Home

Stadsbrug Nijmegen oorzaak onnodig regionaal verkeer door de stad


kaart StadsbrugIn Nijmegen wordt een tweede Waalbrug gepland om het verkeer over de huidige Waalbrug te ontlasten. Dit is een goed idee, maar de gekozen locatie is verkeerd.

De weg naar de brug gaat nu door de stad. Een veel betere optie is de brug buiten de stad aan te leggen en daarmee het vele verkeer vanuit de A73 niet de gelegenheid te geven door de stad te rijden.

De vereniging Leefmilieu vindt de aanleg van een drukke weg door de stad een verkeerde keuze omdat:


  • De uitlaatgassen van vrachtwagens veel gezondheidsschade veroorzaken
  • Er twee scholen naast het nieuwe trace staan en juiste jongeren heel gevoelig zijn voor luchtverontreining
  • Door het industrieterrein met zware industrie de lucht al vervuild genoeg is
  • Inwoners van de omliggende wijken zullen ook 's nachts veel geluidsoverlast krijgen

Petitie: Nijmegen West wil groene buffer

13 maart 2012. Nijmegen West roept het gemeentebestuur op om haar beloftes na te komen.

Nijmegen krijgt een nieuwe tweede Waalbrug, maar voor Nijmegen-West betekent dat veel extra overlast van fijnstof en lawaai. Terwijl het leefmilieu in dit stadsdeel toch al zwaar onder druk staat door de nabijgelegen industrie.
Bij het besluit voor de nieuwe brug had de gemeenteraad daarom besloten een wal met bomen aan te leggen langs de twee zwaarst belaste wegen: Energieweg en Neerbosscheweg. Ook zou groen worden aangelegd langs het tracé ter hoogte van het Waterkwartier. Dat zou de overlast voor de bewoners van Nijmegen West wat verminderen. Maar nu begonnen wordt met de aanleg, hebben B&W besloten daar toch maar van af te zien.

De gezamenlijke bewonersgroepen hebben nu een petitie opgesteld waarin ze het gemeentebestuur oproepen de beloftes na te komen

Bekijk hier de flyer
Bekijk de petitie op www. Westwilgroenebuffer

 

23 februari 2011: Raad van State stemt in met Stadsbrug

Op 23 februari 2011 verklaarde de Raad van State de bezwaren van Leefmilieu en omwonenden tegen het bestemmingsplan voor de tweede stadbrug in Nijmegen ongegrond. Daarmee is Leefmilieu aan het einde gekomen van een jarenlange strijd.
Uit de uitspraak blijkt dat we vooral zijn ingehaald door de nieuwe wetgeving, het NSL, waarbij grote projecten niet meer afzonderlijk worden beoordeeld, maar op nationaal niveau op een lijst worden aangemeld. Als vereniging hebben we ons al eerder sterk tegen het NSL verzet, omdat we daar niet in geloven. Maar tegen de komst van het NSL was helaas geen beroep mogelijk.
Bij veel van onze bezwaren krijgt de gemeente het voordeel van de twijfel. Wel hebben we de indruk dat door de grondige bespreking van een aantal van onze bezwaren, de uitvoering van maatregelen in het bestemmingsplan beter geborgd is.
Bekijk hier de uitspraak van de Raad van State (16 pagina's).


- terug naar boven  -

 

Uitspraak Stadsbrug Nijmegen komt later

15 februari 2011. Normaal gesproken doet de Raad van State binnen 6 weken uitspraak over een zaak. De behandeling van de bestemmingsplanwijziging van de stadsbrug was op 24 november, dus had de uitspraak er al moeten zijn. We hebben intussen van de Raad van State een brief gehad dat de uitslag wat langer op zich laat wachten. We wachten dus rustig af.


- terug naar boven  -

 

24 november 2010, Stadsbrug Nijmegen : gezonde lucht of NSL, wat zal het worden?

kaart traject Stadsbrug Na meer dan 5 jaar overleg en inspraak was het dan zover op 24 november 2010: de zitting bij de Raad van State over de stadsbrug in Nijmegen. Aan de orde was het goedkeuringsbesluit van de provincie Gelderland. Een juridische stap die in de hedendaagse bestemmingsplanprocedures niet meer voorkomt, maar voor dit al langer lopend proces nog wel van belang is. Dat de zitting bij de Raad van State vooral voor de gemeente Nijmegen belangrijk was bleek al uit de omvang van de delegatie. Met meer dan 15 mannen en vrouwen waren ze naar Den Haag afgereisd. De provincie Gelderland was slechts met één jurist vertegenwoordigd. Op alle aspecten van de zaak liet deze jurist zich dan ook bijstaan door de gemeente Nijmegen.
Achtereenvolgens kwamen aan de orde: de formeel juridische aspecten, de compensatie voor het verlies aan natuur, het verkeer en de luchtkwaliteit. Voor de omwonenden en de vereniging Leefmilieu ging het vooral om deze laatste twee aspecten. Marga Jacobs, voorzitter van de vereniging, en Martien van Schaik, geluidsdeskundige, voerden het woord. In hun pleidooi stond centraal dat de achterliggende onderzoeken over de toekomstige verkeerssituatie en de luchtkwaliteit een te rooskleurig beeld schetsen en dat deze aantoonbaar onjuist zijn. Door de rechters, bij de Raad van State staatsraden genoemd, werd hier diep op in gegaan. Welke conclusies de rechters hieraan gaan verbinden is echter onduidelijk. De afgelopen jaren heeft de regering de wetten die over luchtkwaliteit gaan, drastisch aangepast. Dit betekent dat afweging niet meer plaatsvindt op het niveau van een project zoals de stadsbrug, maar op landelijk niveau in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (het NSL). Tijdens de zitting werd niet duidelijk of de rechters dit NSL hier ook zouden toepassen als wettelijk kader. Het wordt dus spannend wat hier besloten gaat worden, niet alleen voor ons maar ook voor veel andere groepen die zich inzetten voor een goede luchtkwaliteit. Uiteraard houden we u op de hoogte. Mocht u onze argumentatie willen nalezen, lees dan de onderstaande pleitnota’s.
Pleitnota Leefmilieu beroep stadsbrug
Pleitnota Leefmilieu verkeer en luchtkwaliteit


- terug naar boven  -

 

Aanvullende stukken voor zitting Raad van State


Vanuit de werkgroep stadsbrug is nog een uitgebreide brief gestuurd met nadere onderbouwing van enkele punten. Deze brief is vooral interessant vanwege de verwijzingen naar enkele recente onderzoeken en beleidsnota’s die voor meer procedures van belang zijn.

Bekijk hieronder de brief en de bijlagen.
Brief aan Raad van State met aanvullende stukken.
Bijlage 1: Balans leefomgeving 2010_pag 70-83.
Bijlage 2: Kaarten NO2-overschreidingen 2009.
Bijlage 3: TNO On-road NOx emissions of Euro-V trucks.

Hieronder vindt u een link naar het volledige rapport van het Planbureau van Leefomgeving (7,5 MB):
"Balans van de Leefomgeving 2010".


- terug naar boven  -

 

Procedure rond Stadsbrug Nijmegen gaat laatste fase in


De uitnodiging voor de zitting van de Raad van State is binnen. Op 24 november is het zover, dan is de zitting van de Raad van State over het bestemmingsplan Stadsbrug Nijmegen. Stukken kunnen nog ingediend worden dus de Leefmilieu werkgroep komt bij elkaar om dat voor te bereiden. Welke stukken moeten nog opgestuurd worden? Wat moet er in de pleitnota? Na de zitting begint het wachten. Normaal gesproken nog 6 weken voordat de uitspraak komt. Dus dat wordt 2011, maar we houden u op de hoogte.


- terug naar boven  -

 

Leefmilieu en omwonenden gaan opnieuw in beroep tegen trace van de Stadsbrug


Eind december 2009 ging Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland opnieuw akkoord met het bestemmingsplan voor de Stadsbrug te Nijmegen.
Als je het besluit van de provincie leest, dan zie je dat er niet veel gedaan is met de bedenkingen die Leefmilieu, Vereniging Dorpsbelang Hees en omwonenden hadden ingediend.
Ook lijkt het er op dat de provincie veel geknipt en geplakt heeft uit het eerdere besluit, dat door de Raad van State vernietigd is. Zo reageert de provincie op bedenkingen die deze keer niet meer zijn ingebracht en zijn er nieuwe bedenkingen waarop niet wordt gereageerd.

Belangrijke reden om in beroep te gaan tegen het trace van de stadsbrug, is de zorg voor de toename van het verkeer in Nijmegen-West. Naar ons idee wordt de hoeveelheid verkeer die straks over de stadbrug gaat stelselmatig te laag ingeschat. Ook is er te weinig aandacht voor de gezondheidseffecten hiervan op de burger. Nieuwe onderzoeken duiden er op dat ook moderne vrachtwagens in de stad veel meer luchtvervuiling veroorzaken dan eerder berekend.

- Lees hier ons beroep tegen het trace van de stadsbrug (55 paginas)
- Lees hier het goekeuringsbesluit van de provincie(65 paginas)
- Lees hier het TNO onderzoek naar de uitstoot van moderne vrachtwagens in het stadsverkeer
    (Engels rapport van 19 paginas, de samenvatting is in het Nederlands)


- terug naar boven  -

 

Leefmilieu en omwonenden dienen opnieuw bedenkingen in bij provincie


De vereniging Leefmileu heeft, samen met omwonenden, opnieuw bedenkingen ingediend tegen het bestemmingsplan voor het trace van de geplande Stadsbrug te Nijmegen.
In het geactualiseerde bestemmingsplan is nu duidelijk aangegeven dat weg over het hele trace uit maximaal 2x2 rijstrokend zal bestaan. Hiermee heeft de gemeente een fout uit het vernietigde bestemmingsplan herstelt.
Maar in het nieuwe bestemmingsplan wordt de weg over de Stadbrug nu beschreven als een "hoofdverkeersweg", in plaats van als "verkeersweg", zoals dit eerder steeds het geval was. Wat dit betekent is ons niet duidelijk en zoeken we nog uit. Ook is de gemeente niet tegemoet gekomen aan de eerdere zorgen van Leefmilieu en omwonenden ten aanzien van de toename van het verkeer en de daarmee samenhangende gezondheidsrisico's.
Lees hier onze bedenkingen


- terug naar boven  -

 

Raad van State vernietigt goedkeuringsbesluit Stadsbrug


De Raad van State vernietigt het goedkeuringsbesluit van de Provincie met betrekking tot het bestemmingsplan van de stadsbrug. Hiermee is de lopende procedure bij de Raad van State afgesloten.
Belangrijk argument was onder meer onduidelijkheid over het aantal rijstroken. Deze onduidelijkheid was in het StAB-advies al geconstateerd. Het goedgekeurde plan maakte het mogelijk meer rijbanen te realiseren dan de beoogde 2x2 rijbanen. Gemeente Nijmegen stelt dat het per abuis de verkeerde versie van het bestemmingsplan ter inzage heeft gelegd en ter goedkeuring naar de provincie heeft gestuurd. De provincie heeft daardoor een verkeerde versie goedgekeurd.
Vooruitlopend op de uitspraak van Raad van State heeft de gemeente Nijmegen al eerder de geactualiseerde versie van het besluit ter inzage gelegd, waarin deze onduidelijkheid is weggenomen.

Lees hier de uitspraak van de Raad van State


- terug naar boven  -

 

Nijmegen stelt: Besluit Provincie moet overnieuw


Gemeente Nijmegen vindt dat het bestemmingsplan voor de Nijmeegse Stadsbrug opnieuw ter goedkeuring aan de provincie moet worden voorgelegd. Naar aanleiding van het StAB-advies is gebleken dat de gemeente een verkeerde versie van het besluit ter inzage heeft gelegd. Ook is deze verkeerde versie aan de provincie ter goedkeuring aangeboden. In deze verkeerde versie ontbreekt onder meer de duidelijkheid over het aantal rijstroken die de brug zou gaan tellen.

De gemeente gaat nu het traject, vanaf het raadsbesluit van 23 april 2008, overnieuw doen. Dat betekent dat het bestemmingsplan van de Stadsbrug opnieuw zes weken ter inzage wordt gelegd bij het Open Huis. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend op het ontwerpbestemmingsplan, kan tot en met 11 november 2009 opnieuw bedenkingen indienen bij de provincie.
Alle betrokken hebben hierover een brief van de gemeente ontvangen.

Lees hier:
- het persbericht van de gemeente Nijmegen.
- de verschillen met de versie van het bestemmingsplan die vorig jaar ter inzage heeft gelegen.


- terug naar boven  -

 

Deskundigenrapport over stadsbrug beschikbaar


De Raad van State heeft de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (meestal afgekort tot Stab), gevraagd om te adviseren over de stadsbrug. Het is een omvangrijk advies geworden dat veel bezwaren van tafel veegt. Er blijven echter ook nog behoorlijk wat kwesties overeind. Vooral de onduidelijkheid over het aantal rijstroken, worden het er vier, zes of acht, wordt uitgebreid aan de orde gesteld.


- terug naar boven  -

 

Gelderlander, 27 juni 2009: Uitstel stadbrug ligt niet aan bezwaren


Anders dan de Nijmeegse wethouder Paul Depla beweert, heeft de gemeente Nijmegen van begin af aan rekening gehouden met bezwaren tegen voorgenomen bouw van een tweede Waalbrug in Nijmegen.
Honderden bewoners en bedrijven in Nijmegen-West maken zich grote zorgen over de leefbaarheidseffecten van de aanleg van de brug. Hoewel de gemeente de tweede Waalbrug consequent ‘Stadsbrug’ noemt, verbindt deze brug de A73 en A50 met de A325. Daarmee haalt de gemeente een snelweg voor doorgaand verkeer de stad binnen, met alle gevolgen van dien voor het leefklimaat in dit deel van Nijmegen. Een beter alternatief voor al dit doorgaande verkeer is het doortrekken van de A73 over de Waal.
Lees hier de ingezonden brieven van de vereniging Leefmilieu en
van Vereniging Dorpsbelang Hees, zoals deze 27 juni in de Gelderlander zijn gepubliceerd.


- terug naar boven  -

 

Adviseur van de Raad van State buigt zich over de stadsbrug


Omwonenden van de nieuw op te richten stadsbrug in Nijmegen hebben samen met de vereniging Leefmilieu beroep ingesteld tegen de komst van de stadsbrug. Deze procedure is in een nieuwe fase beland. De Raad van State heeft namelijk de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (meestal afgekort tot Stab), gevraagd om over deze procedure te adviseren. Letterlijk luidt de opdracht van de Raad van State: "Beschrijf de feitelijke situatie en de gevolgen van het plan, voor zover nodig voor de behandeling van de beroepen". Dat wordt voor de Stab-adviseur een hele klus want er zijn veel bezwaren ingediend. We houden u op de hoogte.

- terug naar boven  -

 

Vereniging Leefmilieu stelt beroep in bij de Raad van State


De werkgroep Stadsbrug van de vereniging Leefmilieu heeft hard gewerkt aan haar beroep bij de Raad van State. Toevallig (of juist niet?) was 31 december de deadline en dat betekende dat veel mensen tijdens en rond de kerstdagen hard hebben doorgewerkt. De voornaamste argumenten gaan uiteraard over de effecten op de luchtkwaliteit van al het extra verkeer en over de vraag of de verbeteringen van de luchtkwaliteit buiten de stad de verslechteringen binnen de stad wel mogen compenseren. We houden u op de hoogte.

Inmiddels heeft de Raad van State het goedkeuringsbesluit van de provincie vernietigd. Dit op verzoek van de gemeente Nijmegen zelf, omdat de gemeente de verkeerde versie van het bestemmingsplan door de provincie heeft laten goedkeuren.
 

- terug naar boven  -

 

Provincie keurt bestemmingsplan stadbrug goed


Op 15 november is het bericht binnengekomen dat de provincie Gelderland het bestemmingsplan voor de stadsbrug heeft goedgekeurd.

Inmiddels heeft de Raad van State het goedkeuringsbesluit van de provincie vernietigd. Dit op verzoek van de gemeente Nijmegen zelf, omdat de gemeente de verkeerde versie van het bestemmingsplan door de provincie heeft laten goedkeuren.


- terug naar boven  -

 

GGD gaat onderzoeken hoe milieukwaliteit verandert door komst stadsbrug


Veel mensen die langs het tracé van de toekomstige stadsbrug in Nijmegen wonen maken zich zorgen over het toekomstige extra verkeer. Daarom hebben omwonenden en Leefmilieu de GGD in 2007 gevraagd om een gezondheidseffectscreening uit te voeren. De GGD wilde dit wel. Maar omdat de besluitvorming over de stadsbrug was afgerond vond de gemeente Nijmegen dit een gepasseerd station. De GGD kwam daarom met het voorstel om te onderzoeken hoe de omwonenden de kwaliteit van de leefomgeving voor en na de komst van de stadsbrug ervaren. Dit monitoringsonderzoek houdt niet alleen rekening met de harde milieugegevens en wettelijke normen, maar onderzoekt ook de beleving van de omwonenden. Op 30 juni 2008 is een overleg geweest met wethouder Lenie Scholten, gemeentelijke ambtenaren en de GGD over de mogelijkheden en haalbaarheid van een dergelijk onderzoek. Tijdens de bijeenkomst werd door een medewerkster van het RIVM uitgelegd wat een belevingsonderzoek inhoudt. Het RIVM heeft ervaring met zulke onderzoeken bijvoorbeeld naar de hinder van de Awacs in Limburg en het industrieterrein in Moerdijk. Tijdens het overleg heeft de vereniging Leefmilieu zich sterk gemaakt voor het uitvoeren van het belevingsonderzoek en we zijn dan ook verheugd dat de gemeente Nijmegen aan de GGD de opdracht hiervoor gaat geven. Bewonersgroepen en Leefmilieu zullen in de begeleidingscommissie plaatsnemen.


- terug naar boven  -

 

Aan inspreken stadsbrug Nijmegen hangt een stevig prijskaartje


kaart Stadsbrug De inspraak van de stadsbrug Nijmegen is aan een volgende ronde toe. De gemeenten Nijmegen heeft het bestemmingsplan goedgekeurd en tot en met 25 juni hebben alle insprekers de tijd om hun bezwaren kenbaar te maken aan provinciale staten van Gelderland. In 2007 werd de inspraak, vanwege fouten, helemaal opnieuw gedaan. In maart 2008 kregen de insprekers en raadsleden 6 dagen om 6 cm nieuwe stukken te bestuderen. Na veel ophef kregen alle insprekers 14 dagen extra de tijd om hun bezwaren toe te lichten. Insprekers kregen, tot voor kort, standaard altijd een brief dat hun inspraak een nieuwe ronde is ingegaan. Dat is nu niet gebeurd. Ze zijn nu helemaal afhankelijk van de bezorging van het huis- aan huisblad de Brug. Ook de mensen die de website van de gemeente Nijmegen in de gaten houden zijn niet geïnformeerd. Op de site van de gemeente Nijmegen staan heel prominent gegevens over de vorige inspraakronde maar geen nieuwe stukken en niets over de nieuwe inspraakdata.
Als klap op de vuurpijl heeft de gemeente Nijmegen, die zich landelijk profileert met de goede digitale toegankelijkheid van haar stukken, geen digitale versies van de stukken beschikbaar: geen CD-rom of stukken op internet. Wel veel informatie voor mensen die mee willen denken over de vormgeving van de brug, maar niets voor de insprekers. Om het ontmoedigingsbeleid te completeren… Als je de stapel stukken dan op het open Huis liggen grondig wil bestuderen dan blijken die eerst besteld te moeten worden door de medewerkers van de gemeente. Behalve tijd kost dat € 89,-- waarvan € 40,-- voor het bestemmingsplan zelf, een drukwerkje van 90 blz. Politici maken zich zorgen om burgers die zich van de politiek afkeren en cynisch worden. Die zorg is terecht. En de oorzaak in dit geval duidelijk. Cynische bestuurders die hun inwoners als lastposten zien scheppen cynische burgers.


- terug naar boven  -

 

Burgers als jojo's van de politiek


Op 20 maart kwam de lang verwachte reactie van de gemeente Nijmegen op onze inspraak op de stadsbrug. Met daarbij de uitnodiging om op 26 maart in te spreken in de raadscommissie (in Nijmegen aangeduid als Burgerronde). Uiteraard is het prima om uitgenodigd te worden om in te spreken, maar 6 cm nieuwe stukken bestuderen in 6 dagen is voor iedereen onmogelijk, zelfs als je er full time aan kunt werken. Als vrijwilligers heb je natuurlijk ook je gewone werk en in dit geval afspraken met je gezin tijdens de Paasdagen. Het evenwicht is zoek. De gemeente geeft zichzelf acht maanden de tijd om op onze inspraak te reageren en wij krijgen nog geen week te tijd om in te spreken in de commissie. Daarbij kan de gemeente alle benodigde expertise inhuren en een heel team ambtenaren mobiliseren. De vereniging Dorpsbelang Hees nam het initiatief om de gemeenteraad om uitstel te vragen. Uiteraard heeft Leefmilieu dat verzoek ondersteund. Maar de gemeente wilde van geen uitstel weten. De bespreking moest en zou op 26 maart doorgaan. Deze situatie is niet uniek, iedereen die in Nederland inspreekt op vergunningen en bestemmings-plannen herkent deze situatie. De overheid neemt alle tijd en als je als burger mag reageren word je zonder aankondiging voor het blok gezet. Veel insprekers hebben het er niet bij laten zitten en ze hebben zelfs tijdens de Paasdagen hard doorgewerkt om tenminste een eerste reactie te kunnen geven in de 3 minuten die iedere inspreker daarvoor krijgt. Het zal niemand verbazen dat in de meeste reacties boosheid over de hele gang van zaken de boventoon voerde. Echter door het grote aantal insprekers kwamen de gemeenteraadsleden niet toe aan de inhoudelijke behandeling van de stukken. Omdat de politici de behandeling daarom gewoon 14 dagen uitstelden mochten ook de insprekers opnieuw langskomen om hun reactie te geven. Burgerparticipatie….. daar heb je wel eelt op je ziel voor nodig.


- terug naar boven  -

 

Nieuwe naam voor stadsbrug in Nijmegen gezocht


Eind maart kwamen de bovengenoemde nieuwe stukken voor de stadsbrug. Het bleek dat een heleboel onderzoeken opnieuw zijn gedaan, zo heeft bijvoorbeeld de gemeente Nijmegen het luchtkwaliteitsonderzoek opnieuw laten uitvoeren door het milieuadviesbureau Witteveen en Bos. Een helder stuk dat veel duidelijk maakt. Per etmaal komen er bijvoorbeeld op de volgende wegen meer dan 1000 voertuigen per dag bij:

  • op de Energieweg en de Neerbosscheweg
  • de doorgaande wegen in Lent
  • de van Heemstraweg in Beuningen.

Deze uitkomsten zullen de meeste mensen niet verbazen want waar een brug wordt aangelegd, komt er verkeer op af.
Maar wist u dat uit hetzelfde rapport blijkt dat het op de A73 en op de A50 rustiger wordt? Het verkeer rijdt liever over de stadsbrug dan over de brug in de autosnelweg bij Ewijk. De stadsbrug wordt hier-mee een echte regionale oeververbinding, die zuid Nederland verbindt met noord Nederland. De vijf rotondes halen als extraatje nog eens alles uit de auto wat er qua luchtvervuiling inzit. De grotere drukte eindigt niet in Nijmegen maar is op de plankaarten zichtbaar tot in Arnhem. Misschien was een brug niet door de stad maar rond de stad toch gewoon een beter idee. Dan komen de vele bedrijven op het industrieterrein ook niet zonder aan- en afvoerroute te zitten als het verkeer op de Energieweg vaststaat. Mocht de gemeenteraad van Nijmegen vasthouden aan haar plannen om deze brug te bouwen, dan is wel het minste wat ze kunnen doen die brug niet meer een STADSbrug te noemen. Dat is toch werkelijk te lokaal gedacht.


- terug naar boven  -


 

Onderwerpen: