Home

  Ontvang gratis de Nieuwsbrief

 

Nieuwsbrief Leefmilieu– Jaargang 6 - nummer 2- april 2008

 

Soms kom je op milieugebied zaken tegen die zo bizar zijn dat je je niet kunt voorstellen dat die in 2008 in Nederland mogelijk zijn. Wat dacht u van het volgende plan: een LPG-tankstation bouwen op een terp van 7 meter hoogte op zeer korte afstand van de Betuweroute. Feit of fictie? Het plan is een feit. In een kleine plaats net buiten Nijmegen, de gemeente Overbetuwe, heeft men dit bedacht. De omwonenden proberen het al 10 jaar te verhinderen. Tot nu toe met succes. Leefmilieu helpt ze erbij. Samen proberen we ervoor te zorgen dat het plan fictie wordt. U leest er meer over in deze Nieuwsbrief.

 

Inhoud van de nieuwsbrief:  
1. LPG-tankstation + Betuweroute = dubbel gevaar lees verder ››
2. Johan Vollenbroek nu ook officieel milieuridder lees verder ››
3. Workshop nanotechnologie op 22 april bij Wereld Aarde Dag lees verder ››
4. Burgers als jojo’s lees verder ››
5. Nieuwe naam voor stadsbrug in Nijmegen gezocht lees verder ››
6. Opslagbedrijf van geïmpregneerd hout weg uit ecologische hoofdstructuur lees verder ››
7. Geen nieuwe vergunning asfaltcentrale vanwege overschrijding geluidszone lees verder ››
8. Meepraten in milieupanel Groene Peiler lees verder ››

 

- terug naar boven -

 

1. LPG-tankstation + Betuweroute = dubbel gevaarlijk

Omwonenden uit Elst proberen al bijna 10 jaar te verhinderen dat er een LPG-tankstation gebouwd wordt op een terp van 7 meter hoogte, vlakbij de Betuweroute. Dit voorjaar klopten ze aan bij het Burgernetwerk van de vereniging Leefmilieu. De procedures met betrekking tot het afgeven van een milieuvergunning waren al vergevorderd en het ontwerp-bestemmingsplan was in maart in de raad van de gemeente Overbetuwe vastgesteld.
Het antwoord op de vraag waarom het tankstation op de terp geplaatst wordt is eenvoudig en toch onbegrijpelijk. De bodem ter plekke van de geplande locatie is zo vervuild dat het heel veel geld zou kosten voor de bodemsanering voordat de LPG-tank in de grond gestopt kan worden.
Aan Leefmilieu werd gevraagd om te kijken of de veiligheid voor de omgeving wel goed onderzocht was. Daarbij is de hele milieuvergunning tegen het licht gehouden. Veel was slecht geregeld, zoals bijvoorbeeld het ontbreken van een WVO-vergunning voor het oppervlaktewater. Het belangrijkste manco was de onvolledige beoordeling van de externe risico’s. Zo is niet vastgesteld of er domino-effecten konden optreden. Juist de aanwezigheid van de Betuweroute - DE gevaarlijke stoffenroute van Nederland - zo dicht bij het LPG-tankstation, maakt dat deze dominorisico's hadden moeten worden vastgesteld. Ook op andere punten was er veel aan te merken op de besluitvorming, zoals op het gebied van verkeersveiligheid en de landschappelijke inpassing. Een van de wegen naar het tankstation is namelijk een fietsroute voor schoolgaande jeugd. Verder heeft een geraadpleegde landschapsarchitect in de gemeenteraad toegelicht dat een tankstation op 7 meter hoogte in een open en vlak gebied niet in te passen is. Ons verbaast dat niet.
De omwonenden zijn, met hulp van Leefmilieu, tegen de milieuvergunning in beroep gegaan bij de Raad van State. Bij de provincie Gelderland hebben ze bezwaar ingediend tegen het bestemmingsplan. Hopelijk krijgen ze bij de Gelderse politici meer gehoor.

 

- terug naar boven -

 

2. Johan Vollenbroek nu ook officieel milieuridder

Op 28 maart 2008 heeft Johan Vollenbroek van burgemeester Thom de Graaff een lintje gekregen. Hij is tot ridder in de Orde van Oranje Nassau benoemd vanwege zijn jarenlange belangeloze inzet voor landelijke en lokale milieu- en bewonersorganisaties. Voor veel bewonersgroepen was Johan de redder in de nood. Zijn enorme kennis van zaken, energie en bevlogenheid maakten daarbij het verschil:

  • de mensen werkzaam in bedrijven beseften door zijn inbreng dat het allemaal beter kon; en als ze daar toch niet voor te porren waren dan kon Johan ze vaak overtuigen dat het beter moest.
  • ambtenaren werden in de procedures door Johan gewild of ongewild bijgeschoold over de NER (Nederlandse Emis-sierichtlijn), stand der techniek, IPPC en wat al niet….
  • bewoners- en milieugroepen voelden zich na een jarenlange strijd ineens minder machteloos en beter begrepen.

Wij wisten als bestuur van Leefmilieu natuurlijk allang dat Johan Vollenbroek een echter milieuridder was en we zijn heel blij dat hij deze erkenning nu ook officieel heeft gekregen.
Johan gefeliciteerd!

 

- terug naar boven -

 

3. Workshop nanotechnologie op 22 april bij Wereld Aarde Dag

Nanotechnologie is een veelbelovende nieuwe vorm van technologie op het grensvlak van biologie, natuurkunde en scheikunde. Minuscule kleine deeltjes worden hierbij gemaakt of veranderd. Er wordt in Nederland veel onderzoek gedaan naar nanotechnologie. Volgens sommigen is ‘nano’ het asbest-probleem van de toekomst, anderen zien een gouden toekomst met ‘nano’. De gezondheidsraad adviseert eerst de toxicologische eigenschappen te onderzoeken voordat producten met nanodeeltjes op de markt worden gebracht. Toch zijn er al honderden producten met nanodeeltjes op de markt.
Wat is nanotechnologie en wat voor onderzoek wordt in het Nijmeegse Nanolab gedaan? Op deze en andere vragen geven Jan Gerritsen en Duncan den Broek van Nanolab Nijmegen tijdens een work-shop op 22 april antwoord. Vervolgens zal John Mens van de vereniging Leefmilieu iets vertellen over de wetgeving en de ervaringen met bedrijven. Hierna is er de mogelijkheid om met elkaar te discussiëren. De workshop is voor iedereen kosteloos toegankelijk, kennis over nanotechnologie is niet vereist.
De workshop wordt gehouden om 14:00 in lokaal TvA 2.0.12 aan de Thomas van Aquinostraat 2 op de Universiteitscampus van de Radboud Universiteit Nijmegen. De workshop vindt plaats in het kader van Wereld Aarde Dag. Deze dag wordt voor de 38e keer internationaal gevierd.
Het Universitair Milieu Platform Nijmegen en studievereniging Milieuprisma organiseren op deze dag nog meer activiteiten met betrekking tot duurzame ontwikkeling op de campus van de Radboud Universiteit Nijmegen. Naast workshops is er een informatiemarkt waarbij verschillende organisaties en personen zich presenteren en is er een debat naar aanleiding van een presentatie van een duurzaamheidsplan voor de universiteit. Deze dag begint om 13:30 en duurt tot ongeveer 18:00.
Meer informatie op http:// www2. ru.nl/milieuprisma/ onder het kopje activiteiten.

 

- terug naar boven -

 

4. Burgers als jojo's van de politiek

Op 20 maart kwam de lang verwachte reactie van de gemeente Nijmegen op onze inspraak op de stadsbrug. Met daarbij de uitnodiging om op 26 maart in te spreken in de raadscommissie (in Nijmegen aangeduid als Burgerronde). Uiteraard is het prima om uitgenodigd te worden om in te spreken, maar 6 cm nieuwe stukken bestuderen in 6 dagen is voor iedereen onmogelijk, zelfs als je er full time aan kunt werken. Als vrijwilligers heb je natuurlijk ook je gewone werk en in dit geval afspraken met je gezin tijdens de Paasdagen. Het evenwicht is zoek. De gemeente geeft zichzelf acht maanden de tijd om op onze inspraak te reageren en wij krijgen nog geen week te tijd om in te spreken in de commissie. Daarbij kan de gemeente alle benodigde expertise inhuren en een heel team ambtenaren mobiliseren. De vereniging Dorpsbelang Hees nam het initiatief om de gemeenteraad om uitstel te vragen. Uiteraard heeft Leefmilieu dat verzoek ondersteund. Maar de gemeente wilde van geen uitstel weten. De bespreking moest en zou op 26 maart doorgaan.
Deze situatie is niet uniek, iedereen die in Nederland inspreekt op vergunningen en bestemmings-plannen herkent deze situatie. De overheid neemt alle tijd en als je als burger mag reageren word je zonder aankondiging voor het blok gezet. Veel insprekers hebben het er niet bij laten zitten en ze hebben zelfs tijdens de Paasdagen hard doorgewerkt om tenminste een eerste reactie te kunnen geven in de 3 minuten die iedere inspreker daarvoor krijgt. Het zal niemand verbazen dat in de meeste reacties boosheid over de hele gang van zaken de boventoon voerde. Echter door het grote aantal insprekers kwamen de gemeenteraadsleden niet toe aan de inhoudelijke behandeling van de stukken. Omdat de politici de behandeling daarom gewoon 14 dagen uitstelden mochten ook de insprekers opnieuw langskomen om hun reactie te geven. Burgerparticipatie….. daar heb je wel eelt op je ziel voor nodig.

 

- terug naar boven -

 

5. Nieuwe naam voor stadsbrug in Nijmegen gezocht

Eind maart kwamen de bovengenoemde nieuwe stukken voor de stadsbrug. Het bleek dat een heleboel onderzoeken opnieuw zijn gedaan, zo heeft bijvoorbeeld de gemeente Nijmegen het luchtkwaliteitsonderzoek opnieuw laten uitvoeren door het milieuadviesbureau Witteveen en Bos. Een helder stuk dat veel duidelijk maakt . Per etmaal komen er bijvoorbeeld op de volgende wegen meer dan 1000 voertuigen per dag bij:

  • op de Energieweg en de Neerbosscheweg
  • de doorgaande wegen in Lent
  • de van Heemstraweg in Beuningen.

Deze uitkomsten zullen de meeste mensen niet verbazen want waar een brug wordt aangelegd, komt er verkeer op af.
Maar wist u dat uit hetzelfde rapport blijkt dat het op de A73 en op de A50 rustiger wordt? Het verkeer rijdt liever over de stadsbrug dan over de brug in de autosnelweg bij Ewijk. De stadsbrug wordt hier-mee een echte regionale oeververbinding, die zuid Nederland verbindt met noord Nederland. De vijf rotondes halen als extraatje nog eens alles uit de auto wat er qua luchtvervuiling inzit. De grotere drukte eindigt niet in Nijmegen maar is op de plankaarten zichtbaar tot in Arnhem. Misschien was een brug niet door de stad maar rond de stad toch gewoon een beter idee. Dan komen de vele bedrijven op het industrieterrein ook niet zonder aan- en afvoerroute te zitten als het verkeer op de Energieweg vaststaat. Mocht de gemeenteraad van Nijmegen vasthouden aan haar plannen om deze brug te bouwen, dan is wel het minste wat ze kunnen doen die brug niet meer een STADSbrug te noemen. Dat is toch werkelijk te lokaal gedacht.

 

- terug naar boven -

 

6. Opslagbedrijf van geïmpregneerd hout weg uit ecologische hoofdstructuur

In het najaar van 2005 ging een van de eerste vragen die het Burgernetwerk van Leefmilieu binnen kreeg over een op- en overslagbedrijf in geïmpregneerd tuinhout. Dit Gelderse bedrijf had sinds 1993 een overslagterrein gelegen in de ecologische hoofdstructuur, een locatie die niet past bij een dergelijk bedrijf. Het bedrijf sloeg het geïmpregneerd hout op in de open lucht. Daarbij kon het vervuilde water aan alle kanten van het verharde oppervlak af lopen. Omwonenden zetten vraagtekens bij de bodemkwaliteit door de jarenlange lozing van vervuild water. Deze omwonenden waren al jaren bezig – politiek en juridisch - om het bedrijf verplaatst te krijgen naar een bedrijventerrein waar het thuishoort. Een eerdere poging van de provincie Gelderland om het bedrijf te verplaatsen was op niets uitgelopen. Toch hebben de inspanningen van de omwonenden en ook de rechte rug van de gemeente – het weghalen van een illegale ontsluitingsweg – tot gevolg gehad dat het bedrijf nu vertrokken is. Halverwege 2007 is het bedrijf gestopt met juridische procedures tegen de gemeente. Eind 2007 is het bedrijf vertrokken. Men koos ervoor om het bedrijf te verkopen. Het terrein is verkocht aan een projectontwikkelaar. Deze project-ontwikkelaar heeft plannen voor woningbouw voor ouderen.

 

- terug naar boven -

 

7. Geen nieuwe vergunning asfaltcentrale vanwege overschrijding geluidszone

De asfaltcentrale Dura Vermeer in Nijmegen heeft in het najaar van 2007 een vergunning aangevraagd om de productie van 170.000 ton te verhogen naar 210.000 ton per jaar. Johan Vollenbroek van MOB, heeft toen onder andere namens Leefmilieu, hierover bedenkingen ingediend omdat de productie-uitbreiding een toename zou veroorzaken van geluidsoverlast, stankoverlast en luchtverontreiniging. Begin dit jaar bleek dat de provincie de vergunning heeft geweigerd. De uitbreiding bleek niet te passen binnen de geluidsruimte van dit gezoneerde industrieterrein. De uitbreiding paste kortom niet binnen de "geluidsjas" van het industrieterrein. Dura-Vermeer is nu het tweede bedrijf in korte tijd waar op basis van de geluidzone een vergunning niet kan worden afgegeven. Om dezelfde reden kon de puinbreker van de DAR ook niet op het industrieterrein Oost-Kanaalhaven geplaatst worden.

 

- terug naar boven -

 

8. Meepraten in milieupanel Groene Peiler

De Groene Peiler is een online natuur- en milieupanel van de provinciale milieufederaties. Iedereen kan eraan meedoen. Mensen die deel willen nemen krijgen enkele keren per jaar vragen voorgelegd over natuur- en milieuvraagstukken. Zo ging de peiling in januari 2008 over klimaat en energie. Uit deze peiling kwam naar voren dat de meeste mensen vinden dat ze samen met de overheid verantwoordelijk zijn voor het oplossen van het klimaatprobleem.
De aangedragen oplossingen uit het panel zullen zo mogelijk worden uitgewerkt en uitgevoerd.
Inmiddels zijn er, alleen al in Gelderland, meer dan 350 mensen lid van de Groene Peiler. Om jaarlijks inzicht te krijgen in de landelijke opinie ten aanzien van natuur en milieu, vinden ook landelijke peilingen plaats. Hiervoor worden de panels van alle provinciale milieufederaties geraadpleegd met meer algemene vragen. Dit moet leiden tot ‘Het Groene Peil’ van Nederland, dat de groene mening van het hele land weergeeft. Wilt U ook uw mening laten horen over milieu- en natuurvraagstukken dan kan kunt U zich opgeven via de website.

 

- terug naar boven -

Onderwerpen: