Home


  Nieuwsbrief Leefmilieu
    Jaargang 10 - nummer 2 - mei 2012

     Ontvang gratis de Nieuwsbrief  

Het is lente en vogels en zelfs politici geven een fris geluid. De lente is de tijd van meer naar buiten gaan en vaker een dagje uit. Over die buitenlucht is veel te vertellen en we hebben dan ook twee bijeen­komsten gepland die daar aandacht aan besteden: één in Nijmegen op 31 mei en één daarna in Arnhem op 8 juni. Met de bewonersgroep Dorpsbelang Hees samen organiseren we de eerste bijeenkomst, die een bijzonder kritische blik beloofd te geven op het huidige beleid over lucht­kwaliteit. Kees van Oosten, de spreker, heeft het zelfs over gebakken lucht. Wilt u vervolgens weten hoe de lucht bij u in de buurt is? Op 8 juni organiseren we een workshop, samen met de provincie Gelderland, over de manier waarop u daar achter kunt komen. In deze bijeenkomst staat de relatie tussen luchtkwaliteit en gezondheid centraal en is Moniek Zuurbier van de GGD Gelderland Midden onze spreker. Wilt u dus een dagje uit combineren met een het opdoen van nieuwe kennis en contacten, kom dan naar een van onze bijeenkomsten. De bijeenkomsten staan beide open voor belangstellenden uit heel Nederland en u hoeft geen lid van Leefmilieu te zijn, dus nodig ook gerust anderen uit om mee te komen. 

Inhoud van de Nieuwsbrief

1.   Bijeenkomst: Gebakken lucht in plaats van schone lucht

Op 31 mei organiseren de vereniging Dorpsbelang Hees en de vereniging Leefmilieu een publieks­avond voor iedereen met belangstelling voor luchtkwaliteit. Kees van Oosten, auteur van het boek 'Gebakken lucht, tien jaar luchtkwaliteitsbeleid in Nederland' zal toelichten hoe de schone lucht vooral komt door de steeds soepelere manier van berekenen. Sinds 2000 is de luchtverontreiniging nauwelijks minder geworden. De concentraties fijn stof en stikstofdioxide nemen de laatste jaren vooral af door de recessie. Zodra de economie aantrekt neemt het auto- en vrachtverkeer weer toe. Dat uit berekeningen van de overheid blijkt dat de lucht de laatste tien jaar schoner wordt, komt doordat de regel­geving, die voorschrijft hoe de concentraties fijn stof en stikstofdioxide berekend moeten worden, versoepeld is. De verkeersgegevens, op basis waarvan berekeningen worden uitgevoerd, worden meestal geschat en niet vastgesteld aan de hand van tellingen en metingen. In veel gevallen gaat men uit van te weinig voertuigen en houdt men geen rekening met files en rotondes. Ook het aandeel vrachtwagens wordt vaak te laag ingeschat. Doel is Nederland laten voldoen aan de Europese normen in 2015. Behalve uitleggen wat er mis is zal Kees van Oosten ook aangeven wat bewoners kunnen doen om een effectief luchtkwaliteitsbeleid in hun eigen gemeente te bewerk­stelligen.

Wanneer     Donderdag 31 mei 2012, aanvang 20.00 uur
Waar           Petruskerk, Schependomlaan 85, te Nijmegen
Opgave       vooraf is niet nodig
Toegang      gratis

- terug naar boven -

 

2.   Wat biedt de Atlas Leefomgeving over luchtkwaliteit en gezondheid?

Op 8 juni organiseert de vereniging Leefmilieu met medewerking van de provincie Gelderland een workshop over de Atlas Leefomgeving.

De Atlas Leefomgeving is een website waarin informatie over luchtkwaliteit en bijvoorbeeld geluid in je eigen buurt gezocht kan worden, De website is te vinden op: https://www.atlasleefomgeving.nl/.

De Atlas is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, waaraan gemeenten en provincies meewerken. Van bijvoorbeeld de provincie Gelderland zijn veel gegevens in deze Atlas opgenomen. Tijdens de workshop zal dieper ingegaan worden op de mogelijkheden van de Atlas Leefomgeving, maar ook op de relatie tussen luchtkwaliteit en gezondheid. Moniek Zuurbier van de GGD Gelderland Midden houdt hierover een inleiding, zij is betrokken bij verschillende knellende situaties in Gelderland. Er is plaats voor maximaal 20 deelnemers en deelname is gratis.

Na opgave ontvangt iedere deelnemer vooraf een programma en routebeschrijving.

Wanneer       Vrijdag 8 juni, van 13.30 – 17.00 uur (incl. borrel)
Waar              Provincie Gelderland, Gebouw Marktstaete,  Eusebiusplein 1a, Arnhem
Opgave          stuur een mail aan burgernetwerk@leefmilieu.nl
Toegang        gratis

                   

- terug naar boven -

 

3.   Bijeenkomst Leefmilieu leidt tot bedrijfsbezoek TWO

Op 23 maart organiseerde Leefmilieu een bijeenkomst over TWO Chemical Logistics. TWO is een groot bedrijf op het gebied van de op- en overslag van gevaarlijke stoffen in Nijmegen. Het is voor enkele grote chemische bedrijven het Europese logistieke knooppunt. Op deze bijeenkomst van 23 maart spraken Dirk Zeeman, omwonende, en Henk Jans, deskundige, over het rampenbestrijdingsplan van TWO. Daarover waren veel vragen en zorgen. De directeur van TWO was ook naar de bijeenkomst gekomen. Hij nodigde de aanwezigen ter plekke uit voor een bezoek aan het bedrijf. Al op 5 april vond dit bezoek plaats. De aanwezigen werden geïnformeerd en kregen een rondleiding door het bedrijf. Daarbij werd bijvoorbeeld duidelijk dat de grote silo’s op de foto (rechts) niet vol zitten met chemicaliën, maar met water om direct te kunnen blussen. Toen de aanwezigen na tienen het bedrijf verlieten waren niet alle vragen beant­woord, maar de communicatie met het bedrijf was duidelijk verbeterd. Afgesproken is dat zodra het rampenbestrijdings­plan door de veiligheidsregio gepubliceerd wordt, dit met de belangstellenden besproken zal worden. Het bleek ook het eerste plan te zijn dat de nog niet zo lang gelden opgerichte veiligheidsregio gemaakt had. Het is dus de moeite waard, deze plannen eens kritisch te bekijken als er een bedrijf met gevaarlijke stoffen bij je in de buurt is. In het geval van TWO valt bij een echt grote ramp heel Nijmegen binnen de risico-contour. Dat betekent dat de effecten over heel Nijmegen merkbaar kunnen zijn. Dit maakt oplettendheid van bedrijf, overheid en burgers dus beslist nodig. 

- terug naar boven -

 

4.   Veel meldingen over gezondheidsklachten door het milieu

Vanaf 1 januari is het mogelijk op de website van de vereniging Leefmilieu gezondheidsklachten te melden die hun oorzaak hebben in het milieu. Op de site is daarvoor een eenvoudig invulformulier gemaakt waarin de klacht in een paar minuten ingevuld kan worden. Onder het invulformulier is ook ruimte voor een toe­lichting. De klachten komen intussen uit heel Nederland binnen. In totaal op dit moment ruim 130. Veel klachten gaan over Laag Frequent Geluid, dit veroorzaakt veel verschillende gezond­heidsproblemen, onder ander hoofdpijn, slecht slapen en stress. De klachten zijn zichtbaar op de site, maar de persoonlijke gegevens worden natuurlijk niet weergegeven. Op basis van de meldingen maakt Leefmilieu ieder jaar een rapportage die we aan de melders, die dat willen, toesturen, en onder de aandacht brengen van de ministeries die verantwoordelijk zijn voor milieu en gezondheid.

Deze activiteit heeft de vereniging Leefmilieu overgenomen van het Meldpunt Gezondheid en Milieu dat per 1 januari 2012 gestopt is. De eerdere rapportages van dit Meldpunt zijn op de site van Leefmilieu gepubliceerd.

- terug naar boven -

 

5.   Silent snow: film over pesticiden

POP’s (Persistent Organic Pollutants) zijn verboden sinds de Stockholm Conventie, maar worden nog steeds in veel landen geproduceerd en gebruikt. Met oceaanstromen en de wind worden ze naar de poolgebieden vervoerd waar ze zich ophopen in het vet van walvissen en zeehonden, het dieet van de Inuit. Het veroorzaakt er ziektes als kanker en onvruchtbaarheid en recent onderzoek toont aan dat kinderen met hoge concentraties van dit gif in hun bloed een significant lager IQ hebben.

“Het gif hoopt zich op in je lichaam en je geeft het door aan je kinderen door borstvoeding” weet Pipaluk Knudsen-Ostemann, een jonge Groenlandse. Ze wil graag kinderen en het steekt haar dat zij en haar volk vergiftigd worden door deze onafbreekbare pesticiden. In de film Silent Snow gaat ze op zoek naar de achtergronden van wat een wereldwijd ecologisch drama blijkt te zijn.

Ook in Nederland heeft het gebruik van pesticiden ernstige gevolgen voor het milieu en onze gezond­heid. De nieuwste gewasbeschermingsmiddelen zijn vele malen giftiger dan hun voorgangers en zorgen voor een versnelde afbraak van ons ecosysteem. Volgens dr. Jeroen van der Sluijs, verbonden aan de Universiteit Utrecht, is het Nederlandse oppervlaktewater inmiddels zwaar verontreinigd door deze stoffen.

Wil je weten waar de film draait kijk dan op de website http://www.silentsnow.org. Je kunt daar ook de DVD voor 20 euro bestellen.

- terug naar boven -

 

6.   Comité “HET KAN HEUS BETER” kijkt met voldoening terug

Sinds eind negentiger jaren ervaren omwonenden van mengvoederfabriek De Heus in Ravenstein veel hinder van het bedrijf. In 2006 publiceerde de Provincie een Ontwerp Beschikking Milieuvergun­ning. Naar het oordeel van vele omwonenden waren de daarin geformuleerde milieunormen veel te ruim. De Provincie ging echter niet in op de massaal ingediende zienswijzen. Vanuit een groot aantal omwonenden werd het Comité HET KAN HEUS BETER opgericht. Dit Comité diende namens hen een beroepschrift in bij de Raad van State en werd de Beschikking vernietigd. In 2008 en 2010  publiceerde de Provincie opnieuw Milieuvergunningen, en wederom maakte het Comité bezwaar en werd op vele punten door de Raad van State in het gelijk gesteld. Bij de oprichting heeft de vereniging Leefmilieu de groep met raad en daad terzijde gestaan en daarna heeft milieudeskundige Johan Vollenbroek (bestuurslid van Leefmilieu) hen geadviseerd.

Na 5 jaren actief geweest te zijn kijkt het Comité met voldoening terug op het behaalde resultaat. In vergelijking met de Milieuvergunning uit 2006 is de definitieve milieunormstelling aanzienlijk aangescherpt, bijvoorbeeld:

•           een stankreductie van meer dan 60%
•           een halvering van de stofuitstoot 
•           meer aandacht voor de externe veiligheid
•           een verbetering van de handhaafbaarheid.

Het Comité HET KAN HEUS BETER is begin 2007 opgericht en stelde zich ten doel om met deskundige hulp de vergunningverlening aan  het mengvoederbedrijf De Heus aan de Maasdijk te Ravenstein met wettelijke middelen zo gunstig mogelijk te laten uitkomen voor omwonenden. Nu dit doel bereikt is heft het Comité zich op.

 

                                            

- terug naar boven -

7.   Nieuws in het kort

· Provincie Noord Brabant in gebreke gesteld

Op 4 maart heeft de vereniging Leefmilieu bij de provincie Noord Brabant gevraagd om actualisatie en handhaving van de vergunning van de firma Reiling. Op 10 mei hebben wij de provincie Noord Brabant in gebreke gesteld vanwege het uitblijven van besluiten op de beide verzoeken.

· Antwoord van NVWA over handhaving intensieve veehouderij  

Op onze brief van 13 november 2011 aan de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) hebben we op 14 maart een antwoord gekregen. Het blijkt dat de toezicht op de milieuhand­having van de intensieve veehouderij in handen is van de Inspectie Leefomgeving en Transport en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Wel is de NVWA verantwoordelijk voor het  toezicht op het transport en de verwerking van kadavers. Vermoed u een illegaal transport, meld het de NVWA op info@vwa.nl.

· Praten met je omgeving loont voor een bedrijf

De Afvalverbranding Regio Nijmegen (ARN) neemt jaarlijks het initiatief om naar omwonenden en milieu-organisaties verantwoording af te leggen over de milieu­prestaties van het bedrijf en de plannen. Dat doen ze al meer dan tien jaar. Dit jaar ontvangen ze mede daarvoor de MVO-Award van de regio Nijmegen (zie foto). De ARN had onder andere als streepje op de andere genomineerden voor, dat goede contacten onderhouden worden met de omgeving en dat ze het aantal klachten van 350 naar 2 per jaar hadden weten terug te brengen. Overleg loont dus, je weet dan waar de omgeving last van heeft en als je dat weet te vertalen in je bedrijfs­voering, is de omgeving blij, maar uiteindelijk het bedrijf ook.

· Bestemmingsplannen en gezondheidsaspecten

Gemeenten regelen de indeling van hun grondgebied door middel van een bestemmingsplan. Dit document bestaat uit regels met toelichting en een plankaart met daarin de doeleinden, zoals wonen, natuur of industrie. Sinds 1 januari 2010 dienen (nieuwe) bestemmingsplannen digitaal beschikbaar te zijn. U vindt ze op www.ruimtelijkeplannen.nl. Naast regels voor ruimte en milieu kunnen ook  gezondheidsaspecten in een bestemmingsplan worden opgenomen, zoals bestrij­dingsmiddelen (ABRvS 10 januari 2012, 201104310/1), dierziekten (ABRvS 9 maart 2011, 201003645/1) en gezondheidsrisico’s ten aanzien van de magneetveldzone van hoogspannings­masten (ABRvS 25 januari 2012, 201106189/1). Voorwaarde hierbij is wel dat de risico's weten­schappelijk aangetoond zijn.

- terug naar boven -

Onderwerpen: