Home | vergunningen en beleid | recente en oude zaken | Reiling Sterksel

Reiling is een afvalverwerkend bedrijf van 22 hectare groot, gelegen in de gemeente Heeze -Leende ten zuiden van Eindhoven. Reiling is onderdeel van de Driessen Group uit Vlierden. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen een vergunning om 1,1 miljoen ton afval per jaar te verwerken, gekoppeld aan 1.100 rijbewegingen per dag. Onder de paraplu van de milieuvergunningen zijn nog enkele tientallen bedrijven op het terrein actief.

Tegen het bedrijf lopen jarenlange procedures van de omwonenden vanwege gezondheidsklachten en overlast. We zijn heel blij dat Johan Vollenbroek van MOB de vereniging Leefmilieu vertegenwoordigt in deze zaak.

Site van het bedrijf: http://www.reilingsterksel.nl/

Site van Eindhovensdagblad met nieuws over Reiling: http://www.ed.nl/regio/eindhovenregio/reiling/

 

Reiling krijgt boete opgelegd van 339.000 euro

Op 10 november 2015 vroeg de officier van justitie om de firma Reiling/Dreissen vanwege illegale waterlozingen in 2013 een boete op te leggen van 463.000 euro. Twee weken later heeft de rechter uitgesproken dat het bedrijf een boete moet betalen van 339.000 euro. De rechtbank achtte bewezen dat het bedrijf tussen februari en september 2013 zeker 200 keer in de fout is gegaan. Een undercover actie, waarbij camera's en een gsm-tracker werden geplaatst, zou dit aan het licht hebben gebracht.

terug naar boven -

Toename doorzet mest van 260.000 ton per jaar zonder vergunning

2 november 2015. Reiling/Driessen, het bedrijf, waarvan bekend is dat het moeite heeft om zich aan milieuwetten te houden, mag van de provincie Noord-Brabant nog veel meer mest gaan verwerken. Per jaar mag er 90.000 ton meer in de vergister verwerkt worden, daarvoor is een vergunning verleend. Nu zou je verwachten dat, na alles wat er in Heeze-Leende gebeurd is, het bedrijf een vergunning krijgt die waarborgt dat het bedrijf zich aan de regels houdt. En dat er een vergunning komt, die de kwaliteit van het milieu voor de omwonenden veilig stelt.  Dit is echter niet het geval. Er is geen MER gemaakt (Milieu-effectrapportage) en er is niet getoetst of de aanvraag wel past binnen de geurnormen van 2006. Sterker nog er wordt een soort salamitechniek toegepast: de uitbreidingen zijn in stukken gehakt en worden ten dele via een melding geregeld. Zo’n melding kan alleen als een wijziging “milieu-neutraal” is, dus geen gevolgen heeft voor het milieu.  Zo veronderstelt de provincie Noord-Brabant dat een toename van de doorzet van mest met 260.000 ton per jaar geen gevolgen heeft voor het milieu en dat er alleen een melding nodig is.  Volgens ons kan het niet en MOB heeft dan ook mede namens ons bezwaar gemaakt. Er is nog wel een klein positief punt: ook de gemeente Heeze-Leende vindt dat het zo niet kan en komt, voor het eerst, op voor de belangen van haar inwoners door bezwaar te maken.

Bekijk hier het bezwaar tegen uitbreiding mestverwerking Reilig Sterksel.

terug naar boven -

Afvalbedrijf Reiling in Heeze-Leende is gekocht door Marisgroep

Het afvalbedrijf Reiling is gekocht door de Marisgroep. Het Eindhovens Dagblad kwam in april met dat nieuws. De Deurnse Driessen Groep wilde van het afvalbedrijf Reiling bedrijf af. De Driessen Groep is in april nog in hoger beroep gegaan over de eerdere veroordeling voor dood door schuld, waarbij 3 mensen omkwamen en ze veroordeeld werden tot 150.000 euro (!) boete.
Vereniging Leefmilieu was samen met omwonenden in verschillende juridische procedures actief om de milieuoverlast van afvalbedrijf Reiling te verminderen. De meest recente procedure was ons verzoek om de vergunning te actualiseren met betrekking tot de compostering in de open lucht. Omdat de nieuwe plannen  van de Marisgroep uitgaan van overdekte compostering zijn we hierover niet in beroep gegaan bij de Raad van State. Tegen de tijd dat we bij de rechter zouden staan, zou die rechter immers oordelen dat we geen belang meer hadden, vanwege die nieuwe plannen.
We hopen van harte dat de nieuwe eigenaars hun ambities om groen te werken en transparant te zijn, zullen waarmaken. Maar aangezien “vertrouwen te paard weggaat, en te voet terugkomt” wachten we eerst af: de herinnering aan veel stankoverlast, watervervuiling en drie doden wis je immers niet zomaar uit.  

terug naar boven -

Reiling onderwerp van grootschalig undercover onderzoek

5 maart 2015. Camera’s bij de wasstraat en gps-tracker op de gierkar. In 2013 is Reiling onderwerp geweest van een grootschalige undercover operatie. Dit onderzoek is uitgevoerd door het Functioneel Parket. Het Functioneel Parket is een specialistisch, landelijk opererend onderdeel van het Openbaar Ministerie, dat zich toelegt op de bestrijding van complexe fraude en milieucriminaliteit. Uit de zaak die op 5 maart bij de rechter kwam bleek het doel van dit Functioneel Parket te zijn om het geld dat met illegaal handelen verkregen was af te pakken: justitie vordert 463.000 euro. Het gaat (wederom) om het illegaal lozen van afvalwater.

terug naar boven -

Brabant: “wij hebben geen beleid voor actualisatie vergunningen”

23 februari 2015. De omwonenden van de firma Reiling hebben veel overlast door stank en allerlei stoffen in de lucht afkomstig van de compostering. Het is daarom belangrijk dat dit proces zich niet meer in de open lucht afspeelt. Volgens ons is het BBT (Best Bestaande Techniek) om het composteringsproces te overkappen. We hebben daarom de provincie Brabant gevraagd om de vergunning te actualiseren, dat hebben we gedaan door een actualisatieverzoek in te dienen. De provincie Brabant wees ons verzoek af en op 23 februari werd ons bezwaar behandeld in de bezwarencommissie. Behalve het bedrijf was daar ook de provincie vertegenwoordigd. Naar aanleiding van de vragen van commissieleden gaf de provincie, bij monde van de heer van Veldhoven, tot twee keer toe aan dat de provincie Brabant geen beleid voor actualisatie heeft. Niet voor Reiling, maar ook niet voor andere bedrijven. Wij vinden dat vreemd en we zijn dan ook benieuwd wat de bezwarencommissie hiervan gaat vinden.

terug naar boven -

Raad van State vernietigd uitspraak rechtbank

14 januari 2015. De Raad van State heeft uitspraak gedaan over het beroep dat Reiling had aangespannen tegen de uitspraak van de rechtbank Den Bosch. De Raad van State stelde Reiling in het gelijk. Vanuit Leefmilieu willen we graag dat de vergunning van Reiling geactualiseerd wordt. Zo composteert het bedrijf bijvoorbeeld nog steeds in de open lucht. Maar de Raad van State stelde dat een dergelijke actualisatie los gezien moet worden van de verplichting om een revisievergunning te verlenen. De Raad van State stelde letterlijk in haar uitspraak: “Het bevoegde gezag is daartoe immers, los van enige aanvraag om vergunning, ingevolge artikel 2.30 in samenhang met artikel 2.31, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wabo bevoegd.

Bekijk hier de uitspraak van de Raad van State

terug naar boven -

Reiling dient klacht in tegen negatieve bewoordingen van journalist

Oktober 2014. De firma Reiling investeert fors in juridische procedures. Dit keer op een nieuwe manier namelijk door een klacht in te dienen bij de Raad van de Journalistiek tegen een journalist van het Eindhovens Dagblad, de heer Dohmen. Reiling stelde volgens een citaat uit de uitspraak: “Volgens klaagster [Reiling] is een subjectieve kleuring gebruikelijk voor een analyse, maar door de gekozen negatieve en suggestieve bewoordingen wordt een volstrekt onnodig negatief beeld van haar geschetst.” De klacht werd echter door de Raad van de Journalistiek afgewezen. Er werd gesteld: “De Raad stelt vast dat de berichtgeving over klaagster een analyse betreft, die voornamelijk de persoonlijke opvatting van Dohmen en de mening van de geraadpleegde deskundige bevat. Dit is voor de gemiddelde lezer ook voldoende duidelijk. In het artikel is op een journalistiek aanvaardbare wijze onderscheid gemaakt tussen feiten en meningen.”

Bekijk hier de hele uitspraak op de website van de Raad voor de Journalistiek

terug naar boven -

Boete voor Reiling voor lozen vervuild water

23 juli 2014. De rechtbank Oost-Brabant heeft de firma Reiling veroordeeld voor het met een pijp lozen van afvalwater op een sloot en omdat ze verder niets heeft gedaan om de vervuiling te voorkomen. Het bedrijf moet daarvoor een geldboete betalen van 40.000 euro, waarvan 20.000 euro voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. 

Bekijk hier de uitspraak van de rechter

terug naar boven -

Rechtbank vernietigt vergunning Reiling en Raad van State schorst

Op 8 april 2014 heeft de rechtbank Oost-Brabant de uitbreiding van de milieuvergunning voor de firma Reiling in Sterksel vernietigd. Deze vergunning was eind 2012 door de Provincie Brabant afgegeven, maar omwonenden en Leefmilieu hadden tegen deze vergunning beroep ingesteld bij de rechtbank.
De belangrijkste redenen voor rechtbank om de vergunning te vernietigen waren:
- Ontbreken van een adequate niet-technische samenvatting
- MER-beoordeling deugt niet: er is meer vergund dan in de MER-beoordeling aangegeven.
- Bestaande inrichting is niet op BBT (Best Beschikbare Technieken) getoetst.
Intussen is deze uitspraak door de firma Reiling aangevochten en is de uitspraak door de Raad van State geschorst. Het bedrijf voerde bij de schorsing aan dat ze door de vernietiging van de vergunning in grote financiële moeilijkheden zou komen, vooral omdat ze grote subsidies zou mislopen. Over enige tijd zal het beroep door de Raad van State behandeld worden en zal blijken of de uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant in stand zal blijven.

Bekijk hier de uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant

Bekijk hier de uitspraak van de Raad van State op 16 mei 2014

- terug naar boven -

Rechtbank Oost-Brabant veroordeelt Reiling voor dood door schuld

Op 10 maart 2014 begon in Den Bosch de rechtszaak tegen het afvalbedrijf Reiling over de dood van 3 medewerkers in 2010. Deze medewerkers raakten in 2010 bij schoonmaakwerkzaam- heden door giftige gassen bedwelmd en overleden korte tijd later. De aanklager legde Reiling dood door schuld ten laste.

24 maart 2014 oordeelde de rechter Reiling schuldig aan de dood van deze werknemers. Het bedrijf werd veroordeeld tot een geldboete € 150.000,-- waarvan € 50.000,-- voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar en een voorwaardelijke stillegging van de onderneming voor de duur van drie maanden met een proeftijd van twee jaar.

Bekijk hier de uitspraak van de rechter.

Klik op de afbeelding voor een kort filmpje hierover op de site van Omroep Brabant.

- terug naar boven -

Provincie Brabant vraagt omwonenden om te helpen bij de handhaving

14 november 2013. Het bedrijf Reiling is inspiratiebron geweest voor een nieuwe aanpak voor de handhaving in Brabant. In de zaak van het afvalbedrijf Reiling in Heeze-Leende is gebleken dat er veel klachten van omwonden waren zonder dat de omwonenden rechtstreeks met het bedrijf praten. Gedeputeerde Johan van den Hout heeft daarom een nieuw initiatief gelanceerd om omwonenden van bedrijven te betrekken bij de handhaving. De provincie gaat 15.000 brieven versturen waarin de omwonenden gevraagd wordt om hun klachten op een rijtje te zetten en de bewoners worden gevraagd of ze prijs stellen op een overleg met het bedrijf. Het doel is te komen tot een direct contact tussen bedrijf en omwonenden. Het gaat er volgens de gedeputeerde van den Hout niet om klachten “met de mantel der liefde te bedekken”. Doel is te komen tot minder overlast door het bedrijf.

Lees meer op de website van Omroep Brabant meer over dit initiatief. Ook kunt u daar een videofragment bekijken met een gesprek met Gedeputeerde Johan van den Hout..

- terug naar boven -

Comparitiezitting over vergunning afvalbedrijf Reiling

1 november 2013. Voor het eerst in de lange geschiedenis van de vereniging viel er een uitnodiging op de mat voor een nieuw soort zitting bij de rechtbank: een comparitiezitting. Leefmilieu was samen met tientallen omwonenden uit Heeze Leende tegen de uitbreiding van de milieuvergunning van de firma Reiling in beroep gegaan, maar we wisten niet wat we konden verwachten op een comparitiezitting over deze vergunning. De rechtbank gebeld en die lichtte toe dat het in een comparitie gaat over het proces, niet over de inhoud van de zaak. Namens de vereniging Leefmilieu gingen Johan Vollenbroek en Marga Jacobs samen naar de rechtbank, ook een afvaardiging van de omwonenden was er. Maar de zitting zelf was veel meer dan een gesprek over het proces, de inhoud kwam namelijk uitgebreid aan de orde: het was eigenlijk meer een voorbereidingszitting voor het eigenlijke proces. De rechter wilde op veel punten nadere informatie en ieder van de gedaagde partijen ging met huiswerk naar huis. Met kleine klussen zoals het maken van een kaartje of een niet technische samenvatting, maar ook met grotere klussen zoals beargumenteren waarom biovergisting een nuttige toepassing is. En zoals dat hoort bij huiswerk werd er ook een termijn gesteld: over vier werken moet alles bij de rechtbank binnen zijn. Begin 2014 vindt dan de verdere inhoudelijke behandeling plaats.

- terug naar boven -

Inbreng Leefmilieu over Reiling bij Statencommissie

7 september 2012. Om zichzelf beter te informeren over de problemen in de provincie Noord Brabant over niet in werking getreden milieuvergunningen heeft de commissie Ecologie en Handhaving van de provincie Noord Brabant hoorzittingen georganiseerd. Op deze bijeenkomsten zijn experts gehoord over de gerezen situatie, de casus Reiling is daarbij dieper uitgespit. Op 25 mei zijn de heren Mans en Eijlander gehoord over hun rapport (zie bericht hieronder: "Onderzoek van de heren Mans en Eijlander") en op 7 september was het de beurt aan het Waterschap, de SRE, het bedrijf Reiling en de vereniging Leefmilieu. Leefmilieu sprak daarbij ook namens de omwonenden. De hoorzitting was gericht op de interne gang van zaken bij de provincie: wat gaat daar mis? Maar Leefmilieu, bij monde van haar voorzitter Marga Jacobs, probeerde ook een lans te breken voor de jarenlange overlast van de omwonenden. Ze drong aan om niet alleen intern te kijken maar ook naar oplossingen voor de omwonenden te zoeken. Het Brabants Dagblad vatte haar suggesties in de krant kernachtig samen: ”Zet je beste mensen erop, tolereer niets meer, geef politieke rugdekking en communiceer goed met de omwonenden”.  Maar ook als de provincie deze raad ter harte neemt, is het zeer de vraag of dit op korte termijn tot resultaat zal leiden, want goede wil bij Reiling bleek op de hoorzitting nog ver te zoeken. Het bedrijf voelt zich vooral slachtoffer en vindt dat de provincie Noord Brabant teveel op de details let en onredelijke eisen stelt. Voor iedereen die het feitenrelaas van de rekenkamer had gelezen (zie bericht hieronder: "Feitenrelaas Reiling op een rijtje") kwam dat niet als een verrassing.

Bekijk hier de presentatie van Marga Jacobs.

- terug naar boven -

Juli 2012. Feitenrelaas Reiling op een rijtje

De zuidelijke rekenkamer heeft op verzoek van de provincie Noord Brabant de feiten van de zaak Reiling op een rijtje gezet. In het rapport wordt stap voor stap de situatie van januari 2006 tot mei 2012 samengevat. Het is onthutsend leesvoer. Duidelijk wordt dat Reiling de regels aan zijn laars lapt en de provincie Noord Brabant jarenlang achter de feiten aan loopt.

Een citaat uit het rapport van 17 november 2010: “Toezicht en handhaving van het bedrijf kost de provincie relatief veel tijd en heeft tot op heden niet het gewenste resultaat opgeleverd. Er blijven klachten binnenkomen en er is sprake van telkens nieuwe overtredingen en niet vergunde activiteiten.”

Dit feitenrelaas gaat zo nog een hele tijd door en de overtredingen ook. Het overzicht eindigt op 15 mei 2012 met het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant om Reiling een dwangsom op te leggen. Het beeld uit het overzicht  is dat de provincie daadkrachtiger wordt en het bedrijf steeds meer gaan investeren in advocaten. Die daadkrachtigheid is natuurlijk prima, maar voor het bedrijf zou het beter zijn om in plaats van te investeren in advocaten te investeren in milieumaatregelen.

Bekijk hier het feitenrelaas van de Zuidelijke Rekenkamer over Reiling

- terug naar boven -

Juni 2012. Onderzoek van de heren Mans en Eijlander

De provincie heeft de heren Mans en Eijlander, opdracht gegeven een expert advies te geven over de vergunningverlening en –handhaving door de provincie Noord Brabant. Jan Mans is op dit moment waarnemend burgemeester in Gouda en Philip Eijlander is hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg.

Hun korte en zeer leesbare rapport over de aanpak van de provincie Noord Brabant wint er geen doekjes om. Zo stellen zij dat:

  • de attitude zal moeten veranderen in een meer alerte en proactieve
  • de onderlinge communicatie is onvoldoende strak georganiseerd
  • men teveel gericht is op protocollen
  • men spreekt over een klantrelatie tussen provincie en bedrijf, maar dat geeft volgens hen geen pas en
  • er moet meer aandacht besteed worden aan de bedrijven die het niet zo nauw nemen.

De heren Mans en Eijlander hebben, ook al hadden ze niet veel tijd voor hun onderzoek, de provincie een spiegel voorgehouden. Het is natuurlijk te prijzen dat de provincie het voornemen heeft om stevig met de uitkomsten aan de slag te gaan. Maar omdat wij denken dat dit rapport ook heel leerzaam kan zijn voor andere bevoegde gezagen, publiceren wij het ook op onze site en willen iedereen die met vergunning handhaving bezig is in Nederland adviseren er goed nota van te nemen.

Bekijk hier het rapport van Mans en Eijlander

- terug naar boven -

Mei 2012. Advies professor Blomberg over koppeling bouwvergunning en milieuvergunning

In de zaak Reiling is de provincie Noord Brabant geconfronteerd met het niet in werking treden van vergunningen doordat niet de bijbehorende bouwvergunningen waren verleend door de gemeente Heeze-Leende. Naar aanleiding van deze zaak is professor Blomberg gevraagd de juridische aspecten van deze “koppelingsbepaling”tegen het licht te houden. Professor blomberg heeft daartoe alle juridische aspecten op een rijtje gezet. Voor iedereen die hiermee te maken heeft is dit een interessant stuk, dat we daarom graag op onze site  publiceren.

Bekijk hier het advies inzake 20.8 Wm problematiek door A. Blomberg

- terug naar boven -

Provincie Noord Brabant in gebreke gesteld

Op 4 maart 2012 heeft de vereniging Leefmilieu bij de provincie Noord Brabant gevraagd om actualisatie en handhaving van de vergunning van de firma Reiling. Op 10 mei hebben wij de provincie Noord Brabant in gebreke gesteld vanwege het uitblijven van besluiten op de beide verzoeken.

- terug naar boven -

Zonder bouwvergunning wordt milieuvergunning niet van kracht

Op 9 maart 2012 vergaderde de commissie Ecologie en Handhaving van de provincie Noord Brabant en ze kreeg daar toelichting op de problemen die bij afvalbedrijf Reiling gerezen waren.
 In de Wet milieubeheer (Wm) is in artikel 20.8 bepaald dat een milieuvergunning (in zijn geheel)niet in werking treedt als de bijbehorende bouwvergunningen (waarvoor de gemeente het bevoegde gezag was) niet zijn verleend. Echter de provincie Noord Brabant controleerde niet of de bouwvergunningen wel verleend werden en zonder deze bouwvergunning werd de milieuvergunning dus niet van kracht, zonder dat de provincie dat in de gaten had. Feitelijk werd daarmee de handhaving gebouwd op los zand, want een vergunning die niet van kracht is, kan ook niet gehandhaafd worden, zoals bij afvalbedrijf Reiling in Sterksel het geval was. De provincie Noord Brabant weet niet bij hoeveel bedrijven de vergunning nu niet van kracht is en omdat het potentieel om 850 bedrijven gaat, kunnen ze die duidelijkheid ook niet op korte termijn geven. Ze moeten daarvoor eerst elk bedrijf bezoeken en vervolgens een uitvoerig dossieronderzoek doen bij de gemeenten inclusief een luchtfotostudie met terugwerkende kracht tot het moment van het verlenen van milieuvergunning.
 Het verslag van de Commissie voor Ecologie en Handhaving van 9 maart zet de situatie nog een op een rijtje, met antwoorden op de vele vragen van de verschillende provinciale fracties. 

Lees hier het verslag van de commissie Ecologie en Handhaving van 9-3-2012

- terug naar boven -

PvdA in Staten Noord Brabant verbijsterd over uitbreiding Reiling

6 maart 2012. PvdA-fractie van de provinciale Staten Brabant heeft schriftelijke vragen gesteld over uitbreiding Reiling Sterksel. De fractie van de PvdA had verwacht dat Gedeputeerde Staten (GS) in zouden grijpen in de lopende procedure, waardoor de onderliggende revisievergunning niet in werking zou treden. Omdat GS dat niet doet is, volgens de PvdA, het beeld ontstaan dat deze afvalverwerker ongehinderd regels aan zijn laars kan lappen, terwijl de provincie meewerkt aan uitbreiding van haar activiteiten.

Lees hier de schriftelijke vragen

- terug naar boven -

Vergunning afvalbedrijf Reiling legt onuitvoerbare regelgeving bloot

6 Maart 2012. Vanwege de overlast die het afvalverwerkende bedrijf Reiling in Sterksel de afgelopen jaren heeft veroorzaakt, besloot de vereniging Leefmilieu bij de nieuwe ontwerpmilieuvergunning zienswijzen in te dienen. Johan Vollenbroek heeft alle bij de vergunning horende stukken samen met enkele omwonenden op een rijtje proberen te krijgen en dat was om te beginnen al een enorme klus. Het dossier was een zoekplaatje en er bleken allerlei belangrijke stukken, bijvoorbeeld over de MER, niet beschikbaar te zijn. Ook werd het gaandeweg steeds onduidelijker welke bouwwerken er nu eigenlijk op het terrein, dat 22 ha groot is, zouden moeten staan. Of het nu onze vragen waren, of het strafrechtelijke onderzoek dat ook nog tegen dit bedrijf loopt vanwege eerdere arbeidsongevallen, feit was dat de provincie Noord Brabant op 1 maart een diepgaand onderzoek aankondigde naar de precieze situatie van de milieuvergunning, vooral in verband met het ontbreken van bouwvergunningen. Daarbij constateerde de provincie dat de situatie bij Reiling geen uitzondering is. Overheden blijken niet structureel bij elkaar te checken of alle andere noodzakelijke vergunningen aanwezig zijn. Dit probleem speelt niet alleen in Brabant, maar in heel Nederland. Gedeputeerde Van den Hout van de provincie Noord-Brabant heeft verantwoordelijk staatssecretaris Atsma hiervan op de hoogte gesteld. Ook gaat Brabant de andere provincies en de gemeenten in Brabant informeren over dit in de praktijk moeilijk uitvoerbare onderdeel van de wetgeving.
  Los van deze kwestie was er echter veel mis met de ontwerpvergunning van het bedrijf Reiling in Sterksel. Wij denken dan ook dat dit hele proces door de provincie Noord- Brabant opnieuw gedaan moet worden.

Bekijk hier onze zienswijzen.

Bekijk hier het persbericht van de provincie Noord-Brabant.

- terug naar boven -

Afvalbedrijf: liever communicatie-adviseurs dan milieumaatregelen

 Februari 2011. Eerder berichten wij over het afvalbedrijf Reiling dat al tientallen jaren overlast veroorzaakt in Sterksel, een gemeente in Noord-Brabant. In juli 2009, sprak de bedrijfsleiding zich tijdens een druk bezochte informatieavond in het Dorpshuis te Sterksel nog uit “voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen”. Maar intussen zijn de omwonenden het meer dan beu en heeft de provincie Noord Brabant 10 dwangsommen opgelegd. De uitkomsten van de juridische procedures van het bedrijf lieten de laatste maanden een wisselend beeld zien.
De bestuursrechter in Den Bosch oordeelde dat het bedrijf meer tijd moet krijgen om de grote stank-overlast van afgelopen november op te lossen. De rechter vond dat de provincie Noord Brabant Reiling te snel een dwangsom opgelegd had en bestuursdwang had toegepast. Op verzoek van Reiling werden deze maatregelen daarom opgeschort totdat de provincie een besluit neemt over het bezwaarschrift dat door het bedrijf is ingediend. Dit betekent dus uitstel voor de meest recente dwangsom.
Daarentegen heeft de Raad van State 9 van de 10 reeds eerder opgelegde dwangsommen geldig verklaard. De uitspraak van de hoogste bestuursrechter betekent dat Reiling, als het bedrijf over-tredingen blijft maken, deze dwangsommen, van maximaal 500.000 euro, moet gaan betalen. Kortom voor de meest recente dwangsom heeft wegzuigen vuil waterReiling uitstel gekregen maar de oudere dwangsommen zijn gelukkig van kracht geworden, ondanks alle bezwaren daartegen van het bedrijf.
Tijdens de zitting van de Raad van State liet de bedrijfsleiding weten dat ze een communicatiebureau in de arm genomen had om de negatieve beeldvorming over het bedrijf om te buigen. Waarschijnlijk gaat dat bureau hen uitleggen dat het niet handig is om jezelf duurzaam en maatschappelijk verant-woordelijk te noemen als je buren de overlast beu zijn en de overheid je dwangsommen oplegt. Misschien kan hetzelfde bureau de bedrijfsleiding dan ook meteen uitleggen dat het geld voor communicatie-adviseurs en juristen beter in milieu-maatregelen en saneringen gestopt kan worden.

- terug naar boven -

Afvalbedrijf veroorzaakt tientallen jaren overlast en stank in Brabant

December 2010. In Sterksel (onderdeel van de gemeente Heeze-Leende) in de provincie Noord-Brabant staat het afvalbedrijf Reiling dat al tientallen jaren overlast veroorzaakt voor de directe omgeving. Momenteel heeft het bedrijf een vergunning voor 1,1 miljoen ton afval per jaar, maar het bedrijf wil dat verder uitbreiden. De omwonenden zijn hier fel tegen.
In 2005 is het bedrijf overgenomen door de Driessen Group uit Deurne-Vlierden en hoewel er voor de overname in 2005 al veel klachten waren, is nadien deze situatie vele malen verergerd. Voor 2010 is er nooit echt serieus en adequaat door handhavende instanties opgetreden, nee soms werden klagers zelfs belachelijk gemaakt. Klachten hadden betrekking op stofoverlast (puingranulaat/vervuilde grond), stank (mest en compost), lawaai (puinbreker/shredders/zeven, voertuigbewegingen) en het verwaaien van plastic en papier. Niet verwonderlijk want alles ligt open en bloot op een terrein van 22 ha. Opmerkingen of verzoeken om te overdekken en af te dekken werden door het bedrijf en de provincie Noord Brabant niet gehonoreerd omdat dit voor het bedrijf bedrijfseconomisch een te grote investering zou zijn. Ook bij de Raad van State kregen klagers nauwelijks gehoor, een aantal werd zelfs niet-ontvankelijk verklaard omdat zij buiten de cirkel van 800 meter van het bedrijf afwonen. De kern van het dorp ligt namelijk op zo’n 900 meter afstand van het bedrijf, maar de stank en andere hinder is hier vaak even goed waarneembaar als bijvoorbeeld op 400 meter afstand.
Het afgelopen jaar zijn er voor het eerst, mede dankzij de voortdurende inzet van de omwonenden, dwang¬sommen opgelegd, vanwege tal van geconstateerde overtredingen (door de provincie Noord- Brabant maar ook door het Waterschap). Daar bovenop is in september 2010 een grootscheepse inval geweest van Politie, VROM-inspectie, AID, Forensisch Instituut, Arbeidsinspectie, Provincie en Gemeente met 40 man sterk.
Dit beëindigde echter niet de overlast en de incidenten. Twee weken na de inval zijn 3 medewerkers overleden bij een tragisch ongeluk in de waterzuiveringsinstallatie die niet was vergund. Het hele dorp zat in diezelfde periode in een vreselijke stank van compostering. Van deze stank, die tot op 2 km waar¬neembaar was, kreeg een groot aantal mensen gezondheidsklachten. Onderstaand enkele foto’s van de vele die over dit bedrijf te maken zijn.De afgelopen tijd kwam er plotseling schot in het handhavende optreden van de provincie Noord- Brabant. Een hoofdrol was daarbij weggelegd voor het SP-lid van Provinciale Staten Ron van Zeeland, die Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant onder druk zette via een reeks van toegespitste vragen. Ook de pers, regionaal en landelijk, liet zich niet onbetuigd. Opnieuw zijn dwang¬sommen opgelegd, maar het bedrijf verzet zich hiertegen, net als tegen de vorige dwangsommen, met alle juridische middelen. Op 16 december 2010 diende hierover een kort geding tegen de Provincie en 20 december was er een zitting bij de Raad van State over de inmiddels verbeurde dwangsommen.

- terug naar boven -

-

Onderwerpen: