Home
 

  Nieuwsbrief Leefmilieu
    Jaargang 9 - nummer 1 - februari 2011

Ontvang gratis de Nieuwsbrief
 

   

In de twintig jaar dat de vereniging Leefmilieu bestaat is het nog nooit voorgekomen dat politici de zorg voor het milieu een linkse hobby noemen. Het Nederlandse beleid gaat de komende jaren de lat niet hoger leggen dan de Europese wetten. Die worden bepalend. Iets extra’s hoeft er in dit dichtbevolkte land, dat behalve aan mensen ook ruimte biedt aan miljoenen dieren en veel industrie, niet te gebeuren. Een hobby is volgens de Van Dale een liefhebberij, een activiteit die je voor je plezier doet. Het is een activiteit waarmee je kunt stoppen als je het niet leuk meer vindt. Het milieu een hobby noemen betekent dus dat je niet begrijpt dat de zorg voor het milieu een levensvoorwaarde is. Dan praten we niet over het voortbestaan van milieu-organisaties, maar over de gezondheid van iedereen. Of het nu om schone lucht gaat of om schoon water, mensen zijn er totaal van afhankelijk. Dus stoppen met het zorgen voor een goed milieu is stoppen met het zorgen voor jezelf en je kinderen.
In deze eerste nieuwsbrief van 2011 kunnen wij u in ieder geval vertellen dat wij daar niet mee gaan stoppen en u hopelijk ook niet. Laten we er samen voor zorgen dat we ook in Nederland gewoon blijven streven naar een goed milieu. Laten we daarbij hopen dat voortschrijdend inzicht de politici tot andere gedachten gaat brengen.

  Inhoud van de nieuwsbrief:

  1. Vereniging Stedelijk Leefmilieu wordt: ‘Leefmilieu’
  2. Denk mee over de Burgernetwerkacademie!
  3. Veel gemeenten zijn grootgebruikers van bestrijdingsmiddelen.
  4. Toezichthouders staan bij nanodeeltjes met lege handen.
  5. Afvalbedrijf: liever communicatie-adviseurs dan milieumaatregelen
  6. Ad Ragas benoemd tot hoogleraar Milieu-natuurwetenschappen
  7. Burgemeester met schone handen
  8. Platform Gezondheid en Milieu stopt ermee
  9. Nieuws in het kort
 

- terug naar boven -

 

1. Vereniging Stedelijk Leefmilieu wordt: ‘Leefmilieu’

In 2010 is door de algemene ledenvergadering besloten de naam Vereniging Stedelijk Leefmilieu te veranderen in Leefmilieu. In de praktijk werkten we al langer met deze naam, omdat de afkorting VSL niet prettig werkt en ‘stedelijk’ de lading van de activiteiten al lang niet meer dekt.
De naamsverandering moet statutair vastgelegd worden en daarom is contact gelegd met een notaris. Op advies van de notaris zijn de statuten in hun geheel aangepast aan de huidige wet- en regelgeving, zodat ze weer jaren mee kunnen. Deze wijzigingen hebben met name betrekking op bestuurlijke werkwijzen en niet op inhoud en doelstellingen. Op ons verzoek is wel inhoudelijk gewijzigd dat nu ook verenigingen en stichtingen lid kunnen worden van Leefmilieu. Tot nu toe was dit niet mogelijk, maar hieraan was wel veel behoefte.
De nieuwe statuten worden op de algemene ledenvergadering op donderdagavond 24 februari ter goedkeuring voorgelegd aan de leden.

- terug naar boven -

 

2. Denk mee over de Burgernetwerkacademie!

Op veel plaatsen, verspreid over heel Nederland, komen burgers op voor hun leefomgeving. Zij komen in het verweer tegen overlast door bedrijven, bepleiten het behoud van een mooi stukje groen en zetten zich in voor gezonde lucht in hun wijk. Altijd vanuit de bedoeling om hun leefomgeving gezond en leefbaar te houden, dan wel te krijgen. Meestal zonder weet te hebben van de andere groepen in Nederland, die zich met vergelijkbare vraagstukken bezig houden. Leefmilieu ondersteunt veel van deze mensen persoonlijk en gericht op de specifieke situatie. Opkomen voor je leefomgeving blijkt geen eenvoudige taak. Er komt veel bij kijken: inhoudelijke kennis, over milieu en de (plaatselijke) regelgeving, is onontbeerlijk, maar ook inspraak leveren, je opvattingen toelichten naar de media en aanspreken van politici zijn vaardigheden die je moet leren. Rond deze vaardigheden willen we workshops gaan organiseren. Naast de kennis die daarin wordt overgedragen, kunnen de deelnemers ook veel van elkaars oplossingen leren.
In de Burgernetwerkacademie willen we iedereen de mogelijkheid geven vaardigheden te leren die nodig zijn om op te komen voor je leefomgeving. Naast de overdracht van informatie willen we ook de informatie-uitwisseling tussen groepen stimuleren. Met belangstellenden willen we op 24 maart van gedachten wisselen hoe we deze Burgernetwerkacademie vorm gaan geven en welke onderwerpen als eerste de aandacht verdienen. We zullen het gesprek starten met de ervaringen van enkele groepen. Heb je ideeën of wil je meer van dit initiatief horen, kom dan 24 maart 20.00 naar de Klokkentoren, Slotemaker de Bruïneweg 272 in Nijmegen. Als je je vooraf aanmeldt op burgernetwerk@leefmilieu.nl sturen we je tijdig het precieze programma.
 

- terug naar boven -

 

3. Veel gemeenten zijn grootgebruikers van bestrijdingsmiddelen

De uitzending van 8 januari van Zembla http://zembla.vara.nl/)">(http://zembla.vara.nl/) over gebruik van bestrijdingsmid-delen in de bollenteelt heeft de aandacht voor de risico’s van bestrijdingsmiddelen vergroot. Wat nog steeds weinig bekend is, is dat voor het onderhouden van openbaar groen en verhardingen ook zeer veel bestrijdingsmiddelen gebruikt worden. Gelukkig zijn er gemeenten die het gebruik van chemische middelen voor groenonderhoud afgezworen hebben, bijvoorbeeld de gemeenten Nijmegen en Amersfoort. Zij gebruiken bijvoorbeeld borstelwagens en spuiten met heet water om het onkruid te verwijderen.
Om een totaalbeeld te krijgen welke gemeente wel en welke gemeente geen bestrijdingsmiddelen gebruikt heeft Leefmilieu in het najaar alle Nederlandse gemeenten een brief gestuurd. We vroegen gemeenten ons te laten weten als zij geen bestrijdingsmiddelen DAR stoomt onkruid meer gebruikten. Slechts 7 gemeenten reageerden inhoudelijk, de antwoorden zijn vaak wel uitgebreid en gevarieerd. Zo geeft Krimpen aan de IJssel aan volgens de DOB-methode (Duurzaam Onkruid Beheer) te werken, deze methode minimaliseert het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Deze gemeente vermeldt ook nog expliciet dat bij speelplaatsen helemaal geen chemische middelen gebruikt worden. Dit is van groot belang, omdat kinderen een gevoelige groep zijn als het gaat om effecten van bestrijdingsmiddelen en andere chemische stoffen.
Op de website van Leefmilieu onder het onderwerp Groen in de stad is een overzicht te vinden van de gemeenten die geen of nauwelijks bestrijdingsmiddelen gebruiken, we hopen dat in de toekomst steeds meer gemeenten aan dit lijstje toegevoegd kunnen worden.

Overigens…. De gemeenten Hardenberg en Zaltbommel bestempelden ons beleefde verzoek als reclame en reageerden verder niet inhoudelijk….
 

- terug naar boven -

 

4. Toezichthouders staan bij nanodeeltjes met lege handen

Leefmilieu heeft op een rijtje gezet waar we staan met de risico’s van nanodeeltjes voor het milieu. Het boekje met de titel “Milieurisico’s nanodeeltjes zijn onderbelicht” geeft ook aan wat volgens de vereniging de belangrijkste aanbevelingen zijn.
Een van de aanbevelingen gaat over de handhaving. Hoewel de Gezondheidsraad al in 2006 geconstateerd heeft dat er van de risico’s van nano-deeltjes te weinig bekend is om ze massaal in productie te nemen en op de markt te brengen, is er sindsdien op dit punt weinig gebeurd. In 2008 adviseerde de Voedsel en Warenautoriteit (VWA) al om de produ-centen te verplichten om de aanwezigheid van nanodeeltjes op het product te vermelden. Ook adviseerde de VWA om onderzoek te doen naar de manieren waarop nanodeeltjes gemeten kunnen worden. Maar deze adviezen zijn niet geëffectueerd. Nanodeeltjes worden nog steeds op grote schaal in productie genomen voordat de risico’s voor het milieu zijn vastgesteld. Er is nog geen verplichting om de aanwezigheid van nanodeeltjes op het product te vermelden en we kunnen nanodeeltjes in producten en het milieu nog niet meten. Kortom de toezichthouders staan met lege handen.

Klik hier om het boekje “Milieurisico’s nanodeeltjes zijn onderbelicht” gratis te downloaden.

Een papieren versie is te bestellen door 5 euro over te maken op het gironummer van de vereniging onder vermelding van: "Boekje nano".
Leden kunnen het boekje gratis meenemen op een van de komende Algemene Ledenvergaderingen op 24 februari en 24 maart.
 

- terug naar boven -

 

5. Afvalbedrijf: liever communicatie-adviseurs dan milieumaatregelen

wegzuigen vuil water In de vorige nieuwsbrief berichten wij over het afvalbedrijf Reiling dat al tientallen jaren overlast veroorzaakt in Sterksel, een gemeente in Noord-Brabant. In juli 2009, sprak de bedrijfsleiding zich tijdens een druk bezochte informatieavond in het Dorpshuis te Sterksel nog uit “voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen”. Maar intussen zijn de omwonenden het meer dan beu en heeft de provincie Noord Brabant 10 dwangsommen opgelegd. De uitkomsten van de juridische procedures van het bedrijf lieten de laatste maanden een wisselend beeld zien.
De bestuursrechter in Den Bosch oordeelde dat het bedrijf meer tijd moet krijgen om de grote stank-overlast van afgelopen november op te lossen. De rechter vond dat de provincie Noord Brabant Reiling te snel een dwangsom opgelegd had en bestuursdwang had toegepast. Op verzoek van Reiling werden deze maatregelen daarom opgeschort totdat de provincie een besluit neemt over het bezwaarschrift dat door het bedrijf is ingediend. Dit betekent dus uitstel voor de meest recente dwangsom.
Daarentegen heeft de Raad van State 9 van de 10 reeds eerder opgelegde dwangsommen geldig verklaard. De uitspraak van de hoogste bestuursrechter betekent dat Reiling, als het bedrijf over-tredingen blijft maken, deze dwangsommen, van maximaal 500.000 euro, moet gaan betalen. Kortom voor de meest recente dwangsom heeft Reiling uitstel gekregen maar de oudere dwangsommen zijn gelukkig van kracht geworden, ondanks alle bezwaren daartegen van het bedrijf.
Tijdens de zitting van de Raad van State liet de bedrijfsleiding weten dat ze een communicatiebureau in de arm genomen had om de negatieve beeldvorming over het bedrijf om te buigen. Waarschijnlijk gaat dat bureau hen uitleggen dat het niet handig is om jezelf duurzaam en maatschappelijk verant-woordelijk te noemen als je buren de overlast beu zijn en de overheid je dwangsommen oplegt. Misschien kan hetzelfde bureau de bedrijfsleiding dan ook meteen uitleggen dat het geld voor communicatie-adviseurs en juristen beter in milieu-maatregelen en saneringen gestopt kan worden.

- terug naar boven -

 

6. Ad Ragas benoemd tot hoogleraar Milieu-natuurwetenschappen

foto Ad Ragas Ad Ragas, bestuurslid van de vereniging Leefmilieu, is door het College van bestuur van de Open Universiteit benoemd tot hoogleraar Milieu-natuurwetenschappen. Ad Ragas gaat aan de Open Universiteit leiding geven aan het ontwerpen, innoveren en ontwikkelen van het afstandsonderwijs in de milieu-natuurwetenschappen. Ad heeft veel gepubliceerd, gesproken en gedoceerd over risicobeoordeling van gevaarlijke stoffen en gezondheidsaspecten van milieuvervuiling, waarnaar hij uitvoerig modelmatig onderzoek heeft gedaan.
Vanaf 1990 werkt Ad Ragas aan de Radbouduniversiteit en is daarnaast voorzitter van de wetenschappelijke klankbordgroep (Inter)nationale Normstelling Stoffen (INS) van het voormalige Ministerie van VROM (thans Infrastructuur en Milieu). Gelukkig blijft Ad naast zijn vele werk-zaamheden gewoon actief binnen de vereniging en kunnen we daarbij gebruik blijven maken van zijn brede blik en grote kennis van zaken.
 

- terug naar boven -

 

7. Burgemeester met schone handen

beeld ONE/11 “In Camigliano, vlak bij Napels, slingert niet één zak vuilnis op straat, dankzij Vincenzo Cenname. Deze burgemeester werd onlangs ontslagen door de regering Berlusconi, maar blijft een held in zijn dorp.” Zo begint het artikel van Pauline Valkenet. Vincenzo is een van de vele helden die geportretteerd worden op de site http://www.one11.nl/. Deze site, een belangeloos initiatief van journalisten die ook wel eens goed nieuws willen brengen over gewone mensen, is gestart als nieuwsjaarcadeau aan alle Nederlanders. Mocht je iedere dag zo’n goed geschreven verhaal over een lokale held in je mailbox willen ontvangen dan kun je je kosteloos abonneren.

- terug naar boven -

 

8. Platform Gezondheid en Milieu stopt ermee

Door gebrek aan middelen is het Platform Gezondheid en Milieu gedwongen de activiteiten te staken. De stichting is per 1 januari 2011 ontbonden. De coördinator van de stichting, Maureen Butter, zegt daarover: “Niet langer kunnen wij strijden voor een gezonder milieu. Milieu is uit (zeker een linkse hobby) en maatschappelijke organisaties worden niet langer gesubsidieerd. Er zullen minder mensen zijn, die kritisch over de schouder van de regering meekijken. De hindermacht van de burger is in-geperkt. Maar gezondheid- en milieuproblemen zullen de komende tijd blijven opduiken.”
Ook andere milieu-organisaties, zoals de vereniging Leefmilieu, hebben het moeilijker door het weg-vallen van subsidies. De milieuproblemen zijn echter verre van opgelost, dus komt er steeds meer werk voor minder groepen met minder middelen. De vereniging Leefmilieu wil zich de komende jaren in ieder geval inzetten om met al die groepen samen te werken en die samenwerking op gang te brengen als die er nog niet is, in de vaste overtuiging dat de schaarse middelen dan in ieder geval efficiënter ingezet worden.
 

- terug naar boven -

 

9. Nieuws in het kort

 •  
 • Uitspraak Stadsbrug Nijmegen komt later
  Normaal gesproken doet de Raad van State binnen 6 weken uitspraak over een zaak. De behandeling van de bestemmingsplanwijziging van de stadsbrug was op 24 november, dus had de uitspraak er al moeten zijn. We hebben intussen van de Raad van State een brief gehad dat de uitslag wat langer op zich laat wachten. We wachten dus rustig af.
 •  
 • Procedures rond ontbreken beoordeling Natuurbeschermingswet
  Wösten Juridisch Advies heeft namens de vereniging Leefmilieu en MOB een tiental procedures gestart tegen het ontbreken van beoordelingen conform artikel 19f van de Natuurbeschermings-wet. Het gaat allemaal om Limburgse bedrijven. Het lijkt erop alsof in Limburg de natuurbelangen niet goed behartigd worden door Gedeputeerde Staten van Limburg.
 •  
 • Hart voor Natuur in actie op 19 februari
  Hart voor Natuur is een coalitie van bijna 30 natuur- en milieuorganisaties. Zijn maken zich zorgen over de kabinetsplannen. Vooral over de voorgestelde bezuinigingen van meer dan 40%. Op 19 februari is er een landelijke actiedag, met in heel Nederland activiteiten.
  Kijk op http://www.hartvoornatuur.nu/ voor meer informatie.

- terug naar boven -


  
Onderwerpen: