Home | over Leefmilieu | bestuur en vrijwilligers

Hieronder vindt u informatie over het bestuur en actieve vrijwilligers van Leefmilieu.

 

Eindvonnis schadeclaim Middelkamp

In juni is het eindvonnis van de rechtbank gekomen in het geschil met Middelkamp. Middelkamp had in april 2017 Leefmilieu gedaagd vanwege een schade­claim van hem en een van zijn klanten. Middelkamp stelde dat hij recht had op dat geld omdat wij en hij, toen we in 2014 een schikking met hem troffen, wederzijds gedwaald hadden. Dat dwalen is het juridische jargon voor het niet op basis van de juiste gegevens sluiten van de overeenkomst. De rechtbank Arnhem heeft op 13 juni uitspraak gedaan en daarin stelt de rechter dat er, zoals ook al was uitgesproken in het tussenvonnis, geen sprake is van dwaling. De overige claim achtte de rechtbank onvoldoende onderbouwd en dus zijn wij volkomen in het gelijk gesteld.

De heer Middelkamp is veroordeeld in het betalen van (een deel van) onze kosten: 4609,00 euro.

Tussenvonnis schadeclaim Middelkamp

Februari 2018. Op 17 november 2017 was in Arnhem de zitting in de rechtszaak van Middelkamp tegen de vereniging Leefmilieu. Middelkamp had in april 2017 Leefmilieu gedaagd vanwege een schade­claim voor hem en een klant van hem. Middelkamp stelde dat hij recht had op dat geld omdat wij en hij, toen we in 2014 een schikking met hem troffen, wederzijds gedwaald hadden. Dat dwalen is het juridische jargon voor het niet op basis van de juiste gegevens sluiten van de overeenkomst. Intussen heeft de rechtbank Arnhem een tussenvonnis gedaan op 14 februari 2018. De rechter gaat niet mee in de stelling van Middelkamp dat er sprake is van dwaling. De rechter verwijst naar een arrest van de Hoge Raad van 15 november 1985, waarin gesteld wordt dat partijen na het sluiten van een vaststellingsovereenkomst in beginsel geen beroep kunnen doen op dwaling “terzake van hetgeen waarover onzekerheid bestond”. Omdat de onzekerheid bekend was bij het afsluiten van de overeenkomst kan er dus geen beroep op dwaling worden gedaan.
Voor zover de zaak gaat over de schadeclaim van een klant van Middelkamp geeft de situatie volgens de rechter wel aanleiding te denken dat er sprake is van schade. Over dat aspect van de zaak moeten beide partijen nog nadere stukken overleggen en gaat het debat nog verder.
Het tussenvonnis van 14 februari is nog geen definitief vonnis, maar het geeft wel de richting aan waarin de rechter denkt. Samen met onze advocaat zullen wij uiteraard de komende maanden verder werken aan het geven van de benodigde informatie aan de rechtbank.

Rechtszitting schadeclaim Middelkamp

Op 17 november 2017 was in Arnhem de zitting in de rechtszaak van Middelkamp tegen de vereniging Leefmilieu. Middelkamp had in april Leefmilieu gedaagd vanwege een schadeclaim van € 65.336 voor hem en € 17.616 voor een klant van hem. Middelkamp stelt dat hij recht heeft op dat geld omdat wij en hij, toen we in 2014 een schikking met hem troffen, wederzijds gedwaald hadden. Dat dwalen is het juridische jargon voor het niet op basis van de juiste gegevens sluiten van de overeenkomst. Leefmilieu stelde, bij monde van haar advocaat, dat het niet ging om een dwaling, maar om een onzekerheid die in de overeenkomst zat besloten. Zowel wij als hij waren in onzekerheid over de behandeling van de toenmalige zaken door de Raad van State, maar Middelkamp was uiteraard wel vooraf geïnformeerd over onze intrekking. Hij was dus van de onzekerheid op de hoogte. Verder was die onduidelijkheid niet door ons veroorzaakt maar door hem, omdat hij ons niet correct geïnformeerd had.

Surprised OpenClipartMiddelkamp wil met een beroep op de dwaling slechts een deel van de gesloten overeenkomst laten vernietigen, wij betoogden echter dat áls de overeenkomst vernietigd wordt, dat die dan helemaal vernietigd moet worden. Mocht de overeenkomst inderdaad door de rechter vernietigd worden, dan hebben wij ook een schadeclaim voor Middelkamp ertegenover gesteld.

Uiteraard weet je op de zitting nooit hoe de rechter zal gaan oordelen, maar een ding was zeker: Hollema, de advocaat van Middelkamp, en Middelkamp zelf, waren slecht voorbereid. Hun verweer werd pas de avond voor de zitting ingediend en zowel advocaat Hollema als Middelkamp stelden tijdens de rechtszitting dat ze de stukken pas een paar dagen geleden waren gaan bestuderen. Toch dateerden de stukken van onze advocaat al van juli 2017. Al op 19 juli had de rechtbank in het eerste vonnis vastgesteld dat de zitting op 17 november zou  plaatsvinden. Middelkamp moest uiterlijk 2 weken voor die datum op onze stukken  reageren. Het is dan wel opvallend om op de zitting te klagen over de omvang van ons verweer (25 bladzijden) en te vertellen dat je de stukken pas 2 dagen daarvoor bent gaan bekijken. Zeker weten we het natuurlijk niet, maar het lijkt ons geen goede indruk te maken bij een rechter.

Het vonnis wordt uitgesproken op 3 januari. In dit soort zaken kan het ook een tussenvonnis zijn, waarin de rechter bijvoorbeeld verder wil met het onderzoek door getuigen te horen of door verdere onderbouwing van de bedragen te krijgen. We wachten het af, de zaak wordt vervolgd. 

Schadeclaim Middelkamp uit de lucht gegrepen

Op 20 april 2017 zijn we door Middelkamp gedaagd in verband met een schadeclaim van € 65.336 voor hem en € 17.616 voor een klant van hem. Hij heeft als gemachtigde van onze vereniging onder meer een groot aantal procedures bij de Raad van State aanhangig gemaakt, zonder ons daarover te informeren. Een deel van die zaken is in 2014/2015 door de Raad van State als ingetrokken aangemerkt. Middelkamp stelt dat bij het maken van de schikkingsafspraken met hem in september 2014, van 33 zaken niet duidelijk was dat ze waren ingetrokken en wij ervan uit gingen dat hierin een inhoudelijk oordeel zou volgen. Op grond daarvan meent hij nu aanspraak te hebben op aanvullende vergoedingen van ons (in plaats van mogelijke proceskostenvergoedingen die de Raad volgens hem toe had kunnen wijzen).

Wij betwisten deze claim uiteraard en hebben deze, ter voorbereiding van ons verweer in de rechtszaak, aan een nader onderzoek onderworpen. Voor de vordering bestaat volgens ons überhaupt geen juridische grondslag. Maar bovendien blijkt nu dat een flink deel van de door hem berekende claim totaal uit de lucht is gegrepen en onderbouwd is met onjuiste gegevens. Een van de problemen, die wij steeds met Middelkamp hadden, was de gebrekkige manier waarop hij ons informeerde. Hij hield ons niet op de hoogte van zijn juridische stappen als gevolmachtigde.  In de loop van 2013 en 2014 was ons gebleken dat hij zelf ook niet leek te weten welke zaken nu precies aanhangig waren. Of het nu kwam door tijdgebrek of door persoonlijke omstandigheden, steeds was er een andere uitleg waarom wij niet goed op de hoogte werden gehouden. Daardoor konden wij de Raad van State ook niet laten weten welke concrete zaken wij in wilden trekken (na het bekend raken met de handelwijze van Middelkamp); wij hadden de gegevens van de zaken immers niet.

Zijn administratie lijkt Middelkamp nu nog steeds niet op orde te hebben: Zo claimt hij nu bijvoorbeeld een vergoeding voor 8 zaken die ruim voor het maken van de schikkingsafspraken met hem al waren ingetrokken en waarover we hem in 2014 al gewoon geïnformeerd blijken te hebben. Op dat punt is zijn claim dus zeker niet terecht.

Middelkamp eist 65.336 euro van Leefmilieu

Vanaf 2011 heeft Milieu-adviesbureau Middelkamp in uiteenlopende juridische procedures de vereniging Leefmilieu vertegenwoordigd. In 2014 is daarbij een meningsverschil ontstaan over de aanpak daarvan en de financiële vergoeding. Dit meningsverschil liep zo hoog op dat we Milieu-adviesbureau Middelkamp onze zaken niet verder lieten behartigen. We kregen daarop onmiddellijk een schadeclaim van zijn advocaat voor een bedrag van 172.280,00 euro. We hebben toen een schikking getroffen, maar ook na die schikking kregen wij nog schadeclaims. Wij zijn als vereniging vervolgens naar mr. Mulder van Hekkelman Advocaten gestapt en die heeft op 23 april 2015 een stevige brief geschreven, waarna het 2 jaar stil werd. Hiermee leek de zaak afgedaan. Echter, wat schetst onze verbazing, op 20 april 2017 krijgen we een dagvaarding uitgereikt door een deurwaarder om op 10 mei in de Rechtbank te verschijnen. Hier was geen enkele waarschuwing of ander signaal aan vooraf gegaan. Uiteraard zijn we opnieuw naar onze advocaat gestapt om ons te laten verdedigen. Het is treurig dat de situatie ons dwingt geld dat bedoeld is voor milieudoelen en het ondersteunen van vrijwilligers te besteden aan het ons verdedigen tegen onterechte schadeclaims.

Theatermakers collecteren voor Leefmilieu

December 2016. Het theatercollectief Vloeken in de Kerk organiseert voorstellingen, waarin kerkelijke elementen nieuw leven wordt ingeblazen. Ze noemen het zelf “zinnenprikkelende diensten vol actualiteit, theater en muziek”. Hun leidraad voor dit seizoen vormen de 7 deugden, waarbij op 20 december de deugd gematigdheid centraal stond. Met zelf gemaakte liedjes en teksten deden de spelers een appel op de toeschouwer om eens beter stil te staan bij de milieuproblemen en de manieren waarop je zelf een bijdrage kunt leveren aan de oplossing ervan. Het was een afwisselende voorstelling in een passende locatie namelijk de Geertekerk in Utrecht. De dienst werd, geheel in kerststijl opgeluisterd door een koor, theaterkoor Bonton uit Utrecht.
De gast(s)preker Niels Götz waarschuwde dat als we ons gedrag willen veranderen we moeten oppassen voor een al te groot vertrouwen in ons denkvermogen. Als we al onze beslissingen overdenken zijn we ’s ochtends om 11 uur al uitgeput vertelde hij, daarom doen we het meeste op de automatische piloot. Nu is juist de automatische piloot een deel van ons primitieve brein, dat vooral bezig is met zaken als voedsel, veiligheid en sex. Kortom het is aan te bevelen om nieuwe gewoonten aan te leren, dat kost minder energie dan steeds je milieugedrag te overdenken. Bij een kerkdienst hoort een collecte en op initiatief van Vloeken in de Kerk was die gewijd aan Leefmilieu. Wij waren er natuurlijk blij mee, maar ook met de hele voorstelling. Intens en modern engagement voor milieu, daar kunnen wij geen genoeg van krijgen.

Bekijk hier de facebookpagina van Vloeken in de Kerk

Feestelijke algemene ledenvergadering

Taart ALV 2016Op 1 april 2016 was de algemene ledenvergadering en zoals gebruikelijk op een algemene ledenvergadering keken we terug op het jaar ervoor en we konden constateren dat 2015 een heel productief jaar is geweest, met veel bekende activiteiten zoals juridische procedures, gesprekken met bedrijven en overheden en het verzamelen van meldingen over milieu en gezondheid. Maar er waren ook nieuwe initiatieven zoals de mediatraining die we met 4 mensen en 2 camera’s gegeven hebben aan de leden van Stop de Stank Deurne. We vierden op de ALV ook dat we 25 jaar bestaan, een mooi jubileum en we kunnen trots zijn op wat we met een groep vrijwilligers bereiken. Veel tijd aan terugblikken hebben we niet besteed, want er blijft veel te doen, dus hebben we het ook gehad voor onze plannen voor 2016.  

Klik hier om het jaarverslag en het activiteitenplan te bekijken

Koninklijk Bibliotheek archiveert website Leefmilieu

Koninklijke BibliotheekSoms krijg je erkenning uit onverwachte hoek. Op 9 oktober 2015 kregen we een mailtje van de Koninklijke Bibliotheek dat ze de website van Leefmilieu geselecteerd hadden om te archiveren en voor de lange termijn te bewaren. Dit betekent dat de website van Leefmilieu in zijn geheel door de Koninklijke Bibliotheek zal worden opgeslagen en dat dit regelmatig herhaald zal worden om zo de ontwikkeling te van de site te volgen. En voor iedereen die de Koninklijke Bibliotheek niet kent, dit is de nationale bibliotheek van Nederland die als taak heeft het cultureel erfgoed van Nederland te bewaren. De website van leefmilieu vormt vanaf november 2015, dus een officieel stukje van dit culturele erfgoed. Dus nu nog beter op spelfouten en dode links letten!

 

Leefmilieu met eigen fimpje op YouTube

Maart 2014. Onder de inspirerende leiding van Corine Quarles van Ufford zijn vier vrijwilligers van Leefmilieu bezig geweest met het maken van een videofilmpje. Startpunt vormden de zorgen van de omgeving over de voorgenomen uitbreiding van de asfaltcentrale van Dura Vermeer in Nijmegen. Maar gaandeweg bleek dat het om een breder probleem ging: de stapeling van milieuoverlast door het hele industrieterrein. Deze zorg van de omwonenden heeft ook een geschiedenis. Wetgeving blijkt er niet te zijn om zo'n stapeling van milieu-overlast tegen te gaan, dus worden mensen blootgesteld aan meerdere bronnen van luchtvervuiling en geluidsoverlast tegelijkertijd. Dat kan gaan om industrie, zoals in het voorbeeld op het filmpje, maar ook om verkeer, scheepvaart en intensieve veehouderij. Het filmpje is voor het eerst vertoond op de algemene ledenvergadering van Leefmilieu.

Klik op de afbeelding om het filmpje te bekijken.

Filmen als nieuwe uitdaging voor Leefmilieu

Vrijwilligers van Leefmilieu hebben de afgelopen jaren veel energie gestoken in het maken van foto’s van de activiteiten die we organiseerden. Volgens ons wordt goed beeldmateriaal steeds belangrijker.

In 2013 is geëxperimenteerd met een nieuw medium: videofilmen. Onder leiding van Corine Quarles van Ufford zijn vier vrijwilligers gecoacht met de methode van participatory video. Een aanpak die uitgewerkt is door Insightshare, een organisatie filmen langs de weggevestigd in Oxford. De aanpak gaat niet uit van ervaren filmers, maar van iedereen die het medium wil gebruiken om een probleem in de eigen omgeving aan te kaarten.

In 4 bijeenkomsten is in stappen het maken van een filmpje doorlopen:
- Wat wordt je boodschap, hoe ziet het verhaal dat je wilt vertellen eruit. Start met het filmen.
- Beoordeel de gemaakte filmfragmenten, zet ze op volgorde.
- Leer de software kennen waarmee je de beelden monteert.
- Evalueer de uitkomsten, geef verbeterstappen en leerpunten.

Uiteraard is dit wel een erg summiere samenvatting, want het waren bijeenkomsten van meestal een hele dag en ook tussentijds is er aan het project gewerkt. Op 14 maart is tijdens de algemene ledenvergadering de première van het filmpje. Dat duurt maar 5 minuten maar vervult ons toch met trots, want het is een nieuwe stap. Dus: Komt dat zien! Komt dat zien! Mocht u verhinderd zijn? In onze volgende Nieuwsbrief nemen we uiteraard een link naar het filmpje op.

Kijk op: http://insightshare.org/watch/video/what-is-pv als u geïnteresseerd bent in de aanpak.

Onzekerheid? Laat ook belangengroepen meedenken

Juni 2013. Ad Ragas is bestuurslid van Leefmilieu, maar daarnaast ook professor aan de Open Universiteit op het gebied van Milieu-Natuurwetenschappen. Op 14 juni 2013 gaf hij zijn oratie, dat is de openbare aanvaarding van zijn ambt. Ad Ragas was al enkele jaren bij de Open Universiteit aan de slag, maar bij de Open Universiteit is het gebruikelijk om zo’n oratie niet zo snel te doen, zodat je eerst de tijd neemt om het team waar je leiding aan geeft te leren kennen. De oratie is namelijk niet zo maar een verhaaltje: een hoogleraar geeft daarmee aan waar hij zich voor in gaat zetten en waar hij dus ook verwacht dat zijn mensen, in onderwijs en onderzoek, zich voor in gaan zetten.
Ad Ragas is gespecialiseerd in risico’s en normstelling, belangrijke thema’s binnen de milieukunde. Het achterliggende vraagstuk daarbij is steeds: onzekerheid. Als je met elkaar een veilige grens afspreekt, voor bijvoorbeeld lawaai of luchtvervuiling, dan wil je natuurlijk wel weten dat er aan alles gedacht is. Maar wat blijkt, dat is erg lastig. Over veel, vooral indirecte aspecten, tasten ook wetenschappers in het duister. Denk bijvoorbeeld aan de gieren in India die ziek werden omdat de runderen met bepaalde medicijnen (diclofenac) behandeld waren. De gieren aten van de karkassen van de runderen en gingen zo dood. Hetzelfde doet zich nu voor bij de bijensterfte, als gevolg van het middel imidacloprid. Dit soort onwetendheid kan volgens Ad Ragas een wetenschapper in zijn laboratorium niet zelf oplossen, daar moet je anderen zoals belangengroepen bij betrekken. Zijn hypothese was dan ook: Door belanggroepen actief te betrekken bij het wetenschappelijke proces – vooral tijdens de probleemafbakening en de onzekerheidsanalyse – zal een vollediger beeld ontstaan van onze onwetendheid. En als de kennis tekortschiet over de effecten, dan moet die kennis eerst verzameld te worden, voordat nieuwe activiteiten of technologieën op grote schaal worden toegestaan. Kortom het was een interessant openbaar college, en voor iedereen die er niet bij kon zijn geen nood, want Ad heeft het allemaal ook heel leesbaar opgeschreven.
Vanuit het bestuur van Leefmilieu hebben wij Ad natuurlijk van harte gefeliciteerd, met een cadeautje van chocolade. Chocolade hoort bij Leefmilieu, want iedereen die ons kent weet dat er bij iedere bijeenkomst die wij organiseren, in ieder geval chocolade op de tafel staat.

Bekijk hier de oratie van Ad Ragas: De waarheid over het milieu

- terug naar boven -
 

Groen maakt het leven mooier

November 2011. Artikel van Marga Jacobs gepubliceerd in het blad Milieu.foto Marga bij artikel
Ik houd van bomen, en ik niet alleen. Uit de dagboekjes die Nijmegenaren in 2009 bijhielden bleek dat mensen voor een wandeling in de eigen buurt omlopen om rustige, groene straten te kiezen. De gebouwen staan, hoe mooi of lelijk ook, er altijd onveranderd bij, maar de bomen bewegen, maken geluid en veranderen afhankelijk van de seizoenen. Hoe zou je zonder natuur weten in welke jaargetijde je leeft? Parkjes en bomen zorgen voor dynamiek in de stad. Maar behalve warme gevoelens levert groen in de stad niet veel op voor de gemeente en als er geldgebrek is, en wanneer is dat er nou niet, vormt de grond waarop het groen staat een aardig kapitaal.
Lees verder in de bijlage.

- terug naar boven -

 

‘Er wordt maar wat raak gedoogd’

Maart 2011. Dit citaat vormt de titel van het interview met Johan Vollenbroek, bestuurslid van de vereniging Leefmilieu, in het blad Handhaving. In het interview, geschreven door Harry Perree, wordt een beeld geschetst van de vele activiteiten die Johan Vollenbroek in de loop der jaren heeft uitgevoerd: eerst in Nijmegen en later in Gelderland en de rest van Nederland. Hij zet zich vanuit zijn adviesbureau MOB in voor een betere vergunningverlening en -handhaving. Vierhonderd dossiers zijn door zijn handen gegaan en vaak schrok hij van de kwaliteit ervan. Met zijn acties richtte Johan Vollenbroek zich gaandeweg steeds meer op grote milieuvervuilende bedrijven zoals afvalcentrales, energiecentrales en olieraffinaderijen.
Lees hier het hele interview.

- terug naar boven -

 

Marga Jacobs herkozen als voorzitter van Leefmilieu

Op de algemene ledenvergadering van 24 februari 2011 is Marga Jacobs met algemene stemmen herkozen als voorzitter van de vereniging Leefmilieu.

 

- terug naar boven -

 

Ad Ragas benoemd tot hoogleraar Milieu-natuurwetenschappen

foto Ad Ragas 15 februari 2011. Ad Ragas, bestuurslid van de vereniging Leefmilieu, is door het College van bestuur van de Open Universiteit benoemd tot hoogleraar Milieu-natuurwetenschappen. Ad Ragas gaat aan de Open Universiteit leiding geven aan het ontwerpen, innoveren en ontwikkelen van het afstandsonderwijs in de milieu-natuurwetenschappen. Ad heeft veel gepubliceerd, gesproken en gedoceerd over risicobeoordeling van gevaarlijke stoffen en gezondheidsaspecten van milieuvervuiling, waarnaar hij uitvoerig modelmatig onderzoek heeft gedaan.
Vanaf 1990 werkt Ad Ragas aan de Radbouduniversiteit en is daarnaast voorzitter van de wetenschappelijke klankbordgroep (Inter)nationale Normstelling Stoffen (INS) van het voormalige Ministerie van VROM (thans Infrastructuur en Milieu). Gelukkig blijft Ad naast zijn vele werk-zaamheden gewoon actief binnen de vereniging en kunnen we daarbij gebruik blijven maken van zijn brede blik en grote kennis van zaken.

- terug naar boven -

 

Afscheid van Harco de Blaauw en twee nieuwe bestuursleden gekozen

Op 13 april 2010 vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Leefmilieu plaats in het Titus Brandsma Memorial Johan Vollenbroekte Nijmegen. Voorafgegaan door een presentatie over Nanozilver (zie vorige bericht), zijn met de aanwezige leden de gebruikelijke onderwerpen doorgesproken: het jaarverslag 2009, het activiteitenplan 2010 en de financiële stukken. De aanwezigen prezen het bestuur om de overzichtelijke wijze waarop alles uitgewerkt en vormgegeven was. Voor iedereen die het wil nalezen: het jaarverslag en het activiteitenplan zijn op de website www.leefmilieu.nl te lezen, onder het kopje ‘Over Leefmilieu’.
Belangrijk op deze Algemene Ledenvergadering waren ook de bestuurswijzigingen: Harco de Blaauw heeft na ruim 10 jaar bestuurswerk, onder andere als penningmeester, zijn bestuurstaken neergelegd. Zijn verdiensten voor de vereniging zijn groot geweest en de vergadering bedankte hem voor zijn jarenlange inzet.
Twee nieuwe bestuursleden komen het bestuur versterken, Johan Vollenbroek en Bart Kempe. Johan Vollenbroek (bovenste foto) is een geridderd milieudeskundige en met zijn bureau Mobilisation for the Environment in heel Nederland actief op milieugebied. Leefmilieu werkt al jaren met hem samen op het gebied van vergunningprocedures, Bart Kempewaarbij we dankbaar gebruik maken van zijn grote deskundigheid en ervaring. Bart Kempe (onderste van de twee foto’s) heeft een grote rol gespeeld in ons project ‘Informatie over lokale luchtkwaliteit getoetst’. vanuit zijn ICT-achtergrond heeft hij de website www.lokalelucht.nl ontwikkeld en opgebouwd. Vanaf het begin bleek daarbij zijn affiniteit voor milieuvraagstukken waarbij de toegankelijkheid van informatie een belangrijke rol speelt. De Algemene Ledenvergadering heeft de nieuwe bestuursleden unaniem gekozen en wenst hen succes bij hun bestuurstaak.

 

- terug naar boven -

 

Milieujurist wordt actief als nieuwe vrijwilliger

Maart 2010. We zijn heel blij dat we een milieujurist als nieuwe vrijwilliger te kunnen verwelkomen: Bart Arnts. Bart is al direct aan de slag gegaan met enkele zaken zoals de puinbrekers die gepland zijn in Nijmegen en Sleeuwijk (gemeente Werkendam). Binnenkort buigt hij zich over de nieuwe vergunning van een asfaltcentrale. Bart ziet zijn vrijwilligerswerk als een prima manier om zich op een veelheid van milieugebieden verder te ontplooien. Zijn specialisatie is ruimtelijke ordening.

 

- terug naar boven -

 

Interview met Marga Jacobs

In februari 2009 publiceerde het tijdschrift Milieu een interview met de voorzitter van Leefmilieu, Marga Jacobs. Hierin komt haar motivatie aan de orde voor het actief zijn op milieugebied en de uitdagingen die zij daarbij ziet.
Lees hier het interview met Marga Jacobs, in het tijdschrift Milieu.

- terug naar boven -

 

Johan Vollenbroek - milieudeskundige - geridderd in het stadhuis van Nijmegen

Op 28 maart 2008 kreeg Johan Vollenbroek de koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau uit handen van burgemeester Thom de Graaf vanwege zijn jarenlange inzet voor lokale en landelijke bewoners- en milieuorganisaties.
Lees hier de toespraak van Marga Jacobs bij de uitreiking.

- terug naar boven -

Onderwerpen: