Home | vergunningen en beleid | recente en oude zaken | Bio Energie Centrale Cuijk

Rechtbank oordeelt: wel natuurvergunning nodig voor bio-energiecentrale Cuijk

Logo Bio Energie Centrale Cuijk

April 2022. De rechtbank in Den Bosch oordeelt dat de bio-energiecentrale Cuijk (BECC) wel degelijk een natuurvergunning dient te hebben om in werking te zijn. Leefmilieu en MOB krijgen hiermee gelijk in het beroep dat ze aantekenden tegen het besluit van de provincie Brabant om niet handhavend te optreden. De provincie krijgt van de rechter de opdracht om binnen 12 weken een nieuw besluit te nemen.
Of de centrale alsnog een natuurvergunningen dient aan te vragen is nog onzeker: de nieuwe rekenmethode voor stikstofdepositie kapt af op 25 km en de natuurgebieden rondom de BECC liggen buiten deze grens. Deze nieuwe rekenmethode ligt echter onder vuur en er komen nog rechterlijke uitspraken hierover.
Wij gaan er vanuit dat de centrale uiteindelijk een natuurvergunning zal moeten aanvragen en het is maar de vraag of hiervoor stikstofruimte te vinden is.

Lees hier de uitspraak van de rechtbank

Leefmilieu en MOB in beroep tegen afwijzing handhavingsverzoek BECC

November 2020. Bio-energiecentrale Cuijk heeft geen vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming.  Leefmilieu en MOB hebben hiertegen een handhavingsverzoek ingediend. Omdat provincie Noord-Brabant het handhavingsverzoek heeft afgewezen, zijn Leefmilieu en MOB in beroep gegaan. Op 29 september 2020 heeft de rechtszitting over het beroep plaatsgevonden.

De verbrandingscentrale in Cuijk heeft geen natuurvergunning, waarin precies moet worden verantwoord wat er aan stikstof neerdaalt op beschermde natuurgebieden. Dit zou wettelijk niet nodig zijn als de activiteiten sinds de oprichting in 1998 hetzelfde waren gebleven. Echter de centrale anno 2020 is allang niet meer te vergelijken met de centrale van 2000. Vele substantiële wijzigingen zijn doorgevoerd. Zo mogen er sinds 2003 30% meer schone houtsnippers worden verbrand. Sinds 2015 mogen er voor maximaal 40% afvalstoffen (zoals vethoudende bleekaarde, B-hout, RWZI-slib en papierslib) worden mee verbrand. Ook is er sinds 2018 een versnipperaar voor stammenhout in werking. Deze nieuwe activiteiten vereisen een natuurvergunning. Bureau TAUW heeft in juni 2012 een “Quickscan” naar de stikstofuitstoot en -depositie uitgevoerd. Dit onderzoek laat zien dat er een forse stikstofdepositie plaats vindt op een vijftal nabijgelegen natuurgebieden.

De rechtbank Den Bosch vraagt eerst een inhoudelijk advies van Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB) over de zaak. Daarna zal de rechtbank uitspraak doen.

Leefmilieu verzoekt om stillegging bioenergiecentrale Cuijk

Maart 2019. De bioenergiecentrale in Cuijk (BECC) verbrandt naast houtige biomassa ook afvalstoffen zoals vethoudende bleekaarde, B-hout en slib van rioolwaterzuiveringsinstallaties. De centrale is daardoor een afvaloven in plaats van een biomassaoven. De oven te Cuijk voldoet niet aan de strenge (Europese) eisen die aan een afvaloven worden gesteld. Een wettelijk verplichte toets waarin nagegaan wordt of de best beschikbare technieken voor afvalverbranding zijn toegepast, kan door bevoegd gezag niet worden overlegd. Daarnaast ontbreekt ook een geldende vergunning van de natuurbeschermingswet (met een milieu-effectrapport en zogenoemde passende beoordeling). Evenmin wordt voldaan aan de recente uitspraak van het Europese Hof (van 7 november 2018) over het PAS (Programma Aanpak Stikstof). Op basis van deze overwegingen heeft Leefmilieu aan de provincie Noord-Brabant gevraagd om de verbrandingsinstallatie stil te leggen. 

Onderwerpen: