Home

Bedrijfsactiviteiten in Nijmegen

Terrein van voormalig kolengestookte elektriciteits-centrale  wordt omgevormd tot terrein waarin op andere manieren energie wordt opgewekt. Er staan al zonnepanelen en er zijn plannen voor een biomassacentreale en windmolens.

De oude kolencentrale, gestopt per 1 januari 2016, is nog wel te zien maar werkt niet meer en er wordt gewerkt aan de sloopplannen.

Engie heette voorheen GDF Suez, daarvoor Electrabel en daarvoor EPON. Deze namen komen nog voor op oudere stukken. Engie is een internationaal bedrijf.

 

 

 

Nijmeegse biomassacentrale Engie opnieuw van tafel

November 2019. Engie heeft de plannen voor een biomassacentrale in Nijmegen geschrapt. Aanleiding was een meerderheid in de Nijmeegse gemeenteraad die zich begin november keerde tegen de biomassacentrale. De raad heeft bezwaren vanwege de luchtuitstoot van de centrale en het onduurzame karakter van biomassaverbranding. Nijmeegse bewoners- en milieuorganisaties juichen het besluit van de gemeenteraad en van Engie toe. In 2017 had Engie ook al een concreet plan voor een biomassacentrale. Toen zette de rechter er echter een streep door.
Voor de herontwikkeling van het Nijmeegse bedrijfsterrein van Engie wordt nu een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Belangrijk thema daarbij is de opwekking van duurzame energie en warmte. Voor het nieuwe bestemmingsplan wordt een milieu-effectrapport (MER) opgesteld. Als start van deze procedure is een zgn Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. In deze notitie staat welke alternatieven en milieu-effecten in het MER moeten worden beschreven. Leefmilieu heeft een zienswijze over de notitie ingediend. Leefmilieu vindt de notitie te vaag en te algemeen. Het gebrek aan concreetheid zal het maken van een goed MER erg moeilijk maken. Duidelijker moet worden welke bedrijfscategorieën wel en niet worden toegelaten. Het huidige bedrijventerrein heeft een grote geluidsruimte. Leefmilieu vindt het van belang dat er alternatieven worden meegenomen waarbij die geluidsruimte wordt beperkt. Ook inperking van de veiligheidscontour en van luchtemissies zijn van belang. Leefmilieu stelt voor om bij de opwekking van duurzame energie en warmte sterk in te zetten op technieken als bodemwarmte, aquathermie (energie uit oppervlaktewater) en opslag van energie. Groene omranding en groene dooradering van het bedrijventerrein worden toegejuicht.

Klik hier om de hele zienswijze te lezen

Klik hier om Notitie Reikwijdte en Detailniveau te bekijken

Geen biomassacentrale in Nijmegen

Juli 2019. Energiebedrijf Engie en de gemeente Nijmegen hebben een gebiedsvisie opgesteld voor het terrein van Engie. Op het terrein met een omvang van 32 hectare stond voorheen een kolencentrale. De Gebiedsvisie vormt de basis voor het nieuwe bestemmingsplan De gebiedsvisie richt zich op duurzame energieopwekking en watergebonden bedrijvigheid. Op zich positief maar in de gebiedsvisie wordt een deel van het terrein bestemd voor een nieuwe biomassacentrale en dat is ongewenst.
In een gezamenlijke zienswijze hebben Leefmilieu, MOB en de Gelderse Natuur- en Milieufederatie aangegeven dat de gebiedsvisie een houtgestookte biomassacentrale dient uit te sluiten. In november 2017 is een milieuvergunning voor een biomassacentrale van Engie op dezelfde locatie reeds door de rechtbank Arnhem vernietigd. Een herhaling van zetten moet worden voorkomen.

Bezwaren
De bezwaren van de organisaties richten zich op de CO2-uitstoot. De CO2-uitstoot van houtverbranding per hoeveelheid opgewekte energie is hoger dan die van kolen.  In plaats van hout te verbranden zouden we juist bossen moeten aanplanten. Daarnaast is uit onderzoek van bureau Probos gebleken dat er niet voldoende hout uit de regio beschikbaar is. Het hout zal dus van (veel) verder weg moeten worden aangevoerd en dat is ongewenst. Een biomassacentrale zal lokaal ook voor de uitstoot van fijn stof zorgen.

Oplossing
Als oplossing stellen de organisaties voor om in te zetten op technieken als bodemwarmte, aquathermie, opslag van energie (onder andere in de vorm van waterstof) en grootschalige warmtepompen. Voorgesteld wordt om de inzet van deze technieken te versnellen.

Lees hier onze zienswijze

Rechtbank vernietigt vergunning biomassacentrale in Nijmegen

Paleis van Justitie ArnhemOp 24 november 2017 is de uitspraak van de rechtbank Arnhem gepubliceerd waarmee zij de omgevingsvergunning en maatwerkvoorschriften voor de biomassacentrale van Engie vernietigt. Doel van deze biomassacentrale is het verbranden van hout om daarmee warmte op te wekken. De rechtbank vond het onvoldoende duidelijk,  waarom de vergunning niet strenger was.  Het eerdere milieuonderzoek (het MER) en de eerder verleende vergunning stelden namelijk wel hogere eisen. Verder vond de rechtbank dat de werking van het bedrijf niet duidelijk genoeg was opgeschreven in de vergunning. MOB had tegen deze vergunning beroep ingesteld en heeft dus gelijk gekregen. Engie kan binnen 6 weken in beroep bij de Raad van State. Maar misschien kan het bedrijf beter afzien van een beroep, gezien de recente discussie over het bijstoken van hout. Hout verbanden levert namelijk heel veel CO2 en dat is slecht voor het klimaatprobleem. Met hetzelfde subsidiegeld kan beter gezocht worden naar echte oplossingen voor het klimaatprobleem.

Klik hier om de uitspraak van de rechtbank te lezen

UPDATE:

Op 25 november 2017 werd bekend dat de bouw van de geplande biomassacentrale in Nijmegen niet door gaat. Energiemaatschappij Engie heeft het plan afgeblazen nadat de milieuvergunning vernietigd was. Reden is ook dat er minder vraag is naar warmte voor het warmte net.

Lees meer op: https://www.gelderlander.nl/nijmegen-e-o/bouw-biomassacentrale-nijmegen-afgeblazen~abc0d0be/

Normen voor biomassacentrales zijn onnodig verruimd

Leefmilieu is al meer dan tien jaar betrokken bij de elektriciteitscentrale op het industrieterrein van Nijmegen. Het bedrijf dat achtereenvolgens EPON, Electrabel, GDF-Suez en op dit moment Engie heet, had tot eind 2015 een kolengestookte elektriciteitscentrale in bedrijf. Als onderdeel van de afspraken van de landelijke overheid met de energiesector is deze oude centrale gesloten. Engie werkt behalve aan de sloop van de oude kolencentrale aan nieuwe initiatieven om energie op te wekken. Zo is een zonnepark verschenen met duizenden zonnepalen en zijn er plannen voor een biomassacentrale. De biomassacentrale gaat energie opwekken door hout te stoken. Er is een vergunning voor nodig en dat vergunningtraject loopt al geruime tijd. Vorig jaar bleek dat tijdens dat proces de landelijke overheid de normen voor biomassacentrales had verruimd. Waarom ze dat gedaan hebben snappen we niet. Het betekent dat er meer vervuiling uit de centrale mag komen en dat daardoor de omgeving meer vervuild wordt. De omwonenden en meerdere milieuorganisaties, waaronder Leefmilieu, waren het daar natuurlijk niet meer eens. Er zijn vervolgens gesprekken geweest met de omgevingsdienst en het bedrijf. Na  meerdere van die bijeenkomsten zijn we tot de afspraak gekomen dat Engie vrijwillig strengere normen zal hanteren. Dat is ook officieel vastgelegd in de vergunning. Deze normen zijn niet zo streng als de eerdere, maar gelukkig toch veel strikter dan de landelijke eisen. Leefmilieu heeft daarom afgesproken niet verder in beroep te gaan tegen de vergunning. Blijft de vraag waarom de landelijke overheid volkomen onnodig de normen verruimd heeft.

 

Zonnepark Nijmegen geopend

6 november 2015. Vandaag is in Nijmegen een zonnepark geopend met 4000 zonnepanelen. Dit zonnepark vormt de eerste stap van GDF/SUEZ (nieuwe naam Engie) om op deze plaats de kolencentrale te vervangen door verschillende initiatieven voor de opwekking van duurzame energie. Interessant weetje: het zonnepark is ondiep verankerd, om op die manier de archeologisch belangrijke bodem niet te beschadigen.  

 

 

.

LFG en Elektriciteitscentrale Nijmegen

Juni 2014. Op verzoek van de vereniging Leefmilieu, heeft de elektriciteitscentrale van GDF SUEZ te Nijmegen het laagfrequent geluid (LFG) laten meten in twee woningen in haar directe omgeving. In Nijmegen staat de kolencentrale ook wel bekend als Electrabel. Het onderzoek vond niet plaats omdat er LFG-klachten over de elektriciteitscentralewaren, maar om een beter beeld te krijgen van laagfrequent geluid in Nijmegen. Er is zowel gemeten terwijl de installatie draaide als wanneer deze niet in werking was. Hieruit bleek dat de bedrijfsvoering van de centrale niet leidt tot een toename van de immissieniveaus van laagfrequent geluid in de onderzochte woningen. Wel bleken er, op sommige momenten, overschrijdingen te zijn,ook als de elektriciteitscentrale niet draaide. De uitkomsten zijnop 6 juni met geïnteresseerden besproken. Behalve mensen van GDF SUEZ waren er omwonenden, leden van Leefmilieu en vertegenwoordigers van de gemeente Nijmegen en GGD Gelderland Zuid aanwezig. Edwin Buikema, die het onderzoek had uitgevoerd, lichtte de uitkomsten toe. Er was veel lof bij de aanwezigen voor het feit dat GDF Suez het onderzoek had laten uitvoeren. In de nabespreking bleek dat de verantwoordelijke medewerkers bij de ontwikkeling van nieuwe plannen op het terrein (de kolencentrale sluit per 1 januari 2016) het LFG vraagstuk van meet af aan willen gaan meenemen, onder het motto “voorkomen is beter dan verhelpen”. Een voorbeeld dat navolging verdient.

Bekijk hier het onderzoeksrapport

Bekijk hier de presentatie

beelden presentatie

Overleg met Electrabel over bijstoken biomassa

Oktober 2011. Met de medewerkers van de kolencentrale van Electrabel in Nijmegen zitten we vanuit de vereniging Leefmilieu een of twee keer per jaar om de tafel, soms iets vaker als er onderhandeld moet worden over een nieuwe vergunning. Het vraagstuk waar kolencentrales mee worstelen is het klimaatprobleem. Het verstoken van kolen levert heel veel CO2 en CO2 is mede verantwoordelijk voor het klimaatprobleem. Daarom moet er gezocht worden naar alternatieven. Kolencentrales worden door subsidies en regelgeving gestimuleerd om biomassa bij te stoken, zo ook Electrabel Nijmegen. Bij biomassa moet je denken aan producten zoals hout, palm- en koolzaadolie en suikerriet.
logo CE DelftOmdat het bijstoken van palmolie heel ongewenst is vanwege de tropische bossen die daarvoor gekapt worden, is in het verleden al afgesproken dat in de kolencentale van Electrabel in Nijmegen geen palmolie bijgestookt wordt. Maar omdat ze in Nijmegen meer kolen willen vervangen door biomassa, is de vraag aan de orde aan welke eisen die biomassa moet voldoen. Dat is een lastige discussie en daarom had Electrabel het bedrijf CE-Delft gevraagd een en ander op een rijtje te zetten. Favoriet bij kolencentrales is het bijstoken van hout. Maar een belangrijk vraag daarbij is, is daar wel genoeg van? En krijgen door het gebruik van hout voor kolencentrales andere gebruikers zoals de houtsector en papiersector niet te maken met veel hogere prijzen? Je wilt dat goede landbouwgrond alleen gebruikt wordt voor de productie van voedsel en niet van energiegewassen, maar hoe voorkom je dat het landgebruik niet zo veranderd dat toch een energieproduct wordt verbouwd in plaats van een voedingsmiddel? Het komt er op neer dat je wilt dat Electrabel hout gebruikt dat niet meer geschikt is voor het maken papier of houtproducten zoals spaanplaat, bossen aanplant in gebieden met een slechte bodem en zich richt op reststromen die niet geschikt zijn voor ander gebruik. Dit alles en veel meer werd toegelicht en besproken naar aanleiding van de presentatie van CE-Delft. Uiteraard is na de presentatie nog verder met de directie van de kolencentrale gesproken en afgesproken is dat de vereniging Leefmilieu nauw betrokken wordt bij het nadenken over goede biomassa-soorten.
Klik hier om de presentatie van CE-Delft te bekijken.
 

Houtstook EPON-centrale opnieuw onder vuur

De Gelderlander, 5 januari 2008. Verbod op houtshredders >>

 

Palmolie als brandstof

December 2006. Verklarende aantekening bij de palmolie-uitspraak voor het Tijdschrift Milieu en Recht ››

 

Akkoord milieu- en bewonersorganisaties en Electrabel over centrale Nijmegen

28 september 2006. Geen bijstook van koolzaad en palmolie (doc)

 

Uitspraak Raad van State over bijstoken Palmolie

1 juni 2006. Leefmilieu ontvankelijk, en palmolie mag niet met een melding worden bijgestookt (doc)

 

’Biobrandstoffen behoorlijk dom’ volgens Lucas Reijnders

Milieudefensie magazine, september 2005. lees meer (doc)

 

de minister is van plan de subsidie op de bijstook van palmolie te verminderen

september 2005. In het verzet tegen het bijstoken van palmolie in kolencentrale krijgen de Nijmeegse milieu- en bewonersgroepenhulp uit een onverwachte hoek. (doc)

 

Groene stroom met bijsmaak

De Nijmeegse Stadskrant, september 2005. Een artikel door Max van Wel ››

 

Biobrandstof kan milieu sterk schaden

22 augustus 2005. Ingezonden stuk uit de NRC door Milieudefensie, NOVIB en Both Ends ››

 

Bezwaarschift bijstoken palmolie

9 augustus 2005. Bezwaarschrift tegen het bijstoken van 50.000 ton palmolie. (doc)

 

Persbericht: Geen palmolie in kolencentrale

8 augustus 2005. Nijmeegse milieu- en bewoners-groepen verzetten zich tegen het bijstoken met eetbare palmolie in kolen- centrale. In dit persbericht worden de argumenten op een rijtje gezet (doc)

Onderwerpen: