meer in ons hele persbericht.

Ook buitenlandse bosbeschermingsorganisaties vragen het kabinet om een directe stop van subsidie voor biomassaverbranding in plaats van een geleidelijk uitfasering. Lees hieronder het persbericht.

 

Lees hier het persbericht van Leefmilieu, MOB en Comité Schone Lucht


Lees hier het persbericht van De SER


Lees hier het SER-advies "Biomassa in balans"


Lees hier onze eerdere brandbrief aan de SER

 

Lees hier het persbericht over buitenlandse bosbeschermingsorganisaties

 

.

Marga Jacobs_we zullen je missen15 mei 2020. Met groot verdriet hebben wij kennis genomen van het overlijden van Marga Jacobs.

Marga was ruim twintig jaar de bevlogen voorzitter van Leefmilieu. Met grote deskundigheid, werkkracht en enthousiasme leidde zij de vereniging. Dankzij haar inhoudelijke kennis en een goede dosis strategie wist zij veel milieukwesties met bedrijven en overheden tot een goed resultaat te brengen. Met Marga`s didactische achtergrond heeft zij ook vele burgers gesterkt en ondersteund om voor hun eigen leefomgeving op te komen. Zij kon mensen verbinden en creëerde daarmee een groot netwerk van en voor burgers en deskundigen. Graag verdiepte Marga zich nieuwe ontwikkelingen, waardoor de vereniging door de jaren heen actief is geweest op een groot aantal verschillende milieuonderwerpen. Steeds met groot enthousiasme opgepakt en onder de aandacht gebracht. Marga genoot ervan om dit samen te doen, de deur stond altijd open en de thee en chocolade stonden altijd klaar.

We zullen in Marga een drijvende kracht van de vereniging missen en een heel fijn mens om mee samen te werken.

 

U kunt een condoleance of herinnering achterlaten op

www.memori.nl/marga-jacobs/

 

.

Mei 2020. Een storm van kritiek oogstte het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) begin mei bij de publicatie van haar rapport over de beschikbaarheid en duurzaamheid van biomassa voor het Nederlandse klimaatbeleid (1).  De voors en tegens van Cover PBL zoektochtonder meer houtverbranding zijn in het rapport op een rij gezet. Bij de tegenargumenten geeft het PBL aan dat de CO2-uitstoot van houtverbranding de klimaatverandering verergert. Daarnaast stelt het PBL dat certificering van resthout dat wordt gebruikt voor verbranding, geen oplossing is om de nadelige effecten voor de biodiversiteit te voorkomen. Desondanks concludeerde het PBL bij de publicatie van het rapport alvast dat Nederland om klimaatdoelen op papier te halen niet om houtverbranding heen kan. De CO2-uitstoot van houtverbranding wordt door de Europese wetgeving ten onrechte op nul gesteld. Het PBL sprak alvast haar oordeel uit terwijl de SER nog een advies over een duurzaamheidskader voor biomassa aan het kabinet moet uitbrengen. Bosbeschermingsorganisaties uit de Baltische Staten en de Verenigde Staten uitten dezelfde dag nog hun kritiek op het Nederlandse rapport. Nederland staat na Engeland en Denemarken nu op de derde plaats van importeurs van houtpellets. Ook de Europese Commissie heeft in haar nieuwe Biodiversiteit Strategie (2) aangegeven de risico`s van houtverbranding voor klimaat en biodiversiteit te onderzoeken en de Europese richtlijn voor hernieuwbare energie hier op aan te passen. Leefmilieu is samen met Comité Schone Lucht initiatiefnemer van een brandbrief aan de SER (Sociaal Economische Raad), met het verzoek aan het kabinet te adviseren de subsidie voor biomassaverbranding in kolen- en biomassacentrales onmiddellijk stop te zetten. De brandbrief is door 40 personen en organisaties mee ondertekend. Onder hen wetenschappers, buitenlandse bosbeschermingsorganisaties, landelijke en lokale milieuorganisaties uit Nederland.

 

Lees hier onze brief aan de SER

 

(1) Lees het rapport op de site van het PBL

(2) Lees hier de nieuwe Biodiversiteit Strategie van de EU

 

.

24 april 2020 maakte het kabinet de nieuwe stikstofplannen bekend.Stikstofaanpak stelt teleur
Teleurstellend en juridisch onhoudbaar moeten we helaas concluderen.

 

Het kabinetsplan noemt een onacceptabel lage emissiereductie.
Een 50% emissiereductie in 10 jaar tijd is een noodzakelijke ondergrens. Het Kabinet biedt slechts 26%. Deze 26% is bovendien gebaseerd op ongeloofwaardige en onverplichte reductiemaatregelen, zoals aanpassingen in het veevoer en aanlengen van mest met water. Daarbij wordt uitgegaan van streefwaarden, terwijl harde doelen met wettelijke borging nodig zijn.

 

Een nieuwe gang naar de rechter is onvermijdelijk, nu het Kabinet totaal geen recht doet aan de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019.

 

Update 2020-06-08. Ook de commissie Remkes is in haar eindadvies ‘Niet alles kan overal’ zeer kritisch over de plannen van het kabinet en waarschuwt dat het wederom juridisch onhoudbaar is.

 

Lees hier het hele persbericht van Leefmilieu en MOB

 

Lees hier het kabinetsbesluit

 

Lees hier het advies van de commissie Remkes

 

.

 

Cover Betaalbaar Beter BoerenIn opdracht van Greenpeace voerden de onafhankelijke onderzoeksbureau’s Ecorys en Ethycal Growth Strategies een maatschappelijke kosten-batenanalyse uit naar de omslag naar ecologisch boeren. Conclusie: deze omslag is haalbaar en betaalbaar, sterker nog: het levert de maatschappij jaarlijks gemiddeld ruim 1 miljard euro op.

Met ecologisch boeren lossen we niet alleen het aandeel van de landbouw aan de stikstofcrisis op, maar pakken we ook andere hardnekkige problemen aan die worden veroorzaakt door de intensieve veehouderij. Te denken aan onder meer uitstoot broeikassen, gezondheidsschade door fijn stof, mestoverschot, risico zoönose. Doorgaan op de huidige weg heeft de maatschappij alleen al in 2018 6,6 miljard euro gekost. Dat is onder meer doorberekend in schade aan natuur, het klimaat en onze volksgezondheid. En hier zijn de kosten voor ontbossing in het buitenland nog niet in meegenomen. Nu investeren in de omslag naar ecologisch boeren levert de maatschappij uiteindelijke alleen maar winst op. Ecologische landbouw is een goede ‘business case’.

 

Lees hier de uitkomsten in het plan Betaalbaar Beter Boeren

 

.

April 2020. Stichting Laagfrequent Geluid is al jaren een meldpunt voor mensen die overlast ervaren van LFg, ook komt de stichting op voor de belangen van deze melders. De jaarrapportage over 2019 laat een grote stijging van meldingen zien: 72% stijging ten opzichte van 2018, 1045 meldingen in 2019 ten opzicht van 606 in 2018. Een mogelijke verklaring voor deze stijging is de media aandacht die er in 2019 is geweest voor overlast door LFg, maar het neemt niet weg dat een grote groep mensen overlast van LFg ervaart.

 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) toonde in 2018 al aan dat 8,1% van de bevolking ten minste enige hinder, en 2,2% ernstige hinder van LFg ondervindt. Dat komt overeen met 1.3 miljoen, respectievelijk 340.000 mensen in Nederland.

 

In de dagelijkse praktijk ervaren LFg-waarnemers nog steeds weinig erkenning voor hun situatie. In veel gevallen wordt er door de overheid geen meetonderzoek uitgevoerd en stellen medici, naar onze mening ten onrechte, de diagnose 'tinnitus', met gedragstherapie als oplossing. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid voor de problematiek bij de LFg-waarnemers gelegd, in plaats van te zoeken naar werkelijke oorzaken en oplossingen.

 

De jaarrapportage bevat een samenvatting van de LFg-problematiek, statistiek van de meldingen en de meldingen zelf.

 

Bekijk hier de jaarrapportage LFg 2019

 

.

In verband met de maatregelen vanwege het Coronavirus, heeft het bestuur van Leefmilieu besloten de Algemene Ledenvergadering van 20 maart te verplaatsen naar een latere datum.

 

.

'Samen in actie tegen bestrijdingsmiddelen' heette de bijeenkomst die Leefmilieu op 24 januari 2020 organiseerde, samen met de milieuorganisaties PAN-Europe (Pesticides Action Network) en WECF (Women Engage for a Common Future). Doel was om gezamenlijk met alle actieve organisaties een sterke beweging op te bouwen om reductie van Capar Janssenhet gebruik van bestrijdingsmiddelen te realiseren. Uitwisseling van huidige activiteiten en onderwerpen voor toekomstige samenwerking vond plaats. Ruim 40 deelnemers zorgden voor een actieve inbreng. Gastspreker was Caspar Janssen, bekend van het boek ‘Casper loopt’. Hij vertelde over zijn rondwandeling door Nederland. Over de platgespoten lelievelden in Drenthe en de biologische bollenteelt in Noord-Holland. Die biologische bollenteelt vond hij een verademing vanwege alle bloemen en insecten die hij daar tegenkwam.

 

Na de gastspreker kwamen milieuorganisaties als Bollenboos en Meten=Weten aan het woord. Zij vertelden over hun acties en gaven aan welke maatregelen er volgens hen moeten worden genomen. Ook acties door het meten van residuen van bestrijdingsmiddelen in groente, fruit en bloemen kregen de aandacht. Alsmede acties die in het buitenland plaatsvinden. De inleidingen vormden het startpunt om gezamenlijk met alle deelnemers ideeën en adviezen op te halen. Deze vormen de basis voor een gezamenlijk actieplan dat nu met de deelnemers is geschreven. Gezamenlijk optrekken is hard nodig omdat het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw weer begint te stijgen.

 

Inmiddels is de stichting PAN-Nederland (inclusief bestuur) opgericht. Doel van de stichting is toepassing en de verspreiding van schadelijke bestrijdingsmiddelen en andere schadelijke producten uit de chemische industrie te verminderen en te elimineren. De Stichting wil maatschappelijke organisaties, burgers en politiek verder bewust maken van de effecten van schadelijke bestrijdingsmiddelen en informeren over alternatieven. Dit vindt plaats door samenwerking, onderzoek, verspreiding van informatie en lobbyen  op Europese, nationale, regionale, lokale of mondiale platfora. Een website is in de maak. We houden u op de hoogte.

Bekijk voor meer informatie de presentaties van de bijeenkomst:

 

- Acties voor spuitvrije zones en gebieden.

 

- Acties over de grens. Internationale onderzoeksresultaten naar bestrijdingsmiddelen in het milieu.

 

- Acties meten residuen bestrijdingsmiddelen in voeding.

 

.

spoedaanpak stikstofOm de bouw van circa 75.000 woningen en een aantal grote infrastructurele projecten mogelijk te maken, is een Regeling spoedaanpak stikstof bouw en infrastructuur in de maak. Met deze Regeling wordt een stikstofregistratiesysteem ingesteld, dat vergelijkbaar is met de PAS, een soort mini-PAS. Het concept voor deze regeling ligt nu voor ter consultatie.

Leefmilieu is het niet eens met deze regeling en heeft zienswijzen ingediend. De zienswijzen betreffen onder meer het gebruik van de PAS-systematiek die achterhaald is. Ook gaat de Regeling niet alleen over woningbouw (weinig stikstofdepositie), maar ook over wegenaanleg (veel stikstofdepositie) en worden er geen maxima aan de uitstoot van dergelijke projecten gesteld. Verder lijkt ons de veevoermaatregel niet uitvoerbaar omdat er in de veesector getwijfeld wordt aan de ernst van het probleem.

 

Lees hier onze zienswijze

Bekijk hier de conceptregeling

 

.

Geaccumuleerd zuur in Nederland 1990 - 201618 december 2019. Zonder het advies van de Commissie Remkes af te wachten heeft het Kabinet verregaande afspraken gemaakt met de landbouwsector over de stikstofcrises.
De natuurorganisaties zijn hierbij niet betrokken. Mobilisation en Vereniging Leefmilieu, de partijen die de stikstofzaak aan het rollen hebben gebracht, sturen vandaag een brief op poten aan Minister Schouten met de eis dat de afspraken worden herroepen.

 

Klik hier om het hele persbericht te lezen
Klik hier om de brief aan Schouten te lezen
Klik hier om de afspraken tussen kabinet en het Landbouwcollectief te lezen

 

 

.

Schoorsteen houtrookHoutstook door particulieren veroorzaakt veel overlast en schade aan de gezondheid. Voor klachten over houtstook kun je terecht bij de gemeente, maar die heeft eigenlijk  geen duidelijk kaders of richtlijnen om de overlast aan te pakken.

 

De stichting die rechters in technische kwesties advies geeft (StAB), heeft zich nu gebogen over de gezondheids- en hindereffecten van houtkachels. In het kennisdocument 2019 proberen ze te komen tot een laagdrempelige en eenvoudige methode om vast te stellen of klachten terecht zijn en welke maatregelen genomen kunnen worden om klachten te voorkomen. Verder zijn veel tips opgenomen over hoe je hout kunt stoken zonder hinder te veroorzaken.

 

De StAB geeft in dit document eerst een overzicht van de relevante regelgeving; een overzicht van wat er vrij komt bij goede en slechte verbranding van hout en een overzicht van wat er mis kan gaan bij de afvoer en verspreiding van de houtrook. Op basis hiervan is een emissiematrix ontwikkeld en doet het StAB voorstellen voor een handhavingsmethode, inclusief een stappenplan voor het uitvoeren van controles. Uitgangspunt hierbij is dat de hoeveelheid geur een maat is voor de hoeveelheid houtrookoverlast. Wanneer bij houtstook de in het kennisdocument gehanteerde geurnorm overschreden wordt, blijkt de uitstoot van schadelijke stoffen dermate groot, dat er sprake is van hinder, zoals beschreven in artikel 7.22 van het Bouwbesluit.

 

Hiermee is voor het eerst  een methode ontwikkeld waarmee tegen geringe kosten de ernst van de houtstookoverlast vastgesteld kan worden. De methode is transparant en laagdrempelig en kan in hindersituaties als handhavingsmethode door een gemeente worden gebruikt.

 

Leefmilieu is blij met dit kennisdocument van de StAB. Wij roepen gemeenten op de door het StAB ontwikkelde methode breed in te zetten, om zo de hinder door houtrook substantieel te verminderen.

 

Bekijk hier het kennisdocument van de StAB

 

.

December 2019. Voor varkensboeren was 2019 een goed jaar. Het gemiddelde inkomen wordt geraamd op € 257.000. Dit goede resultaat is mede veroorzaakt door de grote vraag naar varkensvlees uit China, daar kampte men in 2019 met de Afrikaanse varkenspest. De verschillen in inkomen tussen de sectoren in de landbouw waren groot. Zo daalde de inkomens van de pluimveebedrijven door een lagere prijs voor de eieren.

Het gemiddelde inkomen van bedrijven in de land- en tuinbouw in 2019 was € 57.000, dat is een stijging van € 6000 ten opzichte van 2018.

 

Lees hier het hele persbericht van Wageningen University @ Research

 

.

Natuurmuseum BrabantWie nu over de stikstofproblematiek hoort kan zomaar denken dat dit gaat over boeren en bouwers. Dat móet anders, want de stikstofuitspraak van de Raad van State gaat niet over het hinderen van boeren en bouwers, maar over de bescherming van de natuur tegen een teveel aan stikstof.

 

Op 27 november 2019 kwamen natuur- en milieuorganisaties in het Brabants Natuurmuseum in Tilburg bij elkaar om te bespreken hoe ze duidelijk kunnen maken dat het bij het stikstofprobleem om de natuur gaat. Aanwezig waren onder meer Leefmilieu, MOB, Greenpeace en Stichting Werkgroep Behoud de Peel.

Afgesproken is samen te werken op het gebied van publiciteit. Ook is het de wens in de toekomst meer samen te werken bij juridische procedures. Besluiten die ongunstig zijn voor de natuur worden dan niet door enkele organisaties juridisch bestreden, maar de natuur- en milieuorganisaties gaan er gezamenlijk tegenin.

 

Op de bijeenkomst was ook een vertegenwoordiging uit België aanwezig. Zij willen leren van de Nederlandse aanpak en samenwerken om ook in België de stikstofproblematiek aan te pakken.

 

De aanwezige organisaties waren enthousiast over de samenwerking en vervolgafspraken zijn gemaakt.

 

 

.

November 2019. Engie heeft de plannen voor een biomassacentrale in Nijmegen geschrapt. Aanleiding was een meerderheid in de Nijmeegse gemeenteraad die zich begin november keerde tegen de biomassacentrale. De raad heeft bezwaren vanwege de luchtuitstoot van de centrale en het onduurzame karakter van biomassaverbranding. Nijmeegse bewoners- en milieuorganisaties juichen het besluit van de gemeenteraad en van Engie toe. In 2017 had Engie ook al een concreet plan voor een biomassacentrale. Toen zette de rechter er echter een streep door. 

Voor de herontwikkeling van het Nijmeegse bedrijfsterrein van Engie wordt nu een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Belangrijk thema daarbij is de opwekking van duurzame energie en warmte. Voor het nieuwe bestemmingsplan wordt een milieu-effectrapport (MER) opgesteld. Als start van deze procedure is een zgn Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. In deze notitie staat welke alternatieven en milieu-effecten in het MER moeten worden beschreven. Leefmilieu heeft een zienswijze over de notitie ingediend. Leefmilieu vindt de notitie te vaag en te algemeen. Het gebrek aan concreetheid zal het maken van een goed MER erg moeilijk maken. Duidelijker moet worden welke bedrijfscategorieën wel en niet worden toegelaten. Het huidige bedrijventerrein heeft een grote geluidsruimte. Leefmilieu vindt het van belang dat er alternatieven worden meegenomen waarbij die geluidsruimte wordt beperkt. Ook inperking van de veiligheidscontour en van luchtemissies zijn van belang. Leefmilieu stelt voor om bij de opwekking van duurzame energie en warmte sterk in te zetten op technieken als bodemwarmte, aquathermie (energie uit oppervlaktewater) en opslag van energie. Groene omranding en groene dooradering van het bedrijventerrein worden toegejuicht.

 

Klik hier om de hele zienswijze te lezen

 

Klik hier om Notitie Reikwijdte en Detailniveau te bekijken

 

.

Sinds de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 is stikstof bijna een vast nieuwsitem geworden. De impact van de uitspraak is inmiddels tot iedereen doorgedrongen en posities worden ingenomen.

Het eerste wachten was op het advies van de commissie Remkes. Dit advies zou maatregelen voorstellen aan het kabinet om de stikstofproblematiek op te lossen. Op 25 september 2019 was het zo ver en de titel van het advies ´Niet alles kan´ was op zich bemoedigend. De voorgestelde maatregelen voor het verkeer: minder hard rijden; en voor de landbouw: uitkoop boeren. Maar de durf bleef uit: minder hard rijden hoefde niet overal en de boeren worden alleen vrijwillig uitgekocht. Geen advies voor de nodige krimp van de veestapel.

Het kabinetsvoorstel vervolgens is een slap aftreksel van dit advies en zal het probleem niet oplossen. De grootste vervuiler, de landbouw, wordt onvoldoende aangepakt, de verlaging van de snelheid is alleen bij natuurgebieden, terwijl het vliegverkeer en de biomassacentrales helemaal buiten schot blijven. Desondanks zijn de boeren boos, zo boos dat ze met veel bombarie actie voeren met hun tractoren. Duidelijke argumenten blijven uit, maar de politiek is erg gevoelig voor die grote tractoren en de verkeerschaos die ze veroorzaken.

De uitspraak van de Raad van State is zó duidelijk: de natuur moet beter beschermd. Het blijft spannend of de politiek uiteindelijk de noodzakelijke keuze zal durven maken, want tsja: de natuur heeft geen tractoren.

 

.

Op 20 september kwamen in Nijkerk meer dan 150 boeren bijeen van de vereniging tot Behoud van Boer & Milieu (VBBM).

 

Ze vierden dat ze al 30 jaar samenwerken aan de ontwikkeling van kringlooplandbouw. Veehouders vertelden wat er komt kijken bij het sluiten van de kringloop. Het idee is eenvoudig: de koe eet gras, en met de koeienpoep wordt het gras bemest. In deze kringloop is er veel minder (of geen) kunstmest nodig en veel minder krachtvoer. Dat krachtvoer (vaak met soja) hoeft dan ook niet geïmporteerd te worden. Dat is gunstig, want de soja komt nu vaak uit landen waar er (regen)woud gekapt wordt om soja te verbouwen. Dus geen krachtvoer gebruiken is ook gunstig voor het milieu in landen ver weg van hier.

 

De VBBM bestaat dertig jaar en kan dus gebruik maken van een schat aan ervaring. In deze bijeenkomst werden ervaringen over kringlooplandbouw gedeeld, werd op het werk van de individuele boeren teruggeblikt en werden zelfontwikkelde apparaten getoond. In alle presentaties was de rode draad dat kringlooplandbouw economisch heel rendabel is. Het helpt daarbij natuurlijk wel als boeren bevlogen zijn.

 

Klik hier om meer over het VBBM kringloopsysteem te lezen

 

     Synposium VBBM

 

.

Arnold van den BurgSeptember 2019. Door de recente uitspraak van de Raad van State wordt het bedrijven, verkeer en veehouderij een stuk moeilijker gemaakt om stikstof in de lucht te brengen. Veel projecten in heel Nederland zijn daardoor stil komen te liggen. Is dat terecht, is stikstof echt zo’n groot probleem? Arnold van den Burg (foto) heeft onderzocht op welke manier stikstof schadelijk is voor dieren en dan met name voor vogels. Op zondag 15 september ging hij in het radioprogramma Vroege Vogels dieper in op deze problematiek en de mogelijke oplossingen.

 

Arnold van den Burg studeerde biologie in Wageningen, promoveerde aan de University of Nottingham (UK) en werkt nu bij Stichting BioSFeer. Hij ondersteunde de vereniging Leefmilieu in Luxemburg bij het Europese Hof door de rechters in het proces over de PAS duidelijk te maken wat er op het spel staat als we doorgaan met het vervuilen van de natuur met stikstof.

 

Beluister hier de uitzending met Arnold van den Burg (13 minuten)

 

Lees hier meer over dit onderwerp op de website van Vroege Vogels

 

LET OP:  Bijeenkomst 21 september gaat niet door

Op 21 september had Leefmilieu een bijeenkomst gepland waarin Arnold zijn onderzoek zou presenteren en waar aanwezigen konden doorpraten over de maatregelen die genomen kunnen worden om de stikstofbelasting op de natuur te beperken. Deze bijeenkomst gaat helaas niet door, wegens te weinig aanmeldingen.

 

.

Johan VollenbroekSeptember 2019. De minister van landbouw heeft de hulp ingeroepen van een nieuw adviescollege om te zoeken naar een oplossing, nu het PAS (programma aanpak stikstof) bij de rechter is gesneuveld. Het Adviescollege stikstofproblematiek, ook wel de commissie Remkes genoemd,  moet een uitweg zoeken uit de huidige impasse. Op vrijdag 13 september organiseerde de commissie een bijeenkomst waarop milieuorganisaties hun inbreng konden leveren. Namens MOB en Leefmilieu heeft Johan Vollenbroek (foto) onder meer de volgende punten ingebracht:

 

- Verminder de intensieve landbouw

- Ga over op kringlooplandbouw

- Verlaag de maximum snelheid op de snelwegen naar 100 km / uur

- Verbiedt brommers op benzine (tweetakt)

- Schaf subsidies af op houtstook / biomassa / mestvergisters

- Sluit kolencentrales vervroegd

 

Lees hier de hele inbreng van MOB en Leefmilieu.

 

.

Bord geen 130 kmSeptember 2019. De stikstofuitspraak van de Raad van State vormt een probleem, dat is duidelijk, de kranten staan er vol van. Maar de vraag is nu dus: Hoe lossen we dat probleem op? Niet door de getroffen natuurgebieden op te heffen, zoals sommigen in de landbouwsector suggereren. De oplossingen, zoals wij die zien hebben we samen met de andere betrokken milieuorganisaties op een rijtje gezet.

 

Onze ideeën worden toegelicht in een brief die we aan minister-president Rutte en de commissie Remkes hebben gestuurd. Het goede nieuws is dat een van de suggesties in de brief al uitgevoerd wordt: de maximumsnelheid op snelwegen wordt niet verder verhoogd naar 130 km per uur. Een mooi begin, hopelijk volgen andere oplossingen ook snel.

 

Lees hier de brief aan minister-president Rutte

 

Lees hier het persbericht

 

.

Augustus 2019. Spaanse en Nederlandse onderzoekers hebben ontdekt dat nuttige insecten meer last hebben van pesticiden dan eerst gedacht. Veelgebruikte pesticiden komen namelijk niet alleen terecht in nectar en stuifmeel, waardoor veel nuttige insecten overlijden, maar ook in honingdauw.

 

Honingdauw is voor veel insecten een belangrijke voedingsbron, die het hele jaar beschikbaar is en waar veel nuttige insecten zoals bijen, sluipwespen en zweefvliegen van afhankelijk zijn. Honingdauw wordt geproduceerd door insecten zoals bladluizen. Zijn planten met insecticiden behandeld, dan kunnen die pesticiden ook in de honingdauw terecht komen. Die honingdauw wordt daardoor giftig voor de insecten die ervan eten.

 

Het gaat hierbij om de zogenoemde systemische pesticiden. Dat zijn breed werkende pesticiden die door de hele plant worden opgenomen, waardoor de hele plant giftig wordt voor insecten. Bekende voorbeelden van deze insecticiden zijn de neonicotinoïden. Er is al aangetoond dat veel nuttige insecten zoals bijen vergiftigd worden als zij de nectar en het stuifmeel van deze planten eten. Nu blijkt dus ook dat deze insecten door het eten van de honingdauw op deze planten vergiftigd kunnen worden. Omdat honingdauw het hele jaar beschikbaar is, dus ook buiten het bloeiseizoen, is de verwachting dat het ongewenste effect van pesticiden wel eens groter kan zijn dan gedacht.

 

Deze ontwikkeling toont opnieuw aan dat we moeten stoppen met het gebruik van dit type bestrijdingsmiddelen. Ook moet blootstelling van insecten aan pesticiden via honingdauw meegenomen worden in de risicobeoordeling bij de toelating van pesticiden.

 

Lees meer op de website van de Wageningen Universiteit

 

Lees hier het Engelstalige onderzoek op de website van PNAS

 

.

Juli 2019. Energiebedrijf Engie en de gemeente Nijmegen hebben een gebiedsvisie opgesteld voor het terrein van Engie. Op het terrein met een omvang van 32 hectare stond voorheen een kolencentrale. De Gebiedsvisie vormt de basis voor het nieuwe bestemmingsplan De gebiedsvisie richt zich op duurzame energieopwekking en watergebonden bedrijvigheid. Op zich positief maar in de gebiedsvisie wordt een deel van het terrein bestemd voor een nieuwe biomassacentrale en dat is ongewenst.
In een gezamenlijke zienswijze hebben Leefmilieu, MOB en de Gelderse Natuur- en Milieufederatie aangegeven dat de gebiedsvisie een houtgestookte biomassacentrale dient uit te sluiten. In november 2017 is een milieuvergunning voor een biomassacentrale van Engie op dezelfde locatie reeds door de rechtbank Arnhem vernietigd. Een herhaling van zetten moet worden voorkomen.

 

Bezwaren
De bezwaren van de organisaties richten zich op de CO2-uitstoot. De CO2-uitstoot van houtverbranding per hoeveelheid opgewekte energie is hoger dan die van kolen.  In plaats van hout te verbranden zouden we juist bossen moeten aanplanten. Daarnaast is uit onderzoek van bureau Probos gebleken dat er niet voldoende hout uit de regio beschikbaar is. Het hout zal dus van (veel) verder weg moeten worden aangevoerd en dat is ongewenst. Een biomassacentrale zal lokaal ook voor de uitstoot van fijn stof zorgen.

 

Oplossing
Als oplossing stellen de organisaties voor om in te zetten op technieken als bodemwarmte, aquathermie, opslag van energie (onder andere in de vorm van waterstof) en grootschalige warmtepompen. Voorgesteld wordt om de inzet van deze technieken te versnellen.


Lees hier onze zienswijze

 

.

Foto Raad van State29 mei 2019. De Nederlandse natuur verslechtert al jaren door veel te hoge concentraties stikstof. Stikstof vervuilt de lucht, de bodem en het water. Nederland nam besluiten in de verwachting dat schade aan de natuur door maatregelen in de toekomst zou worden opgelost. De Raad van State heeft nu besloten dat dit niet meer mag. Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag niet meer als basis voor toestemming voor activiteiten worden gebruikt. Bij een besluit moet voortaan vooraf zeker zijn dat er geen schade aan de natuur zal optreden. Veel nieuwe vergunningen voor veehouderijen, wegen en biomassacentrales zullen hierdoor niet meer verleend kunnen worden.

Door vrijwilligers van 3 kleine milieuorganisaties, waaronder Leefmilieu, is jarenlang aan dit dossier gewerkt. Wij zijn blij met deze heldere uitspraak.

 

Lees hier het persbericht van Leefmilieu en MOB

 

Lees hier het persbericht van de Raad van State

 

Bekijk hier de video van Raad van State over deze uitspraak

 

.

Beeld Hatertse vennenOp 29 mei 2019 heeft de Raad van State het Nederlandse stikstofbeleid van tafel geveegd. Voor de natuur zal er echter maar langzaam iets verbeteren. De afgelopen jaren zijn er door provincies en gemeenten duizenden vergunningen verleend. Ondanks de twijfel aan het beleid die er al geruime tijd was, zijn deze vergunningen waarschijnlijk definitief. Deze vergunningen laten toe dat de komende jaren nog veel stikstof uitgestoten mag worden. Dus hoewel het beleid niet bleek te deugen gaat de vervuiling wel door. Voor nieuwe initiatieven zal het echter moeilijker zijn om een vergunning te krijgen, omdat de stikstofbelasting van de natuur zo hoog is en blijft. De vereniging Leefmilieu en MOB hebben veel nieuwe vergunningen aangevochten en daarvan zullen er nog zeker honderd vernietigd worden. De beslissing daarover neemt de Raad van State in juni.

 

.

Het is geen geheim dat we in Nederland niet weten waar we de mest moeten laten van alle dieren die er gehouden worden. En dat het verwerken van de mest fraude en criminaliteit in de hand werkt. Ook is inmiddels overduidelijk dat we de natuur schade toebrengen met de grote hoeveelheid stikstof die daarbij vrijkomt. Door de stikstofverzuring ontbreekt op steeds meer plaatsen kalk in de natuur, waardoor bijvoorbeeld vogels geboren worden met gebroken pootjes. Na een jarenlange strijd is het falende stikstofbeleid (PAS) van tafel. De vraag is nu, hoe verder?  De oplossing is eenvoudigweg minder beesten. Minder beesten betekent minder mest en minder stikstofuitstoot. Maar deze oplossing is ook lastig. Hoe zorg je ervoor dat in een land waar ondernemers vrij mogen ondernemen er een stop komt op het aantal beesten? Die puzzel zal de komende maanden opgelost moeten worden, want dat het zo niet langer kan is nu wel duidelijk.

 

Zie voor meer informatie het mestdossier van de NRC

 

.

Homme op klaproosIn opdracht van het ministerie van landbouw hebben wetenschappers van de Universiteit van Wageningen onderzoek gedaan naar de afname van de insecten in Nederland. De achteruitgang van soorten gaat harder in agrarische gebieden dan in natuurgebieden. Soorten die sterk afhankelijk zijn van natuurgebieden lijken te  hebben geprofiteerd van herstelmaatregelen in deze gebieden. Maar dit geldt veel minder voor insectensoorten die gevoelig zijn voor de effecten van stikstof.

Uit het onderzoek blijkt dat de achteruitgang van insectenpopulaties veroorzaakt wordt door een complex van factoren, die direct of indirect allemaal met de intensivering van de landbouw samenhangen. Vooral met het overvloedige gebruik van de meststoffen en pesticiden. Deze factoren beïnvloeden insecten niet alleen op de landbouwpercelen zelf, maar beïnvloeden via water en lucht ook de natuurgebieden.

De onderzoekers adviseren om niet te wachten op de uitkomsten van vervolgonderzoek, maar vanwege de urgentie direct aan het herstel te gaan werken. De herstelaanpak zal verschillen per gebied, omdat voor bijvoorbeeld een veenweidegebied een andere combinatie van maatregelen effectief zal zijn dan voor een kleinschalig agrarisch landschap op de hogere zandgronden. Gecombineerd met deze herstelaanpak kan dan de effectiviteit van de maatregelen gemonitord worden.

 

Lees hier het hele rapport

 

.