Home

  Ontvang gratis de Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Leefmilieu – Jaargang 7 - nummer 2 - mei 2009

 

Voor onze vereniging is het ondersteunen van mensen die zich inzetten voor een beter milieu in de eigen leefomgeving een centrale opgave. Al zolang we bestaan. We weten dat mensen die actief zijn daar veel tijd en energie in stoppen en te maken hebben met allerlei obstakels. Maar we weten ook dat mensen die het vol houden veel kunnen bereiken. Meer dan ze vooraf voor mogelijk hielden. Niet alleen voor zichzelf maar voor de hele gemeenschap waarvan ze deel uit maken.
Onze tip is daarbij werk samen en profiteer van elkaars kennis. Ook met deze Nieuwsbrief proberen we daar een bijdrage aan te leveren.

 

Inhoud van de nieuwsbrief:  
1.   Opkomen voor je eigen leefomgeving hoe houd je dat vol?  
2.   Groen in de stad blijft kwetsbaar als het voor 0 euro in de boeken staat  
3.   Megastallen en milieu en gezondheid  
4.   Mensen vragen ons: Waarom geen rapportage luchtkwaliteit uit 2007?  
5.   Leefmilieu nodigt álle Nederlandse gemeenten en provincies uit  
6.   Hogere geluidsnormen voor omwonenden industrieterrein Nijmegen/Weurt  
7.   Beroep milieuvergunning verloren toch waardering  
8.   Kort nieuws uit de vereniging  

 

1. Opkomen voor je eigen leefomgeving hoe houd je dat vol?

Op 27 juni is de Algemene Ledenvergadering van de vereniging Leefmilieu in Nijmegen. Naast de bekende onderdelen zoals jaarverslag en begroting willen we stil staan bij de uitkomsten van de twee Burgernetwerkprojecten die we vanaf 2005 hebben uitgevoerd.

Tijdens die projecten zijn honderden mensen ondersteund en van de meeste vragen die gesteld werden, zijn de antwoorden gepubliceerd op onze site. Op symposia en studiedagen zijn presentaties gehouden en we vinden dat het nu een goed moment is om lessen te trekken uit al deze ervaringen.We willen dat doen aan de hand van de vraag:hoe houd je het als groep vol om op te komen voor je leefomgeving? Leden van de vereniging zijn natuurlijk welkom, zij krijgen ook een persoonlijke uitnodiging. Wil je erbij zijn en ben je nog geen lid, meld je dan aan met naam en adres bij burgernetwerk@leefmilieu.nl. We noteren je als lid en sturen je ook direct alle stukken voor de jaarvergadering

 

Datum     27 juni 2009
Plaats     Titus Brandsma Memorial
                Stijn Buysstraat 11, te Nijmegen (vlakbij het station)
Tijd         14.00 uur tot 16.30 uur

 

- terug naar boven -

2. Groen in de stad blijft kwetsbaar als het voor 0 euro in de boeken staat

Anderhalf jaar geleden stuurden een flink aantal bewonersgroepen onder leiding van de vereniging Leefmilieu een brief naar de gemeenteraad en B&W van Nijmegen. Ze uitten daarin hun zorgen over de toenemende bouwwoede in de stad, waarbij groen wordt opgeofferd. Ze vroegen inzicht in de afname van het groen in de stad, omdat overal in Nijmegen extra woningen verschijnen en het groen verdwijnt. Bij dat verdwijnen van het groen gaat het niet om het verdwijnen van grote parken, maar meestal om kleine strookjes en vergeten hoekjes in de stad. VergetenFoto: wethouder Paul Depla in gesprek met enkele actieve bewoners niet door de mensen die er wonen, maar door de gemeente die er vrijwel geen onderhoud verricht. Op 22 april 2009 was het zover: wethouders en gemeenteraadsleden waren aanwezig om in debat met de bezorgde bewoners hun beleid toe te lichten.

De wethouders Paul Depla (Bouwen) en Jan van der Meer (Groen) lichtten hun beleid toe. Interessante punten die daaruit tevoorschijn kwamen:

 •   Grond met een groenbestemming staat voor € 0,-- per m2 genoteerd in de boekhouding van de gemeente Nijmegen. Als je grond van voorheen bijvoorbeeld bedrijven een groenbestemming geeft kost dat dus heel veel geld! De waarde van groen voor mensen en de waarde in het economische verkeer lopen ons inziens wel erg sterk uiteen.
 •   De laatste jaren is door de gemeente vooral geïnvesteerd in de natuur buiten de stad.

Voorafgaand aan het debat was al gebleken dat in 2008 een record aantal woningen in de "oude" stad was gebouwd. Verder bleek er geen beleid te zijn over het behoud van het groen in de stad. De zorgen van de bewoners bleken dus gefundeerd: bij ongewijzigd beleid verdicht de stad ten koste van het groen. Veel gemeenteraadsleden kondigden aan het groen in de stad als speerpunt mee te nemen in hun programma's voor de verkiezingen van volgend jaar. Een nobel streven natuurlijk, al blijft het opletten: leuke projecten kosten altijd geld en projectontwikkelaars werken daarbij graag samen als er groen gebruikt kan worden dat 0 euro per vierkante meter kost.


- terug naar boven -

3. Megastallen en milieu en gezondheid

Bij de vereniging Leefmilieu komen veel vragen binnen over megastallen en daarom hebben we op 14 maart 2009 een workshop georganiseerd over Megastallen en milieu. Johan Vollenbroek gaf een presentatie over Megastallen en IPPC,’ Valentijn Wösten over De siamese tweeling: lokale politiek en juridische procedures.

De belangstelling was groot, 31 deelnemers uit heel Nederland waren aanwezig. Het voorstelrondje waarin iedereen zich in telegramstijl kon voorstellen en in het kort zijn/haar situatie kon beschrijven, bleek meteen te kort: de behoefte om ervaringen te delen was groot. Johan Vollenbroek wijdde de aanwezigen in over de Europese regelgeving IPPC: wanneer valt een megastal onder deze regelgeving, wat betekent dit voor de vergunning, heeft IPPC een directe werking?


Valentijn Wösten ging daarna in op de beste manier om het probleem aan te pakken: die van politiek spel en/of juridische procedures. Hij benadrukte dat het beïnvloeden van de politiek essentieel is om een megastal tegen te kunnen gaan, omdat het lang niet altijd mogelijk is om op juridische gronden de strijd te winnen.
Na de twee presentaties is er bij de deelnemers geïnventariseerd of er behoefte is aan verdere samenwerking en in welke vorm. De deelnemers hadden veel behoefte aan gezamenlijke kennisopbouw en kennis delen. Ook voor het samen optreden ter beïnvloeding van het provinciale of landelijk beleid bestond veel belangstelling. Het was een prima workshop met een zeer gedreven groep deelnemers die graag in de toekomst met elkaar wil samenwerken.

 

- terug naar boven -

4. Mensen vragen ons: Waarom geen rapportage luchtkwaliteit uit 2007?

In het meinummer van het tijdschrift van de Vereniging Eigen Huis stond een flink artikel over luchtkwaliteit. Hierin was de voorzitster van Leefmilieu, Marga Jacobs, uitgebreid aan het woord. Haar zorgen over de gebrekkige aandacht voor de luchtkwaliteit rond megastallen kwamen zelfs terug in de titel van het artikel: Strijd tegen stofjes: verkeer en veehouderijen zijn grote boosdoeners. In het artikel werd de site van Leefmilieu http://www.lokalelucht.nl geadviseerd voor iedereen die meer wil weten over de luchtkwaliteit in de eigen leefomgeving. Deze positieve publiciteit is natuurlijk prettig en ook het feit dat veel mensen ons vervolgens wisten te vinden om vragen te stellen is uitstekend.

Maar lastiger was het antwoord op de meest voorkomende vraag: Waarom staan er geen recentere rapportages luchtkwaliteit op de site dan die uit 2006? Waarom zijn er geen rapportages luchtkwaliteit uit 2007 of 2008? Het antwoord erop is eenvoudig maar ook onbevredigend: er zijn geen recentere rapportages beschikbaar. Op een enkele gemeente na, zijn die niet gepubliceerd. Hoe dat verder moet is onder andere het onderwerp van de workshop waarvoor we (zie hieronder) alle Nederlandse gemeenten en provincies hebben uitgenodigd.

 

- terug naar boven -

5. Leefmilieu nodigt álle Nederlandse gemeenten en provincies uit

Half mei hebben we de grootste mailing in de geschiedenis van Leefmilieu de deur uit gedaan: 452 brieven. Leefmilieu nodigde hiermee ambtenaren en bestuurders van álle Nederlandse gemeenten en provincies uit voor de workshop Burgers informeren over luchtkwaliteit, hoe verder? We organiseren die workshop op 17 juni in Nijmegen. Doelen van de workshop zijn: het uitwisselen van ervaringen over een optimale informatievoorziening aan burgers en aanbevelingen opstellen voor verbeteringen.

Henk Nijhuis van de gemeente Nijmegen en Jan Wensink van de provincie Limburg komen in de workshop vertellen welke aanpak zij hanteren. Ook deskundigen van het ministerie van VROM zullen een presentatie verzorgen. Zij gaan vooral in op de manier waarop door de nieuwe regelgeving (het Nationaal Samenwerkingprogramma Luchtkwaliteit) de wijze van rapporteren veranderd is.
Vanuit Leefmilieu zullen we de ervaringen inbrengen die zijn opgedaan bij het beantwoorden van vragen over luchtkwaliteit. Dit geeft waardevolle informatie over de informatiebehoefte van burgers. Ook zullen we bevindingen met het inzamelen van de rapportages luchtkwaliteit 2006 voor onze site http://www.lokalelucht.nl/ inbrengen. Deze resultaten zijn te vinden in het rapport ‘Lange adem vereist’ dat op de website http://www.lokalelucht.nl onder het kopje ‘publicaties’ te downloaden is.

 

- terug naar boven -

6. Hogere geluidsnormen voor omwonenden industrieterrein Nijmegen/Weurt

Het dorp Weurt wordt aan twee kanten omringd door een industrieterrein voor zware industrie, een gezoneerd industrieterrein. Na een jarenlange overschrijding van de grenswaarden voor geluid, in een groot deel van Weurt, is de gemeente Beuningen, waar Weurt deel van uit maakt in actie gekomen. Samen met de gemeente Nijmegen, die het beheer over de geluidszone heeft, is ze tot de conclusie gekomen, dat er aan deze situatie een einde moet komen. Hierbij heeft men niet gekozen voor handhaving van de grenswaarde van 50dB(A), maar voor een verhoging van de norm tot 53 dB(A). Als men zich bedenkt dat het hier gaat om een logaritmische waarde, dan betekent dat een zeer aanzienlijke toename van geluid, namelijk een verdubbeling.
De grenswaarde van 50 dB(A) is in de wet opgenomen ter bescherming van de bevolking tegen schadelijk geluid. Door de uitbreiding van de geluidzone komen 87 woningen van de gemeente Beuningen binnen de geluidcontour van het industrieterrein te liggen. Samen met enkele omwonenden heeft de vereniging Leefmilieu tegen deze verhoging bezwaar ingediend. Dit bezwaar is niet gehonoreerd. Men houdt vast aan de hogere waarde.
Uiteindelijk is, in overleg met de omwonenden, geen beroep ingesteld omdat het juridisch geen kansrijke zaak leek. Gemeenten hebben deze wettelijke mogelijkheid nu eenmaal. Ook inspreken in de gemeenteraad van de gemeente Beuningen door de betrokkenen leverde geen begrip voor de situatie. De politieke partijen waren werkelijk in de veronderstelling dat het verhogen van de grenswaarde op termijn minder overlast zou betekenen. Te hopen is echter dat deze hogere grenswaarde dit keer in ieder geval wel gehandhaafd wordt

 

- terug naar boven -

7. Beroep milieuvergunning verloren toch waardering

Al 10 jaar proberen inwoners van Elst te verhinderen dat er naast de Betuwelijn een LPG-tankstation wordt gebouwd. Het LPG-tankstation is gepland op een terp van 7 meter hoogte waarbij de hoogspanningsdraden van de treinen op 20 meter van het vulpunt van de LPG-tank komen te liggen. Dat betekent dat vonken van de hoogspanningslijnen een eventuele ontsnappende gaswolk wel heel gemakkelijk kunnen bereiken. Voor het bestuur van Leefmilieu aanleiding om de omwonenden bij hun beroep tegen de milieuvergunning te ondersteunen. Op basis van de zienswijzen, die de omwonenden eerder hadden ingebracht, heeft Leefmilieu geholpen bij het beroep.

Op de zitting van 22 januari 2009 uitte de staatsraad ook zijn verbazing over de keuze van de locatie, maar in haar uitspraak zag de Raad van State jammer genoeg geen reden de vergunning te vernietigen. Uiteraard waren we erg teleurgesteld over de uitslag van het beroep en des te verraster waren we dan ook toen we van de omwonenden een grote doos bonbons kregen als beloning voor al het werk. Ze hadden onze steun erg gewaardeerd.

Voor de omwonenden is de kous hiermee nog niet af: zijn gaan nog in beroep tegen het bestemmingsplan. Hopelijk hebben ze daarmee meer succes of, nog beter, beseffen ook de initiatiefnemers dat er veel betere locaties zijn voor een LPG-tankstation, dan naast de Betuwelijn.
Meer informatie over deze zaak is te vinden op http://www.leefmilieu.nl/ onder het Vergunningen en Beleid > Tankstation Elst.

- terug naar boven -

8. Kort nieuws uit de vereniging

 •    Veel belangstelling voor ervaringen burgernetwerk
  Het Burgernetwerkproject van de vereniging Leefmilieu wordt voorlopig afgesloten. Andere projecten over luchtkwaliteit en de milieu-effecten van nanodeeltjes komen ervoor in de plaats. Om de ervaringen van het Burgernetwerk over te dragen geven we regelmatig presentaties, zo heeft Marga Jacobs op 25 februari voor het Centrum Vrouw en Milieu een presentatie gehouden met de titel: Burgernetwerk werk voor een gezonde ruimtelijke ordening. U vindt de presentatie op onze website onder het kopje Burgernetwerk > Over Burgernetwerk.
 •    Stadsbrug Nijmegen
  Zoals trouwe lezers van deze Nieuwsbrief weten hebben de omwonenden van de nieuw op te richten stadsbrug in Nijmegen samen met de vereniging Leefmilieu beroep ingesteld tegen de komst van de stadsbrug. Deze procedure is in een nieuwe fase beland. De Raad van State heeft namelijk de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (meestal afgekort tot Stab), gevraagd om over deze procedure te adviseren. Letterlijk luidt de opdracht van de Raad van State: "Beschrijf de feitelijke situatie en de gevolgen van het plan, voor zover nodig voor de behandeling van de beroepen". Dat wordt voor de Stab-adviseur een hele klus want er zijn veel bezwaren ingediend. We houden u op de hoogte.

  - terug naar boven -

   

   


Onderwerpen: