Home

  Nieuwsbrief Leefmilieu
    Jaargang 9 - nummer 3 - juli 2011

 Ontvang gratis de Nieuwsbrief  


Van de ene dag op de andere beland je voor je gevoel in het verleden. Een oud milieuprobleem blijkt dan weer springlevend, in dit geval nog wel eentje van het ergste soort: asbest. De Gezondheidsraad schat het aantal overlijdensgevallen als gevolg van asbestblootstelling in Nederland momenteel op ca. 1400 per jaar. Asbest is in het verleden overal ingestopt: in ventilatieafvoeren, in golfplaten en als vloerbedekking in de vorm van zeil. Het weghalen ervan is kostbaar, mannen in maanlanderpakken moeten het opruimen. Uiteraard moet bij sloopprojecten vooraf gekeken worden of die kostbare maatregelen nodig zijn. Dat blijkt niet goed te gaan. Gemeenteambtenaren stelden in Almelo vast dat het puin van een enorme cementvloer de puinbreker in kon. De omwonenden vertrouwden het niet en lieten, voor veel geld, onderzoek doen. Wat bleek? Er zat asbest in de vloer. Het vervolgonderzoek wordt nu door het Nederlands Forensisch Instituut gedaan, u weet wel die mensen die overal misdaden onderzoeken.
Bij deze zaak blijft het gevoel knagen dat omwonenden dus tegenwoordig hun eigen asbestonderzoek moeten doen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn, daar zijn toch, ook in Almelo, handhavers voor?
 

  Inhoud van de nieuwsbrief:

  1. Omwonenden tonen asbest aan bij sloop op Indiëterrein te Almelo
  2. Nederlands Forensisch Instituut onderzoekt sloopterrein op asbest
  3. Enschede is wel alert op risico’s puinbrekers
  4. VROM-IOD het broertje van de FIOD
  5. Actiecomité A50Ewijk op de bres voor schone lucht
  6. Grote steden: drastische maatregelen nodig voor luchtkwaliteit.
  7. Stikken langs de snelweg, televisie-uitzending van Zembla
  8. Veel inspiratie op 16 april bij de bijeenkomst over intensieve veehouderij
  9. Nieuws in het kort
 

- terug naar boven -

 

1. Omwonenden tonen asbest aan bij sloop op Indiëterrein te Almelo

inderoos Op meerdere plaatsen in Twente heeft Leefmilieu zienswijzen ingediend tegen de stofoverlast van puinbrekers. Bij een van deze zaken in Almelo waren de omwonenden bezorgd of er geen asbest de puinbreker in zou gaan. Ze waren bang dat de vloeren van de enorme fabriekshallen asbest zouden bevatten. De omwonenden namen monsters en lieten een bedrijf die onderzoeken, omdat er een “asbestvrijverklaring’’ was afgegeven die zij niet vertrouwden. Uit laboratoriumonderzoek bleek dat de betonvloer van het zogenoemde Indiëterrein asbest bevat dat niet door de sloper en niet door de gemeente Almelo eerder is ontdekt. Er lag veel asbesthoudend stof als poeder her en der op de grond. Het zogenaamde niet hechtgebonden stof. Dit vormt een reëel risico voor de volksgezondheid vooral omdat er op dat moment niet met water werd gesproeid. De bevinden van de omwonenden vormden voor het NFI (Nederlands Forensisch Instituut) aanleiding om verder onderzoek te doen.
 

- terug naar boven -

2. Nederlands Forensisch Instituut onderzoekt sloopterrein op asbest

Op donderdag 21 april 2011 heeft het Nederlands Forensisch Instituut een uitgebreid onderzoek ingesteld. In afwachting van de uitkomsten van het onderzoek zijn de sloopwerkzaamheden gestopt en wordt het terrein intussen besproeid. Er zijn geen waarschuwingsborden geplaatst, wel is het omvangrijke terrein met een hekwerk afgesloten.

foto's asbest Almelo
Tot op heden zijn er nog geen uitkomsten bekend van dit onderzoek.
Kijk hier voor meer informatie over asbest, de risico’s en de slachtoffers die dat maakt http://www.asbestslachtoffers.nl/

 

- terug naar boven -

 

3. Enschede is wel alert op risico’s puinbrekers

Dezelfde juridische acties rond puinbrekers die in Almelo leidden tot allerlei moeizame procedures, zorgden in Enschede juist voor een positieve reacties. Het College van B en W van Enschede heeft namelijk op basis van onze bezwaarschriften besloten dat mobiel puinbreken in de stad voortaan alleen nog is toegestaan als er gebruik wordt gemaakt van een vernevelingsinstallatie. Daarmee moet de verspreiding van kwartsstof tot een minimum worden beperkt.
De juridische zaken in Twente kennen nog meer verschillen. Volgens de gemeente Enschede is de verenging Leefmilieu ontvankelijk als ze bezwaren indient. Volgens de gemeente Almelo is Leefmilieu dat niet, dit ondanks alle Raad van State uitspraken die het tegendeel aangeven. Kortom in Almelo is er op alle fronten nog werk aan de winkel.
 

- terug naar boven -

 

4. VROM-IOD het broertje van de FIOD

In de bestrijding van milieucriminaliteit vervult de VROM-IOD een essentiële rol, vergelijkbaar met het werk van de FIOD op het gebied van belastingen. Bij vermoedens van milieu-criminaliteit waar in uw ogen andere diensten niet adequaat op reageren kan het de moeite waard zijn de VROM-OID te bellen of te mailen. De onderzoeken van de dienst zijn gericht op personen en bedrijven die de regelgeving op het gebied van milieu en wonen stelselmatig en op een ernstige manier overtreden.
Bij de VROM-IOD werken rechercheurs, analisten, technische en juridische specialisten, forensisch accountants en digitale rechercheurs voor inwinnen en opwerken van inlichtingen en informatie. Vooral zaken die complex zijn (op technisch en/of juridisch gebied), die een internationale dimensie hebben of waarbij een integrale ketenaanpak noodzakelijk is, worden door de VROM-IOD opgepakt.
De prioriteiten van de VROM-IOD liggen op het terrein van:

 • illegale export van afval naar het buitenland,
 • criminele gedragingen met verontreinigde bodem,
 • illegaal vuurwerk,
 • strafbare handelingen met asbest en afvalolie en
 • fraude bij woningcorporaties.
 

U kunt ze bellen op telefoonnummer (070) 339 2243. Anoniem melden kan ook.
Kijk hier voor meer informatie over de VROM-IOD .
 

- terug naar boven -

 

5. Actiecomité A50Ewijk op de bres voor schone lucht

Stichting Actiecomité A50Ewijk heeft een drukke tijd gehad. Het comité verzet zich niet tegen de verbreding van de A50, maar wel tegen het feit dat deze verbreding plaats vindt zonder dat er afdoende maatregelen, zoals geluidsschermen genomen worden, om de overlast voor de omwonenden te verminderen. Ondanks het feit dat het om een verdubbeling van het aantal rijstroken gaat, is er geen nader onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit. Dit was niet nodig omdat, volgens Rijkswaterstaat, omdat het een NIBM-project is. NIBM is de afkorting voor het feit dat de verdubbeling van de A50 de luchtkwaliteit Niet In Betekende Mate zal aantasten. Op 14 april was de behandeling van het tracébesluit van de verbreding van de A50. Op de foto linksonder is het comité te zien voor het gebouw van de Raad van State. Daarvoor was het televisieprogramma Zembla op bezoek geweest, mede door een tip van Leefmilieu (foto rechtsonder).

actiecommiteeA50

De Raad van State heeft het tracé-besluit niet vernietigd, dus het plan gaat gewoon door. Nog steeds geloven rechters dat de normen over luchtkwaliteit tijdig gehaald zullen worden. Dat die normen onvoldoende zijn om de gezondheid van mensen te beschermen komt daarbij al helemaal niet aan de orde. Toch zijn er signalen dat de mensen van A50Ewijk en Leefmilieu niet meer de enigen zijn die roepen dat het zo niet zal lukken, ook de besturen van de grote steden vrezen dat (zie het artikel hieronder)
Kijk hier voor meer informatie over het actiecomité en hun reactie op de uitspraak en verdere activiteiten.
 

- terug naar boven -

 

6. Grote steden: drastische maatregelen nodig voor luchtkwaliteit

Zonder drastische maatregelen en aanvullend beleid van het Rijk zullen de vier grote steden (de G4) de wettelijke normen voor luchtkwaliteit in 2015 niet halen. Dat is de conclusie van een gezamenlijk onderzoek van de Rekenkamers van de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Belangrijke reden is dat de achtergrondconcentratie van stikstofdioxide minder daalt dan verwacht. Omdat de grote gemeente zelf weinig invloed hebben op de achtergrondconcentratie, vinden de Rekenkamers dat de overheid de regierol moet oppakken. Het meeste effectief zou om op grote schaal schonere motoren en schonere brandstoffen in te voeren. Ook het invoeren van een 80-kilometerzone op snelwegen kan volgens de Rekenkamers fors bijdragen aan het terugdringen van de concentraties stikstofdioxide. Daarnaast moet er meer duidelijkheid komen over de verantwoordelijkheden van de lokale en de regionale overheden, over wie welke maatregelen moet nemen om alsnog aan de wettelijke normen voor luchtkwaliteit te kunnen voldoen.
Uit het onderzoek blijkt dat de Randstad voor wat betreft de luchtkwaliteit inmiddels tot een van de vuilste plekken van Europa behoort, onder meer door het vele autoverkeer in en rond de vier grote steden. De rekenkamers hebben hun bevindingen in een brief naar de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu gestuurd, ze zijn met alle rapporten te vinden op de site van Leefmilieu. actiecommiteeA50
 

- terug naar boven -

 

7. Stikken langs de snelweg, televisie-uitzending van Zembla

Op 16 april besteedde het televisieprogramma Zembla aandacht aan het onderwerp luchtkwaliteit.
Dichtbij snelwegen worden woningen en scholen gebouwd terwijl bekend is dat mensen die daar leven een verhoogde kans hebben op luchtwegaandoeningen en hart- en vaatziekten. Omdat de wettelijke normen onvoldoende rekening houden met de gezondheid van mensen kunnen deze plannen ook niet juridisch door de omwonenden tegen gehouden worden.
Wetenschappers zijn het er over eens dat er een beleid moet komen dat de gezondheid van mensen, en vooral van kinderen, beter beschermd, maar de politici trekken zich daar niets van aan. Groepen uit Ewijk, Maastricht en Ouderamstel, waar Leefmilieu mee samenwerkt, komen de in uitzending aan het woord.
De uitzending kan bekeken worden op: http://zembla.vara.nl/. Zoek daar naar de uitzending van 16 april 2011.
 

- terug naar boven -

 

8. Veel inspiratie op 16 april bij de bijeenkomst over intensieve veehouderij

Meer dan 100 mensen waren op zaterdag 16 april in Den Bosch om te praten over de intensieve veehouderij en haar risico’s en vooral wat er tegen te doen. De bijeenkomst was georganiseerd door Leefmilieu. Er was natuurlijk een inleiding als warming up met debat, maar de ware inspiratie kwam bij de workshops waar mensen samen bedachten wat er moest gebeuren. Er werden acties bedacht en initiatieven op de rails gezet. Was u er niet bij en wilt toch alles erover weten? Dat kan. U vindt het verslag met meer foto’s op onze website.
workshop denbosch
 

- terug naar boven -

 

9. Nieuws in het kort

 •  
 • Statutenwijziging Leefmilieu is doorgevoerd
  Op 27 januari 2011 zijn in Nijmegen de nieuwe statuten van de vereniging Leefmilieu bij de notaris gepasseerd. Ze zijn daarmee definitief gewijzigd. Mocht u ze willen inzien, ze zijn te vinden op de site van Leefmilieu onder het kopje Over Leefmilieu.
 •  
 • Hardlopen en schone lucht
  Een hardloper gebruikt veel lucht. Wil je meer weten over hardlopen en luchtkwaliteit, ga dan naar Drie jaar activiteiten op het gebied van nanodeeltjes en hun effecten voor mens en milieu zijn afgerond. Het eindrapport hiervan “Nanodeeltjes blijven grote onbekenden” is op de site van Leefmilieu gepubliceerd. In het rapport wordt een samenvatting gegeven van de uitgevoerde workshops, symposia, enz. Opvallend is dat als de belangstelling voor het onderwerp nanotechnologie eenmaal gewekt is, mensen aangeven dat bijna als een openbaring te zien. Vooral de reikwijdte van de ontwikkeling en de uiteen¬lopende toepassingen vinden de meeste mensen verbazend. Veel wetenschappers en studenten hebben aan het project bijgedragen en we zijn hen daarvoor heel dankbaar. De vereniging Leefmilieu streeft er naar de komende jaren op bescheiden schaal aandacht te blijven besteden aan het onderwerp, omdat het project wel gestopt is maar de ontwikkelingen rondom nanotechnologie natuurlijk volop doorgaan.
 •  
 • Eindrapport van project Nanotechnologie verschenen
  Drie jaar activiteiten op het gebied van nanodeeltjes en hun effecten voor mens en milieu zijn afgerond. Het eindrapport hiervan “Nanodeeltjes blijven grote onbekenden” is op de site van Leefmilieu gepubliceerd. In het rapport wordt een samenvatting gegeven van de uitgevoerde workshops, symposia, enz. Opvallend is dat als de belangstelling voor het onderwerp nanotechnologie eenmaal gewekt is, mensen aangeven dat bijna als een openbaring te zien. Vooral de reikwijdte van de ontwikkeling en de uiteen¬lopende toepassingen vinden de meeste mensen verbazend. Veel wetenschappers en studenten hebben aan het project bijgedragen en we zijn hen daarvoor heel dankbaar. De vereniging Leefmilieu streeft er naar de komende jaren op bescheiden schaal aandacht te blijven besteden aan het onderwerp, omdat het project wel gestopt is maar de ontwikkelingen rondom nanotechnologie natuurlijk volop doorgaan.
 

- terug naar boven -

 

  

/a name=

Onderwerpen: