Home | vergunningen en beleid | recente en oude zaken | Puinbreker Dura Vermeer

puinbreker

Op het industrieterrein van Nijmegen staat een puinbreker.
Hieronder meer over de voorgeschiedenis, de vergunning en de overlast

 

 

 

 

 

Milieuoverlast puinbreker oplossen, een lastig proces

September 2016. De provincie Gelderland had Leefmilieu uitgenodigd om een groep ondernemers bij te praten over haar ervaringen met mediation. De bijeenkomst had op 26 september plaats in Loenen, op de papierfabriek van Solidpack.
In de presentatie van de voorzitter van Leefmilieu kwam uiteraard de lange (juridische) voorgeschiedenis met de puinbreker van Dura Vermeer in Nijmegen aan de orde. De nadruk van de presentatie lag vooral op het antwoord op de vraag wat je van het proces kunt leren. Kern van het antwoord was: neem je tijd en zorg dat er vertrouwen ontstaat. Dat laatste ligt voor de hand, maar blijkt in de praktijk een kwetsbaar proces. Er werd daarom dieper ingegaan op de factoren die maakten dat het vertrouwen in dit geval kon groeien. De relevante voorwaarden waren volgens de voorzitter van Leefmilieu, Marga Jacobs:

  • De omgeving was goed georganiseerd in een bewonersvereniging, dat geeft de achterban vertrouwen in de oplossingen en geeft alle betrokkenen een duidelijke partij waarmee gepraat kan worden.
  • Er was kennis beschikbaar bij Leefmilieu over fijn stof en geluid. Dat zorgt voor vertrouwen in de oplossingen en zorgt voor een gesprekspartner die serieus genomen wordt.
  • Er was druk vanuit de eigen duurzaamheidsdoelstellingen van het bedrijf, maar ook vanuit de overheden. Dat maakt het mogelijk om naar het hogere management onorthodoxe oplossingen voor te stellen (en daarvoor geld vrij te maken).
  • Vertrouwen in de mediator (die was al bekend bij de bewoners- en milieugroepen).

Kortom vertrouwen bouwen veronderstelt veel inzet en ruggengraat bij alle betrokkenen in het proces.
Alle partijen moeten aan de ene kant soepel kunnen zijn naar elkaar, maar aan de andere kant de oplossing naar hun stakeholders kunnen verdedigen.

Bekijk hier een korte samenvatting van de presentatie.

Mediation over puinbreker Dura Vermeer succesvol afgerond

September 2015. Het mediationtraject over de puinbreker van Dura Vermeer op het industrieterrein van Nijmegen heeft meer dan een half jaar geduurd, maar is in september 2015 succesvol afgerond. Wat begon als een discussie over een nieuwe vergunning, heeft geleid tot een andere indeling van het terrein en meerdere technische maatregelen om de stofoverlast te beperken. De laatste struikelpunten bleken in het geluidsrapport te zitten. In een bijeenkomst met experts kon de deskundige van Leefmilieu, Martien van Schaik, samen met de deskundigen van overheid en bedrijf op vrijwel alle punten overeenstemming bereiken. Afrondend is afgesproken dat in een later stadium, als DURA Vermeer Puinrecycling conform de vergunning in werking is, geluidsmetingen zullen worden uitgevoerd ter controle. Vanwege de klachten in de aanliggende wijk over laagfrequent geluid zal daarbij ook speciaal aandacht worden besteed aan laagfrequent geluid. Leefmilieu zal betrokken worden bij de opzet van de metingen.

Concept omgevingsvergunning DURA Vermeer Reststoffen

19-08-2015 publiceeerde de Omgevingsdienst Regio Nijmegen de conceptontwerpbeschikking voor de omgevingsvergunning voor de puinbreker van DURA Vermeer te Nijmegen. Deze is 14 september door betrokken besproken.

Klik hier om het concept van de ontwerpbeschikking voor DURA Vermeer Reststoffen te bekijken.

Mediation over puinbreker DURA Vermeer in Nijmegen

De puinbreker van DURA Vermeer op het industrieterrein van Nijmegen veroorzaakt geluidsoverlast en overdekt de overburen zo nu en dan met een laagje stof. Het is dan ook niet te verbazen dat deze overburen en de omliggende wijk aandrongen op betere handhaving. DURA Vermeer nam daarop maatregelen om de geluidsoverlast te verminderen door containers tussen de geluidsbron (de breker) en de buren te zetten. Dat hielp behoorlijk voor het geluid, maar nog niet voor het stof. Om een draagvlak voor een oplossing te krijgen startte de gemeente Nijmegen een mediationtraject. In meerdere bijeenkomsten werden de kaders voor het overleg afgesproken en een kleine werkgroep boog zich over de stofproblematiek. Met veel gezond verstand en de kennis van zaken van bedrijf, overheid en Leefmilieu kwam een voorstel tot stand waarin een andere indeling van het terrein het uitgangspunt vormt. In de nieuwe situatie zal ook niet meer vanuit grote hoogte gestort worden en zullen de wielen van de vertrekkende vrachtwagens beter van stof ontdaan worden om zo te voorkomen dat het slib naar de weg versleept wordt en daar verwaaid. Het voorstel gaat het uitgangspunt vormen voor de nieuwe vergunning, die in het najaar gepubliceerd zal worden. Om de indieners van zienswijzen en andere belangstellenden te informeren is op 8 juli 2015, door de lokale overheid, een bijeenkomst georganiseerd.

Bekijk hier het voorstel: Onderzoek naar mogelijke oorzaken en maatregelen tegen stofhinder

Bijeenkomst Dura Heseweide

Geluidsmaatregelen puinbreker nooit getroffen

Puibreker_Dura22 december 2014. De puinbreker van Dura Vermeer in Nijmegen krijgt een nieuwe milieuvergunning. In de oude milieuvergunning uit 2011 was de verplichting opgenomen tot het oprichten van geluidscherm van vijf meter hoogte rond de puinbreker. Dit geluidsscherm blijkt er echter nooit gemaakt te zijn. Dura Vermeer stelde dat het bedrijf vanwege bedrijfstechnische en logistieke redenen hier niet aan kon voldoen. Er was echter een handhavingsverzoek voor nodig om dit in een nieuwe vergunning drie jaar later officieel te gaan regelen. In de eerste versie van de nieuwe ontwerpvergunning werden nog puinhopen van 9 meter hoogte als geluidsafscherming voorgeschreven. Het bedrijf vond dit te hoog. Daarom is die ontwerpvergunning weer ingetrokken. In de tweede ontwerpvergunning zijn de voorgestelde geluidschermen drie meter hoog. De betrokken organisaties die samen met 158 omwonenden zienswijzen indienden, vinden deze versoepeling niet acceptabel. Ook vragen zij zich af of de bestrijding van stofoverlast wel voldoende is. De afgelopen jaren hebben buurbedrijven namelijk flink geklaagd over stofoverlast van de puinbreker.
Wij zijn zeer teleurgesteld dat een oude vergunning, die zwaar is bevochten door de omwonenden samen met Leefmilieu, in de praktijk helemaal nooit geïmplementeerd blijkt te zijn geweest. Het kan toch niet zo zijn dat de burgerparticipatie zich ook moet gaan uitbreiden tot de milieuhandhaving?

Bekijk hier de zienswijze van de omwonenden

Bekijk hier de zienswijze van GNMF en Leefmilieu

2 november 2011 Beroep Puinbreker Nijmegen verloren

Samen met de gemeente Nijmegen had de vereniging Leefmilieu beroep ingesteld tegen de komst van een puinbreker op het industrieterrein in Nijmegen. Het ging hierbij om een vaste breker die alle geluidsruimte op het gezoneerde industrieterrein zou gaan gebruiken. De gemeente Nijmegen wilde dat er ook voor andere bedrijven uitbreidingsmogelijkheden over zouden blijven, de vereniging Leefmilieu vond vooral dat niet alles gedaan was om de geluidsoverlast te beperken, zoals bijvoorbeeld de plaatsing van de puinbreker in een hal. Beiden kregen van de Raad van State ongelijk. Het was voor heel geluidstechnisch Nederland een schokkende uitspraak: het beleid dat door het ministerie van I&M wordt gepropageerd om de geluidsruimte te verdelen bleek door deze uitspraak geen wettelijk basis te hebben. Daarmee heeft deze procedure voor heel Nederland grote gevolgen, want nergens in Nederland kunnen gemeenten dus de geluidsruimte op het industrieterrein verdelen.
Bekijk hier de uitspraak van de Raad van State.

Verzet tegen komst puinbreker in Nijmegen

Juni 2010. Puinbrekers maken herrie en geven stofoverlast, en dat is geen wonder want het breken van stenen en stukken beton gaat natuurlijk met grof geweld. Het is geen wonder dat de omwonenden niet staan te trappelen bij de plaatsing van zo’n puinbreker in hun woonomgeving. Vanuit de bedrijven die deze puinbrekers plaatsen is het echter wel te begrijpen: van afval waarvoor betaald moet worden om het kwijt te raken, maken zij een nieuwe grondstof om in de wegenbouw te gebruiken Het lijkt er dus op dat met de puinbrekers de legendarische steen der wijzen alsnog is uitgevonden: niet uit ijzer maar uit puin wordt goud gemaakt. In Nijmegen worden omwonenden geconfronteerd met de plannen voor een puinbreker die in totaal 200.000 ton per jaar mag bewerken en waarbij de materialen tot 10 meter hoog op het terrein worden opgeslagen. Leefmilieu heeft samen met een hele grote groep omwonenden zienswijzen ingediend tegen de plannen bij de provincie Gelderland.

Gemeente Nijmegen wil eerlijke verdeling van geluidsruimte

Juni 2010. Bij de zienswijzen die de vereniging Leefmilieu samen met de omwonenden heeft ingediend tegen de plaatsing van een puinbreker in Nijmegen, heeft zij een onverwachte medestander gekregen: de gemeente Nijmegen. Ook de gemeente Nijmegen is niet blij met de vergunning die de provincie Gelderland heeft afgegeven voor de puinbreker op het Nijmeegse industrieterrein.
De reden daarvoor is niet principieel, maar geluidszonetechnisch. Door een aanpassing van de geluidszone heeft het industrieterrein een klein beetje geluidsruimte erbij gekregen. Dat lijkt mooi, maar in de praktijk komt “geluidsruimte” natuurlijk neer op meer mensen die geluidsoverlast van het industrieterrein gaan ondervinden. De puinbreker gaat veel van deze geluidsruimte benutten. Daardoor blijft er voor andere bedrijven weinig ruimte over om nog uit te breiden: in één klap knelt de geluidsjas geluidscontour van het industrieterrein dus weer. Dit druist in tegen de plannen van de gemeente Nijmegen, die als geluidszonebeheerder hiervoor verantwoordelijk is. Vandaar dat de gemeente Nijmegen, net als de vereniging Leefmilieu, zienswijzen heeft ingediend bij de provincie. legenda bij geluidscontour

Onderwerpen: