Home
lege pixel
Houtstook EPON-centrale opnieuw onder vuur
Verbod op houtshredders

Het stoken van afvalhout door de EPON- elektriciteitscentrale is vanaf het begin omstreden geweest. Enige jaren geleden startten Leefmilieu, de Vereniging Dorpsbelang Hees,Weurt+ en De Groenen regio Gelderland een juridische procedure tegen de provincie Gelderland. Kern van de bezwaren was, dat het afvalhout sterk verontreinigd kan zijn met zware metalen en chloorverbindingen. Daardoor dreigen zowel in de lucht (via de schoorsteen) als in het vliegas (dat bij de Vasim verwerkt wordt) meer gevaarlijke, kankerverwekkende stoffen terecht te komen.

Door: Toine van Bergen
De Groenen

Europese rechter
In de vergunning vande EPON-centrale staat, dat het bedrijf alleen schoon hout mag verwerken.Voor het stoken van afvalhout heeft men geen vergunning. De bezwaren richtten zich op de uitwerking hiervan in zogenaamde acceptatievoorwaarden. Deze garandeerden niet dat er geen afvalhout verstookt zou worden. Toende provincie Gelderland de bezwaren afwees, kwam deze zaak op het bordjeterecht van de Raad van State.

’s-Lands hoogste bestuursrechter wilde zich echter ook niet aan hete kolen branden. (heet hout is natuurlijk toepasselijker!). Kern van de discussie is nu; moet het hout, dat de EPON verwerkt in juridische zin nog als afval beschouwd worden? Het Europese Hof van Justitie mag nu het verlossende woord uitspreken. Beantwoordt zij deze vraag met ‘ja’, dan is het afgelopen met het houtstookproject.

Nieuwe hoop
De verlossende uitspraak kan echter nog wel enige tijd op zich laten wachten. Maar.....er is nieuwe hoop!

Het Ecologisch KennisCentrum in St. Oedenrode diende bezwaren in bij de provincie Noord Brabant tegen de vergunning, die men wilde verlenen aan een zevental mobiele houtshredders. Deze installaties verplaatsen zich door de provincie om met name bij sloopwerken afvalhout te vermalen. Directeur van het Ecologisch Kennis Centrum, Advan Rooij, vreesde dat bij dat vermalen zeer gevaarlijke stoffen als arseen,chroom VI en dioxinen zouden kunnen vrijkomen. Het afvalhout bevat immers levensgevaarlijke bestrijdingsmiddelen, zoals pentachloorfenol , creosotenen wolmanzouten.

Verbod
Ook in deze zaak moest de Raad van State een uitspraak doen omdat de bezwaren door de provincie werden afgewezen. Alvorens een uitspraak te doen, liet men een onderzoek instellen door deskundigen. En wat gebeurde: staatsraad Hulshof verbood de provincie Noord Brabant om de vergunningen af te geven. Hij achtte de kans op vrijkomen van gevaarlijke stoffen onverantwoord groot.

Van Rooij schreef vervolgens alle provinciebesturen in Nederland aan met het verzoek om - op basis van de uitspraak van de Raad van State - alle vergunningen voor houtversnipperaarsin te trekken. Waarom zou een verbod op houtshredderen immers alleen voor mobiele-, en niet voor plaatsgebonden (stationaire) houtshredders gelden?

En De Groenen diendeneen soortgelijk verzoek in bij de provincie Zuid Holland. Gedeputeerdestaten van deze provincie zijn verantwoordelijk voor het toezicht op dehoutshredder van Sita/BFI in Delft. Bij dat bedrijf wordt het afvalhoutvermalen dat in de Nijmeegse EPON-centrale wordt opgestookt.

Hoe verder?
Alle provinciebesturenoverleggen inmiddels in het Interprovinciaal Overleg Orgaan (IPO) overde vraag hoe het verder moet met het shredderen van afvalhout. En de provinciebesturen van Zuid Holland en Gelderland zijn gedwongen om het houtstookproject bijde EPON-centrale opnieuw te bezien.
Leggen ze de vezoeken naast zich neer, dan is de kans levensgroot dat ze (opnieuw) worden teruggefloten door de Raad van State.
Kortom: het vuurtje is weer aardig opgestookt. Wordt ongetwijfeld vervolgd!


lege pixel
Onderwerpen: