Home


 Nieuwsbrief Leefmilieu
 Jaargang 15 - nummer 2 - mei 2017

     Ontvang gratis de Nieuwsbrief  

De vereniging draait op volle toeren. Van overleg met bedrijven, gemeenten en ministerie tot het organiseren van bijeenkomsten om uw kennis te vergroten. Dat laatste is nodig. Er verandert veel in milieuland: nieuwe wetten en ruimere normen. Zoals u in het stukje over de biomassacentrale kunt lezen heeft de landelijke overheid de normen voor de uitstoot van biomassacentrales verruimd. Dat is niet best voor het milieu. Als u van fietsen houdt is het ook jammer dat diezelfde landelijke overheid geen stappen neemt om elektrische brommers en scooters te verplichten. Kortom op milieugebied kunnen we nog volop aan de slag om de wereld te verbeteren. U kunt eenvoudig beginnen. Kom op 2 juni naar onze bijeenkomst over het Activiteitenbesluit. Daar leert u alles over de nieuwe regelgeving voor bedrijven en bent u voorbereid als u in uw omgeving aan de slag wilt met een milieuprobleem. Verder leert u nieuwe mensen kennen die hetzelfde willen en wie weet waar dat toe leidt!

1. Bijeenkomst 2 juni: Activiteitenbesluit & de (on)mogelijkheden voor burgers

Ewald KorevaarDe milieuwetgeving in Nederland is flink in beweging. Moesten er enkele jaren geleden milieuvergunningen op maat gemaakt worden voor bedrijven, op dit moment vallen de meeste bedrijven geheel of gedeeltelijk onder het Activiteitenbesluit. Dat betekent minder maatwerk, maar meer algemene regels. Niet altijd is dat een verbetering voor de omgeving. In ieder geval roept het vragen op zoals: stel dat een bedrijf het beter wil doen dan de algemene eisen in het Activiteitenbesluit, kan dat? Heb ik als omwonende nog wel dezelfde mogelijkheden om bezwaar te maken als het om algemene regels gaat? Wordt er wel voldoende rekening gehouden met de opstapeling van milieubelasting in de omgeving. Waar kan ik vinden aan welke eisen het bedrijf waar ik bij in de buurt woon, moet voldoen?
Ewald Korevaar van EWMilieu-advies uit Utrecht zal de deelnemers een inleiding geven in het Activiteitenbesluit. Ewald Korevaar is een ervaren adviseur van milieu- en bewonersgroepen. Bij de bijeenkomst zal ruime gelegenheid zijn voor het stellen van vragen.

Datum       vrijdag 2 juni 2017
Plaats        Titus Brandsma Mememorial, Stijn Buysstraat 11, Nijmegen
Tijd             Van 13:00 tot 17:00 uur
Opgave:     Mail naam van de deelnemer(s) naar burgernetwerk@leefmilieu.nl
Toegang     gratis voor leden, niet leden betalen 10 euro

- terug naar boven -

2. Meldingenrapportage 2016: Relaties en gezinnen onder druk door milieuoverlast

Citaten over LFGApril 2017. Uit de meldingen van 2016 blijkt dat voor veel mensen de milieuoverlast doordringt tot in het huis, wat vermijden ervan vrijwel onmogelijk maakt. Relaties en gezinnen komen onder grote spanning te staan als gevolg van de gezondheidsklachten en de uitzichtloosheid. Laag frequent geluid, elektromagnetische straling en luchtvervuiling (75% door houtstook) zijn de meest genoemde soorten overlast die hiervan de oorzaak zijn.
Bij pogingen om de milieuoverlast op te sporen en/of terug te dringen stuiten de melders vaak op onbegrip, blijkt gedegen meting van de overlast moeilijk te krijgen en ontbreekt het aan wet- en regelgeving om bronnen aan te pakken. Elke melding is een roep om hulp voor de persoonlijke situatie, omdat mensen werkelijk niet meer weten wat ze nog kunnen ondernemen. Erkenning van de problemen, goede meetmethoden voor persoonlijke situaties en wet- en regelgeving is hard nodig.
Per januari 2017 zijn we gestopt met de registratie van de klachten. Inmiddels zijn er verscheidene meldpunten waar klachten over specifieke milieuoverlast gemeld kunnen worden. En we willen onze capaciteit inzetten om de hierboven geschetste doelen (erkenning, kunnen meten, wet- en regelgeving) te bereiken.

Bekijk hier de Rapportage gezondheidsklachten door milieu 2016

- terug naar boven -

3. Onderzoek GGD: Stop met verkoop van gewone brommers en scooters

Cover_GGD-brommerrapportFiets je op het fietspad, dan adem je veel luchtvervuiling in van de uitlaatgassen van brommers en scooters. Zelfs als je fietspad gelegen is naast een drukke weg dan nog zijn de brommers en scooters aan te wijzen als een belangrijke bron van ultrafijn stof: tussen 2 en 23%. De GGD’s  hebben dit samen met de Universiteit Utrecht onderzocht. Ultrafijne stofdeeltjes zijn zeer klein en kunnen daardoor bij het inademen heel diep doordringen in je lichaam. De ultrafijne stofdeeltjes zijn schadelijk voor je gezondheid. Brommers en scooters kunnen ook hoge pieken aan ultrafijn stof veroorzaken, pieken die wel 20 keer hoger zijn dan wat er gewoonlijk in de lucht zit (de achtergrondconcentratie). Wetenschappers denken dat deze piekblootstellingen een nog groter effect hebben op de gezondheid dan meer gelijkmatige blootstellingen.
De oplossingen zijn eenvoudig. Voor de korte termijn is de beste oplossing als scooters en brommers op de rijbaan bij de auto’s gaan rijden. Ze rijden dan niet meer zo dicht bij de fietsers en de ultrafijne stofdeeltjes worden niet meer zo gemakkelijk ingeademd. Een echte oplossing is het natuurlijk niet. Het beste is om geen brommers en scooters meer te verkopen die op benzine rijden, maar alleen nog elektrische brommers en scooters te verkopen. Dit is niet alleen een verbetering voor de fietsers, maar voor iedereen. De luchtkwaliteit wordt beter en als extra bonus hebben we ook nog minder geluidsoverlast.

Het rapport van de GGD “Invloed brommers en scooters op luchtkwaliteit fietspaden” is te vinden op:
https://ggdgelderlandzuid.nl/nieuws/ggd-brommers-en-scooters-van-het-fietspad-af/

- terug naar boven -

4. Normen voor biomassacentrales zijn onnodig verruimd

Maart 2017. Leefmilieu is al meer dan tien jaar betrokken bij de elektriciteitscentrale op het industrieterrein van Nijmegen. Het bedrijf dat achtereenvolgens EPON, Electrabel, GDF-Suez en op dit moment Engie heet, had tot eind 2015 een kolengestookte elektriciteitscentrale in bedrijf. Als onderdeel van de afspraken van de landelijke overheid met de energiesector is deze oude centrale gesloten. Engie werkt behalve aan de sloop van de oude kolencentrale aan nieuwe initiatieven om energie op te wekken. Zo is een zonnepark verschenen met duizenden zonnepalen en zijn er plannen voor een biomassacentrale. De biomassacentrale gaat energie opwekken door hout te stoken. Er is een vergunning voor nodig en dat vergunningtraject loopt al geruime tijd. Vorig jaar bleek dat tijdens dat proces de landelijke overheid de normen voor biomassacentrales had verruimd. Waarom ze dat gedaan hebben snappen we niet. Het betekent dat er meer vervuiling uit de centrale mag komen en dat daardoor de omgeving meer vervuild wordt. De omwonenden en meerdere milieuorganisaties, waaronder Leefmilieu, waren het daar natuurlijk niet meer eens. Er zijn vervolgens gesprekken geweest met de omgevingsdienst en het bedrijf. Na  meerdere van die bijeenkomsten zijn we tot de afspraak gekomen dat Engie vrijwillig strengere normen zal hanteren. Dat is ook officieel vastgelegd in de vergunning. Deze normen zijn niet zo streng als de eerdere, maar gelukkig toch veel strikter dan de landelijke eisen. Leefmilieu heeft daarom afgesproken niet verder in beroep te gaan tegen de vergunning. Blijft de vraag waarom de landelijke overheid volkomen onnodig de normen verruimd heeft.

- terug naar boven -

5. Middelkamp eist 65.336 euro van Leefmilieu

Vanaf 2011 heeft Milieu-adviesbureau Middelkamp in uiteenlopende juridische procedures de vereniging Leefmilieu vertegenwoordigd. In 2014 is daarbij een meningsverschil ontstaan over de aanpak daarvan en de financiële vergoeding. Dit meningsverschil liep zo hoog op dat we Milieu-adviesbureau Middelkamp onze zaken niet verder lieten behartigen. We kregen daarop onmiddellijk een schadeclaim van zijn advocaat voor een bedrag van 172.280,00 euro. We hebben toen een schikking getroffen, maar ook na die schikking kregen wij nog schadeclaims. Wij zijn als vereniging vervolgens naar mr. Mulder van Hekkelman Advocaten gestapt en die heeft op 23 april 2015 een stevige brief geschreven, waarna het 2 jaar stil werd. Hiermee leek de zaak afgedaan. Echter, wat schetst onze verbazing, op 20 april 2017 krijgen we een dagvaarding uitgereikt door een deurwaarder om op 10 mei in de Rechtbank te verschijnen. Hier was geen enkele waarschuwing of ander signaal aan vooraf gegaan. Uiteraard zijn we opnieuw naar onze advocaat gestapt om ons te laten verdedigen. Het is treurig dat de situatie ons dwingt geld dat bedoeld is voor milieudoelen en het ondersteunen van vrijwilligers te besteden aan het ons verdedigen tegen onterechte schadeclaims.

- terug naar boven -

6. Inbreng op participatieplan ministerie van Infrastuctuur en Milieu

Regelmatig neemt Leefmilieu deel aan overleggen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). In april is bijvoorbeeld nog een overleg geweest over een beleid om de overlast door houtstook tegen te gaan. Naast deze gewone overleggen over milieu-onderwerpen kregen we vorige zomer het verzoek om inbreng te leveren op het beleid van de directie Participatie van het ministerie van IenM. De directie Participatie van het ministerie doet heel veel. In 2017 begeleiden ze ruim 60 zienswijzenprocedures en meer dan 30 internetconsultaties. In hun jaarplan hebben ze ook aangegeven het beleid, de uitvoering en het toezicht van het ministerie te willen verbeteren door de kennis en kunde van betrokken burgers, bedrijven en belanghebbenden te gebruiken. Die laatste invalshoek past natuurlijk heel goed bij ons. Wij stelden de directie Participatie vooral de vraag die ons al geruime tijd bezighoudt: op welke manier kunnen actieve bewonersgroepen geholpen worden om hun rol te spelen na de invoering van de omgevingswet. Er verandert namelijk heel veel in de Nederlandse wetgeving over milieu. Ambtenaren en adviesbureaus krijgen daarvoor hele cursussen, maar er worden nog geen laagdrempelige en goedkope cursussen voor actieve burgers georganiseerd. Voor een deel bleken we met onze zorgen bij de directie Participatie aan het verkeerde adres. Over de participatie bij de omgevingswet gaan de gemeenten. Dat betekent in de praktijk dat die participatie in de ene gemeente heel zorgvuldig en uitgebreid gedaan zal worden en andere gemeenten zich er veel gemakkelijker vanaf zullen maken. Onze zorg erover was herkenbaar en dus was er al een website ingericht op verzoek van de Eerste Kamer. De website met de toepasselijke naam:  “aandeslagmetdeomgevingswet” is bedoeld om iedereen, ook burgers, te helpen. De website geeft voorbeelden en persoonlijke verhalen. En mocht je willen weten of er in jouw buurt geëxperimenteerd wordt met de omgevingswet, dan is er een kaartje met daarop alle proeftuinprojecten. Uiteraard hebben wij onmiddellijk geprobeerd of wij ook zo’n proeftuinproject konden starten. Maar helaas, dat kunnen alleen overheden. Mocht je je verdiepen in de Omgevingswet aan de hand van de website, laat ons je ervaringen weten. Wij zijn benieuwd of de site voldoet en op welke manier hij beter kan.

Meer weten over de omgevingswet ga naar: http://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/

Weten welke proefprojecten er bij jou in de buurt zijn ga dan naar:http://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/invoeringsondersteun/aandeslagkaart/.
Vink aan “lopend project”, anders blijft het kaartje leeg.

- terug naar boven -

7. Presentatie bijeenkomst 17 maart: Is hout verbranden wel duurzaam?

Op 17 maart ging Maarten Visschers diep in op het gebruik van hout als brandstof voor energiecentrales. Aan de hand van gedegen onderzoek en veel voorbeelden liet hij zien hoe ongewenst het stoken van hout is. Op dit moment wordt de CO2 eerst in de lucht gebracht en pas veel later vastgelegd. Ook ging hij in op de ongewenste effecten voor de bodem van het weghalen van takken en snoeihout uit bossen. Kortom een leerzame bijeenkomst. Kijk op http://www.leefmilieu.nl/natuur voor de presentatie.

 

- terug naar boven -

Onderwerpen: