Home

Op 15 juni 2007 organiseerde Leefmilieu het symposium 'Informatie over luchtkwaliteit, hoe kan dat beter?'.
Er is grote behoefte aan een goed inzicht in luchtkwaliteit. Gemeenten en provincies laten het hier voor een groot deel afweten, al lijkt er verbetering op te treden. Een toegankelijke website, zoals www.lokalelucht.nl voorziet in de behoefte van veel burgers, zo bleek op dit drukbezochte symposium. Zo'n tachtig mensen luisterden naar vertegenwoordigers van het openbaar bestuur, wetenschap en milieu- en bewonersorganisaties.

Informatie over luchtkwaliteit, hoe kan dat beter?

foto Jan van der Meer Het symposium werd geopend door een welkomstwoord door Jan van der Meer, wethouder Mobiliteit, Groen, Milieu en Recreatie van de gemeente Nijmegen.

Hieronder vindt u het complete programma van dit symposium en kunt alle lezingen en de verslagen van de workshops nalezen.

Het symposium werd afgesloten met het aanbieden van het rapport Burgers informeren over lokale Luchtkwaliteit. aan Hans Verspoor, hoofd afdeling Leefomgevingskwaliteit van het ministerie van VROM

Lees hier een korte impressie van het symposium.

 

- terug naar boven -

 

Gezondheidseffecten van luchtverontreiniging

foto hoek Door Gerard Hoek
Institute for Risk Assessment Sciences, Universiteit Utrecht

Er bestaat een duidelijke relatie tussen luchtverontreiniging en gezondheid. Je ziet daarbij twee effecten, namelijk effecten op korte termijn en de effecten op lange termijn.
De korte termijneffecten zijn duidelijk. Je ziet effecten op de dagelijkse sterfte en zieken-huisopnamen. Dit komt in veel studies naar voren. In Nederland gaat het om enkele duizen-den doden per jaar.

Over de effecten op de lange termijn zijn minder studies beschikbaar, maar de effecten op de gezondheid blijken groter te zijn dan de korte termijneffecten. Verkeersemissies zijn belangrijk maar niet de enige bron. Onzekerheid bestaat vooral rond de schadelijkheid van de verschillende deeltjes (grootte en chemische samenstelling)

Meer informatie over IRAS op: http://www.iras.uu.nl/

Bekijk hier de presentatie van Gerard Hoek.
 

- terug naar boven -


Luchtkwaliteit en kanker: Wat vertellen we de burger?

foto presentatie Ad Ragas Door Ad Ragas
Milieukunde, Radboud Universiteit Nijmegen

Het informeren van de burger over het milieu staat voor veel overheden synoniem met het verzamelen en beschikbaar stellen van milieugegevens. De burger krijgt bijvoor-beeld te horen of bepaalde normen wel of niet worden overschreden. Dergelijke informatie is primair relevant voor beleidsmakers, maar veel minder interessant voor burgers.
Burgers zijn op zoek naar informatie die zij kunnen relateren aan de eigen belevingswereld. De zorg om de eigen gezondheid staat daarbij vaak centraal. De burger wil graag weten hoe de overheid bepaalt of er geen onacceptabele schadelijke gezondheidseffecten optreden.
In een poging om de burger op een meer betekenisvolle manier te informeren over mo-gelijke gezondheidsrisico’s als gevolg van de uitstoot van kankerverwekkende stoffen door bedrijven is in 2004 het project Recht-om-te-weten uitgevoerd. In dit project zijn voor 3 regio’s in Nederland (Rijnmond, IJmond en Nijmegen-West) kankerrisico’s berekend op basis van de uitstoot van kankerverwekkende stoffen door lokale bedrijven. Deze gegevens zijn gepresenteerd op een website waarbij de gebruiker een postcode kan intypen en vervolgens zijn locatiespecifiek kankerrisico te zien krijgt.
De presentatie gaat in op de achtergronden van het Recht-om-te-weten project. Er wordt stil gestaan bij het verzamelen van de emissiegegevens, het uitvoeren van de risicoberekeningen, de ontwikkeling van de website en de reacties van de gebruikers. Tevens wordt ingegaan op de belangrijkste lessen die naar aanleiding van dit project zijn geleerd en worden aanbevelingen gedaan voor toekomstige soortgelijke projecten.

Bekijk hier de presentatie van Ad Ragas.
 

- terug naar boven -


Informatie over luchtkwaliteit, hoe kan dat beter?

foto Johan Door Johan Vollenbroek
Mobilisation for the Environment, Nijmegen

Johan Vollenbroek is met name ingaan op heel praktische vragen als:

  • Hoe kom ik aan gegevens over lokale en regionale luchtkwaliteit?
  • Hoe kom ik aan emissiegegevens van bedrijven?
  • Om welke stoffen gaat het precies?
  • Wat is de betrouwbaarheid van bovengenoemde gegevens?
  • Gebruik van luchtkwaliteitsgegevens in (vergunning)procedures?

Case: asfaltcentrale Meppel: ondanks rooskleurige RIVM kaarten en dito rapport is de vergunning toch afgeschoten door de Raad van State.

Meer informatie over Mobilisation for the Environment: http://www.mobilisation.nl/

Bekijk hier de presentatie van Johan Vollenbroek.
 

- terug naar boven -


Luchtkwaliteit op postcode kan dat? ?

Stelling Door Marga Jacobs
Vereniging Leefmilieu

De gezondheidseffecten door verkeer direct duidelijk maken door het intypen van je postcode is beslist idealer dan het doorploegen van rapporten. Maar is het ook mogelijk? Dat was de uitdaging voor het onderzoek dat de Wetenschapswinkel Biologie van de Universiteit Utrecht in opdracht van de vereniging Leefmilieu heeft uitgevoerd.

Nagegaan is of op basis van het CAR-model een tool gebouwd kan worden die de luchtkwaliteit berekent op basis van postcode. De achterliggende techniek blijkt er al te zijn, al is de toepassing (nog) niet eenvoudig. De gebruiker moet wat vragen beantwoorden over de eigen situatie zoals hoeveelheid verkeer, wegtype, bebouwing en aanwezigheid van bomen. Dan is een goede indicatie te krijgen van de kwaliteit van de lucht. De effecten voor de gezondheid zijn echter niet zo eenvoudig te bepalen.

In deze workshop werd kort het onderzoek van de Wetenschapswinkel gepresenteerd. Op basis daarvan is gekeken naar de mogelijkheden die de (webbased versie) van het CAR model biedt. Maar ook is met de deelnemers besproken of andere oplossingen niet adequater zijn.

Verslag van de workshop door Ariëtte Dommering.

Rapport wetenschapswinkel Burgers informeren over lokale Luchtkwaliteit door Haitske Graveland. Een advies over de ontwikkeling van een online rekenmodel luchtkwaliteit.

Artikel : Hoe ongezond is de lucht in mijn straat.

Rapport wetenschapswinkel Risicocummunicatie over lokale luchtkwaliteit" door Irene Jonkers. Een literatuuronderzoek over het presenteren van risico-informatie aan burgers.

Bekijk hier de presentatie van Marga Jacobs.
 

- terug naar boven -


Presenteren van informatie over luchtkwaliteit door gemeente Nijmegen?

Aanpak gemeente Nijmegen Door Henk Nijhuis
Gemeente Nijmegen

De luchtkwaliteit in Nijmegen wordt geregeld berekend en gemeten. De resultaten worden geregeld vastgelegd in rapporten. Voorbeelden zijn de wettelijk verplichte jaarrapportages (in het kader van het Besluit Luchtkwaliteit); het MIS-NWW (Milieu-informatiesysteem Nijmegen-West/Weurt) en onderzoeken naar specifieke bronnen (parkeergarages; scheepvaart; onderzoek naar nat reinigen en type wegdek; meetnet PM10 en NO2).
Van de diverse onderzoeken en rapporten is aangegeven hoe de informatie verzameld is en gepresenteerd is/zal worden. Ook is ingegaan op de voor- en nadelen van metingen en berekeningen.
Voor de jaarrapportage is aangeven hoe deze afwijkt van jaarrapportages van de gemiddelde gemeente: Er is een publieksversie toegevoegd waarin op een beknopte wijze informatie wordt verschaft over de lokale luchtkwaliteit en de maatregelen die genomen worden.
Met behulp van een nieuwe methode is getracht om een nauwkeuriger beeld van de luchtkwaliteit te krijgen. Zo zijn alle bronnen in het rekenmodel opgenomen, dus naast verkeer ook industrie en scheepvaart. Er is voor een methode gekozen waarbij de luchtkwaliteit op alle locaties berekend is, dus ook op de wegen zelf en ook buiten de wegprofielen.

Bekijk hier de presentatie van Henk Nijhuis.
 

- terug naar boven -


Hoe presenteert provincie Gelderland haar luchtkwaliteit informatie?

Luchtkwaliteit in Gelderland kaart Door Bert Spiertz
Provincie Gelderland

Onderdelen van de presentatie waren :

  • Doelen van de onderafdeling Milieu Informatie
  • Milieu informatie op orde / actueel
  • Beschikbaar, bruikbaar, begrijpelijk en betrouwbaar compleetBekijk hier de presentatie van Bert Spiertz.

- terug naar boven -


Realisatie van het webportaal lokale luchtkwaliteit?

foto hoek Door Bart Kempe
Vereniging Leefmilieu

In het project ‘Toegang tot lokale luchtkwaliteit getoetst’ is onderzocht hoe de toegang tot informatie over luchtkwaliteit verbeterd kan worden. Het onderzoek heeft zich geconcentreerd op de rapportages die de meeste gemeenten in 2005 in het kader van het besluit luchtkwaliteit voor burgers beschikbaar moeten stellen.
Omdat deze rapportages slecht toegankelijk bleken te zijn, is besloten een website te bouwen, www.lokalelucht.nl , om te laten zien dat een betere toegang tot de informatie beslist mogelijk is. Bart Kempe (Leefmilieu) was verantwoordelijk voor de realisatie van dit webportaal. Behalve voor ICT was Bart Kempe ook belast met het onderzoeken en achterhalen van de content van het webportaal: de luchtkwaliteitsrapporten.

In deze workshop heeft Bart Kempe de achtergrond van het webportaal toegelicht en is ingaan op zijn ervaringen met het verzamelen van de rapporten. Concrete voorstellen voor verbetering van de informatievoorziening zijn besproken.

Verslag van de workshop door Leo den Uil.

Eindrapport " Webportaal lokale luchtkwaliteit." door Bart Kempe

Rapport " Literatuuronderzoek luchtkwaliteit." door Bart Kempe

Onderzoeksrapport " Functioneel model website." door Bart Kempe

Bekijk hier de presentatie van Bart Kempe.

- terug naar boven -


Milieu en ICT?

foto hoek Door Michael Polman
Stichting Antenna

Stichting Antenna ondersteunt sinds 1986 maatschappelijke organisaties op het gebied van ICT. Antenna ondersteunt een vijfhonderdtal organisaties op het gebied van milieu, ontwikkelingssamenwerking, vluchtelingen, gezondheid en onderwijs. Bekende organisaties daarbij zijn Greenpeace, Milieudefensie, De Kleine Aarde, Fair Trade en Artsen zonder Grenzen. Antenna heeft samen met de vereniging Leefmilieu de webportal lokale luchtkwaliteit gerealiseerd.

Meer informatie over de Stichting Antenna: http://www.antenna.nl/

Bekijk hier Verslag van de workshop door Leo den Uil.
 

- terug naar boven -


Overkappen A12 een goed idee….?

foto hoek Door Koen Lau
Bestuurslid stichting Duurzame A12

De stichting Duurzame A12 zet zich in voor het verminderen van de luchtverontreiniging tengevolge van het snelverkeer op de A12 bij Arnhem. In 2004 heeft de stichting voor elkaar gekregen dat de snelheid op het wegtraject bij Arnhem verlaagd is naar 100 km. In 2006 heeft de stichting een plan gemaakt om de A12 te overkappen. Door de lucht af te zuigen, te filteren en te zuiveren wordt de luchtkwaliteit schoner langs het traject.

Meer informatie over de Stichting Duurzame A12 : www.stichtingduurzamea12.nl/

Bekijk hier de presentatie over: De A12 Luchtkwaliteit en Informatie.
 

- terug naar boven -


Strijd om schone lucht in Maastricht?

foto hoek Door Mat Korpershoek
Klaor Loch, Maastricht

Platform `Kloar Loch` wil dat de luchtkwaliteit in Maastricht en omstreken verbeterd. Klaor Loch ziet zichzelf als luis in de pels en zal indien noodzakelijk met 'klaore taol' blijvend van zich laten horen. Ze wil dat de gemeente concrete maatregelen neemt, vooral bij 22 hotspots, om de gezondheid van de inwoners te beschermen.

Meer informatie over de Stichting Klaor Loch : http://www.klaorloch.nl/

Verslag van de workshop door Leo den Uil .

Bekijk hier de presentatie van Mat Korpershoek.
 

- terug naar boven -

Onderwerpen: