Home


 Nieuwsbrief Leefmilieu
 Jaargang 14 - nummer 1 - maart 2016

     Ontvang gratis de Nieuwsbrief  

Taart 25 jaar LeefmilieuDit jaar, 2016, betekent voor de vereniging Leefmilieu een mijlpaal, want we bestaan 25 jaar. Uiteraard hebben we dat tijdens de bestuursvergadering gevierd met een stuk gebak. Ook hebben we tijdens die vergadering gebrainstormd over manieren om deze mijlpaal te vieren, maar daar zijn we nog niet helemaal uit. Input van onze leden is welkom. Ook op een andere manier kunt u ons helpen van 2016 een mooi jaar te maken: overweeg, als u de Nieuwsbrief gratis ontvangt en nog geen lid bent, om lid van ons te worden. We blijven met een contributie van 10 euro per jaar toch beslist een van de voordeligste milieuverenigingen. Bent u al lid, bedenk dan of u iemand de Nieuwsbrief kunt sturen om ze zo op ons bestaan te attenderen. U weet dat wij als vereniging vrijwel geen kosten maken voor P.R. dus als u ons helpt met mond-op-mond reclame of moeten we zeggen mail-naar-mail reclame, dan doet u ons een groot plezier en verhoogt de feestvreugde.

1. Bijeenkomst op 1 april: Luchtvervuiling meten en voorkomen

Smart Emission consortiumLuchtvervuiling blijft een hardnekkig milieuprobleem dat een grote impact heeft op de gezondheid van mensen. Al meer dan 10 jaar werkt de gemeente Nijmegen aan de verbetering van de luchtkwaliteit, bijvoorbeeld door onderzoek te doen naar de uitstoot van schepen op de Waal en door maatregelen zoals het laten rijden van bussen op aardgas.
Aan de basis van ieder beleid staan goede metingen en behalve 2 meetstations van het RIVM beschikt Nijmegen ook over een lokaal meetnet (voor NO2 en fijn stof). Het meetnet voor NO2 loopt nog minstens 2 jaar door, het meetnet voor fijn stof wordt waarschijnlijk in 2016 gestopt.
Bij verkenning van nieuwe wegen om burgers zelf te laten meten wordt op dit moment het project Smart Emission uitgerold, samen met andere partijen zoals de Radboud Universiteit. Een groep van 30 mensen krijgt een eigen sensor (zie foto) en iedereen kan deze metingen online beSensor Josékijken en gebruiken. De technische infrastructuur hiervoor is bijna klaar. Door studenten en stagiaires is er ook gewerkt aan visualisatie van data voor burgers. Vanaf nu volgt de fase van ongestoord data binnen halen en data-analyse. Voor luchtkwaliteit zal daarbij ook RIVM nauw betrokken zijn.
Verder wordt door ECN in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu een houtstook-app ontwikkeld. Die houtstook-app informeert stokers hoe hun stookgedrag, gelet op de actuele weersomstandigheden, in hun omgeving tot overlast kan leiden. Deze app wordt in Nijmegen getest. Henk Nijhuis, adviseur luchtkwaliteit van de gemeente Nijmegen, zal een presentatie houden en met name ingaan op de toekomst van het meten van luchtkwaliteit in Nijmegen

Smartemissions project:http:  www.ru.nl/gpm/onderzoek/research-projects/smart-emission/
                                                 http://www.smartemission.nl/smartapp/
Lokale meetnet Nijmegen:       http://www.westenweurt.nl/thema/4

Datum       vrijdag 1 april 2016
Plaats        Meneer Vos, Winkelsteegseweg 99, te Nijmegen
Tijd            15.00 – 16.30 uur
Opgave      vooraf aanmelden bij burgernetwerk@leefmilieu.nl
Toegang     gratis voor leden en niet-leden.

- terug naar boven -

2. Succes bij bestrijden overlast door houtrook in Nijmegen

Uit een rebestaande situatie rookoverlastcente casus in Nijmegen blijkt dat er situaties zijn waarin de overheid met succes kan optreden tegen overlast door houtrook. Het ging in Nijmegen om de hinder door de houtstook van een buurman. De schoorsteen van de houtstoker stond op de scheidingsmuur tussen twee woningen en de uitmonding was ter hoogte van het dakraam van de buren. Na melding van de overlast was de schoorsteen verhoogd, maar nog steeds was er overlast. In de figuur hiernaast zie je een schets van de situatie.
Aan de hand van het Bouwbesluit waren de buren er samen niet uitgekomen, want de tekst van het bouwbesluit verwees naar een norm (NEN 2757) die niet in bouwbesluit zelf was opgenomen.  Deze norm biedt de specifieke situatieschetsen en formules, aan de hand waarvan je kunt bepalen waar een schoorsteen op het dak mag staan en hoe hoog deze minimaal moet zijn. Deze norm is echter, alleen tegen betaling beschikbaar en behoorlijk duur (deel 1 € 56,50  en deel 2 € 64,60).
advies
Gelukkig nam de gemeente Nijmegen de klachten serieus en schakelde specialisten in, die wel de beschikking hadden over de  NEN-normen. Ook konden zij  duidelijke uitleg geven over de toepassing van de normen voor deze situatie en op basis van formules, de helling van het dak en de plaatselijke situatie kwamen ze tot een duidelijk advies. De schoorsteen moest verhuizen naar de nok van het dak. In de figuur is met een stippellijn aangegeven in welk gebied de schoorsteen in de nieuwe situatie mag uitmonden. Op basis van dit advies kon de gemeente handhavend optreden, waardoor de overlast werd opgelost.
Kortom, in sommige gevallen kan het bouwbesluit een goede ingang zijn voor de aanpak van overlast door houtstook, het zou daarbij wel prettig zijn als de normen die je daarvoor nodig hebt openbaar zijn.

 

Sinds 1 januari 2016 zijn enkele andere normen wel openbaar, deze zijn te vinden op de site van het NEN: https://www.nen.nl/Over-NEN/Vrij-beschikbare-normen.htm.

- terug naar boven -

3. GGDen noordelijke provincies ontevreden over landelijke beleid houtstook

Februari 2016. Fijn stof van houtrook is even schadelijk of soms schadelijker dan fijn stof van andere bronnen. Ook bevat houtrook verscheidene kankerverwekkende stoffen, die vergelijkbaar zijn met de stoffen in sigarettenrook. Vooral mensen met luchtwegklachten kunnen heel ziek worden van houtrook, maar ook kunnen mensen door houtrook juist luchtwegklachten krijgen. Denk niet dat je alleen last kunt krijgen van houtrook als je buiten bent, de houtrook dringt het huis binnen: van zowel stokers als omwonenden.
schoorsteen houtkachelDe GGDen van Groningen, Friesland en Drenthe hebben metingen gedaan. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat door houtrook zoveel fijn stof in de lucht komt dat de normen van de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) overschreden worden. Uit het onder¬zoek Overlast door houtrook komt tevens naar voren dat regelgeving tekort schiet om het probleem aan te pakken. In een artikel in Binnen¬lands Bestuur van 26 oktober 2015 lichtte milieuarts Frans Duijm van GGD Groningen de aanleiding van het onderzoek toe: “We weten al heel lang dat gemeenten worstelen met klachten over houtrook. Ze zijn bevoegd gezag en zijn verplicht om hiertegen handhavend op te treden. Maar het ontbreekt hen aan wet- en regelgeving om op te treden. Bewoners ervaren dat als een groot probleem en zitten soms jarenlang in heel vervelende conflictsituaties met hun buren.”

Het zal dan ook niet verbazen dat juist deze GGDen erg teleurgesteld waren over het brief die de staatssecretaris in januari aan de Kamer schreef en waarin ze niet veel verder kwam dan wijzen op het bestaande beleid. De GGDen reageerden daarom in een brief met een nog klemmender verzoek: “Wij vragen de rijksoverheid om uit oogpunt van gezondheid de landelijke wet- en regelgeving in de volgende richting aan te passen.
A.    Ernstige overlast door houtrook strafbaar stellen of handhaafbare eisen te stellen aan de maximale geurconcentratie
       voor een dagdeel of etmaal.
B.    Eisen te stellen ter beperking van piekconcentraties fijnstof, bijvoorbeeld voor een dagdeel of etmaal.
C.    De eisen aan de positie van rookgasafvoeren ten opzichte van ventilatieopeningen ook voor tussen woningen onderling
        te doen gelden.”

GGDen logosAls je het rapport en de brief van de GGDen leest, dan kun je niet anders dan constateren dan dat de lokale overheden en GGDen met lege handen staan als het gaat om de aanpak van houtstookoverlast en luchtvervuiling door houtstook. Voor de mensen die al jaren overlast ervaren is dat natuurlijk niet nieuw, maar het is positief dat de GGDen van Groningen Friesland en Drenthe deze handschoen hebben opgepakt en nog beter is dat ze ook hun teleurstelling laten blijken. Wie volgt? Want dit kan toch nog niet het laatste woord van de staatssecretaris zijn.

Klik voor meer informatie op de onderstaande links:
- Het rapport van de GGDen Overlast door houtrook
- De reactie van de staatssecretaris op dit rapport
- De reactie van de GGDen op de brief van de staatssecretaris
- Het artikel in Binnenlands Bestuur

- terug naar boven - 

4. Gemeente Almere vraag minister norm te maken voor laagfrequent geluid

Februari 2016. Naar aanleiding van overlast van enkele inwoners heeft de gemeenteraad van Almere op 25 februari een motie aangenomen om de minister te vragen een norm te maken voor laagfrequent geluid. Op dit moment zijn er geen regels, waardoor laagfrequent geluid wettelijk niet Logo Raad Almereerkend wordt en gemeenten nauwelijks kunnen ingrijpen als er klachten over binnen komen. Veel mensen hebben last van laagfrequent geluid, dit blijkt ook ieder jaar weer uit de meldingen die daarover bij de vereniging Leefmilieu binnenkomen. De gemeente Almere is geïnspireerd door het voorbeeld van de gemeente Nijmegen die al eerder een dergelijk brief naar de minister stuurde. Het zou een goed idee zijn als in meer gemeenten het initiatief van Nijmegen en Almere zou worden overgenomen.

Klik hier om de motie te bekijken

- terug naar boven -

5. Fasering onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden bekend

LelieveldNa een periode van voorbereiding is het Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden daadwerkelijk van start gegaan. Dit onderzoek is bedoeld om inzicht te krijgen in de blootstelling aan pesticiden van omwonenden van agrarische percelen. Actiegroepen zoals Bollenboos hebben hier al jaren geleden om gevraagd.

In eerste instantie richt het onderzoek zich op omwonenden van de bollenteelt. In een latere fase wordt de blootstelling van omwonenden van de fruitteelt onderzocht. Het praktijkdeel van dit onderzoek meet de hoeveel pesticiden in de lucht,  in het huisstof en in de urine van omwonenden van bollenvelden. Behalve bij omwonenden worden de metingen ook uitgevoerd bij de bollentelers en hun gezinnen. Daarnaast worden vragenlijsten gebruikt om zicht te krijgen in de relatie tussen ziektecijfers van omwonenden en de afstand tot agrarische percelen.

Wil je meer weten over dit onderzoek, klik dan hier voor de website bij het RIVM

- terug naar boven -

6. Bouw je eigen sensor - terugblik

Op 7 december 2015 organiseerde Geonovum, Sensor bouwensamen met onder andere de gemeente Nijmegen en de HAN, een bijeenkomst waarin geïnteresseerden zelf sensoren konden bouwen om bijvoorbeeld fijn stof te meten. Onder de deelnemers zagen we nogal wat leden van Leefmilieu. In kleine groepjes werd er geanimeerd geknutseld aan Dustduino’s en andere sensoren. Duidelijk werd wel dat je niet moest verwachten een kant en klaar apparaat mee naar huis te nemen: een sensor die werkt geeft een getal of een lichtsignaal en dat is een mooie eerste stap, maar om te weten wat de sensor nu precies meet en hoe betrouwbaar die meting is, daar komt heel wat meer bij kijken. Stimulerend was het wel, die samenwerking tussen mensen die in hun vrije tijd enthousiast sensoren ontwikkelen en de mensen die, ook in hun vrije tijd, willen gaan meten in het milieu. Het initiatief is dan ook zeker voor herhaling vatbaar.

Klik hier om meer fotos te bekijken

- terug naar boven -

Onderwerpen: