Home


  Nieuwsbrief Leefmilieu
    Jaargang 12 - nummer 3 - oktober 2014

     Ontvang gratis de Nieuwsbrief  

Volgens de wet bestuursrecht is het in Nederland zo, dat je geen advocaat nodig hebt om je zaak te behartigen, dat mag je zelf doen. Als je als burger de stoute schoenen aantrekt en je jouw zaak aan een rechter voor wil leggen, dan is het goed om te weten waar je aan begint. En omdat er recent veel veranderd is, kunnen ook ervaren mensen profijt hebben van onze bijeenkomst over het bestuursrecht op 7 november.
Enkele weken later ben je ook van harte welkom op de presentatie van de documentaire over laagfrequent geluid in Den Haag. Hier wordt politici gevraagd commentaar te leveren op een film waarin de ervaringen van de slachtoffers in beeld zijn gebracht. Het geld voor deze film hebben de getroffenen zelf bijeen gebracht. Kortom wat moet er nog meer gebeuren om de aandacht van het beleid te krijgen voor een probleem…..niets toch!

1. Bijeenkomst 7 november 2014: Wat betekent verandering in bestuursrecht voor de burger?

In de Wet Bestuursrecht zijn veranderingen doorgevoerd die van belang zijn als je als burger opkomt voor je Leefomgeving. ‘Comparitiezitting, mediation, finale schikking’, zomaar een paar termen uit de zogeheten ‘nieuwe zaaksbehandeling’. Overheden, rechters, juristen zijn voorbereid op deze wijzigingen, zijn hierover geïnformeerd en geïnstrueerd, maar helaas de burger niet. De Burgernetwerkacademie van Leefmilieu wil met deze bijeenkomst wat aan deze ongelijkheid doen en ook de burger informeren. Wat zijn de veranderingen precies en hoe moet je je als burger daarop voorbereiden. Wij zijn heel blij dat Cor Coenrady, werkzaam bij de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak en DCMR Milieudienst Rijnmond, deze middag op persoonlijke titel een presentatie wil verzorgen waarin deze vragen centraal staan.

 

Datum       vrijdag 7 november 2014
Plaats        Titus Brandsma Memorial, Stijn Buysstraat 11, te Nijmegen
Tijd            13.00 – 16.30 uur
Opgave       vooraf aanmelden bij burgernetwerk@leefmilieu.nl
Toegang      gratis voor leden, niet leden betalen 10 euro als bijdrage in de onkosten.

 - terug naar boven -

2. Symposium 24 november 2014 in Den Haag over laagfrequent geluid

>>> Let op! Dit symposium gaat voorlopig NIET door. <<<

Laagfrequent geluid is een sterk groeiend, maar nog steeds onderbelicht milieu‐en gezondheidsprobleem. De effecten voor hen die het waarnemen zijn ernstig, zowel op lichamelijk, geestelijk als sociaal‐maatschappelijk gebied. Over de gevolgen voor hen die het niet bewust waarnemen, is nog weinig bekend.

Stichting Laagfrequent Geluid, vereniging Leefmilieu en NLVOW organiseren daarom op maandag 24 november een symposium rondom de presentatie van de documentaire “DE BROM” van filmmakers Margriet Westerhof en Christa Moesker. Aan de hand van vier persoonlijke verhalen van slachtoffers schetsen ze een duidelijk beeld van de gevolgen van laagfrequent geluid op de gezondheid en op het sociale ‐en maatschappelijke functioneren. Het accent ligt hierbij op het gevecht dat deze mensen voeren tegen de ‘normen’. Want omdat er voor laagfrequent geluid geen wettelijke normen bestaan, wordt er zelden tegen opgetreden. Dat maakt de hoofdpersonen in de documentaire en alle mensen die zich in hun verhaal herkennen vaak tot ‘roependen in de woestijn’.

Het symposium zal plaatsvinden in pers‐en politiek centrum ‘Nieuwspoort’ te Den Haag en zal worden bijgewoond door slachtoffers, politici en media. Aan de hand van de documentaire zullen politici in panelverband met elkaar en het publiek discussiëren over de problematiek van laagfrequent geluid. We hopen dat dit symposium een positieve impuls kan geven aan de oplossing van het probleem.

Datum       >>> Let op! Dit symposium gaat voorlopig NIET door. <<<
Plaats        Internationaal perscentrum Nieuwspoort, Lange Poten 10, 2511 CL Den Haag
Tijd            14.00 – 18.00 uur
Opgave      vooraf aanmelden bij documentaire@laagfrequentgeluid.nl onder vermelding van
                 achtergrond (slachtoffer, politicus, overheid, media, expert, jurist, enz.)
Toegang     gratis

 - terug naar boven -

3. LFG en elektriciteitscentrale Nijmegen

Juni 2014. Op verzoek van de vereniging Leefmilieu, heeft de elektriciteitscentrale van GDF SUEZ te Nijmegen het laagfrequent geluid (LFG) laten meten in twee woningen in haar directe omgeving. In Nijmegen staat de kolencentrale ook wel bekend als Electrabel. Het onderzoek vond niet plaats omdat er LFG-klachten over de elektriciteitscentralewaren, maar om een beter beeld te krijgen van laagfrequent geluid in Nijmegen. Er is zowel gemeten terwijl de installatie draaide als wanneer deze niet in werking was. Hieruit bleek dat de bedrijfsvoering van de centrale niet leidt tot een toename van de immissieniveaus van laagfrequentegeluid in de onderzochte woningen. Wel bleken er, op sommige momenten, overschrijdingen te zijn, ook als de elektriciteitscentrale niet draaide. De uitkomsten zijn op 6 juni met geïnteresseerden besproken. Behalve mensen van GDF SUEZ waren er omwonenden, leden van Leefmilieu en vertegenwoordigers van de gemeente Nijmegen en GGD Gelderland Zuid aanwezig. Edwin Buikema, die het onderzoek had uitgevoerd, lichtte de uitkomsten toe. Er was veel lof bij de aanwezigen voor het feit dat GDF Suez het onderzoek had laten uitvoeren. In de nabespreking bleek dat de verantwoordelijke medewerkers bij de ontwikkeling van nieuwe plannen op het terrein (de kolencentrale sluit per 1 januari 2016) het LFG vraagstuk van meet af aan willen gaan meenemen, onder het motto “voorkomen is beter dan verhelpen”. Een voorbeeld dat navolging verdient.

Bekijk hier het onderzoeksrapport

Bekijk hier de presentatie

beelden presentatie

 - terug naar boven -

4. Leefmilieu roept vereniging Natuurmonumenten ter verantwoording

10 september 2014. Natuurmonumenten legitimeert door haar stilzwijgen massale illegale uitbreidingen van duizenden veebedrijven. Dit stelt Leefmilieu vandaag, samen met 46 andere organisaties, in een brief aan Vereniging Natuurmonumenten.
De organisaties spreken in de brief hun onvrede uit omdat Natuurmonumenten geen stelling neemt tegen de ernstige natuurschade veroorzaakt door illegale veehouderijbedrijven. Vereniging Natuurmonumenten heeft als grootste natuurorganisatie en vaste gesprekspartner van de overheid de plicht hierover stevig bij de overheid aan de bel te trekken. Door dit na te laten legitimeert zij het gedoogbeleid van de overheid rond de illegale vee-uitbreidingen zonder geldige natuurbeschermingswetvergunning.

De 47 organisaties maken zich grote zorgen over ernstige natuurschade door de Nederlandse veehouderij. In de afgelopen 10 jaar hebben duizenden bedrijven illegaal uitgebreid zonder de vereiste Natuurbeschermingswet-vergunning. Europese afspraken worden massaal aan de laars gelapt. Van de provincie Utrecht is bijvoorbeeld bekend dat het om ongeveer 250 bedrijven gaat, in Friesland om 250 tot 400 en in Drenthe mogelijk om 1.000 bedrijven.

Natuurmonumenten is de grootste en belangrijkste natuurbeheerder van Nederland. Zij heeft de verantwoordelijkheid voor 100.000 hectare natuur, en is een vaste gesprekspartner van de overheid. Met het zwijgen van Natuurmonumenten heeft de overheid een excuus om de andere kant op te kijken bij illegale uitbreidingen. Vereniging Natuurmonumenten wordt opgeroepen de landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden die hiervoor verantwoordelijk zijn stevig aan te spreken.

Lees hier de brief aan Natuurmonumenten

 - terug naar boven -

5. Ook in 2013 waren laagfrequent geluid en houtstook grootste boosdoeners

In het tweede jaar van registratie van milieugerelateerde gezondheidsklachten door Leefmilieu, hebben nog meer mensen onze  website weten te vinden. Het totaal aantal registraties in 2013 was 264 ten opzichte van 179 in 2012.

Het grootste gedeelte van de meldingen ging ook in 2013 over laagfrequent geluid en houtstook. Overlast door laagfrequent geluid geeft een breed scala aan gezondheidsklachten, waarbij slecht slapen, vermoeidheid en stress het meest genoemd worden. Kenmerkend voor deze problematiek is dat het individuen treft, dat  de mensen vaak hun totale  woongenot verliezen en zich in hun eigen huis niet meer veilig voelen wat betreft hun gezondheid. Dit is vaak ook het geval bij gezondheidsklachten als gevolg van houtstook.

Het ontbreken van erkenning voor deze problemen en het ontbreken van wetgeving en duidelijke meetmethoden, maakt dat de overlast vaak zeer moeilijk op te lossen is en de melders zich in de steek gelaten voelen. Het eindrapport over 2013 is dan ook naar de betrokken ministeries, de GGD ’s en Gezondheidsraad gestuurd om zoveel mogelijk aandacht te vragen voor zowel de problematiek van laagfrequent geluid als van houtstook.

Ook de melders, die dat op prijs stelden, hebben het rapport ontvangen.

Bekijk hier de Rapportage gezondheidsklachten door milieu 2013

 - terug naar boven -

6. Gemeente Nijmegen onder vuur bij de Raad van State

Zeven stoelen stonden klaar voor de woordvoerders van de zitting bij de Raad van State op dinsdag 15 juli, Dat betekende dat er 6 partijen aanschoven, die beroep hadden aangetekend omdat ze het niet eens waren met het bestemmingsplanvoor het industrieterrein Nijmegen West/Weurt: milieu- en bewonersgroepen, bedrijven en de gemeente Beuningen. Eén stoel was gereserveerd voor de woordvoerder van de gemeente Nijmegen.

De rechters hadden op de zitting veel kritische vragen over het plan van de gemeente Nijmegen om in het bestemmingsplan meer zeer vervuilende bedrijven toe te staan. De gemeente Nijmegen bleek er vanuit te gaan dat in de milieuvergunning de milieu-aspecten geregeld zouden worden en dat voor het overige de geluidszone alles in goede banen zou leiden. Op de vraag van de rechters waarom er dan toch milieucategorieën bestaan en waarom die waren toegepast kwam dan ook geen helder antwoord. Ook op de vraag of de overlast voor de mensen die binnen de zone wonen wel onderzocht was, moest de gemeente het antwoord schuldig blijven. Een keer of vijf vroegen de rechters aan de gemeente waarom er toch niet gekozen was voor het bestemmen volgens het huidige gebruik, in plaats van zoveel bedrijven van een zware milieucategorie mogelijk te maken. Ook op deze vraag en de vraag waarom de asfaltcentrale niet aan een maximumproductie was gebonden kwam geen antwoord.

Je weet na zo’n zitting nooit zeker wat de uitspraak van de rechters zal zijn, maar dat de zorgen van de omwonenden aan de orde zijn gesteld, dat is in ieder geval zeker. De uitspraak duurt nog even, de rechter gaf al aan dat de termijn van 6 weken niet gehaald zal worden.

 - terug naar boven -

.

Onderwerpen: