Home | vergunningen en beleid | recente en oude zaken | Industrieterrein Nijmegen

Uitspraak Raad van State: capaciteit asfaltcentrale inperken

17-12-2014. De Raad van State heeft het beroep van de GNMF, Leefmilieu en bewonersorganisaties tegen de actualisatie van het bestemmingsplan bedrijventerrein Kanaalhavens te Nijmegen deels gegrond verklaard. De Raad van State stelt dat er in het bestemmingsplan ten onrechte geen maximum is gesteld aan de productie- en verwerkingscapaciteit van de asfaltcentrale aan de Energieweg en de bijbehorende puinbreker. De gemeente Nijmegen heeft onvoldoende gemotiveerd dat met een onbeperkte capaciteit van de asfaltcentrale en de puinbreker een aanvaardbaar woon- en leefklimaat is gegarandeerd voor de nabij gelegen woningen. Dit onderdeel van het bestemmingsplan is vernietigd. Er zal voor dit onderdeel een nieuwe bestemmingsplanprocedure moeten worden gestart. Daarbij dient de uitspraak van de Raad van State te worden meegenomen. De GNMF en Nijmeegse organisaties zijn erg blij met dit deel van de uitspraak.
De opschaling van het binnenste gedeelte van het bedrijventerrein met bedrijven met een zwaardere milieucategorie is volgens de Raad van State wel toegestaan. GNMF en Leefmilieu verzochten in hun beroep om te volstaan met de bestaande bedrijven een individuele maatbestemming te geven en zo de huidige bestemmingen vast te leggen. Dit vanwege de reeds bestaande, hoge milieudruk voor Weurt en de Nijmeegse wijken (onder meer de wijk Hees). Door maatbestemmingen zou de gemeente beter rekening kunnen houden met een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Dit verzoek is helaas niet toegekend door de Raad van State. Tijdens de zitting van de Raad van State is de gemeente Nijmegen op dit onderdeel zeer kritisch bevraagd. Dit heeft echter niet geleid tot een uitspraak die meer rekening houdt met een goed en gezond leefmilieu voor de omringende wijken. Het dorp Weurt ligt op bijvoorbeeld op 350 meter van dit middengedeelte van het industrieterrein.
De GNMF had samen met Nijmeegse bewoners- en milieuorganisaties (Leefmilieu, Dorpsbelang Hees en Weurt+) en de gemeente Beuningen beroep aangetekend tegen de verzwaring van het bestemmingsplan bedrijventerrein Kanaalhavens Nijmegen.

Klik hier om de hele uitspraak van de Raad van State te lezen.

Deel-Industrieterrein_Nijmegen

Gemeente Nijmegen onder vuur bij de Raad van State

15 juli 2014. Zeven stoelen stonden klaar voor de woordvoerders van de zitting bij de Raad van State op dinsdag 15 juli. Dat betekende dat er 6 partijen aanschoven, die beroep hadden aangetekend omdat ze het niet eens waren met het bestemmingsplan voor het industrieterrein Nijmegen West/Weurt: milieu- en bewonersgroepen, bedrijven en de gemeente Beuningen. Eén stoel was gereserveerd voor de woordvoerder van de gemeente Nijmegen.

De rechters hadden op de zitting veel kritische vragen over het plan van de gemeente Nijmegen om in het bestemmingsplan meer zeer vervuilende bedrijven toe te staan. De gemeente Nijmegen bleek er vanuit te gaan dat in de milieuvergunning de milieu-aspecten geregeld zouden worden en dat voor het overige de geluidszone alles in goede banen zou leiden. Op de vraag van de rechters waarom er dan toch milieucategorieën bestaan en waarom die waren toegepast kwam dan ook geen helder antwoord. Ook op de vraag of de overlast voor de mensen die binnen de zone wonen wel onderzocht was, moest de gemeente het antwoord schuldig blijven. Een keer of vijf vroegen de rechters aan de gemeente waarom er toch niet gekozen was voor het bestemmen volgens het huidige gebruik, in plaats van zoveel extra bedrijven van een zware milieucategorie mogelijk te maken. Ook op deze vraag kwam geen antwoord, evenals op de vraag waarom de asfaltcentrale niet aan een maximumproductie was gebonden.

Je weet na zo’n zitting nooit zeker wat de uitspraak van de rechters zal zijn, maar dat de zorgen van de omwonenden aan de orde zijn gesteld, dat is in ieder geval zeker. De uitspraak duurt nog even, de rechter gaf al aan dat de termijn van 6 weken niet gehaald zal worden.

Woonboten op een industrieterrein kan dat wel?

15 juli 2014. Van oudsher liggen er woonboten in het Maas-Waalkanaal in Nijmegen. Als je de situatie vanuit de lucht bekijkt dan liggen ze feitelijk middenin het industrieterrein, want het industrieterrein strekt zich aan weerszijden van het kanaal uit. Op 15 juli 2014 werd tijdens de zitting van de Raad van State over het bestemmingsplan, een flink deel van de tijd doorgepraat over deze historisch gegroeide situatie. In de eerste versie van het nieuwe bestemmingsplan waren de woonboten positief bestemd (ze mochten daar blijven) maar na de inspraak van de bedrijven vond de gemeente in tweede instantie toch dat het woon- en leefklimaat dermate slecht was, dat ze op termijn daar weg moesten. Juridisch betekent dit dat er een persoonsgebonden overgangsregeling van kracht wordt. Kort gezegd betekent dit dat de personen het recht krijgen om te blijven wonen, maar de woonboten krijgen niet het recht om te blijven liggen wanneer de huidige bewoners vertrekken. De rechters vroegen zich wel af of de gemeente rekening had gehouden met het feit dat de bewoners vaak jonge mensen zijn, die dus nog heel lang in een slecht woon- en leefklimaat wonen en daar dan ook kinderen laten opgroeien. De rechters vroegen dan ook of het niet beter was om de woonboten weg te bestemmen. De bedrijven drongen op de zitting ook aan op het direct wegbestemmen van de woonboten. De gemeente bleek daar niet voor te voelen. Want dat betekent dat de gemeente de bewoners moet uitkopen of een andere ligplaats moet aanbieden.

Zowel de woonbootbewoners als de bedrijven zijn het met de gemeente niet eens, voor de rechters een lastige puzzel om op te lossen. Het duurt nog wel een paar maanden voordat de uitspraak er is. 

Inspraak gemeenteraad over toename risicovolle bedrijven in Nijmegen

23 oktober 2013. Inwoners afkomstig uit de wijken rond het industrieterrein Kanaalhavens in Nijmegen verzetten zich tegen een toename van de risicovolle bedrijven. Toch wordt deze toename mogelijk door het externe veiligheidsbeleid van de gemeente Nijmegen. Dit externe veiligheidsbeleid is nieuw en geeft antwoord op de vraag: “in hoeverre risico's voor de omgeving worden geaccepteerd en welke maatregelen zijn getroffen om deze risico's zoveel mogelijk te beperken”. Nu heeft het betreffende industrieterrein al veel zeer risicovolle bedrijven, met gemiddeld een keer per jaar een flinke brand of andere calamiteit, dus de omwonenden willen geen verdere toename.
Op 23 oktober gingen daarom 10 mensen uit de omliggende wijken naar de gemeenteraad om in te spreken bij de gemeenteraad. De insprekers herinnerden de raadsleden aan eerdere toezegging over een ‘stand still’ van de milieudruk in Nijmegen-West en ze gaven aan zich verraden te voelen door een beleid dat deze toename toch toestaat.
De raadsleden discussiëren eind november verder, dus het wordt afwachten hoe het afloopt.


De tekst van drie van de inspraakreacties kunt u hieronder nalezen.
- Lees hier de inspraak van Maarten Visschers van de GNMF
- Lees hier de tekst van Thérèse Carpay, van West Wil Groene Buffer
- Lees hier de tekst van Marga Jacobs van de vereninging Leefmilieu


De gemeente Nijmegen heeft een geluisdopname gemaakt van alle inspraakreacties.
- Klik hier om de inspraakreacties te beluisteren.

Onderwerpen: