Home


  Nieuwsbrief Leefmilieu
    Jaargang 13 - nummer 2 - juni 2015

     Ontvang gratis de Nieuwsbrief  

Wij stappen niet altijd in mediationtrajecten, omdat die in onze ogen vaak niet zinvol zijn en omdat ze je veel geld kosten. Het mediationvoorstel van de gemeente Nijmegen over de puinbreker van DURA Vermeer in Nijmegen, konden we echter niet naast ons neerleggen. Het moet gezegd: over dat traject zijn we tevreden, niet alleen door de inzet van de gemeente, maar ook van het bedrijf. En natuurlijk waren we er zelf ook druk mee. De uitkomsten zijn nog maar plannen, maar ze zien er goed uit. Kom vooral op 8 juli naar de bespreking ervan, en lukt dat niet, noteer dan vast 7 oktober, op die dag kunt u zelf een sensor maken om te gaan meten. U leest er alles over in deze Nieuwsbrief.

1. Mediation over puinbreker DURA Vermeer in Nijmegen

De puinbreker van DURA Vermeer op het industrieterrein van Nijmegen veroorzaakt geluidsoverlast en overdekt de overburen zo nu en dan met een laagje stof. Het is dan ook niet te verbazen dat deze overburen en de omliggende wijk aandrongen op betere handhaving. DURA Vermeer nam daarop maatregelen om de geluidsoverlast te verminderen door containers tussen de geluidsbron (de breker) en de buren te zetten. Dat hielp behoorlijk voor het geluid, maar nog niet voor het stof. Om een draagvlak voor een oplossing te krijgen startte de gemeente Nijmegen een mediationtraject. In meerdere bijeenkomsten werden de kaders voor het overleg afgesproken en een kleine werkgroep boog zich over de stofproblematiek. Met veel gezond verstand en de kennis van zaken van bedrijf, overheid en Leefmilieu kwam een voorstel tot stand waarin een andere indeling van het terrein het uitgangspunt vormt. In de nieuwe situatie zal ook niet meer vanuit grote hoogte gestort worden en zullen de wielen van de vertrekkende vrachtwagens beter van stof ontdaan worden om zo te voorkomen dat het slib naar de weg versleept wordt en daar verwaaid. Het voorstel gaat het uitgangspunt vormen voor de nieuwe vergunning, die in het najaar gepubliceerd zal worden. Om de indieners van zienswijzen en andere belangstellenden te informeren wordt, door de lokale overheid, een bijeenkomst georganiseerd.

Datum       woensdag 8 juli 2015
Plaats        wijkcentrum De Heseweide, Daniëlsplein 3, te Nijmegen
Aanvang   19:30 uur
Toegang    openbare bijeenkomst, aanmelden niet nodig

Bekijk hier het voorstel: Onderzoek naar mogelijke oorzaken en maatregelen tegen stofhinder

- terug naar boven -

2. Eindrapport 2014: Totaalbeeld meldingen stemt somber

Juni 2015. ‘Het is een aanhoudende nachtmerrie, waaruit ontwaken vrijwel onmogelijk lijkt’. Een citaat dat de vele verhalen van melders over laagfrequent geluid krachtig samenvat. Ook in 2014, het derde jaar van melden van milieugerelateerde gezondheidsklachten, zien we dat het overgrote deel van deze meldingen over laagfrequent geluid gaat. 393 meldingen zijn er in 2014 gedaan, waarvan 302 over laagfrequent geluid. Overlast door luchtvervuiling, geur en een stijgend aantal meldingen over elektromagnetische straling, bepalen verder het beeld van de milieuklachten in 2014. De milieuoverlast veroorzaakt onder meer concentratieproblemen, slecht slapen, Milieuoverlast_2012-2014vermoeidheid en hoofdpijn. Het treft mensen in hun eigen huis, er is geen ontkomen aan, en dit veroorzaakt veel stress.

In enkele gevallen lukt het melders met aanhoudende inzet en bundeling van krachten om enige beweging te krijgen in de betrokken instanties, maar veel te vaak ontbreekt het nog aan herkenning en erkenning van de serieuze problemen. Niet zelden werd als ‘oplossing’ gesuggereerd dat men maar moet verhuizen, een klap in het gezicht van de betrokkenen.

De roep om wet- en regelgeving en goede methoden om (zelf) de overlast te meten blijft. Ook dit jaar sturen wij de rapportage naar GGD’en, Gezondheidsraad, ministeries en andere relevante (overheids)instanties met een indringend verzoek om stappen te nemen en de problemen op de agenda te zetten.

Bekijk hier de Rapportage gezondheidsklachten door milieu 2014

- terug naar boven -

3. Documentaire De Brom beschikbaar op internet

In 2014 is de documentaire De Brom verschenen van filmmakers Margriet Westerhof en Christa Moesker. In de documentaire leggen ze uit wat laagfrequent geluid is en wat het met mensen doet. Persoonlijke verhalen van slachtoffers staan centraal en ook wat de betrokkenen gedaan hebben om het probleem op te lossen of er ten minste mee te leven. De documentaire is tot stand gekomen doordat mensen die last hebben van laagfrequent geluid zelf logo_DE BROMhet geld bijeen hebben gebracht met crowdfunding. Dit jaar is de film op internet gepubliceerd. De film duurt 52 minuten en er kan ook een DVD van besteld worden.

Meer informatie op: http://www.debrom.nl/

- terug naar boven -

4. Burgers meten liever zelf

Op 24 juni hield Marga Jacobs, voorzitter van Leefmilieu, een presentatie over het burgerperspectief op meten. Ze presenteerde voor allemaal experts uit het hele land op een bijeenkomst georganiseerd door Geonovum. Veel waarden over fijnstof, stikstofoxide of ammoniak in de lucht komen tot stand door berekeningen en vaak blijkt dat burgers graag willen dat er niet alleen berekend wordt, maar ook gemeten. En het liefst doen ze dat zelf. Nu is meten technisch en duur, tenminste als je het goed wilt doen. Het goed meten van de luchtkwaliteit, zoals dat op dit moment door het RIVM wordt uitgevoerd voor heel Nederland, kost ieder jaar miljoenen. Op de onderstaande foto’s is een van die meetstations te zien in Nijmegen. Het ziet eruit als een flink tranformatorhuis met allerlei meetapparatuur op het dak. Daarbinnen wordt de ruimte koel gehouden en draaien volautomatisch de machines die bijvoorbeeld de lucht op filters verzamelen.meetstation Nijmegen

Maar de ontwikkelingen op meetgebied staan niet stil en de apparaten worden steeds kleiner en kleine sensor meetstationgoedkoper. Het kleine ronde zwarte doosje vol met sensoren, op de foto hiernaast, kan ook heel veel meten en kost maar 350 euro. Het is natuurlijk hoopgevend dat zulke mogelijkheden binnen ieders bereik komen. De waarden gemeten met zulke goedkopere apparaten moeten natuurlijk wel voldoende betrouwbaar zijn. Dat wordt onderzocht door de Radbouduniversiteit, samen met, onder andere, de gemeente Nijmegen. Een van Nederlands beroemdste rotondes staat centraal in het experiment: het Keizer Karelplein in Nijmegen. Op verschillende afstanden en windrichtingen van dit plein worden 30 van zulke kleine meetapparaten opgesteld.

Als, over ruim een jaar, de metingen voldoende betrouwbaar blijken te zijn, komt het zelf meten door burgers dichterbij. Dat er behoefte aan is heeft Leefmilieu in haar presentatie op 24 juni aan de experts toegelicht met voorbeelden: over fijnstof, maar ook over pesticiden, en laagfrequent geluid. Mensen hebben sterk de behoefte om zelf te meten, ook omdat ze willen controleren of hun zorg terecht is, voordat ze de overheid en anderen gaan alarmeren. Dat het RIVM toch nog lang niet kan stoppen met meten is ook wel belangrijk om te beseffen: hoe meer mensen in Nederland zich met meten gaan bezighouden hoe belangrijker het is dat er een gouden standaard blijft bestaan om de zelfgemeten waarden mee te kunnen vergelijken.

Bekijk hier de presentatie van Leefmilieu

Mocht u bij de eersten willen horen die zelf met het meten aan de slag gaan dan kunt op 7 december een eigen sensor gaan bouwen en veel meer leren over meten. Geonovum organiseert dan namelijk een bijeenkomst in Nijmegen voor iedereen die daar belangstelling voor heeft. (Aanvankelijk was dit evenement aangekondigd voor 7 oktober 2015, maar door omstandigheden is dit verschoven naar december.)

Meer informatie op: http://www.geonovum.nl/onderwerp-artikel/do-it-yourself-event

- terug naar boven -

5. Ambitie PAS is veel te laag

Op 24 april 2015 gaf Johan Vollenbroek een presentatie waarin hij inging op de PAS (Programma Aanpak Stikstof) waarop Leefmilieu en MOB zienswijzen hebben ingediend. Teveel stikstof betekent een aanslag op de natuur, vooral op arme zandgronden. En juist op die arme zandgronden staan veel bedrijven met intensieve veehouderij die deze stikstof produceren. Op dit moment zorgen Natuurbeschermingswetvergunningen ervoor die bedrijven niet kunnen uitbreiden, als dat nadelig is voor de omringende natuur. Maar de PAS (Programma Aanpak Stikstof) die binnenkort van kracht wordt moet daar verandering in brengen. Deze aanpak moet zorgen dat er ontwikkelruimte komt zoals Johan Vollenbroek uitlegt: “ontwikkelruimte betekent concreet ruimte voor uitbreidingen”. Verder komt er geld voor maatregelen om de nadelige effecten voor de natuur enigszins te verminderen, zoals de waterstand verhogen en afplaggen. Op dit moment is Nederland een van de meest vervuilde plaatsen in Europa als het gaat om stikstof. Johan Vollenbroek: “de ambities van de PAS zijn veel te laag, men streeft naar een reductie van 10% over 15 jaar”. Het is dus niet te verbazen dat Johan Vollenbroek, die behalve bestuurslid van Leefmilieu ook voorzitter is van MOB, samen met andere deskundigen een stevige inspraakreactie heeft opgesteld. Al was dat eigenlijk bijna niet te doen. Johan Vollenbroek: “ga er maar aanstaan, je krijgt 6 weken de tijd om een reactie te schrijven op 5000 pagina’s. Gelukkig blijken anderen, zoals de MER-commissie, het voor een groot deel met ons eens te zijn, dus misschien gaat de minister wel luisteren”.

Bekijk hier de hele inspraakreactie van MOB
Bekijk hier de inspraak van leefmilieu

- terug naar boven -

6. Teken petitie tegen stankoverlast door veehouderij

Button_Petitie tegen stankDe burgergroep Max5odeur organiseert een petitie om de Tweede Kamer te vragen de geurnormen in het buitengebied bij te stellen naar maximaal 5 odeur voor het buitengebied en maximaal 2 odeur voor de bebouwde kom. Daarbij dienen dan wel alle geurbronnen meegeteld te worden.

 

Teken op: http://www.max5odeur.nl/

- terug naar boven -

7. Afvalbedrijf Reiling in Heeze-Leende is gekocht door Marisgroep

Het afvalbedrijf Reiling is gekocht door de Marisgroep. Het Eindhovens Dagblad kwam in april met dat nieuws. De Deurnse Driessen Groep wilde van het afvalbedrijf Reiling bedrijf af. De Driessen Groep is in april nog in hoger beroep gegaan over de eerdere veroordeling voor dood door schuld, waarbij 3 mensen omkwamen en ze veroordeeld werden tot 150.000 euro (!) boete.
Vereniging Leefmilieu was samen met omwonenden in verschillende juridische procedures actief om de milieuoverlast van afvalbedrijf Reiling te verminderen. De meest recente procedure was ons verzoek om de vergunning te actualiseren met betrekking tot de compostering in de open lucht. Omdat de nieuwe plannen  van de Marisgroep uitgaan van overdekte compostering zijn we hierover niet in beroep gegaan bij de Raad van State. Tegen de tijd dat we bij de rechter zouden staan, zou die rechter immers oordelen dat we geen belang meer hadden, vanwege die nieuwe plannen.
We hopen van harte dat de nieuwe eigenaars hun ambities om groen te werken en transparant te zijn, zullen waarmaken. Maar aangezien “vertrouwen te paard weggaat, en te voet terugkomt” wachten we eerst af: de herinnering aan veel stankoverlast, watervervuiling en drie doden wis je immers niet zomaar uit.  

terug naar boven -

Onderwerpen: