Home


  Nieuwsbrief Leefmilieu
    Jaargang 11 - nummer 4 - november 2013

     Ontvang gratis de Nieuwsbrief  

Geur is een milieuvraagstuk dat de laatste maanden centraal heeft gestaan in de activiteiten van Leefmilieu. De overlast van geur oftewel stank dus. Bij afvalbedrijf Reiling in Heeze-Leende gaat het om de stank van composteringsprocessen, in Deurne om de stank van varkensbedrijven en biovergisting en in Nijmegen om de stank van asfalt. Geuroverlast dringt zich op, je kunt het moeilijk negeren, omdat je je huis nu eenmaal niet luchtdicht kunt maken. Stank komt je huis binnen en dus kun je je er nergens voor afsluiten. Dit veronderstelt een grote zorgvuldigheid bij de overheid als de beslissing genomen wordt dat de stank mag toenemen en een blik die verder reikt dan het bedrijfsbelang. Dat valt niet mee: want ook al is participatiesamenleving uitgeroepen tot HET woord van 2013, bij participeren denken bestuurders stiekem toch liever aan burgers die iets gaan opknappen dan aan burgers die iets aan de kaak stellen.

1.   Rechtbankzitting over vergunning afvalbedrijf Reiling

1 november 2013. Voor het eerst in de lange geschiedenis van de vereniging viel er een uitnodiging op de mat voor een nieuw soort zitting bij de rechtbank: een comparitiezitting. Leefmilieu was samen met tientallen omwonenden uit Heeze Leende tegen de uitbreiding van de milieuvergunning van de firma Reiling in beroep gegaan, maar we wisten niet wat we konden verwachten op een comparitiezitting over deze vergunning. De rechtbank gebeld en die lichtte toe dat het in een comparitie gaat over het proces, niet over de inhoud van de zaak. Namens de vereniging Leefmilieu gingen Johan Vollenbroek en Marga Jacobs samen naar de rechtbank, ook een afvaardiging van de omwonenden was er. Maar de zitting zelf was veel meer dan een gesprek over het proces, de inhoud kwam namelijk uitgebreid aan de orde: het was eigenlijk meer een voorbereidingszitting voor het eigenlijke proces. De rechter wilde op veel punten nadere informatie en ieder van de gedaagde partijen ging met huiswerk naar huis. Met kleine klussen zoals het maken van een kaartje of een niet technische samenvatting, maar ook met grotere klussen zoals beargumenteren waarom biovergisting een nuttige toepassing is. En zoals dat hoort bij huiswerk werd er ook een termijn gesteld: over vier werken moet alles bij de rechtbank binnen zijn. Begin 2014 vindt dan de verdere inhoudelijke behandeling plaats.

Bekijk hier ons dossier over Reiling

2.   Provincie Brabant vraagt omwonenden om te helpen bij de handhaving

14-11-2013. Het bedrijf Reiling is inspiratiebron geweest voor een nieuwe aanpak voor de handhaving in Brabant. In de zaak van het afvalbedrijf Reiling in Heeze-Leende is gebleken dat er veel klachten van omwonden waren zonder dat de omwonenden rechtstreeks met het bedrijf praten. Gedeputeerde Johan van den Hout heeft daarom een nieuw initiatief gelanceerd om omwonenden van bedrijven te betrekken bij de handhaving. De provincie gaat 15.000 brieven versturen waarin de omwonenden gevraagd wordt om hun klachten op een rijtje te zetten en de bewoners worden gevraagd of ze prijs stellen op een overleg met het bedrijf. Het doel is te komen tot een direct contact tussen bedrijf en omwonenden. Het gaat er volgens de gedeputeerde van den Hout niet om klachten “met de mantel der liefde te bedekken”. Doel is te komen tot minder overlast door het bedrijf.

Lees meer op de website van Omroep Brabant meer over dit initiatief. Ook kunt u daar een videofragment bekijken met een gesprek met Gedeputeerde Johan van den Hout.

3.   Actiebijeenkomst over uitbreiding asfaltcentrale in Nijmegen- West

De Petruskerk in de Nijmeegse wijk Hees puilde uit. Ruim 200 wijkbewoners namen 21 oktober 2013 deel aan de informatie- en discussieavond over de ontwikkelingen op bedrijventerrein Nijmegen West. Stoelen moesten worden bijgezet. De prangende onderwerpen waren de grote uitbreiding van de asfaltcentrale en puinbreker van Dura Vermeer aan de Energieweg en de extra ruimte die de gemeente Nijmegen wil bieden aan risicovolle bedrijven op het industrieterrein.


Bij de organisatie waren maar liefst vijf organisaties betrokken: vereniging Leefmilieu, Dorpsbelang Hees, West Wil Groene Buffer, Weurt Plus en de Gelderse Natuur en Milieufederatie.     


Thérèse Carpay (West wil Groenen Buffer) ging in op de asfaltproductie, de hinder voor de omwonenden en de landelijk overcapaciteit. Maarten Visschers (GNMF) liet zien zien dat nieuwe woningbouw in Weurt en Hees geblokkeerd wordt, doordat gemeente Nijmegen extra risicovolle bedrijvenop het industrieterrein wil toestaan. Marga Jacobs (Leefmilieu) leidde het debat en concludeerde dat er een grote actiebereidheid in de zaal was.
Tijdens de bijeenkomst zijn direct afspraken gemaakt voor vervolgacties.

Bekijk hier de presentatie van Thérèse Carpay over asfaltproductie
Bekijk hier de presentatie van Maarten Visschers over gevolgen van extra risicovolle bedrijven in NIjmegen-West

Klik hier voor het persbericht over deze bijeenkomst.

4.   Inspraak gemeenteraad over toename risicovolle bedrijven in Nijmegen

23 oktober 2013. Inwoners afkomstig uit de wijken rond het industrieterrein Kanaalhavens in Nijmegen verzetten zich tegen een toename van de risicovolle bedrijven. Toch wordt deze toename mogelijk door het externe veiligheidsbeleid van de gemeente Nijmegen. Dit externe veiligheidsbeleid is nieuw en geeft antwoord op de vraag: “in hoeverre risico's voor de omgeving worden geaccepteerd en welke maatregelen zijn getroffen om deze risico's zoveel mogelijk te beperken”. Nu heeft het betreffende industrieterrein al veel zeer risicovolle bedrijven, met gemiddeld een keer per jaar een flinke brand of andere calamiteit, dus de omwonenden willen geen verdere toename.
Op 23 oktober gingen daarom 10 mensen uit de omliggende wijken naar de gemeenteraad om in te spreken bij de gemeenteraad. De insprekers herinnerden de raadsleden aan eerdere toezegging over een ‘stand still’ van de milieudruk in Nijmegen-West en ze gaven aan zich verraden te voelen door een beleid dat deze toename toch toestaat.
De raadsleden discussiëren eind november verder, dus het wordt afwachten hoe het afloopt.


De tekst van drie van de inspraakreacties kunt u hieronder nalezen.
- Lees hier de inspraak van Maarten Visschers van de GNMF
- Lees hier de tekst van Thérèse Carpay, van West Wil Groene Buffer
- Lees hier de tekst van Marga Jacobs van de vereninging Leefmilieu


De gemeente Nijmegen heeft een geluisdopname gemaakt van alle inspraakreacties.
- Klik hier om de inspraakreacties te beluisteren.

5.   Stop subsidie op biovergisting

De vereniging Stop de Stank uit Deurne organiseerde op 4 november 2013 een bijeenkomst over de biovergisting van mest. Aanleiding was de mogelijke komst van 4 van deze zogenoemde mestfabrieken naar Deurne. In een informatieve presentatie ging prof Lucas Reijnders in op de explosierisico’s voor de omgeving en op het bijzonder geringe energierendement van de biovergisting. Al luisterend bleef kortom de vraag knagen: is het wel financieel rendabel om deze mestfabrieken te bouwen? Het korte antwoord was nee. Het wat langere antwoord was: ja, maar alleen vanwege de subsidie. Wim Verbruggen, de andere spreker gaf het voorbeeld van één installatie, die 15 miljoen euro kostte en waarvoor de initiatiefnemers 30 miljoen euro subsidie kregen. Het ging daarbij gedeeltelijk om Europese subsidies, maar voornamelijk om Nederlandse subsidies. De conclusie van de avond kan dus eenvoudigweg zijn: stop met de subsidies en dan stoppen de plannen met biovergisters vanzelf.

6.   Bezwaar tegen toelating onnodige onkruidbestrijder

September 2013. Samen met andere organisaties heeft de vereniging Leefmilieu bezwaar gemaakt tegen de toelating van pelargonzuur (ook wel nonaanzuur genoemd) voor de bestijding van onkruid. Er wordt door de Ctgb gesteld dat het zuur niet schadelijk is voor het milieu terwijl tegelijkertijd het wel gevaarlijk is voor mensen tijdens het gebruik. Huid en oogletsel blijken te kunnen optreden als er fouten gemaakt worden bij de toepassing. Het middel is bedoeld om door particulieren toegepast te worden, maar dat is niet nodig, er zijn daarvoor genoeg alternatieven. Door de Ctgb wordt er daarnaast onvoldoende gegevens verstrekt om de toelating te kunnen beoordelen. Zo zijn er geen gegevens over residuen in de bodem en geen informatie over risico’s voor omstanders. Zelfs een kinderveilige sluiting is niet verplicht gesteld.

Lees hier ons bezwaar.

  7.    Terugblik op workshop: Schrijven kun je leren

Op 4 oktober 2013 organiseerde Leefmilieu een workshop met de titel : “Schrijven kun je leren”. Doel van de workshop was de deelnemers te helpen hun boodschap aantrekkelijk en effectief voor het voetlicht te brengen.  Het woord workshop bleek daarbij wel op zijn plaats: de aanwezigen werden direct aan het werk gezet. Uiteraard na eerst met elkaar kennis gemaakt te hebben. De eerste opdracht was: schrijf vijf minuten over je favoriete onderwerp zonder je pen van het papier te halen. De meeste aanwezigen hadden dat nog nooit gedaan, maar het lukte iedereen. Dus dat was een goed begin. Daarna werden deze stukjes besproken en gaf iedereen elkaar reacties en adviezen voor vervolg. Dat werkte heel goed, want hoewel veel mensen het schrijven van een stukje lastig vinden, zijn de meeste onervaren schrijvers wel ervaren lezers. Tussen de oefeningen door gaf de trainer, Peter Waterkoort, uitleg over de manier waarop je een stuk opbouwt en het interessant maakt voor de lezer. Hij gaf daarbij tips op maat en suggesties voor verbeteringen. Peter’s coaching versterkte het gevoel dat schrijven inderdaad te leren is, al is een middag natuurlijk te kort om alles onder de knie te krijgen.


  8.    Niet erkende overlast: melders over laagfrequent geluid (LFG)

De Stichting Laagfrequent geluid organiseert regelmatig een expertisegroep. Op 2 oktober 2013 presenteerde Marga Jacobs, voorzitter van Leefmilieu, in Amersfoort een overzicht van de meldingen die de afgelopen jaren via de website van Leefmilieu zijn binnengekomen. Daarbij besteedde ze niet alleen aandacht aan de aantallen meldingen, maar ook aan de inhoud van de verhalen. Een rode draad daarbij was de schrijnende situatie, dat melders over laag frequent geluid nauwelijks gehoor vinden bij ambtenaren en artsen. Een man werd door de huisarts zelfs naar de psychiater gestuurd omdat hij een bromtoon hoorde die de huisarts niet hoorde. Het advies van Marga Jacobs aan haar toehoorders was dan ook: zorg dat de artsen, ambtenaren en politici het probleem van laagfrequent geluid gaan herkennen en erkennen. Dat is een bescheiden begin, maar dan staan tenminste niet meer zoveel mensen onbegrepen in de kou.

Bijkijk hier de hele presentatie

  9.    Meer nieuws over munitiedump, asfaltcentrale Dura Vermeer, enzovoort

Onze Nieuwsbrief is te kort om al het nieuws te vermelden. Zo hebben we samen met MOB een handhavingsverzoek gedaan over een munitiedump in de Oosterschelde (te vinden bij het tabblad "natuur" op onze website) en we beschrijven onze activiteiten rond de ongewenste uitbreiding van asfaltcentrale Dura Vermeer. Voor het laatste nieuws: volg ons op Twitter!

Onderwerpen: