Home | vergunningen en beleid | recente en oude zaken | Marco Gas BV

Marco Gas BV verkoopt en distribueert propaan- butaan
en industriële gassen. Het bedrijf heeft een eigen
wagenpark waarmee deze producten door heel Nederland
worden vervoerd.


Link naar de website van het bedrijf: http://www.marcogas.nl

 

Zienswijzen/ bezwaar ontwerp milieubeschikking MarcoGas.

Op 02 januari 2015 is in samenwerking met Leefmilieu door omwonenden een zienswijze c.q. bezwaar ingediend m.b.t. het ontwerp milieubeschikking MarcoGas B.V. te Bakel. Er zijn ruim 40 bezwaarmakers.

De belangrijkste bezwaren zijn: de veiligheid en veiligheidsvoorschriften waaronder de Best Beschikbare Technieken zijn onvoldoende gewaarborgd, de risicoanalyse is onvolledig, de bereikbaarheid binnen het bedrijf en de bereikbaarheid via het openbare wegennet is niet goed geregeld, de bestrijdbaarheid bij calamiteiten roept vraagtekens op.

Een dergelijk gevaarlijk bedrijf kan niet nabij een woonwijk, tegenover een Jeugdhuis en tussen sport- verenigingsaccommodaties. Zeker niet in een omgeving waar veel kinderen en ouderen wonen en verblijven o.a. school, woonwijk, verzorgingshuis, speelveld met speeltoestellen.

Klik hier voor de gehele zienswijze

Tijdbom in Bakel: gasvulstation kan een grote ramp veroorzaken

November 2014. Van enkele van onze leden.

In het Brabantse Bakel (gemeente Gemert-Bakel) heeft het bedrijf Marco Gas BV een gasvulstation, gevestigd aan de rand van een woonwijk, tegenover een jeugdhuis, tussen sportvelden en accommodaties van verenigingen. Sinds medio 2012 staat het bedrijf op de lijst van meest gevaarlijke BRZO bedrijven in Nederland.
Het bedrijf heeft nu het voornemen in Bakel de capaciteit voor industriële gassen uit te breiden. De gemeente wil dit vergunnen tot 186,5 ton. Volgens een rapport van de Veiligheidsregio zullen bij de geplande opschaling de gevolgen merkbaar zijn tot op ruim 1 kilometer afstand van het bedrijf en dat betekent ook over de kern van Bakel.
De vigerende Hinderwetvergunning uit 1993 laat een veel kleinere capaciteit toe 21 m3 gas (18 m3 propaan en 3 m3 butaan) toe in plaats van de 186,5 ton die nu gevraagd wordt. De gemeente heeft de huidige situatie laten ontstaan en heeft deze gedoogd in plaats van te handhaven. Controles hebben de afgelopen 20 jaar minimaal plaats gevonden. In die periode is ook illegaal gebouwd. Ook houdt het bedrijf zich niet altijd aan de regels voor onder andere het afblazen van propaangas retourtanks. Verzoeken om handhaving van o.a. bouwactiviteiten en Hinderwetvergunning zijn niet gehonoreerd.Risicogebied Marcogas
De huidige situatie betekent dat er veel brandgevaarlijke vloeibare gassen liggen. Daarom ligt het voor de hand dat er niet adequaat gehandeld kan worden bij calamiteiten. Bij de geringste brand kan een kettingreactie ontstaan, waarbij alle gasflessen en tanks kunnen ontploffen. Uiteraard zijn de betrokken omwonenden zeer bezorgd. Het bedrijf kan niet verplaatst worden volgens de gemeente omdat er geen gelden zijn. Geld is kennelijk belangrijker dan veiligheid omwonenden.
Voor omwonenden is het onduidelijk op basis van welke uitgangspunten de controles/inspecties hebben plaats gevonden (op basis van de vergunning uit 1993 of op basis van de BRZO- PBZO). Het verbaast omwonenden dat tijdens controles een hekwerk dat stuk is sinds 2012, niet opgemerkt is. Nadat de omwonenden een brief gestuurd hebben is in juli 2014 voor een deel een nieuw hekwerk geplaatst.

In januari 2010 is door het bedrijf een aanvraag gedaan voor revisie van de Hinderwetvergunning. De Gemeenteraad heeft in 2010 een negatief besluit genomen voor het bedrijf, waarna het bedrijf in beroep is gegaan. Uitspraak in 2012: het besluit van de gemeente is niet goed gemotiveerd, binnen 6 maanden een nieuw besluit. In 2012 heeft de gemeenteraad in het nadeel van omwonenden besloten. Na het nemen van het besluit in 2012 is een rapport boven tafel gekomen dat de gevolgen voor de omgeving beschrijft. De gemeenteraad heeft dit rapport niet betrokken bij het nemen van een besluit. Het betreft onder andere de verantwoordingsplicht voor de zelfredzaamheid.

Het bestemmingsplan is door de Raad van State goedgekeurd na 2 zittingen en het nodige herstelwerk op het gebied van externe veiligheid. Het zal duidelijk zijn dat herstel is gebeurd door het vele werk van omwonenden. De gemeente lijkt niet deskundig voor de omvang van een dergelijke gevaarlijk bedrijf en besteedt weinig aandacht aan de gevolgen voor omwonenden.

Half november 2014 is de ontwerp milieubeschikking gepubliceerd. Het is voor de omwonenden een zware en lastige klus om deze zaak aan te pakken. De belangen zijn groot en hulp is welkom.

Klik hier om de ontwerpmilieubeschikking te bekijken.

Onderwerpen: