Home


  Nieuwsbrief Leefmilieu
    Jaargang 14 - nummer 2 - juni 2016

     Ontvang gratis de Nieuwsbrief  

Op 22 juni werd bekend dat Nijmegen, de vestigingsplaats van Leefmilieu, uitverkozen is tot Green Capital of Europe 2018. Dat is een Europese prijs voor een stad, die een voorbeeld is voor andere Europese steden. Het is misschien daarom niet toevallig dat we in deze nieuwsbrief twee Nijmeegse activiteiten belichten op het gebied van luchtkwaliteit en geluid. Nijmegen is een voorloper als het gaat om het streven naar gezonde lucht. In deze Nieuwsbrief belichten we haar activiteiten om een minder bekende bron van luchtvervuiling te beteugelen: de scheepvaart. Verder wordt dieper ingegaan op de maatregelen die genomen worden om de geluidsoverlast van een trafostation tegen te gaan. Trafostations maken (laag) frequent geluid en uit onze rapportage over 2015 van de gezondheidsklachten blijkt dat heel veel mensen hier ernstige gezondheidsschade door ondervinden. Voor ons reden om de aanpak ervan, ook al is die lokaal, voor het voetlicht te brengen. U vindt deze onderwerpen en veel meer in onze Nieuwsbrief.

1. Feestelijke algemene ledenvergadering

Taart ALV 2016Op 1 april 2016 was de algemene ledenvergadering en zoals gebruikelijk op een algemene ledenvergadering keken we terug op het jaar ervoor en we konden constateren dat 2015 een heel productief jaar is geweest, met veel bekende activiteiten zoals juridische procedures, gesprekken met bedrijven en overheden en het verzamelen van meldingen over milieu en gezondheid. Maar er waren ook nieuwe initiatieven zoals de mediatraining die we met 4 mensen en 2 camera’s gegeven hebben aan de leden van Stop de Stank Deurne. We vierden op de ALV ook dat we 25 jaar bestaan, een mooi jubileum en we kunnen trots zijn op wat we met een groep vrijwilligers bereiken. Veel tijd aan terugblikken hebben we niet besteed, want er blijft veel te doen, dus hebben we het ook gehad voor onze plannen voor 2016.  

Klik hier om het jaarverslag en het activiteitenplan te bekijken

- terug naar boven -

2. Rapportage meldingen 2015: Woongenot verziekt door milieuoverlast

Gezondheidsklachten 2015Veel mensen zien hun woongenot totaal verziekt door milieuoverlast, zo blijkt uit de vierde rapportage over de meldingen milieu en gezondheid. Laag frequent geluid, elektromagnetische straling en luchtvervuiling (80% door houtstook) zijn de meest genoemde bronnen die hiervan de oorzaak zijn.
De melders worden letterlijk ziek door de milieuoverlast, zij rapporteren een veelheid aan gezondheidsklachten. Laag frequent geluid veroorzaakt voornamelijk slecht slapen, vermoeidheid en stress. Dit zijn klachten die ook bij elektromagnetische straling veelvuldig worden genoemd. Bij luchtvervuiling zijn de belangrijkste klachten ademhalingsklachten, hoofdpijn en geïrriteerde ogen.
De melders kunnen in hun eigen huis niet ontsnappen aan de milieuoverlast, het dringt letterlijk hun woning binnen. Dit maakt de impact zeer groot en veel melders schrijven de wanhoop nabij te zijn. Bij hun pogingen om de milieuoverlast op te sporen en/of terug te dringen stuiten ze vaak op onbegrip, blijkt gedegen meting van de overlast moeilijk te krijgen en ontbreekt het aan wet- en regelgeving om bronnen aan te pakken.
De roep om erkenning van de problemen, goede meetmethoden voor persoonlijke situaties en wet- en regelgeving blijft daarom onverminderd staan!

Bekijk hier de Rapportage gezondheidsklachten door milieu 2015

- terug naar boven -

3. Scheepvaart niet te onderschatten milieuprobleem

Henk Nijhuis 2016-2Op 1 april 2016 hield Henk Nijhuis, adviseur luchtkwaliteit van de gemeente Nijmegen, voor Leefmilieu een presentatie over het beleid over luchtkwaliteit in Nijmegen. Nijmegen is zoals bekend een stad aan de Waal, en die Waal is een drukbevaren rivier. In eerste instantie sta je er niet zo bij stil, maar alle schepen op de Waal samen veroorzaken veel luchtvervuiling. Uit een meetonderzoek van het RIVM uit 2006 bleek dat wat betreft NO2 de scheepvaart op de Waal bij Nijmegen vergeleken kan worden met een snelweg met 106.000 motorvoertuigen per etmaal. Berekeningen uit 2010 gaan zelf uit van 140.000 motorvoertuigen per etmaal. Het is bekend dat er aan scheepsmotoren en hun brandstoffen nog veel verbeterd kan worden om ze minder vervuilend te maken. MaarWest en Weurt NO2 beleid daarover wordt niet door gemeente gemaakt, dus kan de gemeente Nijmegen daar alleen indirect invloed op uitoefenen. Nijmegen doet dat door aan de Waalkade walstroom aan te leggen, zodat schepen als ze eenmaal aangelegd zijn, de motor uit kunnen zetten. De haventarieven zijn zo aangepast dat milieuvriendelijke schepen, met een green Award, 15% korting krijgen op de havengelden. Landelijk neemt de gemeente deel aan het fonds verduurzaming binnenvaart en Europees neem ze deel aan CLINSH, een EU onderzoekstraject voor schone scheepvaart. Kortom startend vanuit een lokaal milieuprobleem, moet je als gemeente nationaal en Europees aan de slag. Bekijk voor meer initiatieven in Nijmegen de presentatie van Henk Nijhuis.

Klik hier om de presentatie te bekijken.

- terug naar boven -

4. Geluidsmeting trafostation leidt tot geluidsscherm

Juni 2016. Bij de planning van de nieuwe woonwijk Brugkwartier heeft de gemeente Nijmegen geluidsmetingen laten verrichten aan het nabijgelegen transformatorstation (zie afbeelding). De resultaten van deze meting hebben geleid tot het besluit een geluidsscherm te bouwen van 7 meter hoog en 80 meter lang. Hierdoor kunnen woningen gebouwd worden tot op een afstand van 70 meter van dit trafostation. Uit de metingen blijkt dat dit station continu (dag en nacht) een geluid afgeeft met een bronsterkte van 80 - 97 dB(A). Bij schakelen kan dit oplopen tot 110 - 120 dB(A). Dit betreft een tonaal (laagfrequent) geluid met een frequentie van 100 Hz en veelvouden daarvan.
Voor wat betreft de toelaatbare geluidsniveaus bij woningen, is in deze situatie het Activiteitenbesluit van kracht. Hierin zijn onder meer de standaardgrenswaarden opgenomen waaraan woningen overdag, s ’avonds en s ’nachts mogen worden blootgesteld (respectievelijk 50, 45 en 40 dB(A). Door het bouwen van het geluidsscherm verwacht de gemeente deze waarden te kunnen realiseren.

Wil je meer weten over de metingen en de beoogde effecten van het geluidsscherm, bekijk dan de volgende rapporten:
- Akoestisch onderzoek: De metingen
- Akoestisch onderzoek: Mogelijke maatregelen

Transformatorstation
Op de middelste foto een overzicht van het transformatorstation, waar links op de foto een begin is gemaakt met het uitgraven van de fundering voor het geluidsscherm.

- terug naar boven -

5. Burgerplatform Minder Beesten

April 2016. Brabant is de meest veedichte provincie van Nederland. Er zijn veel varkens, kippen, koeien en geiten en de aantallen blijven logo minder beestenmaar groeien. De gevolgen voor de volksgezondheid, de leefbaarheid en het milieu zijn ernstig. Zo’n enorme veestapel leidt natuurlijk tot een gigantisch mestoverschot. De vee-industrie bouwt grote mestfabrieken in Brabant om nóg meer dieren te kunnen houden. Dat leidt tot verdere aantasting van de nu al overbelaste leefomgeving en tot grote risico’s voor de gezondheid. Lokale Brabantse bewonersgroepen hebben zich verenigd in het Burgerplatform Minder Beesten om te komen tot een vermindering van het aantal dieren. De vereniging Leefmilieu helpt met raad en daad met het realiseren van de website van dit platform.

Klik hier om het platform te bezoeken.

- terug naar boven -

6. Onderteken de petitie

Logo PetitieMei 2016. De Brabantse bewonersgroepen verenigd in het Burgerplatform Minder Beesten zijn een petitie gestart om te komen tot een vermindering van het aantal dieren, te beginnen in Brabant.
Ze vragen provinciale Staten van Noord-Brabant om:

•    een onmiddellijke stop in te stellen op de groei van de veestapel
      in héél Brabant;
•    geen nieuwe mestfabrieken toe te staan;
•    de omschakeling naar grondgebonden en diervriendelijke
      veehouderijen maximaal te stimuleren;
•    maatregelen te treffen om de Brabantse veestapel
      fors in te krimpen.

De petitie kan door iedereen getekend worden, ook als je niet in Brabant woont.

https://petities.nl/petitions/nog-meer-mest-nog-meer-vee-provincie-brabant-stop-ermee?locale=nl

- terug naar boven -

7. Lessen over onbekende risico’s

Iedere twee jaar levert Leefmilieu een bijdrage aan de bijscholing van toxicologen binnen een cursus over de risicocommunicatie. Op 14 juni 2016 was het een internationaal  gezelschap. Leefmilieu brengt in deze cursus het perspectief in van een NGO (Non Gouvernementele Organisatie), in andere stukken van het programma komen de perspectieven van overheden, wetenschappers en dergelijke aan de orde. De case die de voorzitter van Leefmilieu, Marga Jacobs, aan de orde stelde ging om de omwonenden van de lelievelden. Lelies worden in het groeiseizoen meerdere keren per week bespoten met pesticiden, in totaal zo’n 100 kg per hectare en soms meer. Het is natuurlijk de bedoeling dat de chemicaliën alleen terecht komen op de gewassen, maar door de wind en de verdamping komen ze ook terecht bij de omwonenden. Die zien de (soms gele) stof op hun ramen, ruiken hem in huis en ze maken zich zorgen. De mensen die de stoffen op de velden aanbrengen moeten zich beschermen door aangepaste kleding, afzuiging in de cabine van de trekker enz. Het gaat immers om gevaarlijke stoffen, maar voor de omwonenden is er niets geregeld. Die vragen zich dan ook af:

  • Kan ik mijn kinderen wel in de tuin laten spelen als er gespoten wordt?
  • Ik ruik de pesticiden lang nadat het spuiten gestopt is, wanneer is het veilig om buiten te gaan eten?
  • Moet ik mijn ramen sluiten als ze spuiten? Hoe lang?
  • Ik ben zwanger moet ik voorzorgsmaatregelen nemen?
  • Ik verbouw groenten in mijn tuin, is het veilig om ze te eten?

Er is veel onderzoek gedaan naar de risico’s van de pesticiden voor de mensen die ermee werken, maar een groep omwonenden, van de stichting Bollenboos, ssheet_GRtelde vast dat er vrijwel niets bekend is over de risico’s voor de omwonenden. Zij drongen aan op onderzoek en uiteindelijk kreeg, geholpen door de publiciteit, de Gezondheidsraad de opdracht het probleem in kaart te brengen. Toen bleek dat er inderdaad te weinig bekend is, heeft RIVM opdracht gekregen om onderzoek te doen.
Sommige toxicologen in de cursus konden in eerste instantie maar moeilijk geloven dat er vrijwel niets bekend is over de risico’s voor de omwonenden, zij dachten dat er wel nagedacht was over de risico’s voor de omwonenden. De les dat experts toch nog iets kunnen leren van omwonenden als het gaat om ontbrekende kennis, werd op deze middag dus helder gedemonstreerd.

Bekijk hier de (Engelse) presentatie van 14 juni 2016

Klik hier voor het Adviesrapport van de Gezondheidsraad

Ga hier naar de website van de Stichting Bollenboos

- terug naar boven -

Onderwerpen: