Home | links

Knak de worst

www.knakdeworst.nl is een site van stichting Mens, Dier & Peel over de achtergronden van de intensieve veehouderij in de Peel; het grensgebied tussen Oost-Brabant en Noord-Limburg. De site biedt veel nieuws uit het gebied en is een aanrader.
Website: www.knakdeworst.nl

 

Stichting Bollenboos: Tegen milieubelasting door lelieteelt

De Stichting Bollenboos bestaat uit burgers uit de gemeente Westerveld die zich zorgen maken over de nadelige gevolgen van de lelieteelt in Drenthe.
Stichting Bollenboos wil dat meer mensen zich realiseren dat het telen van leliebollen risico's kan opleveren voor de gezondheid en een bedreiging vormt voor het milieu en het landschap. Stichting Bollenboos spoort de gemeente Westerveld en de provincie aan om maatregelen te nemen teneinde de groei van de milieubelastende lelieteelt tegen te gaan en de nadelige gevolgen ervan te beperken.

website: www.bollenboos.nl

 

Gifklikker: Meldpunt voor overlast bestrijdingsmiddelen

Omwonenden van landbouwpercelen lopen het risico te worden blootgesteld aan gifstoffen. In de teelt, zoals de bloemen- en bollenteelt, worden veel giftige bestrijdings- en ontsmettingsmiddelen gebruikt. Mensen die in de buurt wonen worden vaak niet beschermd en niet eens geïnformeerd over de middelen die op deze landbouwpercelen worden gebruikt. Kinderen en volwassenen kunnen zo ongevraagd met gif in aanraking komen waardoor hun gezondheid in gevaar komt. De Partij voor de Dieren en Stichting Bollenboos willen de Gifklikker de problemen met bestrijdingsmiddelen voor omwonenden in kaart brengen.

Website: https://www.partijvoordedieren.nl/gifklikker

 

Ruimtelijke plannen

Gemeenten regelen de indeling van hun grondgebied door middel van een bestemmingsplan. Dit document bestaat uit regels met toelichting en een plankaart met daarin de doeleinden, zoals wonen, natuur of industrie. Sinds 1 januari 2010 dienen (nieuwe) bestemmingsplannen digitaal beschikbaar te zijn op de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl.
Naast regels voor ruimte en milieu kunnen ook  gezondheidsaspecten in een bestemmingsplan worden opgenomen, zoals bestrij­dingsmiddelen (ABRvS 10 januari 2012, 201104310/1), dierziekten (ABRvS 9 maart 2011, 201003645/1) en gezondheidsrisico’s ten aanzien van de magneetveldzone van hoogspannings­masten (ABRvS 25 januari 2012, 201106189/1). Voorwaarde hierbij is wel dat de risico's weten­schappelijk aangetoond zijn.

Naar de website >>>

 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu gaat over ruimtelijke ordening, water, bodem, lucht en energie.  Op de site zijn veel relevantie publicaties, rapporten en brochures te vinden.

Naar de website >>>

 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is het onderzoeksinstituut van de overheid op het gebied van volksgezondheid en milieu. Het RIVM verricht niet alleen zelf onderzoek, maar verzamelt ook wereldwijd kennis en past die kennis toe. Het RIVM brengt jaarlijks een groot aantal rapporten en adviezen uit.

Naar de website >>>

 

Infomil

InfoMil een centraal informatiepunt voor wet- en regelgeving op milieugebied. De site bevat veel informatie, maar als particulier wordt je, sinds een paar jaar, niet meer geholpen door de helpdesk van Infomil.

Naar de website >>>

 

Planbureau voor de Leefomgeving

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Er zijn veel rapporten te vinden onder andere over luvhtverontreiniging, natuur, energie en duurzaamheid. Wil je op de hoogte blijven? Het Planbureau voor de Leefomgeving geeft een gratis Nieuwsbrief uit, te vinden op

Naar de website >>>.

 

Stichting EHS

Sommige mensen ontwikkelen gezondheidsklachten door elektrische en elektromagnetische (EM) velden rond apparatuur, installaties en gebruiksvoorwerpen. Dit kan zowel binnenshuis zijn als buiten. Dit wordt electrohypersensitiviteit (EHS) genoemd. De stichting EHS ondersteunt met kennis, praktische tips en maakt zich op beleidsniveau sterk voor aandacht voor deze problematiek. Op de website is veel informatie te vinden voor patiënten en voor beleidsmakers.

Naar de website >>>.

 

Stichting Laagfrequent geluid

De Stichting Laagfrequent geluid is gericht op het informeren van burgers, bedrijven, overheden en instellingen over de problematiek van zware bromtonen, oftewel laagfrequent geluid, en het ondersteunen van burgers in hun zoektocht naar oorzaak en oplossing.
De belangengroep is opgericht naar aanleiding van langdurig en overmatig laagfrequent geluid rond de gaslocatie Grijpskerk in West-Groningen, maar is bedoeld voor alle zaken rond laagfrequent geluid in heel Nederland.


naar de website ›››

 

De Bomenriddders

Bomen zijn onmisbaar voor een leefbare stad. Te vaak moeten ze wijken voor nieuwbouw en infrastructuur. De Bomenridders zetten zich sinds 1997 in voor behoud van bomen en ander groen in en om Rotterdam. Ze overleggen met bestuurders en beleidsmakers om het belang van groen over het voetlicht te brengen, maken bezwaar tegen kapvergunningen en ondersteunen burgers die zich willen verweren tegen kap van bomen in hun wijk.
De Bomenridders, een onafhankelijke stichting, wordt geheel gefinancierd door donateurs. Vrijwilligers zijn welkom.
De activiteiten van de Bomenridders zijn niet alleen via hun website te volgen, maar ook via facebook en Twitter.


naar de website ›››

 

VROM-IOD

VROM-IOD onderzoekt personen en bedrijven die de regelgeving op het gebied van milieu en wonen stelselmatig en op een ernstige manier overtreden. Bij vermoedens van milieu-criminaliteit waar in uw ogen andere diensten niet adequaat op reageren kan het de moeite waard zijn de VROM-IOD te bellen of te mailen.


naar de website ›››

 

Stichting Houtrookvrij

Het gebruik van houtkachels, vuurkorven, e.d. neemt de laatste jaren sterk toe. Veel mensen vinden stoken leuk. Maar het geeft ook veel overlast en gezondheidsklachten. Deze website biedt informatie voor burgers, politici en ambtenaren die daar mee te maken krijgen. Er wordt ingegaan op de effecten van houtrook op milieu en gezondheid en wat daaraan gedaan kan worden.


naar de website ›››

 

De Stichting Milieurechtsbijstand Nederland

Zij heeft tot doel om betaalbare milieurechtbijstand te bevorderen, aan met name natuur- en milieugroepen, door heel Nederland. De aangesloten milieuadvocaten voeren een praktijk die grotendeels bestaat uit zaken die betrekking hebben op de rechtsgebieden milieu, ruimtelijke ordening of natuurbescherming.


naar de website ›››

 

Bomenstichting Nederland

Bomen kunnen zichzelf niet verdedigen. Daarom is er de Bomenstichting. De Bomenstichting zet zich in voor het behoud van bomen in de stad en op het platteland. De Bomenstichting werkt hieraan door het geven van voorlichting en advies, door misstanden aan te kaarten en door druk uit te oefenen op verantwoordelijke partijen.


naar de website ››››

 

Ravon

De Stichting RAVON is een vrijwilligersorganisatie voor onderzoek naar reptielen, amfibieën en vissen. De vrijwilligers worden ondersteund door een professionele staf vanuit kantoren in Nijmegen en Amsterdam. RAVON geeft voorlichting, adviseert, voert onderzoek uit, beschermt soorten en hun leefgebieden, verzamelt verspreidingsgegevens en heeft twee landelijke meetnetten.


naar de website ››››

 

West en Weurt

Actuele informatie over milieu in Nijmegen-west en Weurt.


naar de website ››››

 

RIVM meetnet geluid

Op deze website vindt u informatie en data m.b.t. omgevingsgeluid afkomstig van wegverkeer, spoorwegen en luchtvaart.


naar de website ››››

 

 

Actuele smoginformatie van het RIVM

 

Op deze site vind je de actuele situatie van de luchtkwaliteit in
Nederland. Met plaatjes wordt de stand van zaken van Zwaveldioxide (SO2), Ozon (O3), fijn stof (PM10) en Stikstofdioxide (NO2) weergegeven.


naar de website ››››

 

 

 

 


 

Onderwerpen: