Home


  Nieuwsbrief Leefmilieu
    Jaargang 13 - nummer 3 - oktober 2015

     Ontvang gratis de Nieuwsbrief  

Deze Nieuwsbrief laat goed zien dat Leefmilieu haar onderwerpen op veel verschillende manieren aanpakt: door excursies, overleg, samenwerking met anderen en juridische procedures.

De afgelopen maanden kregen we in tientallen natuurbeschermingszaken van de Raad van State gelijk. Verbijsterd waren we vervolgens over de reactie van het bevoegde gezag: de provincie Utrecht. U leest er alles over in deze Nieuwsbrief.

1. Boeren met de natuur als bondgenoot

Intensieve veehouderij en natuur staan op veel plaatsen met elkaar op gespannen voet. Leefmilieu wilde daarom kennis maken met boeren die proberen de natuur tot bondgenoot te maken. Op vrijdag 25 september 2015 gingen we, met een delegatie van juristen, actieve vrijwilligers en bestuursleden, naar Broekland. We bezochten daar Erik Valk, de voorzitter van de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu (VBBM). Deze vereniging van kringloopboeren is opgericht omdat ze de mest niet in de bodem willen Excursie_VBBMinjecteren, maar bovengronds willen uitrijden. Deze boeren zijn er van overtuigd dat het natuurlijke verteringsproces van de bodem hierdoor veel beter kan plaats vinden en dat komt de bodemkwaliteit ten goede. Uiteraard moeten er aan de mest eisen worden gesteld, in dit geval ging het om mest van koeien die vrijwel geen krachtvoer en antibiotica krijgen. De koeien lopen zo veel mogelijk buiten in de wei en het bedrijf rijdt alleen de mest van de eigen koeien uit: kortom een grondgebonden bedrijf. Uiteraard kregen we ter plekke behalve uitleg ook een demonstratie. Samen bekeken we de verschillende stadia van de koeienvlaai, op een grasland waar behalve gras ook veel andere kruiden groeiden.   
De VBBM zet zich in om samen met andere veehouders in het netwerk GRONDig de belangen van de grondgebonden veehouders te vertegenwoordigen in de landelijke politiek. Dat is belangrijk want hun belangen lopen niet parallel met de meerderheid van de boeren, die juist steeds meer dieren op een stuk grond wil houden. Wij hopen dat dit geluid van boeren, die willen werken binnen de natuurlijke kaders, navolging zal krijgen en we zullen ze zeker steunen, want dat verdienen ze.

Bekijk hier een filmpje over het belang van een goede bodem

- terug naar boven -

2. Mediation over puinbreker Dura Vermeer succesvol afgerond

Het mediationtraject over de puinbreker van Dura Vermeer op het industrieterrein van Nijmegen heeft meer dan een half jaar geduurd, maar is in september 2015 succesvol afgerond. Wat begon als een discussie over een nieuwe vergunning, heeft geleid tot een andere indeling van het terrein en meerdere technische maatregelen om de stofoverlast te beperken. De laatste struikelpunten bleken in het geluidsrapport te zitten. In een bijeenkomst met experts kon de deskundige van Leefmilieu, Martien van Schaik, samen met de deskundigen van overheid en bedrijf op vrijwel alle punten overeenstemming bereiken. Afrondend is afgesproken dat in een later stadium, als DURA Vermeer Puinrecycling conform de vergunning in werking is, geluidsmetingen zullen worden uitgevoerd ter controle. Vanwege de klachten in de aanliggende wijk over laagfrequent geluid zal daarbij ook speciaal aandacht worden besteed aan laagfrequent geluid. Leefmilieu zal betrokken worden bij de opzet van de metingen.

- terug naar boven -

3. Opstart onderzoek blootstelling bestrijdingsmiddelen

Woon je naast een bollenveld, dan wordt er soms wel 2 keer per dag gif gespoten. Als omwonende ga je je dan zorgen maken, want dat gif waait soms ook over je huis en tuin. In 2014 adviseerde De Gezondheidsraad daarom een onderzoek uit te voeren naar blootstelling van omwonenden aan bestrijdingsmiddelen. Dit onderzoek wordt nu opgestart en gaat meerdere jaren duren. Gestart wordt met een onderzoek naar de blootstelling van omwonenden van bloembollen velden.  Daarna volgt aanvullende onderzoek naar blootstelling van omwonenden van fruitboomgaarden. In 2018 moet het onderzoek afgerond zijn.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken en wordt gecoördineerd door het RIVM. Leefmilieu neemt deel aan de begeleidende klankbordgroep voor dit  onderzoek, waarin verder ook omwonenden, de agrarische sector, de gewasbeschermingsmiddelenindustrie, de GGD en andere milieuorganisaties deelnemen. De klankbordgroep adviseert over de kwaliteit van de onderzoeksvoorstellen en de aanbevelingen.

Bekijk hier het Reglement van de klankbordgroep.

Lees hier de Voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer.

Logo_RIVM_OBO

- terug naar boven -

4. Depositiebank van de provincie Utrecht beschermt de natuur niet

Atalata van opzij op klimop15 juli 2015. Zoals bekend hebben we in Nederland een zeer groot aantal landbouwhuisdieren, meer dan enig ander land in Europa. De door deze dieren veroorzaakte mest geeft grote natuurschade door de ammoniakemissies. Om te zorgen dat de natuur beschermd wordt, krijgen veehouders een natuurbeschermingswetvergunning om de ammoniakuitstoot te reguleren. De provincies verlenen dergelijke vergunningen. In Utrecht had de provincie daarvoor een banksysteem bedacht: de toename van de emissie van ammoniak bij bedrijfsuitbreidingen kan door die bank gecompenseerd worden door de afname van emissies ten gevolge van bedrijfssluitingen op een andere plek. De vereniging Leefmilieu en MOB waren het met de opzet van deze bank oneens en gingen in beroep bij de Raad van State. Op veel punten was de Raad van State het met onze bezwaren eens. De provincie Utrecht stelde dat de bank gestart was op 12 juli 2010, maar de provincie kon dat volgens de Raad van State niet hard maken. Op 12 juli 2010 was er hooguit sprake van vage plannen. Omdat er wel ingetrokken vergunningen uit 2010 in de bank werden opgenomen, heeft de bank ‘onechte emissies’ als positief saldo geboekt. Ook werden er vergunningen verleend zonder dat duidelijk werd welke ingetrokken vergunning daar tegenover stond. De ingebrachte stakende bedrijven waren niet controleerbaar. Bovendien was door deze aanpak van de provincie Utrecht niet uit te sluiten dat lokaal de natuur zou worden aangetast.

Deze uitspraak volgt op eerdere vernietigende uitspraken over salderingsbanken in de provincies Noord Brabant en Gelderland. Utrecht was de laatste provincie die een salderingsbank in stand wilde houden. Deze uitspraak is ook van belang vanwege de PAS. Immers, de salderingsbank is in essentie identiek aan de werksystematiek van de PAS.

De uitspraak van 15 juli 2015 raakt veel van de beroepen die door ons zijn ingesteld.

Klik hier om de uitspraak te lezen.

- terug naar boven -

5. Provincie Utrecht is blij met uitbreidingen die eigenlijk niet mochten

10 augustus 2015. De tientallen beroepszaken die MOB en de vereniging Leefmilieu in Utrecht winnen over de natuurbeschermingswet worden uiteraard ook besproken in de media. Daarbij bagatelliseert de provincie Utrecht de uitspraken. Dat is nog wel te begrijpen, want niemand verliest graag. Maar daarbij vliegt de projectleider uit de bocht en stelt dat alle ten onrechte vergunningen waartegen Leefmilieu en MOB geen bezwaar hadden gemaakt toch maar mooi definitief zijn geworden.

Citaat uit Nieuwe Oogst van 24 juli 2015: “Van een mislukking van de depositiebank wil de projectleider niet spreken. ‘Sinds 2011 zijn er voor ongeveer 350 bedrijven met saldo uit de depositiebank uitbreidingen mogelijk gemaakt waarvoor onherroepelijke vergunningen gelden.’ Provincie Utrecht heeft in haar stikstofbeleid in totaal 1.200 onherroepelijke vergunningen verleend, met en zonder de depositiebank. De recente uitspraak van de Raad van State heeft hier geen invloed op. 'Het Utrechtse beleid heeft daarmee voor een groot aantal bedrijven uitbreidingen mogelijk gemaakt', aldus Van de Poll.

Het lijkt erop dat de natuurbeschermingsvergunningen voor de provincie Utrecht meer een middel zijn geweest om uitbreidingen van bedrijven mogelijk te maken, dan een middel om de natuur te beschermen. Deze praktijk vraagt wel om een onderzoek.En mocht u zich afvragen, wie ziet er eigenlijk toe op een goede vergunningverlening? Het antwoord is niemand. Dus als wij als vereniging samen met MOB geen beroep hadden ingesteld dan was dit niet eens aan het licht gekomen.

Wij zijn boos over de bovengenoemde uitspraken in de media en daarom er is namens MOB en Leefmilieu hierover een brief naar de Provinciale Staten van Utrecht gestuurd.

Klik hier om de brief te lezen.

- terug naar boven -

6. WHO: Aanpak houtstook noodzakelijk voor verbetering luchtkwaliteit

Cover Residential heatingDe Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) rapporteert dat ieder jaar 61.000 mensen in Europa vroegtijdig sterven als gevolg van hout- en kolenstook in huishoudens. Aandoeningen aan de luchtwegen (onder meer COPD, Astma), kanker, maar ook hart- en vaatziekten nemen toe als gevolg van de luchtverontreiniging uit houtstook. De bijdrage van huishoudens aan de kleine fijnstofdeeltjes (PM 2,5) in de lucht bedroeg in 2010 in West Europa 11,8% (in centraal Europa zelfs 21,1%). Ook is bewezen dat houtrook vele kankerverwekkende stoffen bevat. Voor Nederland is een bijdrage van 11% aan PM 2,5 in Amsterdam gerapporteerd in 2008. Gezien de toenemende populariteit van houtstook is het aannemelijk dat dit percentage intussen alleen maar is toegenomen. Houtstook heeft ten onrechte het imago van een klimaat neutrale, goedkope manier van verwarmen. Dat houtstook niet alleen gezellig is maar ook gepaard gaat met luchtvervuiling binnenshuis en buitenshuis wordt nog te weinig beseft.

De WHO roept beleidsmakers op om deze bron van luchtverontreiniging aan te pakken, omdat negeren van deze belangrijke bron verdergaande verbetering van de luchtkwaliteit ernstig in de weg staat. Maatregelen, die in het rapport genoemd worden zijn: voorlichtingscampagnes, emissie-eisen voor kachels, stookvrije dagen, financiële prikkels om over te stappen op andere energiebronnen of betere kachels. Ook moet er een betere afstemming tussen klimaatbeleid en luchtkwaliteitsbeleid komen.

Lees hier het Engelstalige rapport van de WHO

- terug naar boven -

7. Geen schaliegasboringen de komende 5 jaar

Kaartje schaliegas28 juli 2015. In 2014 heeft Leefmilieu, samen met heel veel organisaties, zienswijzen ingediend tegen de plannen van de overheid om naar schaliegas te boren. Op 28 juli 2015 is van het kabinet het bericht gekomen dat de plannen worden uitgesteld en dat commerciële opsporing en winning van schaliegas de komende 5 jaar niet aan de orde zijn. Vergunningen worden ook niet verlengd. Dat is goed nieuws. Dit betekent niet dat schaliegas definitief uit beeld is, maar wel dat er voorlopig sprake is van uitstel en mogelijk ook van afstel. De planMER schaliegas zal begin 2016 ter inzage worden gelegd.

 

Lees hier de brief over het kabinetsbesluit schaliegas

- terug naar boven -

8. Korte berichten

  • 8 juli 2015. Mobilisation for the Environment en Vereniging Leefmilieu hadden het provinciebestuur van Zeeland gevraagd om de munitiedump - minimaal 30 miljoen kilo munitie - op te laten ruimen uit de Oosterschelde (een Natura 2000 gebied). Nadat de provincie dit weigerde zijn beide organisaties naar de rechter gestapt. De Raad van State heeft op 8 juli 2015 uitgesproken dat de wet het provinciebestuur niet verplicht om de munitie op te laten ruimen. Beide organisaties kunnen de uitspraak nauwelijks geloven.

    Bekijk hier de uitspraak van de Raad van State.

  • De bijeenkomst van Geonovum, waarin geinteresseerden meer te weten kunnen komen over het zelf meten en een eigen sensor kunnen maken, is verzet van 7 oktober naar 7 december. De bijeenkomst vindt plaats in Nijmegen en iedereen die belangstelling heeft voor het onderwerp is welkom.

    Meer informatie op: http://www.geonovum.nl/onderwerp-artikel/do-it-yourself-event

- terug naar boven -

Onderwerpen: