Home


  Nieuwsbrief Leefmilieu
    Jaargang 10 - nummer 1 - maart 2012

     Ontvang gratis de Nieuwsbrief  

 

Of het nu gaat om bedrijven met gevaarlijke stoffen of geiten met Q-koorts: aan de buitenkant zien die bedrijven er allemaal hetzelfde uit. Het zijn nette loodsen, die op een industrieterrein of tussen de weilanden liggen. Wat zich achter die muren afspeelt, weet je als omwonende niet. Staan er in die loodsen geiten of staan er verpakkingen met 100.000 verschillende gevaarlijke stoffen? Je bent afhan­kelijk van de overheid die moet zorgen voor je veiligheid: door een goede vergunning af te geven en door de vergunning goed te handhaven. Daarbij worden fouten gemaakt: het rampenbestrijdingsplan is niet adequaat, de vergunningverlening is een warboel en de handhavende instantie antwoordt niet op brieven. Allemaal voorbeelden van zaken uit deze Nieuwsbrief. Het is te hopen dat het puur toeval is dat we deze kwesties nu tegen kwamen. We hopen van harte dat deze zaken niet kenmerkend zijn voor het hele niveau. Maar treurigmakend is het natuurlijk wel. Er blijkt ook uit dat de overheid actieve burgers nodig heeft om haar bij de les te houden. De vereniging Leefmilieu zet zich in om die actieve burgers daarbij te helpen: u kunt bij ons uw milieuklachten melden en we organiseren informatiebijeen­komsten. Lang niet iedereen die profijt kan hebben van onze activiteiten weet daarvan, dus willen we u vragen deze Nieuwsbrief te verspreiden naar belangstellenden in uw netwerk.

Inhoud van de Nieuwsbrief

 

1.   Bijeenkomst: Burgeraanpak milieugevaarlijke bedrijven

Bij bedrijven die gevaarlijke stoffen opslaan of gevaarlijke activiteiten uitvoeren hoort een rampen­bestrijdingsplan. Dat plan hoort ervoor te zorgen dat bij een ramp de verantwoordelijke instanties adequaat reageren door de ramp te lijf te gaan, het publiek te informeren en te zorgen dat de milieu-ef­fecten van de ramp binnen de perken blijven. Dit gaat nogal eens mis. Soms heel dramatisch zoals bij Chemie-Pack in Moerdijk. Als omwonende vraag je je af hoe je er zeker van kunt zijn dat alles bij zo’n bedrijf goed geregeld is.

Dirk Zeeman omwonende van het bedrijf TWO Chemical Logistics (TWO) in Nijmegen, vroeg zich dat ook af. TWO is een internationaal bedrijf met een grote vestiging op het Nijmeegse industrieterrein: een hele straat met loodsen: stuk voor stuk vol gevaarlijke stoffen. De specialiteit van TWO is de op- en overslag van gevaarlijke stoffen. Dat overslaan houdt in dat gevaarlijke stoffen uit grote containers worden herverpakt in kleinere hoeveelheden. Het bedrijf is veel groter dan Chemie-Pack in Moerdijk en Dirk Zeeman verwachtte dan ook een goed doordacht en geoefend rampenbestrijdingsplan. Na het rampenplan gelezen te hebben voelde hij zich echter niet gerustgesteld. Omdat Dirk Zeeman ook gemeenteraadslid is van de nabijgelegen gemeente Beuningen, nam hij het initiatief om de gemeente Beuningen er beter naar te laten kijken. Op haar beurt schakelde de gemeente Beuningen gezag­hebbende landelijke experts in zoals Ben Ale, professor Veiligheid en Rampenbestrijding aan de TU-Delft en Henk Jans, als arts-consultant eerder betrokken bij de ramp van Chemie-Pack. De werkgroep bestudeerde het plan en kwam tot de conclusie dat het rampenbestrijdingsplan van TWO tekort schoot. Een bloemlezing uit hun zorgen: ieder scenario van een ramp wordt maar een keer in de negen jaar geoefend; er wordt onvoldoende rekening gehouden met een brand ’s nachts; de mede­werkers zijn maar matig deskundig; van de 12.000m2 heeft maar 450 m2 een sprinklerinstallatie en ga zo maar door. Ook zullen de duizenden mensen, die in de omgeving van TWO wonen, bij een ramp waarschijnlijk tevergeefs de gemeente bellen, want over de communicatie was nog nauwelijks nagedacht.   

In Nederland staan op veel plaatsen bedrijven met gevaarlijke stoffen of gevaarlijke activiteiten. Wij vragen ons af wat je als omwonende eraan kunt doen om te zorgen dat de situatie waarin je woont zo veilig mogelijk is. Wat kunnen we leren van de verhalen van Dirk Zeeman en Henk Jans? We hebben ze daarom allebei uitgenodigd om hun ervaringen te delen zodat we suggesties en aanbevelingen krijgen voor omwonenden. Op de bijeenkomst staan de ervaringen bij Chemie-Pack en TWO centraal, maar iedereen met vragen over een dergelijke situatie is van harte welkom. Wel graag vooraf aan­melden. U ontvangt dan van ons het programma en een routebeschrijving.

Wilt u weten welke risicovolle bedrijven er in uw buurt zijn? Ga dan naar: http://www.risicokaart.nl/

Wanneer     Vrijdag 23 maart  van 15.00 – 17.00 uur
Waar           Titus Brandsma Memorial, Stijn Buysstraat 11,  6521 CJ Nijmegen
Opgave       Stuur een mail aan burgernetwerk@leefmilieu.nl
Toegang      Voor leden gratis, niet-leden betalen 10 euro (voor de onkosten)

- terug naar boven -

 

2.   Ziek of beroerd van het milieu? Meld het ons!

Vanaf 1 januari is de website van de vereniging Leefmilieu vernieuwd: techniek en de vormgeving zijn aangepast. De voornaamste wijziging is de mogelijkheid om via de site gezondheidsklachten te melden die hun oorzaak hebben in het milieu. Op de site is daarvoor een eenvoudig invulformulier gemaakt waarin de klacht in een paar minuten ingevuld kan worden. Onder het invulformulier is ook ruimte voor een toelichting. Hoewel we nog niet veel ruchtbaarheid aan de vernieuwde site gegeven hebben, worden er al regelmatig klachten gemeld en de meeste mensen maken van de gelegenheid gebruik om hun melding uitgebreid toe te lichten. De meeste melders willen teruggebeld worden en uit hun verhalen blijkt, dat ze last hebben van hardnekkige milieuoverlast en al een heel traject hebben afgelegd voordat ze zich bij ons melden.

Op basis van de meldingen maken wij ieder jaar een rapportage die we aan de melders die dat willen toesturen, en onder de aandacht brengen van de ministeries die verantwoordelijk zijn voor milieu en gezondheid.

Wanneer er veel vergelijkbare klachten gemeld worden, zullen wij, als de betrokkenen daar prijs op stellen, een bijeenkomst organiseren. Met de aanwezigen zal dan bekeken worden wat er aan de oorzaak van de klachten gedaan kan worden. Uiteraard worden persoonlijke gegevens niet op de site gepubliceerd.

Iedere melder ontvangt na het melden een bevestiging per mail en het verzoek om deze te beves­tigen. Pas na het bevestigen verschijnt de melding op de site, als driehoekje op de landkaart van Nederland. Als u met de cursor over dat driehoekje gaat, verschijnt de beknopte inhoud van de melding. Iedereen die geen e-mail adres heeft kan de klachten ook met het formulier dat op de site staat opsturen, wij zullen dan zorg dragen voor invullen van de juiste gegevens op de site.

Natuurlijk blijft het belangrijk om milieuklachten ook altijd te melden bij de gemeente of provincie waar u woont, zodat die ook op de hoogte zijn van de milieuoverlast.

Kortom: wordt u beroerd of ziek van luchtvervuiling, geluid, stank of wat dan ook,

meld het ons op: http://www.leefmilieu.nl/klachtmelden

- terug naar boven -

 

3.   Vergunning afvalbedrijf Reiling legt onuitvoerbare regelgeving bloot

Vanwege de overlast die het afvalverwerkende bedrijf Reiling in Sterksel de afgelopen jaren heeft veroorzaakt, besloot de vereniging Leefmilieu bij de nieuwe ontwerpmilieuvergunning zienswijzen in te dienen. Johan Vollenbroek heeft alle bij de vergunning horende stukken samen met enkele omwonenden op een rijtje proberen te krijgen en dat was om te beginnen al een enorme klus. Het dossier was een zoekplaatje en er bleken allerlei belangrijke stukken, bijvoorbeeld over de MER, niet beschikbaar te zijn. Ook werd het gaandeweg steeds onduidelijker welke bouwwerken er nu eigenlijk op het terrein, dat 22 ha groot is, zouden moeten staan. Of het nu onze vragen waren, of het strafrech­telijke onderzoek dat ook nog tegen dit bedrijf loopt vanwege eerdere arbeidsongevallen, feit was dat de provincie Noord Brabant op 1 maart een diepgaand onderzoek aankondigde naar de precieze situatie van de milieuvergunning, vooral in verband met het ontbreken van bouwvergunningen. Daarbij constateerde de provincie dat de situatie bij Reiling geen uitzondering is. Overheden blijken niet structureel bij elkaar te checken of alle andere noodzakelijke vergunningen aanwezig zijn. Dit probleem speelt niet alleen in Brabant, maar in heel Nederland. Gedeputeerde Van den Hout van de provincie Noord-Brabant heeft verantwoordelijk staatssecretaris Atsma hiervan op de hoogte gesteld. Ook gaat Brabant de andere provincies en de gemeenten in Brabant informeren over dit in de praktijk moeilijk uitvoerbare onderdeel van de wetgeving.

Los van deze kwestie was er echter veel mis met de ontwerpvergunning van het bedrijf Reiling in Sterksel. Wij denken dan ook dat dit hele proces door de provincie Noord- Brabant opnieuw gedaan moet worden. Onze zienswijzen vindt u op de website bij: www.leefmilieu.nl/reiling. Daar staan ook de verwijzingen naar de persberichten van de provincie Noord-Brabant.

- terug naar boven -

 

4.   Milieuoverlast bestrijden met behulp van handhaving is Zwitsers uurwerk

Marcel Middelkamp (Middelkamp Milieu en Advies) beschrijft het bewerkstelligen van handhaving door burgers als een Zwitsers uurwerk: elk stukje moet nauwkeurig, op de juiste plek in de goede volgorde geplaatst worden om het radarwerk effectief te laten draaien. Hij lichtte dit toe aan de twintig enthou­siaste deelnemers, die op 19 november 2011 naar Nijmegen waren gekomen voor de eerste bijeen­komst van de Burgernetwerkacademie.

Het begint met een gedegen verzoek tot handhaving, waarin de situatie met de soort overtreding kort en eenvoudig beschreven wordt. Geef aan dat je belanghebbend bent: je ruikt/hoort/ziet de overlast. Het is zeer aan te raden hierbij ook foto’s te maken en toe te voegen. Na deze stap volgt een traject met verschillende stappen (beslissing op verzoek, beroep aantekenen, etc). Belangrijk in dit traject is dat je secuur de termijnen aanhoudt die de wet voorschrijft, bewijsmateriaal blijft verzamelen (bijhouden dagboekje, foto’s maken) en je niet laat afleiden door opmerkingen/toezeggingen vanuit bedrijf of bevoegd gezag. Kortom, zie het als het in elkaar zetten van een Zwitsers uurwerk.

Veel gehoorde vraag vanuit de deelnemers was hoe je te werk gaat als je wilt dat de overlast meteen stopt, omdat het afwachten van een normaal verzoek tot handhaving ‘mosterd na de maaltijd’ is. Voor deze situaties waarin er meteen opgetreden moet worden, bestaat de voorlopige voorziening. Deze voorlopige voorziening wordt aangevraagd naast het verzoek tot handhaving. Er moet hiervoor sprake van spoed zijn, dit moet dus duidelijk beschreven worden.

De middag was eigenlijk te kort om alles uitvoerig te kunnen bespreken, maar de deelnemers gingen tevreden naar huis. En nog een laatste tip van Marcel: ‘word zelf niet de complete deskundige, maar vraag hulp bij deskundigen om je heen’.

- terug naar boven -

 

5.   Bijeenkomst 23 november 2011: Stop de Stank in Deurne

170 inwoners van Deurne waren op 23 november 2011 naar de informatie-bijeenkomst gekomen over ‘Volksgezondheid en Intensieve Veehouderij’, georganiseerd door de vereniging Stop de Stank Deurne. Deze groep die net een jaar bestaat, heeft al op allerlei manieren van zich doen spreken met acties gericht op de lokale politiek. Het symbool dat ze daarbij gebruiken is heel toepasselijk de was­knijper en, niet verbazend, het probleem waar ze aandacht voor vragen is de stank. Deurne wordt omgegeven door het grootste Nederlandse LOG (landbouw­ontwikkelingsgebied), dat Deurne als een hoefijzer omklemd en dat 1500 hectare (3000 voetbalvelden) groot is.

Op de bijeenkomst op 23 november waren een huisarts, dierenarts, GGD-er, wethouder en vertegen­woordiger van de (varkens)boeren uitgenodigd om kort op een rijtje te zetten hoe ze tegen de zaak aankijken. De discussieleiding was in handen van Marga Jacobs, voorzitter van Leefmilieu. De sprekers hielden verhalen die varieerden van niets aan de hand, we doen al heel veel van Henk Raaymakers (ZLTO), die de boeren vertegenwoordigde,  tot een stevig verhaal van Loes Geelen van de GGD die wees op alle risico’s voor de volksgezondheid. De aanwezigen waren voornamelijk burgers en een groep boeren die zich schaarden achter hun ZLTO-voorman. De spanningen in de zaal liepen soms hoog op. Veel burgers voelden zich door de politiek, op de bijeenkomst vertegenwoordigd door wethouder Ragetli, in de steek gelaten, vooral omdat er steeds meer bedrijven bij komen. De komst van een nieuw bedrijf van 15.000 varkens plus een mestfabriek wordt voorbereid. Een vrouw deed een harts­tochtelijk verzoek aan de artsen om haar te vertellen hoe ze haar kinderen kon beschermen tegen de gezondheidsrisico’s van de intensieve veehouderij, moest ze luchtfilters aanschaffen of gaan verhuizen? Op deze heldere vraag kwam echter geen helder antwoord.

De activiteiten van Stop de Stank Deurne zijn te volgen zijn via de site: www.stopdestank.nl/

 

Van Links naar rechts op de foto:  

 

Jasper Ragetli (wethouder),

Marga Jacobs (discussieleider),

Henk Raaymakers (ZLTO),

Jan Flameling (dierenarts),

Jan Hoevenaars (huisarts).

Loes Geelen (GGD).

 

- terug naar boven -

 

6.   Laag Frequent Geluid (LFG): ‘Hoor of voel jij dat ook?’

Misschien nu nog niet. Maar het aantal mensen dat gevoelig raakt voor LFG (gebrom of trillingen) is nu al meer dan 2,5 % van de Nederlandse Bevolking. Van Zuid Limburg, Rotterdam-Rijnmond, Gelderland tot helemaal in Groningen. Laag frequente geluidsgolven laten zich niet tegenhouden door glas of steen en reizen tot ongeveer 30 kilometer ver. Onderweg, via lucht of bodem kunnen woningen door lage geluidsfrequenties gaan resoneren (=meetrillen).

Stel je dat eens voor. Je woonruimte wordt tot één grote klankkast. Niet zo vreemd dat LFG het dagelijkse leven flink ontwricht en gezondheidsschade oplevert. Van hoofdpijn, druk op je trommel­vliezen, duizeligheid en hartritmestoornissen. Of slapeloze nachten. Jaar in, jaar uit. Toch negeren de Gezondheidsraad en het ministerie van Infrastructuur & Milieu de LFG-klachten: het is ‘een individueel, psychologisch probleem’ of ‘oorsuizen’. Zelfs in de wetgeving ontbreken de LFG- grenswaarden. Talrijke LFG bronnen als generatoren of transformatoren kunnen daardoor hun nare effecten ongehinderd blijven verspreiden.

Mensen die LFG horen óf voelen geven een belangrijk signaal af: de grenzen van een gezond leef­klimaat zijn ruimschoots overschreden. Kortom, het is de hoogste tijd om die laag frequente bronnen op te sporen en te stoppen. Dat kan via metingen en LFG grenswaarden. De knop moet gewoon om. Zo simpel is het. De belangengroep Laag Frequent Geluid komt op voor iedereen die iets aan het probleem wil doen: www.laagfrequentgeluid.nl

- terug naar boven -

 

7.   Door vuurwerk enorme fijn stof piek.

Nijmegen heeft al een aantal jaren een meetnet luchtkwaliteit. Actuele waarden zijn te zien op de website www.westenweurt.nl. Een blik op de grafiek van oudejaarsnacht geeft een akelig gevoel. Leefmilieu hamert al jaren op gedegen vergunningen, waarbij de emissies van onder andere fijn stof zo ver mogelijk gereduceerd worden. Bedrijven moeten hiervoor inves­teren. Ook bij ruimtelijke ordening verwachten de burgers voldoende maatregelen zodat de luchtkwaliteit niet verslechtert. Wrang is het dan om te zien dat door het vuurwerk de fijn stof waarden ongeveer de grafiek ontstijgen, de hoogste piek op de Graafseweg is bijna 10x hoger dan de norm voor de jaar­gemiddelde concentratie. Op dit effect van het vuurwerk wordt maar weinig gewezen, een waarschuwing over de verslechtering van de luchtkwaliteit rond de jaarwisseling zou best mogen. Het is wel mooi en spannend, maar beslist niet gezond om buiten naar vuurwerk te kijken.

- terug naar boven -

 

8.   Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit antwoordt niet op brief

Leefmilieu heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op 30 november 2011 een brief geschreven over de handhaving van de intensieve veehouderij. Leefmilieu krijgt namelijk veel signalen van bewonersgroepen dat die handhaving tekort schiet. We hebben onze brief gericht aan de Inspecteur Generaal C.W.J. Schreuders, maar tot op heden hebben we nog geen antwoord ontvangen, niet eens een ontvangstbevestiging! Na mailen en telefoneren kregen we uiteindelijk wel iemand te pakken die ons kon vertellen dat de brief binnen was, maar niet wie hem behandelde: dat ict-systeem werkte namelijk op dat moment niet. De behandelaar zou het echter laten weten als het systeem weer in de lucht was. Dat gesprek had in januari plaats. Intussen hebben we over deze gang van zaken een klacht ingediend en hiervan hebben we intussen een ontvangstbevestiging gehad. We houden u op de hoogte.

Wilt u weten wat we in onze brief vragen, kijk dan op www.leefmilieu.nl/leefbaar-buitengebied.

Meer over de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit op: http://www.vwa.nl/

- terug naar boven -

 

9.   Nota legt de lat voor naleving dierenwelzijn niet hoog

Uit de nota "Dierenwelzijn en Diergezondheid" van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie blijkt dat de huidige wetgeving soms onbewust, maar ook dikwijls bewust overtreden wordt. Uit een nalevingonderzoek over 2009 van de NVWA blijkt dat de naleving in verschillende sectoren (kalveren, varkens, legkippen, honden en transport) sterk verbeterd kan worden. In een viertal onderzochte sectoren was de naleving in 2009 als volgt: 89% in de kalverensector, 64% in de legkippensector, 55% in de varkenssector en 58% bij de bedrijfsmatig gehouden honden. Dit kabinet wil dat regels beter worden nageleefd, vooral op die onderwerpen die de meeste impact hebben op het dierenwelzijn en diergezondheid. Elke sector moet een naleefniveau van ten minste 80% hebben (citaat blz. 11 van het rapport). Dit betekent dat in 20% van de gevallen de wet­geving dus ook op den duur niet nageleefd hoeft te worden. Dat is dus voor de toekomst in 1 op de 5 gevallen, waarnaar niet eens gestreefd wordt. Om hoeveel dieren zou dat gaan? En hoeveel mensen zouden daar last van hebben? De nota is te vinden op www.leefmilieu.nl/leefbaar-buitengebied.

- terug naar boven -

 

10.   Nieuws in het kort

 • ·Vrachtverkeer veroorzaakt laag frequent geluid
  Inwoners van de wijk Nesselande in Rotterdam ondervinden al jaren over­last door laagfrequent geluid: een bromtoon die er soms wel en soms niet is. In opdracht van DCMR is jarenlang gedetailleerd onderzoek gedaan en de oorzaak is waarschijnlijk te vinden in het zware vrachtverkeer van de nabij­gelegen drukke A 20. Het grondig uitgevoerde onderzoek is uniek in zijn soort. Het rapport is te vinden op: www.leefmilieu.nl/lfg.
 • ·Actiecomité A50Ewijk blij met schermen langs A50
  Het Actiecomité A50Ewijk is in december 2011 via een persbericht van Rijkswaterstaat geïnformeerd, dat de Minister van Infrastructuur & Milieu besloten heeft, de geluidsschermen in 2012 te plaatsen. Ondanks eerdere toezeggingen heeft hier jarenlang onzekerheid over bestaan. Het Actiecomité A50Ewijk, vindt de geluidsschermen een minimale maatregel, maar is wel blij dat er toch eindelijk toe besloten is en hoopt dat het een eerste stap is om de geluidskwaliteit en luchtkwaliteit rond de weg te verbeteren.
 • ·Verzet tegen 130 km  
  De gemeente Nijmegen verzet zich samen met de bewonersgroepen in Nijmegen tegen de verhoging van de maximumsnelheid op de A73 naar 130 km per uur. Zij willen de natuurgebieden en de woonwijken vrijwaren van onnodige geluidsoverlast en milieuverontreiniging.

   

 • ·Succes in Leiderdorp
  Er zou een nieuwe school in Leiderdorp komen langs de A4. Wel, die komt daar niet meer. Hij wordt op dit moment gebouwd op de Kastanjelaan in het oude dorpsmidden van Leiderdorp, in plaats van langs de snelweg. Bij de juridische procedures bleken vooral de onjuistheden rond geluid doorslaggevend. Ook de wisseling van de wacht binnen het gemeentebestuur in 2010,  CDA en PvdA, hielp enorm. De bewonersvereniging “Weg van de Snelweg” heft zich op, hun doel, geen school bij de snelweg, is immers bereikt.

   

 • ·17 maart manifestatie tegen megastallen in Amsterdam.
  Ga naar de website http://wezijnhetmegazat.nl/ voor meer informatie.

- terug naar boven -

Onderwerpen: