Home | nanodeeltjes en milieu | links

 

Berkely presenteert nanoscience ontwkkelingen

Het Berkeley lab heeft een registratie gemaakt van 4 presentaties op het gebied van nanoscience met als titel Big thinking the power of nanoscience.
Link: http://www.youtube.com/watch?v=irqcKJtmA_I

Nanopodium

Nanopodium is een initiatief van de onafhankelijke Commissie Maatschappelijke Dialoog Nanotechnologie (CMDN). Hier worden de uiteenlopende projecten gepresenteerd, die in dit kader worden uitgevoerd.
 

Filmpjes over nanotechnologie

Het project NanoSociety laat aan de hand van korte filmpjes deskundigen aan het woord over de kansen, de risico’s en de vele mogelijkheden van nanotechnologie. De site is gemaakt voor HAVO- en VWO-leerlingen, maar is voor iedere belangstellende interessant.
 

Nanotechnologie in perspectief: Risico's voor mens en milieu - RIVM 2008

Het RIVM heeft in 2008 het rapport "Nanotechnologie in perspectief : Risico's voor mens en milieu" uitgebracht. Nanodeeltjes komen voor in medische toepassingen en cosmetica tot elektronica en schoonmaakmiddelen. De risico''s van deze nanodeeltjes laten zich moeilijker in kaart brengen dan die van reguliere chemische stoffen. Mens en milieu worden al wel aan de deeltjes blootgesteld maar de risico's zijn veelal nog onbekend. Het minimaliseren van de risicos vereist op korte termijn veel onderzoek naar blootstelling aan en giftigheid van nanodeeltjes.
 

Veilig omgaan met nanodeeltjes op de werkplek - SER

"Veilig omgaan met nanodeeltjes op de werkplek", dat is de title van een advies van de Sociaal economische raad uit 2009. Het advies gaat over hoe er in de beroepsmatige omgeving omgegaan moet worden met de onzekere risico’s die verbonden zijn aan het toepassen van nanotechnologie, en dan met name het werken met slecht afbreekbare, synthetische nanodeeltjes.
 

Tien lessen voor een nanodialoog - Rathenau instituut 2008

Het rapport "Tien lessen voor een nanodialoog" van het Rathenau instituut (2008) gaat in op de stand van het debat rondom nanotechnologie en hoe maatschappelijke organisaties, consumenten of burgers hierbij betrokken kunnen worden. Veel mensen weten nog niet wat nanotechnologie inhoudt. Of dat er al consumentenproducten op de markt zijn waarin nanodeeltjes zitten. En wie weet wat de kansen zijn die nanotechnologie Nederland biedt of de bedreigingen? In het laatste hoofdstuk staan aanbevelingen voor de rol die de overheid kan spelen om een dialoog over nanotechnologie te stimuleren.
 

Nanodeeltjes in voedsel - VWA rapport 2008

Een advies van de voedsel en warenautoriteit uit 2008 gaat over "Nanodeeltjes in voedsel". Om de mogelijke risico’s van de toepassing van nanotechnologie in beeld te brengen heeft het bureau Risicobeoordeling van de VWA onderzoek laten uitvoeren naar nanodeeltjes in voedsel. In het advies is een van de aanbevelingen om onderzoek te stimuleren naar de veiligheid van voedsel dat nanodeeltjes bevat. Onderzoek naar kennislacunes, blootstelling, opname, verdeling en effecten van nanodeeltjes.
 

Nanodeeltjes in consumentenproducten - VWA rapport 2008

Om de mogelijke risico’s van de toepassing van nanotechnologie in beeld te brengen heeft het bureau Risicobeoordeling van de VWA in 2008 onderzoek laten uitvoeren naar "Nanodeeltjes in consumentenproducten" nanodeeltjes in consumentenproducten. In het advies is een van de aanbevelingen producenten te verplichten informatie te verstrekken over de aanwezigheid van nanodeeltjes in consumentenproducten.
 

Nanodeeltjes in water - RIVM rapport uit 2008

Een studie "Nanodeeltjes in water" van het RIVM (2008), geeft een overzicht van de beschikbare informatie over kansen en bedreigingen van nanotechnologie in relatie tot water . Het beschrijft de tot nu toe bekende effecten van nanodeeltjes voor het watermilieu. Er zijn echter nog diverse kennislacunes, waardoor het moeilijk is de risico's in te schatten. Daarom geeft het rapport ook aan welke zaken nog moeten worden onderzocht om beter zicht op de risico's te krijgen.
 

Betekenis van nanotechnologieën voor de gezondheid - Gezondheidsraad

"Betekenis van nanotechnologieën voor de gezondheid" is een advies van de Gezondheidsraad uit 2006, over de beloften en bedreigingen van nanotechnologie voor de individuele mens en de samenleving. De Gezondheidsraad vindt dat er veel reden is om de toxicologische eigenschappen van slecht oplosbare en moeilijk afbreekbare nanodeeltjes goed te onderzoeken alvorens ze massaal in productie te nemen en op de markt te brengen.
 

Hoe groot kan klein zijn? - Werkgroep KNAW

"Hoe groot kan klein zijn?" is een rapport van een werkgroep van KNAW uit 2004. De werkgroep stelde toen al vast dat aanvullend onderzoek nodig was naar de mate van afbreekbaarheid van sommige nanodeeltjes in het milieu en naar de toxiciteit van zowel stabiele nanodeeltjes als restproducten van afbreekbare nanodeeltjes. Het was ook niet duidelijk welke regelgeving gewenst is om schadelijke gevolgen voor gezondheid en milieu te minimaliseren.
 

Meer innovatie met Nanotechnologie - Ministerie van Economische Zaken

Het ministerie van Economische Zaken ziet nanotechnologie als een belangrijke innovatieve ontwikkeling. Op de site van het ministerie staan beleidsdocumenten en de kamervragen die over nanotechnologie door de minister van Economische Zaken beantwoord zijn. Andere ministeries (EZ, VROM, OCW, LNV, VWS, SZW, BZK, Justitie en Defensie) zijn bij de beleidsontwikkeling op dit vlak betrokken. EZ is coördinerend departement.
 

Introductie op Wikepedia over nanotechnologie

Nanotechnologie is de techniek die het mogelijk moet maken te werken met deeltjes in de orde van grootte van een aantal nanometers (Eén nanometer is een miljardste meter). Het is de schaal die net boven die van atomen en moleculen ligt. Lees hier een introductie over nanotechnologie op Wikepedia.
 

Webportaal nanotechnologie EU

De Europese Commissie is de mening toegedaan dat nanowetenschap en nanotechnologie een groot potentieel bieden voor maatschappelijke vooruitgang en het creëren van werkgelegenheid. Maar het opstellen en toepassen van gepaste veiligheidsmaatregelen die de burger en de werknemer beschermen zijn ook een noodzaak. Het is van belang om de kennis hierover te verdiepen. In dit verband werd door de Europese Commissie onder meer een Webportaal nanotechnologie gelanceerd.
 

Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks

De SCENIHR formuleert antwoorden op vragen die nieuwe of vastgestelde risico's van ingewikkelde vraagstukken opwerpen. Deze onderwerpen vragen om een uitgebreide inschatting van de risico's voor de veiligheid van consument of de publieke gezondheid. Nanotechnologie is een van de thema's.
 

Project on Emerging Nanotechnologies

De site "Project on Emerging Nanotechnologies" is een zeer belangrijke informatiebron over nanotechnologie. Dit project over de opkomende nanotechnologieen wil ertoe bijdragen dat de mogelijke risico’s van nano-technologie zo klein mogelijk blijven.
Daarbij wordt gestreefd naar een grote betrokkenheid van het grote publiek. Samengewerkt wordt met wetenschappers, overheid en NGO's. Het Project on Emerging Nanotechnologies is in 2005 opgericht als een samenwerking tussen Woodrow Wilson International Center for Scholars en de Pew Charitable Trusts in de Verenigde Staten.
 

National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)

De webportaal van het Amerikaanse National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) biedt toegang tot zeer uitgebreide informatie, waaronder een reeks voorlopige richtlijnen voor risicoanalyse, metingen, preventiemaatregelen, goede werkpraktijken en gezondheidstoezicht, die online becommentarieerd kunnen worden

 

Onderwerpen: