Home | vergunningen en beleid | recente en oude zaken | Asfaltcentrale Dura Vermeer

 

 

APN is een flinke asfaltcentrale met puinbreker aan de rand van het Nijmeegse industrieterrein en staat tegenover een school en een woonwijk. Het bedrijf wil zijn productie gaan verdubbelen.

Link naar website bedrijf:
https://www.asfaltproductienijmegen.nl

 

 

 

WOB verzoek na zware normoverschrijding Asfaltcentrale Nijmegen-West

Eind juni 2021 is er aan de schoorsteen van de asfaltcentrale APN aan de Energieweg te Nijmegen een uitstoot van PAK’s (polycyclische koolwaterstoffen) gemeten van 17 keer boven de norm (0,05 mg/m3). Dit was de eerste controle van de uitststoot van APN in afgelopen tien jaar. Dit gebrek aan controle is illustrerend voor  de achteruitgang van de handhaving in Nederland in de afgelopen jaren. De Commissie van Aartsen concludeerde in haar advies op 4 maart 2021 dat Omgevingsdiensten bij vergunningverlening, toezicht en handhaving onvoldoende zijn opgewassen tegen het weerwoord van bedrijven.

Deze zware normoverschrijding bij asfaltcentrale APN is voor Leefmilieu aanleiding geweest om bij alle 40 bedrijven van het bedrijventerrein Nijmegen-West waarbij een norm voor de uitstoot voor de zogenoemde ” zeer zorgwekkende stoffen” (ZZS) is opgelegd, het handhavingsdossier via een WOB-verzoek op te vragen.

Lees hier het Advies Commissie van Aartsen

- terug naar boven -

Uitspraak Raad van State: capaciteit asfaltcentrale inperken

17-12-2014. De Raad van State heeft het beroep van de GNMF, Leefmilieu en bewonersorganisaties tegen de actualisatie van het bestemmingsplan bedrijventerrein Kanaalhavens te Nijmegen deels gegrond verklaard. De Raad van State stelt dat er in het bestemmingsplan ten onrechte geen maximum is gesteld aan de productie- en verwerkingscapaciteit van de asfaltcentrale aan de Energieweg en de bijbehorende puinbreker. De gemeente Nijmegen heeft onvoldoende gemotiveerd dat met een onbeperkte capaciteit van de asfaltcentrale en de puinbreker een aanvaardbaar woon- en leefklimaat is gegarandeerd voor de nabij gelegen woningen. Dit onderdeel van het bestemmingsplan is vernietigd. Er zal voor dit onderdeel een nieuwe bestemmingsplanprocedure moeten worden gestart. Daarbij dient de uitspraak van de Raad van State te worden meegenomen. De GNMF en Nijmeegse organisaties zijn erg blij met dit deel van de uitspraak.
De opschaling van het binnenste gedeelte van het bedrijventerrein met bedrijven met een zwaardere milieucategorie is volgens de Raad van State wel toegestaan. GNMF en Leefmilieu verzochten in hun beroep om te volstaan met de bestaande bedrijven een individuele maatbestemming te geven en zo de huidige bestemmingen vast te leggen. Dit vanwege de reeds bestaande, hoge milieudruk voor Weurt en de Nijmeegse wijken (onder meer de wijk Hees). Door maatbestemmingen zou de gemeente beter rekening kunnen houden met een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Dit verzoek is helaas niet toegekend door de Raad van State. Tijdens de zitting van de Raad van State is de gemeente Nijmegen op dit onderdeel zeer kritisch bevraagd. Dit heeft echter niet geleid tot een uitspraak die meer rekening houdt met een goed en gezond leefmilieu voor de omringende wijken. Het dorp Weurt ligt op bijvoorbeeld op 350 meter van dit middengedeelte van het industrieterrein.
De GNMF had samen met Nijmeegse bewoners- en milieuorganisaties (Leefmilieu, Dorpsbelang Hees en Weurt+) en de gemeente Beuningen beroep aangetekend tegen de verzwaring van het bestemmingsplan bedrijventerrein Kanaalhavens Nijmegen.

Klik hier om de hele uitspraak van de Raad van State te lezen.

Deel-Industrieterrein_Nijmegen

Wet nodig tegen stapeling van milieuoverlast

Februari 2014. Er is geen wet tegen stapeling van milieuoverlast. Zo'n stapeling treedt bijvoorbeeld op als mensen blootgesteld worden aan meerdere bronnen van luchtvervuiling (industrie, verkeer, scheepvaart, intensieve veehouderij). Leefmilieu heeft hierover een videoboodschap gemaakt.


In deze minidocumentaire illustreren we de stapeling van milieuoverlast aan de hand van de voorgenomen uitbreiding van een asfaltcentrale van Dura Vermeer, aan de rand van een industrieterrein in Nijmegen, grenzend aan meerdere woonwijken.


Klik op de pijl in video om het filmpje op deze website te bekijken.

Klik op het YouTube-symbool onder de video om het filmpje in Youtube te bekijken. Daar kun je ook je commentaar toevoegen.

Handtekeningen tegen uitbreiding Dura Vermeer

24 november 2013. Op het wijkenfestival in het Goffertstadion in Nijmegen zijn 65 extra handtekeningen gezet tegen de uitbreiding van de asfaltcentrale van Dura Vermeer in Nijmegen. Op de gemeenschappelijke stand van Leefmilieu en WWGB (West Wil Groene Buffer) was het een drukte van belang. Niet alleen omwonenden tekenden de petitie maar ook veel gemeenteraadsleden hadden veel belangstelling.

Nog geen handtekening gezet? U kunt ook een mail sturen naar stopdura@dorpsbelanghees.nl met uw naam en adres.

 

 

 

 

 

 

 

 

Toename asfaltcentrale en risicovolle bedrijven in Nijmegen-West

Oktober 2013. De Petruskerk in de Nijmeegse wijk Hees puilde uit. Ruim 200 wijkbewoners namen 21 oktober 2013 deel aan de informatie- en discussieavond over de ontwikkelingen op bedrijventerrein Nijmegen West. Stoelen moesten worden bijgezet. De prangende onderwerpen waren de grote uitbreiding van de asfaltcentrale en puinbreker van Dura Vermeer aan de Energieweg en de extra ruimte die de gemeente Nijmegen wil bieden aan risicovolle bedrijven op het industrieterrein.


Bij de organisatie waren maar liefst vijf organisaties betrokken: vereniging Leefmilieu, Dorpsbelang Hees, West Wil Groene Buffer, Weurt Plus en de Gelderse Natuur en Milieufederatie.     


Thérèse Carpay (West wil Groenen Buffer) ging in op de asfaltproductie, de hinder voor de omwonenden en de landelijk overcapaciteit. Maarten Visschers (GNMF) liet zien zien dat nieuwe woningbouw in Weurt en Hees geblokkeerd wordt, doordat gemeente Nijmegen extra risicovolle bedrijvenop het industrieterrein wil toestaan. Marga Jacobs (Leefmilieu) leidde het debat en concludeerde dat er een grote actiebereidheid in de zaal was.
Tijdens de bijeenkomst zijn direct afspraken gemaakt voor vervolgacties.

Bekijk hier de presentatie van Thérèse Carpay over asfaltproductie
Bekijk hier de presentatie van Maarten Visschers over gevolgen van extra risicovolle bedrijven in NIjmegen-West

Klik hier voor het persbericht over deze bijeenkomst

Kom in actie tegen Dura Vermeer

In Nijmegen veroorzaakt de asfaltcentrale van Dura Vermeer veel stank- en geluidsoverlast. Nu is er een ontwerpvergunning verleend om de capaciteit van de asfaltproductie op de Energieweg te verdubbelen. De capaciteit van de puinbreker wordt zelfs vertienvoudigd. Omgerekend betekent dit dat de puinbreker iedere dag, het weekend inclusief, 8 uur per dag mag breken. Dit is de tweede puinbreker van Dura Vermeer op het industrieterrein. De andere puinbreker staat aan de Ambachtsweg.

De omwonenden zijn niet geïnformeerd en dat heeft voor veel onrust gezorgd. Daarom organiseert de vereniging Leefmilieu op 21 oktober een informatie-avond. Samen met de vereniging Dorpsbelang Hees en de Gelderse Natuur en Milieufederatie worden de plannen toegelicht. Ook wat er nog tegen de plannen gedaan kan worden, wordt met de aanwezigen besproken. Kom daarom op 21 oktober. Kunt u niet komen laat dan in ieder geval weten dat u het er niet mee eens bent door een mail (met naam en adres) te sturen naar: stopdura@dorpsbelanghees.nl.

 

Download hier de Flyer en Affiche

Uitbreiding Dura Vermeer slaat omwonenden met stomheid.

19 oktober 2013. In de buurtkrant Ney West beschrijft Maarten Visschers de reactie van enkele omwonenden op de uitbreidingsplannen van Dura Vermeer: “Bea van Zijll de Jong-Lodenstein en Anton Beljaars uit Hees waren met stomheid geslagen. In de zomervakantie bemerkten zij per toeval dat de gemeente Nijmegen een ontwerpvergunning voor een grote uitbreiding van de asfaltcentrale van Dura Vermeer aan de Energieweg had gepubliceerd.”

In het artikel wordt verder ingegaan op de historie van het probleem en de toezeggingen uit het verleden.

 

Lees hier het artikel in Ney West

Milieukwaliteit van de wijk Hees (in Nijmegen) staat onder druk

19 oktober 2013. Naar aanleiding van de uitbreidingsplannen van asfaltcentrale Dura Vermeer heeft Leefmilieu een ingezonden brief gestuurd naar de Gelderlander. Deze is op 19 oktober geplaatst. Aan de orde komen de samenloop van milieubelastende activiteiten rond de wijk en de historie van hoge kankercijfers. De uitbreiding van de asfaltcentrale past daar niet bij.

Bekijk hier de ingezonden brief van leefmilieu.

Dura Vermeer in beeld gebracht

 

14 oktober 2013. Televisiekanaal 13 heeft over het verzet tegen de uitbreidingsplannen van Dura Vermeer een nieuwsbericht gemaakt. Hierin komen de bezwaren van de omwonenden en Leefmilieu aan de orde. Verder wordt het bedrijf aan de Energieweg in Nijmegen in beeld gebracht: de asfaltcentrale en de opslag.  

Het nieuwsbericht heeft als titel: ‘Zorg uitbreidingsplannen puinbreker’, maar als je het filmpje bekijkt zie je dat dat nog zwak is uitgedrukt. De historische gegroeide situatie met een samenloop van verkeer en industrie levert een hoop frustratie op in de omgeving en de aanpak van gemeente en bedrijf is daarbij beslist onhandig. 

Klik op de afbeelding om het filmpje te bekijken..

Iedere dag mag de puinbreker gaan draaien

Juli 2013. Aan de rand van het Nijmeegse industrieterrein staat tegenover een school en een woonwijk een flinke asfaltcentrale met puinbreker. Dat geeft natuurlijk stank en geluidsoverlast. Nu wil het bedrijf zijn productie gaan verdubbelen: tot 420.000 ton asfalt per jaar. Ook het aantal uren dat de puinbreker gaat draaien neemt toe namelijk tot 2.800 uur per jaar. Een kleine rekensom leert dat, uitgaande van een gemiddelde werkdag van 8 uur, de puinbreker iedere dag, inclusief zaterdag en zondag (behalve de 2 weken bouwvakvakantie) in werking is. Daarnaast zal er ook nog gezeefd worden en deze zeef zal 147 dagen per jaar worden ingezet, steeds tegelijkertijd met de puinbreker.

De inspraakprocedure startte op 20 juni, een week voor de start van de zomervakantie. Toeval of niet, aan deze vergunning was heel weinig ruchtbaarheid gegeven. Gelukkig was een aantal omwonenden niet met vakantie en zijn er uitgebreide zienswijzen ingediend: vooral natuurlijk over geluid, maar ook over veel juridische onduidelijkheden. Daarbij hielp het niet dat lang niet alle stukken op tijd beschikbaar waren. De deskundigen van de vereniging Leefmilieu hebben ook een flinke bijdrage kunnen leveren. We wachten af of deze uitbreiding juridisch stand houdt, we hopen natuurlijk van niet, want dan wordt het voor de omgeving een flinke achteruitgang.

Het bedrijf is een asfaltproductiebedrijf van Dura Vermeer Infrastructuur en wordt ook wel  Asfalt Productie Nijmegen (APN) genoemd.

Bekijk hier onze zienswijze: Zienswijze Leefmilieu Asfaltcentrale

Weigering vergunning Dura-Vermeer

 

4 januari 2008. Cumulatieve overschrijding van het geluid op de geluids-zonegrens (pdf)

 

Uitspraak Raad van State beroepszaak Dura Vermeer op 3 september 2007

 

19 november 2007. Alleen op het punt van de geurconcentratie is het beroep gegrond geacht. Het werd aannemelijk geacht dat de provincie wel een BBT-toets (best bestaande technieken) voor de inrichtig heeft uitgevoerd. ››

 

Bedenkingen tegen ontwerpbeschikking Dura Vermeer

 

28 oktober 2007. Bedenkingen MOB ondersteund door Leefmilieu ››

 

Beroep tegen ambtshalve wijziging vergunning Dura-Vermeer

 

25 maart 2007. Ingesteld beroep door Dorpsbelang Hees ››

 

Bezwaar boesewinkel B.V.

 

18 augustus 2005. lees meer ››

 

Uitspraak Raad van State t.a.v. Boesewinkel/DURA-Vermeer

 

10 september 2003. lees meer ››

 

Pleitnotitie Raad van State-procedure

 

2002. lees meer ››

 

Deskundigenrapport mbt vergunning DURA-Vermeer

 

2002. lees meer ››

 

Beroep tegen beschikking APN/Boesewinkel

 

2002. lees meer ››

Pleitnotitie Bezwaar Boesewinkel b.v.

Pleitnotitie bij het verzoek tot een voorlopige voorziening met betrekking tot de gedoogbeschikking van de Provincie Gelderland m.b.t. de Boesewinkel B.V. te Nijmegen (

2000. lees meer >>

Onderwerpen: