Home

September 2012: Leefmilieu dubbel in het gelijk gesteld bij beroep Indië-terrein te Almelo

De Raad van State heeft Leefmilieu op 2 belangrijke punten in het gelijk gesteld. Toen Leefmilieu in 2011 een handhavingsverzoek indiende tegen de stofoverlast en de puinbreker op het Indië-terrein beoordeelde de gemeente Almelo de vereniging als niet ontvankelijk. Dat is natuurlijk een erg gemakzuchtige manier voor een gemeente om met een milieuvereniging om te gaan. Wij wilden daarom dus tegen dit besluit in beroep. Echter de gemeente vermeldde bij haar besluit dat wij daartegen niet in beroep konden. Wij raakten daardoor in verwarring. Uiteindelijk besloten we toch in beroep te gaan bij de rechtbank. Dat gebeurde door alle commotie een dag te laat. De rechtbank van Almelo beoordeelde op 26 oktober 2011 Leefmilieu niet-ontvankelijk, omdat het beroep te laat was ingesteld. Ons verweer dat wij door de gemeente op het verkeerde been waren gezet, werd niet geaccepteerd. De rechtbank vond dat, omdat wij vertegenwoordigd werden door de heer Middelkamp, een ervaren rechtshulpverlener, onze fout niet verschoonbaar was.

De Raad van State oordeelde in het hoger beroep echter anders. Het cruciale verschil zit hem volgens de Raad van State in het feit dat de gemeente ons op het verkeerde been zette: in het jargon van de juristen “een onjuiste rechtsmiddelenclausule opnam”. In zo’n geval is het ook voor een ervaren rechtshulpverlener verschoonbaar om te laat beroep in te stellen. Dit is ook voor veel juristen belangwekkende jurisprudentie.

Omdat de rechtbank in de eerste fase nu niet geoordeeld had over onze rechtspositie, deed de raad van State dat ter plekke alsnog en beoordeelde de vereniging Leefmilieu ontvankelijk. Leefmilieu kan dus ook in Almelo het milieubelang behartigen. Het is jammer dat er in Nederland tegenwoordig zo’n strijd nodig is om die positie te verwerven. Vooral omdat het de energie weg haalt waar we hem liever inzetten: opkomen voor een goed en gezond leefmilieu.

Bekijk hier de uitspraak van de Raad van State.

- terug naar boven -
 

December 2011: Rechter tegen gemeente Almelo: “gemeente dat mag u nooit meer doen”

In Almelo had de gemeente Almelo ons handhavingsverzoek niet ontvankelijk verklaard, omdat haar inziens de vereniging Leefmilieu in Almelo niet op mag komen voor het milieu. De nabijgelegen gemeente Enschede heeft hier geen enkele moeite mee, maar dat terzijde.
foto almelo3 Maar niet alleen mag Leefmilieu niet opkomen voor het milieubelang, de gemeente Almelo stelde ook dat wij geen beroep mogen instellen tegen deze niet-ontvankelijkheid verklaring van het bezwaar. Daarover zei de rechter letterlijk ter zitting tegen de gemeente: “dat mag u nooit meer doen”. Ondanks deze terechtwijzing hebben wij dit beroep verloren omdat we het 1 dag te laat indienden. De les hieruit is dan ook: houd u aan alle wettelijke termijnen, zelfs als de gemeente u niet informeert of u zelfs, zoals in ons geval, op het verkeerde been zet. Wij weten niet of dit zomaar een flinke fout was of opzet, maar ons vertrouwen in de gemeente Almelo is in ieder geval danig geschokt.


foto almelo1      foto almelo2

- terug naar boven -

 

November 2011: Na procedures groeit samenwerking over mobiele puinbrekers

Op initiatief van de Branchevereniging Mobiele Recycling had op 31 oktober overleg plaats over de vraag wat Leefmilieu wil bereiken met haar juridische procedures tegen mobiele puinbrekers. In een bijzonder constructief overleg tussen afgevaardigden van de besturen van Leefmilieu en de branchevereniging bleek er op de meeste punten overeenstemming te bestaan. De vereniging deelt met de branchevereniging de voorkeur voor het hergebruik van het bouw- en sloopafval. Zowel de branchevereniging als Leefmilieu willen dat er zeer zorgvuldig met asbest wordt omgegaan en ze zien het liefst de eis voor asbest in bouwstoffen of grond die in de bodem wordt toegepast, van 100 tot 10 mg/kg droge stof teruggebracht worden. De Branchevereniging Mobiele Recylcing heeft in 2008 het initiatief genomen om te kijken hoe ervoor gezorgd kan worden dat er minder fijn stof vrijkomt bij het puinbreken. De inzet van een vernevelingskanon blijkt daarbij zeer effectief evenals het volledig bevochtigen van de werkvloer en de activiteiten. Samen kunnen deze maatregelen ervoor zorgen dat er 90% minder fijn stof vrijkomt dan zonder deze maatregelen. De branchevereniging, waarbij 35 recyclingbedrijven zijn aangesloten, wil met de logo brancheverenigingvereniging Leefmilieu gaan samenwerken om ervoor te zorgen dat deze maatregelen in de desbetreffende AMvB (Algemene Maatregel van bestuur) verplicht voor de hele sector worden voorgeschreven. Hiermee zal veel onnodige verspreiding van fijn stof worden voorkomen.

Meer informatie over de Branchevereniging Mobiele Recycling is te vinden op:
http://www.mobilerecycling.com..

Voor alle duidelijkheid: Leefmilieu zet haar juridische activiteiten tegen puinbrekers die overlast veroorzaken gewoon door.

- terug naar boven -

 

Oktober 2011: Asbest bij sloop op Indiëterrein te Almelo – vervolg op eerdere berichten

In Almelo namen omwonenden monsters bij de sloop op het Indiëterrein omdat ze bang waren dat de vloeren van de enorme fabriekshallen asbest zouden bevatten. Uit laboratoriumonderzoek bleek dat de betonvloer van het zogenoemde Indiëterrein asbest bevat dat niet door de sloper en niet door de gemeente Almelo eerder was ontdekt. Uit vervolgonderzoek van het NFI (Nederlands Forensisch Instituut) bleek echter dat deze vondst geen aanleiding gaf voor vervolgstappen omdat er niet meer asbest in het materiaal zat dan is toegestaan. Sloopmateriaal mag namelijk 100 mg asbest per kilo bevatten. Wij vinden het erg veel, maar als dat mag treft de sloper natuurlijk geen schuld. Wel is het natuurlijk nog dringender dat er maatregelen worden genomen om bij het breken van puin te voorkomen dat er stof naar de omgeving verwaaid. Een deel van de oplossing bestaat eruit om bij een puinbreker een vernevelkanon neer te zetten en zo met een nevel van water te voorkomen dat het stof verwaaid. In Enschede is dat al standaard beleid, nu Almelo nog.

- terug naar boven -

 

Juli 2011: Omwonenden tonen asbest aan bij sloop op Indiëterrein te Almelo

inderoos Op meerdere plaatsen in Twente heeft Leefmilieu zienswijzen ingediend tegen de stofoverlast van puinbrekers. Bij een van deze zaken in Almelo waren de omwonenden bezorgd of er geen asbest de puinbreker in zou gaan. Ze waren bang dat de vloeren van de enorme fabriekshallen asbest zouden bevatten. De omwonenden namen monsters en lieten een bedrijf die onderzoeken, omdat er een “asbestvrijverklaring’’ was afgegeven die zij niet vertrouwden. Uit laboratoriumonderzoek bleek dat de betonvloer van het zogenoemde Indiëterrein asbest bevat dat niet door de sloper en niet door de gemeente Almelo eerder is ontdekt. Er lag veel asbesthoudend stof als poeder her en der op de grond. Het zogenaamde niet hechtgebonden stof. Dit vormt een reëel risico voor de volksgezondheid vooral omdat er op dat moment niet met water werd gesproeid. De bevinden van de omwonenden vormden voor het NFI (Nederlands Forensisch Instituut) aanleiding om verder onderzoek te doen.
 

- terug naar boven -

Nederlands Forensisch Instituut onderzoekt sloopterrein op asbest

21 april 2011. Naar aanleiding van de asbestmonsters die omwonenden eerder genomen hebben op het Indieterrein in Almelo (zie artikel hieronder), heeft het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) op donderdag 21 april 2011 een uitgebreid onderzoek ingesteld. In afwachting van de uitkomsten van het onderzoek zijn de sloopwerkzaamheden gestopt en wordt het terrein intussen besproeid. Er zijn geen waarschuwingsborden geplaatst, wel is het omvangrijke terrein met een hek afgesloten.

foto's asbest Almelo

- terug naar boven -

Asbest aangetoond door omwonenden bij sloop op Indiëterrein te Almelo

Persbericht 13 april 2011Risico’s volksgezondheid mogelijk tot in wijde omtrek.
Bij de sloop van fabriekshallen in Almelo is door de omwonenden asbest aangetoond, nadat een ‘’asbestvrijverklaring’’ was afgegeven. Uit laboratoriumonderzoek blijkt dat de foto uit bijlagebetonvloer van het Indiëterrein asbest bevat die niet door de sloper en niet door de gemeente Almelo eerder is ontdekt. Er ligt veel asbesthoudend stof als poeder her en der op de grond. Het zogenaamde niet hechtgebonden stof. Dit lijkt een reëel risico voor de volksgezondheid omdat er niet met water wordt gesproeid. De vereniging Leefmilieu vreest tevens dat het gesloopte asbesthoudende beton tot menggranulaat is verwerkt en kennelijk aan niets vermoedende kopers is afgeleverd. Onder meer als erfverharding of wegfundering. Zo zou meer dan 20.000 m3 asbesthoudend puin tot menggranulaat verwerkt kunnen zijn. Het puinbreken is vandaag door de arbeidsinspectie stilgelegd.
Lees hier het hele persbericht,
en de bijlagen bij het persbericht, met het onderzoeksrapport en fotos.
Lees ook de verslagen van de onderzoeken van de gemeente Almelo, waarin zij op 17 en 21 maart nog constateren dat er niets aan de hand is.

- terug naar boven -

Stofoverlast sloopwerkzaamheden Enschede beëindigd.

11 maart 2011. De gemeente Enschede heeft op verzoek van de vereniging Leefmilieu de stofoverlast door sloopwerkzaamheden op de Ramelebrink beëindigd. Bij de sloopwerkzaamheden trad zichtbare stofverspreiding op en het stof daalde zelfs buiten het terrein op de auto’s. Het bleek dat het sloopbedrijf onvoldoende maatregelen genomen had om bijvoorbeeld door sproeien de stofverspreiding tegen te gaan. Hierop heeft de vereniging op 4 maart een verzoek tot handhaving ingediend bij de gemeente Enschede. Na meerdere inspectiebezoeken door de gemeente Enschede op 7, 8 en 9 maart is vastgesteld dat er sprake was een overtreding vanwege de ongeoorloofde stofverspreiding. Daarop is het bedrijf opgedragen om meer en beter te sproeien. Ook administratief bleek niet alles op orde. Het sloopveiligheidsplan dat vooraf ingediend had moeten worden, was niet ingediend, maar bleek uiteindelijk wel op de locatie aanwezig.
In Enschede worden op verschillende plaatsen mobiele puinbrekers ingezet om puin bij sloopwerkzaamheden te breken. Dit gebeurt vaak in de omgeving van woningen en soms ook scholen. Naast geluidsoverlast geeft het puinbreker ook veel onnodig stofoverlast, stof dat zoals bekend schadelijk is voor de gezondheid, vooral van kwetsbare groepen als kinderen, ouderen en mensen met luchtwegaandoeningen.
Bekijk hier het persbericht over deze zaak.

Onderstaande enkele foto’s van de situatie van voor de handhaving.
puinbrekers-enschede

- terug naar boven -

Onderwerpen: