Home

 

TWO Chemical Logistics is gespecialiseerd in de op- en overslag van gevaarlijke stoffen. Dat overslaan houdt in dat gevaarlijke stoffen uit grote containers worden herverpakt in kleinere hoeveelheden. Het is een internationaal bedrijf met een grote vestiging op het Nijmeegse industrieterrein: een hele straat met grote loodsen.

NB: Op 1-2-2014 is de naam van het bedrijf gewijzigd in  "Broekman Logistics Nijmegen B.V."

De website van het bedrijf is: www.broekmanlogisticsnijmegen.nl/

 


In beroep tegen rampbestijdingsplan TWO

De vereniging Leefmilieu is samen met de Gelderse Natuur- en Milieufederatie in beroep gegaan tegen het rampbestrijdingsplan van TWO Chemical Logistics. Het bedrijf TWO is gevestigd in Nijmegen, dicht tegen de bebouwing van Weurt  (500 m) en Nijmegen (1200 m). TWO is een distributiecentrum voor verpakte gevaarlijke chemicaliën. Het bedrijf mag maximaal 11.200 ton chemische stoffen in haar magazijnen opslaan. Na uitvoerige bestudering bleven er zorgen over het rampbestrijdingsplan. Zo is het bijvoorbeeld, bij een nachtelijke brand, bij stabiel weer, mogelijk dat de rookpluim op een woonwijk neerdaalt. Schuilen heeft dan geen zin omdat de rook binnen ongeveer 4 uur de woning is binnengedrongen. Het rampbestrijdingsplan voorziet niet in die situatie.
Maar waarschijnlijk zal het bij het beroep, zoals de laatste jaren wel vaker, niet gaan over de inhoud van het plan. De eerste vraag die beantwoord moet worden is: “Is er wel een beroep mogelijk tegen het plan?” De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid die het plan heeft vastgesteld, vindt van niet. Wij vinden van wel. En we hopen natuurlijk dat we hierover van de rechter gelijk krijgen, want anders kan geen enkele groep in Nederland beroep instellen tegen de rampbestrijdingsplannen in hun regio.

Klik hier om het beroep te bekijken.

- terug naar boven -
 

Op Nijmeegs industrieterrein kunnen er nog wel riskante bedrijven bij

Juli 2012. Op het grootste industrieterrein van Nijmegen, bij het Maas-Waal kanaal, staan twee bedrijven met opslag van gevaarlijke- en brandbare stoffen. Voor één van die bedrijven, TWO Chemical Logistics, heeft de veiligheidsregio recent een rampbestrijdingsplan gemaakt. Uit dit plan bleek dat heel Nijmegen, in het ergste geval, getroffen kan worden door een ramp bij dit bedrijf. Omdat volgens Leefmilieu het rampbestrijdingsplan nogal wat fouten en onduidelijkheden bevat zijn door Leefmilieu zienswijzen ingediend op 26 juni 2012. Tijdens die procedure werd duidelijk dat de gemeente Nijmegen intussen ook nog een ander relevant stuk gepubliceerd had namelijk haar beleidsvisie “Externe Veiligheid Nijmegen”. In deze visie kiest de gemeente Nijmegen ervoor om nog meer risicovolle bedrijven toe te staan op het industrieterrein bij het Maas-Waalkanaal. Wij vonden dit een onaanvaardbare stapeling van risico’s, die ook nog eens aanleiding kan geven voor domino-effecten. Kortom: qua risico’s is met de twee grote risicovolle bedrijven, de maat wel vol.

Bekijk hier beide plannen en onze zienswijze tegen deze plannen:

- Het concept-Rampenbestijdingsplan van TWO.
- Zienswijze Leefmilieu mbt dit concept-Rampbestrijdingsplan TWO

- Beleidsvisie externe veiligheid Nijmegen
- Zienswijze Leefmilieu mbt tot deze Beleidsvisie externe veiligheid Nijmegen

Mocht u expertise hebben op deze gebieden, aarzel dan niet contact met ons op te nemen, want deze procedures hebben vast nog een vervolg en dan kunnen wij uw kennis goed gebruiken.

- terug naar boven -
 

11 juni 2012 toelichting rampenbestrijdingsplan TWO door veiligheidsregio

De veiligheidsregio organiseerde op 11 juni 2012 een inhoudelijke bespreking van het concept-rampenbestrijdingsplan van TWO Chemical Logistics. TWO is gevestigd op het Nijmeegse industrieterrein en bestaat uit een flinke straat met hallen waarin gevaarlijke stoffen worden op- en overgeslagen. Op 11 juni ging het niet over de vraag of het bedrijf op deze locatie moet zitten, maar over de manier waarop bij een ramp de hulpdiensten moeten reageren bij een brand van een (groot) deel van het bedrijf. Tot 28 juni kon iedereen zienswijzen indienen.

Verder informatie:
- Het concept-rampenbestijdingsplan.
- Een eerdere presentatie hierover van Marcel Meeuse
- De uitnodigingsbrief

- terug naar boven  -

 

23 mei 2012 Inspraak leefmilieu rampenbestrijdingsplan TWO

Mede namens Leefmilieu heeft Johan Vollenbroek op 23 mei 2012 voor gemeenteraadsleden van Nijmegen de situatie van vergunning en rampenbestrijdingsplan van TWO toegelicht. TWO Chemical Logistics mag 11.220 ton gevaarlijke stoffen opslaan. Volgens de risicocontour van het rampenbestrijdingsplan kan bij een ramp vrijwel heel Nijmegen getroffen worden. Maar de huidige vergunning is verouderd en ons inziens moet en kan dat risico met inzet van bedrijf en gemeente verminderd worden.
Binnenkort is er een hoorzitting over het rampenbestrijdingsplan, wilt u daarvan op de hoogte gehouden worden, meld u dan aan bij burgernetwerk@leefmilieu.nl.

Lees hier in 15 punten de inspraak van Johan Vollenbroek.

- terug naar boven  -

 

23 maart 2012 Bijeenkomst Leefmilieu leidt tot bedrijfsbezoek TWO

Op 23 maart organiseerde Leefmilieu een bijeenkomst over TWO Chemical Logistics. TWO is een groot bedrijf op het gebied van de op- en overslag van gevaarlijke stoffen in Nijmegen. Het is voor enkele grote chemische bedrijven het Europese logistieke knooppunt. Op deze bijeenkomst van 23 maart spraken Dirk Zeeman, omwonende, en Henk Jans, deskundige, over het rampenbestrijdingsplan van TWO. Daarover waren veel vragen en zorgen. De directeur van TWO was ook naar de bijeenkomst gekomen. Hij nodigde de aanwezigen ter plekke uit voor een bezoek aan het bedrijf. Al op 5 april vond dit bezoek plaats. De aanwezigen werden geïnformeerd en kregen een rondleiding door het bedrijf. Daarbij werd bijvoorbeeld duidelijk dat de grote silo’s op de foto (rechts) niet vol zitten met chemicaliën, maar met water om direct te kunnen blussen. Toen de aanwezigen na tienen het bedrijf verlieten waren niet alle vragen beant­woord, maar de communicatie met het bedrijf was duidelijk verbeterd. Afgesproken is dat zodra het rampenbestrijdings­plan door de veiligheidsregio gepubliceerd wordt, dit met de belangstellenden besproken zal worden. Het bleek ook het eerste plan te zijn dat de nog niet zo lang gelden opgerichte veiligheidsregio gemaakt had. Het is dus de moeite waard, deze plannen eens kritisch te bekijken als er een bedrijf met gevaarlijke stoffen bij je in de buurt is. In het geval van TWO valt bij een echt grote ramp heel Nijmegen binnen de risico-contour. Dat betekent dat de effecten over heel Nijmegen merkbaar kunnen zijn. Dit maakt oplettendheid van bedrijf, overheid en burgers dus beslist nodig. 

- terug naar boven  -

 

23-03-2012: Bijeenkomst: Burgeraanpak milieugevaarlijke bedrijven

Bij bedrijven die gevaarlijke stoffen opslaan of gevaarlijke activiteiten uitvoeren hoort een rampen­bestrijdingsplan. Dat plan hoort ervoor te zorgen dat bij een ramp de verantwoordelijke instanties adequaat reageren door de ramp te lijf te gaan, het publiek te informeren en te zorgen dat de milieu-ef­fecten van de ramp binnen de perken blijven. Dit gaat nogal eens mis. Soms heel dramatisch zoals bij Chemie-Pack in Moerdijk. Als omwonende vraag je je af hoe je er zeker van kunt zijn dat alles bij zo’n bedrijf goed geregeld is.

Dirk Zeeman omwonende van het bedrijf TWO Chemical Logistics (TWO) in Nijmegen, vroeg zich dat ook af. TWO is een internationaal bedrijf met een grote vestiging op het Nijmeegse industrieterrein: een hele straat met loodsen: stuk voor stuk vol gevaarlijke stoffen. De specialiteit van TWO is de op- en overslag van gevaarlijke stoffen. Dat overslaan houdt in dat gevaarlijke stoffen uit grote containers worden herverpakt in kleinere hoeveelheden. Het bedrijf is veel groter dan Chemie-Pack in Moerdijk en Dirk Zeeman verwachtte dan ook een goed doordacht en geoefend rampenbestrijdingsplan. Na het rampenplan gelezen te hebben voelde hij zich echter niet gerustgesteld. Omdat Dirk Zeeman ook gemeenteraadslid is van de nabijgelegen gemeente Beuningen, nam hij het initiatief om de gemeente Beuningen er beter naar te laten kijken. Op haar beurt schakelde de gemeente Beuningen gezag­hebbende landelijke experts in zoals Ben Ale, professor Veiligheid en Rampenbestrijding aan de TU-Delft en Henk Jans, als arts-consultant eerder betrokken bij de ramp van Chemie-Pack. De werkgroep bestudeerde het plan en kwam tot de conclusie dat het rampenbestrijdingsplan van TWO tekort schoot. Een bloemlezing uit hun zorgen: ieder scenario van een ramp wordt maar een keer in de negen jaar geoefend; er wordt onvoldoende rekening gehouden met een brand ’s nachts; de mede­werkers zijn maar matig deskundig; van de 12.000m2 heeft maar 450 m2 een sprinklerinstallatie en ga zo maar door. Ook zullen de duizenden mensen, die in de omgeving van TWO wonen, bij een ramp waarschijnlijk tevergeefs de gemeente bellen, want over de communicatie was nog nauwelijks nagedacht.   

In Nederland staan op veel plaatsen bedrijven met gevaarlijke stoffen of gevaarlijke activiteiten. Wij vragen ons af wat je als omwonende eraan kunt doen om te zorgen dat de situatie waarin je woont zo veilig mogelijk is.

Om te leren van de verhalen van Dirk Zeeman en Henk Jans organiseerde Leefmilieu 23 maart 2012 een bijeenkomst "Burgeraanpak milieugevaarlijke bedrijven".

Op 10 maart 2012 plaatste de Gelderlander de ingezonden brief van Leefmilieu over TWO en de bijeenkomst die Leefmilieu hierover organiseerde.
Bekijk hier de ingezonden brief van Leefmilieu van 10-03-2012.

Lees hier het verslag van de Bijeenkomst van 23-03-2012:
Burgeraanpak milieugevaarlijke bedrijven.

Wilt u weten welke risicovolle bedrijven er in uw buurt zijn?
Ga dan naar: http://www.risicokaart.nl/

- terug naar boven  -

 

19 maart 2012: Minister Opstelten beantwoordt Kamervragen over veiligheid rampenplan TWO

Naar aanleiding van de berichtgeving dat het rampenplan van TWO Chemical Logistics niet deugt, heeft een aantal leden van de Tweede Kamer hierover vragen gesteld. Minister Opstelten van Veiligiheid en Justitie benatwoordde deze vragen op 19 maart 2012.

Lees hier de vragen en de antwoorden van de minister.

- terug naar boven  -

 

Rampenbestrijdingsplan TWO schiet te kort

7 februari 2012. TWO Chemical Logistics is een heel groot bedrijf voor de op- en overslag van gevaarlijke stoffen te Nijmegen.
Bij een dergelijk bedrijf is een klein incident voldoende om tot grote risico's voor de omgeving te leiden. De gemeente Beuningen heeft daarom het initiatief genomen om het rampenbestrijdingsplan door deskundigen te laten beoordelen. Hieruit bleek dat het rampenbestrijdingsplan tekort schiet: er zijn nog veel aanpassingen nodig.
Klik hieronder om het B&W-besluit van de gemeente Beuningen, de brief aan de Veiligheidsregio en het verslag van de Deskundigenwerkgroep te bekijken.


Besluit van B&W van de gemeente Beuningen.

- terug naar boven  -

Onderwerpen: