Home


  Nieuwsbrief Leefmilieu
    Jaargang 13 - nummer 1 - maart 2015

     Ontvang gratis de Nieuwsbrief  

Leefmilieu zet zich in voor een groen en gezond Leefmilieu. Dat is een taaie kwestie die ons regelmatig bij de rechter brengt. Soms krijgen we dan gelijk en soms niet. Dat hoort erbij, maar het is wel zuur om er na 3 jaar achter te komen, dat de maatregelen waar je voor gevochten hebt gewoon niet zijn uitgevoerd. Zoals in het voorbeeld dat in deze Nieuwsbrief beschreven wordt van de puinbreker in Nijmegen. Ook op andere punten zien we het niet goed gaan. Zo heeft Brabant geen beleid voor de actualisatie van vergunningen en pakt het nieuwe stikstof beleid (PAS), de vervuiling niet bij de bron aan. U leest hierover en nog veel meer in deze Nieuwsbrief.

1. Bijeenkomst 24 april: Wat is er mis met de PAS?

Johan VollenbroekVoor de meeste mensen onopgemerkt wordt er een nieuw beleid voorbereid om het stikstofprobleem aan te pakken. Dit beleid heet de PAS: Programma Aanpak Stikstof. Teveel stikstof betekent een aanslag op de natuur, vooral op arme zandgronden. En juist op die arme zandgronden staan veel bedrijven met intensieve veehouderij die deze stikstof produceren. Op allerlei manieren zet de vereniging Leefmilieu, vaak samen met MOB, zich in voor het verminderen van de stikstofuitstoot door de intensieve veehouderij. Onder andere door zienswijzen in te dienen tegen de PAS. Op 24 april zal Johan Vollenbroek van MOB en bestuurslid van Leefmilieu toelichten wat er mis is met de PAS. De gegevens over de bijeenkomst zijn:

Datum       vrijdag 24 april 2015
Plaats        Meneer Vos, Winkelsteegseweg 99, te Nijmegen
Tijd            15.00 – 16.30 uur
Opgave      vooraf aanmelden bij burgernetwerk@leefmilieu.nl
Toegang     gratis voor leden en niet-leden.

- terug naar boven -

2. Nieuwe aanpak stikstofproblematiek is dweilen met de kraan open

18 februari 2015. De natuur in Nederland lijdt onder een teveel aan stikstof. De overheid komt daarom met een nieuwe aanpak van dit probleem. Dit ontwerp Programma Aanpak Stikstof (PAS) ligt nu in de inspraak. Leefmilieu heeft hierop zienswijzen ingediend, die samengevat kunnen worden als “Stop met het dweilen met de kraan open”.

Het probleem is nu al dat er in de meeste natuurgebieden teveel stikstof uit de lucht komt: de deskundigen hebben het dan over de stikstofdepositie. Stikstof komt uit de lucht en planten nemen die op en er gaan vervolgens teveel en ongewenste planten groeien.  Denk aan bijvoorbeeld brandnetels; die zijn dol op stikstof. De meest waardevolle planten verdwijnen juist omdat ze niet tegen die grote hoeveelheid stikstof kunnen.

In het PAS wordt er  van uitgegaan dat maatregelen als plaggen, maaien en afvoeren het probleem kunnen oplossen, in plaats van dat er geprobeerd wordt het probleem bij de bron aan te pakken. Deze bron is in de meeste gevallen de intensieve veehouderij. Dus in plaats van de uitstoot van de stallen een halt toe te roepen moeten machines de natuurgebieden in om daar  planten af te voeren. En dat moet niet één keer, maar regelmatig.  Hierbij is ook afgestapt van het aloude principe de vervuiler betaalt, want niet de vervuiler, maar de belastingbetaler betaalt namelijk de rekening. De maatregelen voor de natuur, die ook wel “herstelmaatregelen” worden genoemd, worden namelijk opgebracht  door de belastingbetaler en niet door de veroorzaker. Kortom PAS is dweilen met de kraan open, terwijl de oplossing zo simpel is: verminder de veestapel!

Bekijk hier de onze zienswijze

- terug naar boven -

3. Gemeente Nijmegen en GGD willen normering over laagfrequent geluid

24 februari 2015. De gemeente Nijmegen en de GGD Zuid-Gelderland hebben het ministerie gevraagd om een landelijke normering voor laagfrequent geluid. De overlast van laagfrequent geluid treft 2,5 procent van de bevolking en zonder normering kan er niet of nauwelijks gehandhaafd worden.
Leefmilieu heeft samen met de Stichting Laagfrequent geluid een  brief gestuurd naar het ministerie van Infrastructuur en milieu om dit verzoek te ondersteunen. Beide organisaties weten uit alle telefoontjes en meldingen heel goed wat een adequate aanpak tot nu toe in de weg staat, zoals bijvoorbeeld de ontbrekende kennis bij handhavers en artsen. Beroepsbeoefenaren die vaak niet weten dat, ook als zijzelf laagfrequent geluid niet kunnen horen, er toch sprake kan zijn van een milieuprobleem. Dit betekent dat ook in de gevallen waarin sprake is van een duidelijke veroorzaker, de bron toch niet wordt opgespoord. En als die bron in een enkel geval toch achterhaald is, heeft de lokale overheid onvoldoende middelen om te handhaven. Kortom het is hoog tijd dat er landelijke kaders komen om dit probleem aan te pakken.

Lees hier de brief van Leefmilieu en de Stichting Laagfrequent geluid
Lees hier de brief van de gemeente Nijmegen en de GGD Zuid-Gelderland

- terug naar boven -

4. Rechter verplicht gemeente tot meten van trillingen door gespecialiseerd bureau

24 december 2014. In Amsterdam hebben twee mensen die veel last hebben van trillingen en laagfrequent geluid in hun woning, de gemeente Amsterdam gevraagd om een gespecialiseerd bureau opdracht te geven om te komen meten. Inspecteurs van de gemeente waren komen kijken, maar hadden geoordeeld dat de twee nabijgelegen bedrijven de oorzaak niet konden zijn. De rechtbank van Amsterdam oordeelde echter dat op basis van de Meet en beoordelingsrichtlijn B “Hinder voor personen in gebouwen” voor het meten van trillingshinder een gespecialiseerd bureau moet worden ingeschakeld. De rechter betrok in de uitspraak het oordeel van de ingeschakelde expert dat er meerdere bronnen van laagfrequent geluid kunnen zijn en dat nu niet duidelijk is of die allemaal onderzocht zijn. Deze uitspraak geeft wat hoop voor iedereen die het voor elkaar probeert te krijgen dat gemeenten met kennis van zaken trillingen laten meten. Wat nog duidelijk moet worden is of in alle gevallen laagfrequent geluid met zo’n handhavingsverzoek gemeten zal moeten worden. Maar deze eerste uitspraak ligt er nu en dat is hoopvol.

Bekijk hier de uitspraak van de rechtbank van Amsterdam.

- terug naar boven -

5. Geluidsmaatregelen puinbreker nooit getroffen

Puibreker_Dura22 december 2014. De puinbreker van Dura Vermeer in Nijmegen krijgt een nieuwe milieuvergunning. In de oude milieuvergunning uit 2011 was de verplichting opgenomen tot het oprichten van geluidscherm van vijf meter hoogte rond de puinbreker. Dit geluidsscherm blijkt er echter nooit gemaakt te zijn. Dura Vermeer stelde dat het bedrijf vanwege bedrijfstechnische en logistieke redenen hier niet aan kon voldoen. Er was echter een handhavingsverzoek voor nodig om dit in een nieuwe vergunning drie jaar later officieel te gaan regelen. In de eerste versie van de nieuwe ontwerpvergunning werden nog puinhopen van 9 meter hoogte als geluidsafscherming voorgeschreven. Het bedrijf vond dit te hoog. Daarom is die ontwerpvergunning weer ingetrokken. In de tweede ontwerpvergunning zijn de voorgestelde geluidschermen drie meter hoog. De betrokken organisaties die samen met 158 omwonenden zienswijzen indienden, vinden deze versoepeling niet acceptabel. Ook vragen zij zich af of de bestrijding van stofoverlast wel voldoende is. De afgelopen jaren hebben buurbedrijven namelijk flink geklaagd over stofoverlast van de puinbreker.
Wij zijn zeer teleurgesteld dat een oude vergunning, die zwaar is bevochten door de omwonenden samen met Leefmilieu, in de praktijk helemaal nooit geïmplementeerd blijkt te zijn geweest. Het kan toch niet zo zijn dat de burgerparticipatie zich ook moet gaan uitbreiden tot de milieuhandhaving?

Bekijk hier de zienswijze van de omwonenden

Bekijk hier de zienswijze van GNMF en Leefmilieu

6. Raad van State vernietigd uitspraak rechtbank

14 januari 2015. De Raad van State heeft uitspraak gedaan over het beroep dat Reiling had aangespannen tegen de uitspraak van de rechtbank Den Bosch. De Raad van State stelde Reiling in het gelijk. Vanuit Leefmilieu willen we graag dat de vergunning van Reiling geactualiseerd wordt. Zo composteert het bedrijf bijvoorbeeld nog steeds in de open lucht. Maar de Raad van State stelde dat een dergelijke actualisatie los gezien moet worden van de verplichting om een revisievergunning te verlenen. De Raad van State stelde letterlijk in haar uitspraak: “Het bevoegde gezag is daartoe immers, los van enige aanvraag om vergunning, ingevolge artikel 2.30 in samenhang met artikel 2.31, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wabo bevoegd.

Bekijk hier de uitspraak van de Raad van State

terug naar boven -

7. Brabant: “wij hebben geen beleid voor actualisatie vergunningen”

23 februari 2015. De omwonenden van de firma Reiling hebben veel overlast door stank en allerlei stoffen in de lucht afkomstig van de compostering. Het is daarom belangrijk dat dit proces zich niet meer in de open lucht afspeelt. Volgens ons is het BBT (Best Bestaande Techniek) om het composteringsproces te overkappen. We hebben daarom de provincie Brabant gevraagd om de vergunning te actualiseren, dat hebben we gedaan door een actualisatieverzoek in te dienen. De provincie Brabant wees ons verzoek af en op 23 februari werd ons bezwaar behandeld in de bezwarencommissie. Behalve het bedrijf was daar ook de provincie vertegenwoordigd. Naar aanleiding van de vragen van commissieleden gaf de provincie, bij monde van de heer van Veldhoven, tot twee keer toe aan dat de provincie Brabant geen beleid voor actualisatie heeft. Niet voor Reiling, maar ook niet voor andere bedrijven. Wij vinden dat vreemd en we zijn dan ook benieuwd wat de bezwarencommissie hiervan gaat vinden.

terug naar boven -

8. Leefmilieu pleit voor strenger beleid tegen overlast houtstook

14 januari 2015. Tijdens de burgerronde van de Gemeente Nijmegen heeft Leefmilieu gepleit voor strenger beleid om de overlast door houtstook tegen te gaan. Het onderwerp stond op de agenda van de burgerronde omdat Groen Links een motie had ingediend voor krachtiger beleid. Een steeds groter aantal mensen heeft last van houtstook van buurtgenoten. Ze kunnen hun eigen huis niet meer luchten, en krijgen gezondheidsklachten zoals hoofdpijn en hoesten. De Gemeente Nijmegen wil deze problematiek aanpakken met communicatie en voorlichting, maar Leefmilieu pleit voor:
  -  Strengere regels bij bouw en verbouw
  -  Verbod stoken bij windstil en mistig weer
  -  Landelijke normen voor emissie van houtkachels
  -  Ontkrachten van de  illusie van duurzaamheid van houtstook
Helaas is er nog onvoldoende draagvlak bij de Nijmeegse politiek om tot strenger beleid over te gaan, maar het is goed dat het onderwerp op de agenda staat en aandacht krijgt.

Lees hier de inspraak van leefmilieu

- terug naar boven -

9. Elektrostress Handboek door Hugo Schooneveld

http://www.leefmilieu.nl/sites/www3.leefmilieu.nl/files/imported/img_nwsbrf/Boek_EHS.jpg

Het handboek elektrostress, geschreven door Hugo Schooneveld van de stichting elektrohypersensitiviteit (EHS), is een zeer gedetailleerd naslagwerk over elektromagnetische velden. In 17 hoofdstukken belicht Hugo alle facetten van elektrostress, onder meer: de natuurkundige aspecten, gezondheidsproblemen, meten, bronnen, preventie, de visie van vele deskundigen en mogelijke maatregelen om blootstelling te verminderen.

Een prima boek voor de geïnteresseerde lezer om een diepgaand beeld te krijgen van de problematiek; voor een gehinderde die snel wat meer wil begrijpen over elektrostress wel wat diepgaand en technisch.

Wij juichen het toe dat het boek geschreven is en dat de stichting EHS met haar website en andere activiteiten het onderwerp onder de aandacht brengt en mensen ondersteunt. Het aantal meldingen van overlast van elektromagnetische straling neemt ook op de website van Leefmilieu namelijk toe.

Elektrostress Handboek – Leren omgaan met ziekmakende elektromagnetische straling

Hugo Schooneveld (29,95) www.stichtingehs.nl.

- terug naar boven -

Onderwerpen: