Home

Maart 2019. De bioenergiecentrale in Cuijk (BECC) verbrandt naast houtige biomassa ook afvalstoffen zoals vethoudende bleekaarde, B-hout en slib van rioolwaterzuiveringsinstallaties. De centrale is daardoor een afvaloven in plaats van een biomassaoven. De oven te Cuijk voldoet niet aan de strenge (Europese) eisen die aan een afvaloven worden gesteld. Een wettelijk verplichte toets waarin nagegaan wordt of de best beschikbare technieken voor afvalverbranding zijn toegepast, kan door bevoegd gezag niet worden overlegd. Daarnaast ontbreekt ook een geldende vergunning van de natuurbeschermingswet (met een milieu-effectrapport en zogenoemde passende beoordeling). Evenmin wordt voldaan aan de recente uitspraak van het Europese Hof (van 7 november 2018) over het PAS (Programma Aanpak Stikstof). Op basis van deze overwegingen heeft Leefmilieu aan de provincie Noord-Brabant gevraagd om de verbrandingsinstallatie stil te leggen. 

 

.

Onderwerpen: