Home

cover_onderzoek ecologisch noodzakelijke reductiedoelstellingApril 2021. Het rapport 'Stikstof en natuurherstel' biedt voor het eerst een inventarisatie van de ernst van de bestaande stikstofschade. De commissie Remkes miste nog de ecologisch-wetenschappelijke kennis over de ernst van de stikstofschade. Wel was duidelijk dat de natuurwaarden onder de kritische depositiewaarden moeten worden gebracht. Maar de ernst van de bestaande natuurschade als gevolg van de in afgelopen decennia opgehoopte stikstof in de bodem was nog onvoldoende in beeld.

 

In het rapport 'Stikstof en natuurherstel' stellen wetenschappers nu vast dat stikstofgevoelige natuur zich in slechte staat bevindt doordat ze tientallen jaren is blootgesteld aan een overmaat aan stikstof. Het rapport biedt inzicht in het mechanisme van de effecten van de jarenlange hoge stikstofdepositie op de natuur. We zitten inmiddels in de laatste fase van deze effecten, die zich kenmerkt door ernstige bodemverzuring, verhoogde nitraatuitspoeling naar grondwater en biodiversiteitsverlies op grote schaal. Nog maar een kwart van de  81(volgens habitatrichtlijn) te beschermen plant- en diersoorten is in gunstige staat van instandhouding. 90% van de habitattypen verkeerd in matige tot zeer ongunstige staat van instandhouding, in een aantal habitattypen is natuurlijk herstel zonder ingrijpende maatregelen zelfs niet meer mogelijk.

 

Zonder aanzienlijke verlaging van de stikstofdepositie, zodat deze onder de kritische depostiewaarden komt, gaat dit proces onverminderd door. Om verdere natuurschade en verlies van biodiversiteit te beperken is een emissiereductie van 70% nodig. Dit zou zo snel mogelijk behaald moeten worden, maar uiterlijk in 2035. Dat is meer en sneller dan nu in de stikstofwet is vastgelegd.

 

Daarnaast  gaat het rapport in op de vraag wat realistisch kan worden verwacht van natuurherstelmaatregelen, waarvoor de regering miljarden Euro's heeft gereserveerd. Het rapport is hierover duidelijk: natuurherstelmaatregelen zijn pas zinvol, als ook de stikstofuitstoot tot een veilig niveau is teruggebracht. Aan natuurherstel werken terwijl we gelijktijdig schade aan de natuur blijven toebrengen, is nutteloos, met name bij de droge zandgronden. Zonder een ambitieuze emissiereductie moeten we ermee rekening houden dat een groot deel van die miljarden Euro's voor natuurherstel weggegooid geld zal zijn.

 

Lees hier het rapport

 

Lees hier het persbericht

 

Lees hier meer achtergrond informatie

 

.

Onderwerpen: