Home | luchtkwaliteit | belangrijke informatie

Soms komen wij bij het bestuderen van informatie over luchtkwaliteit belangrijke artikelen of brieven tegen die voor veel mensen van belang zijn. Het gaat niet om de teksten van regelgeving maar bijvoorbeeld om het advies van de Gezondheidsraad of een belangrijke uitspraak van een rechter. Per document geven wij in enkele zinnen aan waarom wij dit document van belang vinden. Mist u een belangrijk document, laat het ons dan weten, wij voegen dit dan toe. 

 

Grootschalige Concentratiekaarten Nederland

Het RIVM produceert jaarlijks kaarten met concentraties voor Nederland voor diverse luchtverontreinigende stoffen, waarvoor Europese regelgeving bestaat. De concentratiekaarten geven een grootschalig beeld van de luchtkwaliteit in Nederland en zijn gebaseerd op een combinatie van modelberekeningen en metingen. Deze zijn bedoeld voor het geven van een  beeld van de luchtkwaliteit voor zowel het afgelopen jaren als ook voor de toekomst. Gemeentes, provincies en anderen gebruiken deze kaarten bij hun rapportages.

Ga hier naar de website waar u de kaarten kunt downloaden

- terug naar boven -

 

Zelf rekenen aan de luchtkwaliteit in je straat met het Webbased CAR-model

Overheden gebruiken voor hun luchtkwaliteitsberekeningen al jaren het CAR-model. Door invoer van onder meer straatgegevens, verkeersaantallen wordt de luchtkwaliteit in een straat (wegvak) berekend. Dit CAR-model is nu webbased beschikbaar en als burger kan je dus zelf berekeningen hiermee doen. De handleiding is sterk verbeterd, waardoor het nu makkelijker is om de gegevens in te voeren.

Ga hier naar de website van het CAR-model

- terug naar boven -

 

Luchtkwaliteit Nijmegen-West en Weurt (Tauw, 21 januari 2009)

In dit rapport over de luchtkwaliteit Nijmegen-West en Weurt worden de verschillen tussen metingen onderling en berekeningen onderling grondig uiteengezet. Ook de verschillen tussen meten en berekenen worden goed beschreven. Een aanrader voor iedereen die met luchtkwaliteitsgegevens bezig is.

Bekijk hier het rapport

- terug naar boven -

 

Een hartaanval inademen (Kennislink, 6 augustus 2009)

Een relatie tussen luchtvervuiling en hartziekten werd voor het eerst aangetoond in een groots opgezette studie in zes Amerikaanse steden. Mensen die leven in een industrieel gebied met een hoge vervuilingsgraad bleken eerder te sterven dan hun familieleden die in een schonere omgeving wonen. Bovendien is in 250 steden wereldwijd opgemerkt dat een piek in luchtvervuiling leidt tot een piek aan sterfgevallen door hartaanvallen.
Dit artikel vertelt over de rol van aldehyden (oa. afkomstig van uitlaatgassen, verbranding van organisch materiaal) en fijn stof op het ontstaan van hart- en vaatziekten.

Bekijk hier de publicatie op de website van kennislink

- terug naar boven -
 

GGD-richtlijn medische milieukunde: luchtkwaliteit en gezondheid (RIVM-2008)

Deze richtlijn, opgesteld door RIVM en GGD'en, biedt een overzicht van wetenschappelijke gezondheidsstudies, nieuwe wet- en regelgeving, meten en berekenen en de implicaties voor de gezondheid. Paragraaf 2.3 biedt een goede uitleg over de voors en tegens van meten versus berekenen. Ander belangrijk punt uit deze richtlijn is de kritische kanttekening die door RIVM en GGD geplaatst word bij de rooskleurige voorspelling van de luchtkwaliteit in de toekomst; zij adviseren om niet van het 'best haalbare', maar van realistische voorspellingen uit te gaan (blz 22 en bijlage 1).

Bekijk hier de richtlijn van de GGD

- terug naar boven -
 

Effecten van groen op de luchtkwaliteit (december 2008)


RIVM-rapport dat een overzicht geeft van studies naar de effecten van groen op de luchtkwaliteit anno 2008. Het effect blijkt zeer beperkt. Dit rapport is dan ook van grote betekenis omdat bij knelpunten en bij projecten die een verslechtering van de luchtkwaliteit veroorzaken, beplanting vaak als (mogelijke) oplossing aangedragen wordt.

Bekijk hier het rapport van het RIVM

- terug naar boven -
 

Brief GGD'en Brabant/Zeeland aan Gemeente Boekel (november 2008)


Deze brief beschrijft de mogelijke risico's van intensieve veehouderij op de gezondheid. Beperkt de aandacht zich vaak tot geur, in deze brief wordt uitdrukkelijk stilgestaan bij de risico's van fijn stof emissies, samenstelling van het stof en introductie/verspreiding van infectieziekten. Duidelijk wordt gemaakt, dat de huidige kennis nog onvoldoende is om alle risico's goed in te schatten en dat juist daarom voorzichtigheid betracht moet worden bij het inrichten van Landbouwontwikkelingsgebieden (LOG's) maar zeker ook bij bestaande bedrijven. In de brief worden hierover adviezen gegeven.

Bekijk hier de brief van de GGD

- terug naar boven -
 

Janecek arrest (juli 2008)


Het Janecek arrest is een zeer belangrijke uitspraak met betrekking tot luchtkwaliteit. Met deze uitspraak bepaalde Het Hof dat direct betrokken burgers bij gevaar voor overschrijding van de geldende milieunormen een actieplan tegen luchtvervuiling kunnen eisen. Met betrekking tot de inhoud van zo’n actieplan oordeelde het Hof, dat de EU-landen niet verplicht zijn tot maatregelen die elke overschrijding van de normen uitsluiten. Maar ze zijn – bij terechte klachten van individuele burgers – wel verplicht op korte termijn maatregelen te treffen die de risico’s van overschrijding tot een minimum beperken en die stapsgewijs leiden tot een situatie waarin de concentratie fijnstof binnen de toegestane hoeveelheid blijft.

Bekijk hier Janecek arrest

- terug naar boven -
 

Communicatie, Luchtkwaliteit en Gezondheid: Feiten en Fabels (juni 2008)

Namens het Milieu Overleg Lokale Overheden (MOLO) en het Brabants Platform Lucht (BPL) heeft de werkgroep Communicatie, Luchtkwaliteit en Gezondheid een folder gemaakt, genaamd Feiten en Fabels. Hierin staan allerlei feiten en fabels over communicatie, luchtkwaliteit en gezondheid op een rij gezet. De folder is gericht op overheden, maar bevat ook voor burgers interessante informatie.

Bekijk hier de folder van het MOLO

- terug naar boven -
 

Advies Gezondheidsraad Gevoelige Bestemmingen (april 2008)

De Gezondheidsraad heeft een advies uitgebracht over het ontwerp besluit Gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteit). Zij adviseert om náást de benoemde bestemmingen: scholen, kinderdagverblijven, bejaardenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen óók ziekenhuizen en woningen tot de gevoelige bestemmingen te rekenen. Dit is nodig om de gezondheid van de gevoelige groepen (kinderen, ouderen, zieken) te beschermen tegen luchtverontreiniging. Immers deze groepen vertoeven bij uitstek lange tijd in woningen en ook in ziekenhuizen is het aannemelijk dat gevoelige groepen daar verblijven.

Bekijk hier het advies van de Gezondheidsraad.

- terug naar boven -
 

Onderwerpen: