Home


  Nieuwsbrief Leefmilieu
    Jaargang 10 - nummer 4 - november 2012

     Ontvang gratis de Nieuwsbrief  

Het was geen laagfrequent geluid dat vorige week 24 uur per dag van het industrieterrein in Nijmegen afkwam, maar hinderlijk was de eentonige zoemtoon wel. Nu wilde het geval dat er dag en nacht druk aan de weg werd gewerkt langs datzelfde industrieterrein, voor de aanleg van een nieuw wegdek en twee nieuwe rotondes. Kortom het duurde even voordat het duidelijk was dat het geluid niet van die werkzaamheden afkomstig was, maar van een ventilator op een silo meer dan 1,5 km ver weg. De bron was op te sporen simpelweg door in de richting van het geluid te fietsen. Op basis hiervan kon het bevoegde gezag, de provincie Gelderland, aangesproken worden en was het onmiddellijk duidelijk dat dit geluid niet mag en werd het probleem spoedig opgelost. Hoe anders zou deze kwestie zijn afgelopen als de overlast door laagfrequent geluid was veroorzaakt? Ik zou dan last gehad hebben van het geluid, maar niet iedereen had begrepen waar ik het over had. De bron had ik vrijwel zeker niet kunnen opsporen en als me dat al gelukt was, had de ambtenaar waarschijnlijk verteld dat er geen normen zijn voor laag frequent geluid, dus zou het moeilijk worden er iets aan te doen. Het is dan ook niet verbazend dat op onze site veel klachten gemeld worden over laag frequent geluid, waar kun je anders terecht? Wij organiseren hierover daarom op 23 november een bijeenkomst. Kom, ook als u er (nog) geen last van hebt, want dit milieuprobleem verdient alle aandacht.

Inhoud van de Nieuwsbrief

1.   Bijeenkomst 23 november 2012. Laag frequent geluid en hoe nu verder.

Op de site van Leefmilieu komen veel meldingen binnen over laag frequent geluid. Het is een milieuprobleem waarvoor de gevoeligheid sterk kan verschillen van mens tot mens. De ene mens hoort een flink geluid terwijl de ander niets waarneemt. Het meten van laag frequent geluid is lastig en doordat het geluid zich over grote afstanden kan verplaatsen is de bron ervan moeilijk op te sporen.

De slachtoffers van laag frequent geluid worden vaak tot wanhoop gedreven en van het kastje naar de muur gestuurd. Op de bijeenkomst van 23 november willen we proberen een stap verder te komen en staan de volgende vragen centraal:

  • Kan er iets aan laag frequent geluid gedaan worden?
  • Is er een wettelijk kader met betrekking tot laagfrequent geluid?
  • Wat kun je zelf doen?
  • Wat kunnen we samen doen?

De inleiding op 23 november zal verzorgd worden door Edwin Buikema, voorzitter van de onlangs opgerichte subsectie laagfrequent geluid van het VVM netwerk van milieuprofessionals. Tevens is hij werkzaam bij adviesbureau Peutz. Door de werkzaamheden bij Peutz is hij betrokken (geweest) bij een groot aantal onderzoeken naar laag frequent geluid.
De bijeenkomst start met een inleiding door Edwin Buikema, met natuurlijk de gelegenheid tot het stellen van vragen. In het tweede deel van de bijeenkomst staat het uitwisselen van ervaringen centraal en het overleggen over hoe nu verder.

Datum       Vrijdag 23 november 2012
Plaats        Titus Brandsma Memorial, Stijn Buysstraat 11, te Nijmegen
Tijd            13.30 – 16.30 uur
Opgave      vooraf aanmelden bij burgernetwerk@leefmilieu.nl
Toegang    gratis

- terug naar boven -
 

2.   Leefmilieu dubbel in het gelijk gesteld bij beroep Indië-terrein te Almelo

De Raad van State heeft Leefmilieu op 2 belangrijke punten in het gelijk gesteld. Toen Leefmilieu in 2011 een handhavingsverzoek indiende tegen de stofoverlast en de puinbreker op het Indië-terrein beoordeelde de gemeente Almelo de vereniging als niet ontvankelijk. Dat is natuurlijk een erg gemakzuchtige manier voor een gemeente om met een milieuvereniging om te gaan. Wij wilden daarom dus tegen dit besluit in beroep. Echter de gemeente vermeldde bij haar besluit dat wij daartegen niet in beroep konden. Wij raakten daardoor in verwarring. Uiteindelijk besloten we toch in beroep te gaan bij de rechtbank. Dat gebeurde door alle commotie een dag te laat. De rechtbank van Almelo beoordeelde op 26 oktober 2011 Leefmilieu niet-ontvankelijk, omdat het beroep te laat was ingesteld. Ons verweer dat wij door de gemeente op het verkeerde been waren gezet, werd niet geaccepteerd. De rechtbank vond dat, omdat wij vertegenwoordigd werden door de heer Middelkamp, een ervaren rechtshulpverlener, onze fout niet verschoonbaar was.

De Raad van State oordeelde in het hoger beroep echter anders. Het cruciale verschil zit hem volgens de Raad van State in het feit dat de gemeente ons op het verkeerde been zette: in het jargon van de juristen “een onjuiste rechtsmiddelenclausule opnam”. In zo’n geval is het ook voor een ervaren rechtshulpverlener verschoonbaar om te laat beroep in te stellen. Dit is ook voor veel juristen belangwekkende jurisprudentie.

Omdat de rechtbank in de eerste fase nu niet geoordeeld had over onze rechtspositie, deed de raad van State dat ter plekke alsnog en beoordeelde de vereniging Leefmilieu ontvankelijk. Leefmilieu kan dus ook in Almelo het milieubelang behartigen. Het is jammer dat er in Nederland tegenwoordig zo’n strijd nodig is om die positie te verwerven. Vooral omdat het de energie weg haalt waar we hem liever inzetten: opkomen voor een goed en gezond leefmilieu.

Bekijk hier de uitspraak van de Raad van State.

- terug naar boven -
 

3.   Inbreng Leefmilieu over Reiling bij Statencommissie Noord Brabant

Om zichzelf beter te informeren over de problemen in de provincie Noord Brabant over niet in werking getreden milieuvergunningen heeft de commissie Ecologie en Handhaving van de provincie Noord Brabant hoorzittingen georganiseerd. Op deze bijeenkomsten zijn experts gehoord over de gerezen situatie, de casus Reiling is daarbij dieper uitgespit. Op 25 mei zijn de heren Mans en Eijlander gehoord over hun rapport. Op 7 september was het de beurt aan het Waterschap, de SRE, het bedrijf Reiling en de vereniging Leefmilieu die ook  namens de omwonenden sprak. De hoorzitting was gericht op de interne gang van zaken bij de provincie: wat gaat daar mis? Maar Leefmilieu, bij monde van haar voorzitter Marga Jacobs, probeerde ook een lans te breken voor de jarenlange overlast van de omwonenden. Ze drong aan om niet alleen intern te kijken maar ook naar oplossingen voor de omwonenden te zoeken. Het Brabants Dagblad vatte haar suggesties in de krant kernachtig samen: ”Zet je beste mensen erop, tolereer niets meer, geef politieke rugdekking en communiceer goed met de omwonenden”. Maar ook als de provincie deze raad ter harte neemt, is het zeer de vraag of dit op korte termijn tot resultaat zal leiden, want goede wil bij Reiling bleek op de hoorzitting nog ver te zoeken. Het bedrijf voelt zich vooral slachtoffer en vindt dat de provincie Noord Brabant teveel op de details let en onredelijke eisen stelt. Voor iedereen die het feitenrelaas van de rekenkamer had gelezen kwam dat niet als een verrassing. Het beeld uit het feitenrelaas is dat de provincie in de loop der jaren daadkrachtiger wordt en het bedrijf steeds meer gaat investeren in advocaten. Die daadkrachtigheid van de provincie is natuurlijk prima, maar voor het bedrijf zou het beter zijn om in plaats van te investeren in advocaten te investeren in milieumaatregelen.

De presentatie en het feitenrelaas zijn te vinden op: www.leefmilieu.nl/reiling.

- terug naar boven -
 

4.   Milieudossier van op- en overslagbedrijf Van Dalen met terugblik

Het bedrijf Van Dalen heeft een loskade en een enorm overslagterrein voor zand, grint, klei en nog veel meer. De mensen uit het nabijgelegen Westervoort hebben sinds 2004 stofoverlast van het bedrijf en willen daar van af. Jur Hofland, een van de omwonenden, heeft alle stappen die vanaf 2004 genomen worden, plus de reacties van de overheden op een rijtje gezet. Vanaf de eerste ontkenning van de provincie Gelderland in 2004 dat er helemaal geen stofoverlast kan zijn tot en met de uitspraak van de Raad van State in augustus 2012. Het verhaal wordt in 12 bladzijden verteld, inclusief een complete evaluatie van wat er bereikt is. Een dergelijk eindrapport van een omwonende is zeldzaam, wij hadden het tenminste nog nooit gezien. Jur Hofland bedankt dan op het einde de vereniging Leefmilieu vanwege een workshop die hij in het begin van het traject gevolgd heeft. De lessen die hij daaruit vooral bruikbaar vond waren: “Om iets te bereiken bij overheden moet je een lange adem hebben en iedere zegening (resultaat) tellen. En… je moet je energie steken in zaken, welke qua wetgeving, haarbaar zijn.” Deze lessen zijn voor hem de rode draad geweest. Daarbij gaven kleine resultaten steeds weer moed om verder te gaan. Wij zijn er blij mee dat we aan het vele werk dat de omwonenden van het bedrijf Van Dalen verzet hebben een kleine bijdrage hebben kunnen leveren en we hopen dat anderen uit de eindrapportage van Jur Hofland, dat te vinden is op onze site, ook weer hulp en steun kunnen putten.

Klik hier om het verslag te bekijken.

- terug naar boven -
 

5.   Verklaring houtrook van Astmafonds

Houtrook zorgt voor veel overlast en gezondheidsproblemen. Klachten bereiken ons via de meldingen van milieu- en gezondheidsklachten op de website van Leefmilieu, maar ook via email. De rook van open haarden en houtkachels geeft behalve stankoverlast ook gezondheidsschade. Veel mensen voelen zich niet serieus genomen als ze met hun klachten naar de gemeente stappen. Daarom heeft het Astmafonds een verklaring houtrook en gezondheidsschade opgesteld, waarin kort en bondig de gezondheidsproblemen van houtrook worden beschreven. Ook roept zij in de verklaring gemeenten op elke situatie serieus te bekijken en te onderzoeken wat de juiste oplossing is. Deze verklaring kan iedereen met overlast helpen voldoende aandacht voor het probleem te krijgen.

Klik hier om de verklaring te bekijken.

Nog meer actuele informatie over houtrook is te vinden op de website van het netwerk houtrook www.schonelucht.webklik.nl.

- terug naar boven -
 

6.   Op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw buurt?

Op http://zoekdienst.overheid.nl/ICTU_We bsite/Abonneren/abonneren.aspx kunt u zich aanmelden voor een e-mailservice voor bekendmakingen. Gemeenten, provincies en waterschappen maken in de plaatselijke bladen, dagbladen en Staatscourant bekend welke besluiten zij willen gaan nemen, bijvoorbeeld over het afgeven van een bouw- of kapvergunning. Met de e-mailservice bekendmakingen kunt u deze bekendmakingen nu ook via e-mail ontvangen. Nog niet alle overheidsinstanties en gemeenten maken van deze functionaliteit gebruik, maar wel al heel veel.

Hoe werkt het? Aanmelden voor de e-mailservice gebeurt in vijf simpele stappen:

1.     Inschrijven op e-mailadres

2.     Postcodegebied instellen (wilt u binnen 50 of 1500 meter of de gehele gemeente?)

3.     Interesseprofiel instellen

4.     Onderwerp selecteren

5.     Aanmelding bevestigen

Vervolgens ontvangt u de bekendmakingen vanzelf via e-mail.

- terug naar boven -
 

7.   Nieuws in het kort

Schaliegas: geen winning tot de zomer van 2013

Het onderzoek van het Ministerie van Economische Zaken naar de risico's van proefboringen naar schalie- en steenkoolgas wordt met een jaar verlengd tot de zomer van 2013. In oktober 2011 deed minister Verhagen de toezegging dat er in Nederland geen proefboringen naar schalie- en steenkoolgas zullen plaatsvinden, zolang het overheidsonderzoek naar de risico's niet is afgerond. Het besluit van het ministerie betekent ook dat het moratorium op proefboringen met een jaar is verlengd.

Vergroenen versterkt Nederlandse economie

Investeren in schone energie loont; mondiaal genereert elke extra euro die wordt geïnvesteerd drie euro in toekomstige besparingen op brandstof. Efficiënter omgaan met energie, grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen, kan de structuur van de Nederlandse economie versterken en maakt het milieu schoner. Dit schrijft niet een milieuclub maar het Planbureau van de Leefomgeving in het rapport: Voorwaarden voor vergroening van de economie van Nederland.

Te vinden op: http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/PBL_2012_Voorwaarden-voor- vergroening-van-de-economie_500209003.pdf

- terug naar boven -
 

.

Onderwerpen: